Uj Kelet, 1949. május (32. évfolyam, 217-242. szám)

1949-05-02 / 217. szám

9 UJ KELET Hétfő, 1949 május 2. HÉBER TANFOLYAM M — Huszonegyedik iecke — (m’od) nagyon 7ÍK7 .85 Uj szójegyzéket közlünk. A jegyzék 25 szót tartalmaz. Olvasóink ismerik már a szavak egy részét. Ezeknek a szavak­nak lelkiismeretes begyakorlását ajánljuk. (r’ciiov) ucca mrn .66 (miszpár) szám 730» .67 T (dirá) lakás «ITH .68 T omn na .69 • T-: **: (báb s’ná ohádárim)kétszobás (mitbách) konyhanSDft .70 t : * (nochijot) kényelem nrnii .71 (ámbátjá) fürdőszoba JTGSGK .72 t : ~ : " (bét kiszé) toalett K03 nsG .73 (sz’chár dirá) házbérn7‘17”7D3’ .74 t “ : (chodes) hónap tinin .75 (szichá) beszélgetés nnl? .76 T * (poél) munkás *75713 .77 (roíé) orvos N3Í7 .78 (gór) lakik 73 .79 T (m’sálem) fizet u?W12 .80 (m’ruce) elégedett nsnn .sí (m’ehápész) keres fosna .82 (pánuj) szabad, üres 733 .83T (óchsáv) most VtfDS .84 (kol) mind, minden *73 .86 ' T (éle) ezek 77K .87 (hárbé) sok 7377 .88 (én) nincs T« *89 (Iámé) miért na1? .90 T T Anélkül, hogy analizálnánk ezt a 25 szót, mindenki rájön arra, hogy ez tu­lajdonképpen a lakáskérdés szótára. Ucca, házszám, lakás, kétszobás, konyha, stb. Mindenki „m’chápész" — sehol „pánuj”... 25 szó — s mégis hogy bele van sű­rítve tízezrek vágya; reménye szenvedése. Ez a 25 szó az eredeti, hogy úgy mondjuk a hivatalos séma. Lehet, hogy a konvencionális jőizlés ellen vétünk, a. mikor ennek a iszójegyzéknek a kibőví­tését javasoljuk. De merje valaki azs ál­lítani, hogy a „bővítések” nélkül héber nyelven és manapság kiismeri magát az ember. A pót.szójegyzék tehát a következő: Múchne (tábor), c’rif (barakk), oliel (sátor), cáfuf (zsúfolt), biktá (kunyhó), hálevaj (vajha, bárcsak adná a teremtő jóságos ég...) Aztán: baál bajit (házigazda), máftéách (kulcs), d’mé máfiéich (kulcspénz, le_ lápét) — a dám (vér) szóból... Jáhálon (brilliáns), chámés (öt). — Hát ez a két utolsó szó mire jó? — Azért, kérlek; mert az a bizonyos kulcs brilliénsból van, azért olyan drága. — Es mi az az öt? — Annyi jár egy lakáshoz... Mind az öt darabot meg keli fizetni... Aláírtak a Ruhr-vidék nemzetközi ellenőrzéséről szóló egyezményt London, (—) A hat nyugati állam 'diplomatái aláírták azt az egyezményt, amely nemzetközi hatóságok felügyelete alá helyezi az iparban gazdag német Ruhr-vidéket. Az egyezmény megtiltja a német iparnak hadianyagok gyártását és kizárólag békecélokra állítja be terme­lését. Az erre vonatkozó elvi megállapo­dás hetekig tartó tárgyalások után múlt decemberben jött létre Londonban. Az egyezmény Oroszországot kizárta a nem­zetközi ellenőrző tanácsból. és emiatt a Szovjetunió tiltakozást is jelentett be az egész egyezmény ellen. Washington, (—) Az amerikai kül­ügyminisztérium az uj nemzetközi Ruhr, hatóság létesítéséről szóló egyezmény alá írásának bejelentésével egyidejűleg kö­zölte, hogy a benne résztvevő államok megbízottai rövidesen összeülnek, a gya­korlati munka megkezdésére. Az uj ha­táság a német iparvidék kőszén, és acél termelésének elosztásával fog foglalkozni. Ez egyike a legnagyobb jelentőségű c. gyezményeknek, amely az Egyesült Álla­mok, Anglia & Franciaország között, Németország jövője tekintetében az u­, --TTT=_______r-z:--— tóbbi időben létrejött, — mondotta a kül ügyminisztérium szóvivője. A múlt de­cemberben közzétett egyezmény-szöveg értelmében az uj hatóság a ruhrvidéki szén. és acél szétosztásában össze fogja egyeztetni tevékenységét az európai új­jáépítési program (Marshall-terv) elő­mozdítására létesített európai gazdasági tóság ezenkívül meg fog szüntetni Nyu­gatnémetországban minden olyan ténye­zőt, amely akadályt kt'pez a ruhrvidéki termékeknek a nemzetközi kereskede­lembe való eljuttatásában és megvédi a ruhrvidéki idegen érdekeket. Bútor az egész életre ! Kombinált lakószobák, ebédlők, ru­hásszekrények, büífék, diványök, asz­talok, székek, legfinomabbig (másod­kézből is) a legolcsóbb árakon. ARCHITEKT PACH Tel.Aviv, Hess.u. 15. Ä kormány veszi áf az import nagyrészének lebonyolítását Dov Josséf. közellátási miniszter tárgyalásai a kereske­* delmi kamara vezetőivel A tel.avivi kereskedelmi kamara kép­viselői felkeresték Dr. Joszéf közellátás­­ügyi minisztert. A látogatás célja az volt, hogy az uj takarékossági tervvel kap­csolatban felmerült különböző kérdése­ket tisztázzák. Ennek során a miniszter a következőket mondotta: Az elsőrendű, fontosságú közszükség­leti cikkek nagyrészének importját a jövőben a kormány fogja lebonyolí­tani. A kormány redukálni fogja az importő­rök számát, hogy ezáltal is maximális • teljesítmények legyenek elérhetők. A be­hozatali engedélyek szétosztásánál nem fogják többé figyelembe venni a kérvé­nyező kereskedelmi múltját. A kormány — mondotta a miniszter — a jövőben csak azoknak az importőröknek a mű­ködését fogja biztosítani, akik rátermett­ségről tesznek tanúságot. A miniszter ismertette a kormány im­port-politikáját és kijelentette, hogy a jövőben az importőrök haszna a legol­csóbb külföldi árak alapján lesz kiszá­­mitva, ami más szavakkal azt jelenti, hogy ha valamelyik importőrnek sikerül egy bizonyos árut 30 fontos tonnánkénti áron beszerezni, akkor ez a 30 fontos ár — plusz költség — szolgál bázisul a ha­szon kiszámításánál. Viszont ha egy má­sik importőr ugyanazt a cikket 33'font­ért vásárolja, csak 30 fontos ár után kal­kulálhat magának hasznot. Ez a rendszer megszünteti az eddigi kalkulációkat, a­­melyek a vételár arányában biztosították az importőr hasznát. Az eddigi rendszer közvetve bár, de magasabb jövedelmet és kedveményt biztosított annak az im­portőrnek, aki magasabb áron vásárolt. Dr. Joszéf közellátásügyi miniszter kilátásba helyezte, hogy a jövő hét fo­lyamán újra találkozik a kereskedelmi kamara képviselőivel és kölcsönösen fog jak tisztázni az export és. az import és a nagybani kereskedelem különböző ak­tuális problémáit. A pénzügyminiszter másfél millió dol­lárt utalt ki száraz-takarmány vásárlása céljából. A takarmányt Délamerikában rendelik meg. Ez a mennyiség hosszabb ideig fogja biztosítani a'-baromfi és állat­­államányszükségleteit. Az utóbbi időben rohamosan felszök­tek a takarmányárak, s illetékei körök­ben komolyan aggódtak amiatt, hogy csökkenni fog a 'tojás és tejtermelés, valamint a baromfitenyésztés. Amennyi­ben a most megrendelt takarmány idejé­ben megérkezik, a helyzet lényegesen ja. PÚDER és PASZTA Évtizedek óta az elismert legjobb apolószer gyermeked részére Kérdezd meg orvosodat! vul és kilátás van arra, hogy a nyári hó­napokban a tojás- és tejtermelés foko­zódik. A londoni Economist a zsidó állam súlyos gazdasági problémáiról Ma kezdődnek az angol—izraeli tárgyalások London, (STA). A londoni Economist legutóbbi számában közli a zsidó kor­mány cáfolatát a Times által köbölt je­lentésre, amely szerint Izrael felbontotta a halfai petróleumfiilomitó koncessziós szerződést. A lap eZzel kapcsolatban meg állapítja, a legutóbbi fejleményekig nem is fért kétség ahhoz, hogy a zsidók meg­engedik a petróleumfinomitó működüké­nek' folytatását. A továbbiakban az Economist a követ­kezőket Írja: »„Kétségtelen, hogy nehéz idck várnak a zsidókra. Elsősorban ott vannak a szállítási problémák, azután a pénzügyi és egyéb nehézségek, amelyek annak útjában állanak, hogy Venezuelá­ból, vagy Romániából nyers petróleumot tudjanak szerezni, másodsorban pedig íz. rael gazdasági tohu.vabohuban szenved.“ EZzel kapcsolatban a lap megemlíti a munkanélküliek tüntetéseit, a munkabé­rek emelkedését, valamint azt, hogy az év első két hónapjában az ország 'árubeho­zatala háromszorosan haladta meg a kivi telt. London, (STA). Angol körökből köz lik, hogy az izraeli gazdasági küldöttség­gel hétfőn kezdődő tárgyalások során Angliát a pénzügyminisztérium, a keres­kedelemügyi minisztérium, valamint a Bank of England érdekelt osztályai fog­ják egy.egy tisztviselővel képviselni. A megbeszélések általános jellegűek lesznek és a két ország közötti kereskedelmi kap csőlátókra fognak kiterjedni. A tárgyalá­sok hivatalos részében a két delegáció fő ként az izraeli sterling-követelések ös7_ szegének végleges megállapításáról, vala­mint arról az összegről fognak tárgyalni, amelyet IZrael kiadásainak fedezésére a következő 6 hónap alatt fel fognak sza­badítani. Nagyszabásii ünnepségek lesznek külföldön a zsidó állam kihirdetésének első évfordulóján New.York, (STA). A zsidó állam léte­sítésének első évfordulója alkalmából az . Egyesült Államok és Kanada zsidó ifjú­sága magára vállalta, hogy gyermekott­honokat létesit az ország különböző pont jain az „Ifjúsági Segitö Alap“ utján. Erre a célra különleges iveket bocsátottak ki, amelyeket a különböző iskolák növendő keivel, a hitközségek által létesített ott­honok tagjaival, valamint az állami is­kolák valamennyi tanulójával aláíratnak és minden aláíró arra kötelezi magát, hogy egy évi jövedelmének egy százalé­kát erre az alapra adja. Az aláirt iveket később beköttetik és átnyújtják a zsidó kormány amerikai képviselőjének aZzal, hogy juttassa el dr. Weízmann államel­­n khöz és Ben Gurion miniszterelnök­höz. New.York, (STA). A zsidó független­ség kihirdetésének első évfordulója al­kalmából Amerikában 12 emléknapot ren deZnek, amelyet május 4-ike és 15-ike között tartanak meg. Az emléknapok megrendezéséről Henry Morgenthau tett jelentést azon a díszvacsorán, amelyet az Egyesült Gyűjtőakció adott Weizmann államelnök tiszteletére. Paris, (STA). Május 4-ikén a Chaillott palotában (ahol az UNO multévi köZgyü lését tartották) nagyszabású ünnepsége­ket rendeznek- a zsid) illám kikiáltásának első évfordulója alkalmából. Az ünnepsé­gen, amelyet a franciaországi cionista szövetség, a franciaországi zsidók köz­pontja, valamint az IZrael és Franciaor­szág közötti barátság ápolására alakult bizottság rendéz, 51 nemzet képviselői vesznek részt. .. Május 4-ikén dizziilést tart a Kneszet A Kneszet, szerdán, május 4-ikén, füg­getlenségi diszülést tart, amelyen Sprin_ zak háZelnők, mint az államelnök helyet­tese tart ünnepi beszédet. Ma, hétfőn délután a nemzetgyűlés folytatja a közellátási miniszter takaré­kossági munkaterve feletti vitát. AZ ülé­sen nem lesz szavazás, minthogy dr. Dov Joszéf nem terjesztett be a munkatervvel kapcsolabtan törvényjavaslatot. EZen a héten a nemzetgyűlés napirendjén szere­pel még az állami számvevőségi törvény, a május—júniusi költségvetési javaslat, valamint a zásZló- és címer-törvény tár­gyalása. Mit jelent a „cená’’-program ? i ß A kormány takarékossági programját és az ezzel kapcsolatos parlamenti vitát a fogyasztó-közönség egyrésze hamis for mában értelmezte. Ezeknek a fogyasztók­nak a rémületét fokozták a különféle u­­zsorások és árdrágítók. Tény pedig, hogy az uj rendszer ha­tása abban jutott kifejezésre, hogy 24 féle élelmiszer olcsóbbodott meg egy­szerre és ez az olcsóbbodás kedvező ha­tással van a család költségvetésére. A második lépés az, hogy május hő során felemelik több fontos élelmiszernek "(cukor, liszt stb.) fejadagját. Mit jelent tehát a „cená" (takarékos­­sági program) ? — kérdi az ucca embere. A takarékossági program azt jelenti, hogy racionalizálják az ellátást és az összes létfontosságú cikkek mindenki számára elérhető áron, igazságos elosz­tási rendszer alapján kerülnek szétosz­tásra. A takarékossági rendszer alapján min­den polgár tisztességes fejadaghoz jut, amely egészséges és kielégítő táplálko­zást biztosit számára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék