Uj Kelet, 1949. június (32. évfolyam, 243-267. szám)

1949-06-01 / 243. szám

Ára 30 mil 243. szám fel Aviv! szerda, 1949. junius 1 חרזמ שדח יוא) (טלק יית» ימוי יתלב יתגלפמ הפשב תירגנוה . הנש ב״ל :רייסה ר״ד .א ןוטרמ :יארהאה דוד ןש תכרעמה :י־להנההו ,ביבא־לת בוחר רגניזלש 9 mm ווו m XXXII. évfolyam Főszerkesztő: Dr. MARTON ERNŐ A szerkesztésért és kiadásért felelős: SCHÖN DEZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: TEL-AVIV, SCHLESINGER-U. 9 Telefon: 29-98 rövidesen rendes lakást kezdenének kő. vetelni és ezért a kormány úgy döntőit, hogy inkább állandó jellegű lakásokat kezd építeni, amelyek kicsinyek, ugyan, de idővel minden lakó kibővítheti a házát. A szuezi blokád megszüntetését követelik a nagyhatalmak Egyiptomtól Bevin szerdán tárgyal a kérdésben az egyiptomi külügyminiszterrel Munkához juttatják az olékat A kormány azt akarja, hogy az olék is vegyenek részt a házak építésében, már a telek előkészítésétől kezdve, ők készít­­sék a blokkokat׳ éS szakmunkás irányitá. sa mellett építsék is fel a lakást. A házépítéseknél fógldlkóztatott mun. kások családja egyelőre a táborban marad. mert különben a munkahelyeken újabb tábort kellene létesíteni. Ezzel a mód. szerrel azonnal ezer és ezer ólét beveze­­tünk az épitöszakma tanulásába, meg. szabadítjuk őket a tétlenségtől és kere. sethez is juttatjuk őket. A munkabér egyrészét beleszámítják a ház vételárába, ami által a havonta fizetendő részletek ' kisebbek lesznek. A kormány nemcsak az építés techni. • ■kai keresztülviteléről tárgyal különböző tényezőkkel, hanem annak finanszirozá­sa ügyében is. Ezidöszerint húszezer lakásegység épi. léséről folynak a tárgyalások és junius végéig az első tízezer lakásra vonatkozó tárgyalások be is fejeződnek és azután azonnal hozzáfognak három, ezer lakás építéséhez. A kormány úgy külföldön, mint belföldön keres meg. felelő kölcsönöket az építkezési kfiltsé­­gek egyrészének fedezésére. Az építkezési akció céljaira szánt Összegekből mintegy negyedmillió fontot kisegítő gazdasá­­gok létesítésére irányozták elő, ami. ..által lehetővé válik 1200 családnak az . .ólétóborokból való• kiemelése............... és elhagyott falvakban való letelepítése. Ezt az akciót még junius folyamán le. bonyolítják. ״ _ A mezőgazdasági telepítés előnyei A sajtóban megjelent túlzott és meg. bizhatatlan számokkal ellentétben Golda Méirsohn közölte a Kneszettel, hogy a né׳gyezer baraklakáson kiviil az Amidar építési vállalat 16 ezer lakás építését kezdte meg. Ezenkívül tárgyalás alatt van tízezer lakásegység építése, amelyből egyelőre 3 ezerhez fognak hozzá, mihelyt a tárgyalások befejeződnek. Az év végéig 30 ezer lakásnak kell elkészülnie, az el­­hagyott falvakban levő házakon kívül. A tényleges szükséglet százezer lakás. A foglalkoztatás kérdésére áttérve Golda Méirsohn kezelte, hogy a kormány egyelőre 800 ezer fontot szavazott meg az utak kijavítására és karbantartására, valamint félmillió fontot uj utak épité. sere. A házépítkezésekkel együtt׳ mind. ezek a munkák kb. 1 millió 750 ezer munkanapot bizotsitanak a legközelebb! 5 hónapra. Ez azt jelenti, hogy junius, ban 8 ezer embert lehet foglalkoztatni a munkálatoknál és ez a szám októberig­­novemberig 13—15 ezerig fog emelkedni. a katonákat is megilleti, akik a törvény kihirdetése elett leszereltek. A lakás át. adását nem a leszerelést: i, hanem az er. re vonatkozó kéréstől számított 15 na­­pon belül kell végrehajtani. Az;, hogy a katona meddig élhet ezzel a jogával, az. ért nem szükséges szabályozni, mert ha nincs más lakása, úgyis azonnal vissza, fogja kérni a régit, ha pedig van, akkor a törvény nem vonatkozik rá. A minisz­­tér nem foglalt állást azzal a javaslattal kapcsolatban, hogy a leszerelt katona az esetleges elmaradt lakbért részletekben is megfizethesse. Szerinte egy ilyen in. tézkedés az első lépés lenne a morató. rium felé. Ezért inkább azt a gondolatot vetette fel, hogy a házbérhátralékokat tekintsék rendes adósságnak és legfeljebb a biróság kimondhatja, hogy az összeg részletekben is törleszthetö. Ami pedig a törvény végrehajtásával kapcsolatos magyarázó rendeletek kiadását illett, a miniszter biztosította a Házat, hogy csak procedúráit? jellegű intézkedésekre gondol. A javaslatot ezután visszautalták a szerkesztőbizottsághoz. de a rhodosi egyezmény aláírása után már semmivel sem indokolható. Lausanne (—). Az egyiptomi maga. tartásnak a lausannei konferencia tár. gyalásai során is visszhangja támadt. Kü­­lönösen Amerika tevékeny !ebben a kér. désben a lausannei küldöttségek köré. ben. Az amerikaiak, miközben folytatják az Izraelre gyakorolt nyomást az arab menekültek kérdésének rendezésére, igye. keznek az arab államokat is rávenni, hogy a palesztinai béke megteremtése érdekében reálisabb álláspontot׳ foglalja­­nak el. Az amerikaiak azt ígérték az arabok­­nak, hogy a közelkeleti fejlesztési terv rövidesen készen lesz és ennek keretében elegendő pénzt fognak ren­­delkezcsükre bocsátani a menekültek letelepítésére és országaik fejleszté. sere. Ugyanakkor az amerikaiak elégedetlen, ségi.3 v״״jték ki az arabok ama szán. deka fölött, hogy tovább folytassák a zsidó állam elleni gazdasági blokádot. Amerika kölcsönös jóviszony megterem­­tését kivánja a legrövidebb időn belül a Közelkeleten. Amerikai körökbül szár­­mazó értesülések szerint׳ most már Anglia is támogatja az íz. rael és az arab államok közötti béke. szerződés megkötésének gondolatátát. London (—). Sir Ronald Campbell kairói angol nagykövet׳ tiltakozott׳ az egyiptomi kormánynál a Szuezi csator. nán áthaladó angol hajókkal szemben tanúsított magatartása miatt׳. sürgősségére való tekintettel azonban arról kellett dönteni, hogy többé-kevésbé ideiglenes jellegű lakásokat épitsen.e a kormány, vagy pedig állandó jellegű la. kast, ha nem is különösebben tökéletes, így jött■ létre a Szochnut és a kormány együttes akciója kis baraklakások épité­­sére. Jelenleg négyezer ilyen baraklakás van munkában. A barak egyáltalán nem tekinthető ál. landó lakásnak, de még mindig jobb, mint a táborban való sinylödés. Mind. amellett nyilvánvaló, hogy a baraklakók A nemzetgyűlés kedd délutáni ülésén folytatta a leszerelt katonák lakásaikba való viszaköltözésl jogáról szétlő tör­­vényjavaslat vitáját. Bar.Rav.Hai (Ma­­páj) befejezte hétfőn félbenmaradt fel­­szólalását. További intézkedéseket kért׳ a kormánytól a leszerelt katonák lakás, problémájának teljes megoldására. A tár. gyalás alatt álló törvény gyakran igen su. lyos helyzetbe fogja hozni a birákat, a­­mikor 15 napos kilakoltatási végzést kell majd hozniok a lakásokban jelenleg tar. tózkodó családok ellen, akiknek esetleg nincs hová mennie k. A törvényszerkesztö. bizottságnak valamilyen megoldást• kell találnia erre. Dr. Johanan Báder (Cherut) elvben helyeselte a törvényjavaslat szándékait׳, csak azt kifogásolta, hogy az igazságügy­­miniszternek túlzott törvénymagyarázási és módosítási jogot akarnak biztosítani. Rosenblüth igazságügy miniszter a fel­­szólalásra adott válaszában több felszóla. lást helyreigazított. Mindenekelőtt leszö­­gezte, hogy a visszakőltözési jog azokat goztatja önmagáról, hogy támogatja a közelkeleti béke gondolatát׳. Egyiptom, amely elvesztette a tényleges háborút׳ íz. raellel, most gazdasági háborúba kéz. dett. Ha továbbra is ez marad az egyik legfontosabb arab állam politikája, na. gyón nehéz megállapítani, miként fog helyreállni a közelkeleti béke. A hajó­­forgalomba való beavatkozásával, amely, lyiel kárt okoz az érdekelt álamoknak, Egyiptom fokozza a bizonytalanság álla. potát, amelyet mindenki más kiakar kü­­szőbölni. Az egyiptomi kormánynak ala­­posan megkell gondolnia, hogy folytatni akarja.e ezt a politikáját, vagy sem. Az egyiptomi külügyminiszter holnap talál, kozni fog Párisban Bevinn'81. Remélhető, hogy beszélgetésük azzal az eredménnyel fog végződni, hogy Egyiptom kevésbé ve. szedelmes módszert választ majd maga­­nak Izrael léte fölötti elégedetlensége kifejezésére — fejezi be a News Chro. nicle. London (—). Diplomáciai körökben úgy tudják, hogy Bevin külügyminiszter szerdán találkozni fog Hasaba pasa egyip tömi külügyminiszterrel. Bevin megegye, zésre akar jutni az egyiptomi kormány, nyal abban a tekintetben, hogy szüntes­­sék meg a Szuezi csatornán átkelő és az egyiptomi kikötőkben horgonyző kiilfól. di hajóik megmotozását. Ebben a kérdés, ben az egyiptomi kormánynak hónapok­­kai ezelőtt átnyújtott angol tiltakozás nem vezetett׳ eredményre, sót, azóta az egyiptomiak szigorították a hajók meg­­motozását. Ez a magatartás megmagya. rázható! volt, míg Egyiptom nem kötött fegyverszüneti megállapodást Izraellel, csak az építkezésnél lehet foglalkoztatni, hanem a föld megművelésében is, vagyis a lakáshoz juttatásukat össze kell kötni a meäögazddsagi munkával, amivel az olék foglalkoztatásának kérdése is nagyrészt megoldáshoz jut. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyos számú lakást nem fog épiteni a kormány a vá. rosok és a nagyközségek környékén is, de lesznek házak az ország északi részé, ben, délen és az ország belsejében is, nemcsak a tengerpart mentén. Azokra az emberekre, akik a mezőgazdasági kör. zetekben fognak letelepedni, a földmüve. lésen kivül, az a feladat is vár, hogy résztvegyen nagyszabású közmunkákban. Milyen lakásokat építsenek? Golda Méirsohn ezután arról beszélt, hogy a kormány három.négy külföldi és több belföldi céggel, vagy intézménnyel van tárgyalásban a lakáskérdésnek gyors megoldása ügyében. Az egyik külföldi cég azt javasolta például, hogy ne egyszobás lakásegysé­­gekét építsen a kormány, hanem sok. kai nagyobb lakásegységeket, amelyekre nemcsak szükség lenne az or. szagban, hanem az építésük sokkal 01- csóbb is az országban szokásos költsé­­gekkel szemben és azonkívül gyorsan is felépíthetek. A kormány most tárgyal arról, hogy ennek a vállalatnak megbízást adjon többezer nagyobb lakás építésére. Ezeket a lakásokat uj oléknak és leszerelt kato. náknak adnák. Minden többi ajánlat 22- 30 méteres beépített területen levő egy. szobás.konyhás lakásra vonatkozik, a hozzátartozó mellékhelyiséggel. A kormány által tervezett lakástipus megválasztása természetesen attól is függ hogy mibe kerül az építése. A kérdés Mindazok a tárgyalások, amelyek an­­nak érdekében indultak meg, hogy Egyip tem nyissa meg a közlekedést a zsidó áruforgalom számára a Szuezi csatornán keresztül, sikertelennek maradtak. Ezért e külügyminisztérium széleskörű diplo. máciai tevékenységbe kezdett׳, hogy a ־'׳ógyhatalmakon keresztül gyakoroljon tjpást az egyiptomi kormányra. Azt :ik, hogy ez az eljárás eredményre fog vezetni és igy olcsóbbá lehet majd tenni az Ausztráliából és Indiábóil érkező szállítmányokat׳. Izrael kérésére az Egyesült Államok és Anglia kormánya már lépéseket is tettek Egyiptomnál, hogy függessze fel ezt a blokádot1, amely az ö érdekeiket is sérti. Ebben a kér. désben egyébként annakidején dr. Bún. ehe is interveniált már, mert a rhodosi fegyverszüneti egyezményben Egyiptom kötelezettséget■ vállalt ebben az irányban, ezt azonban nem teljesítette. ' A liberáSispárti News Chronicle a kérdéssel kapcsolatban éles bírálatot gya­­- kőről az egyiptomi kormány felett és megállapítja, hogy Egyiptom más álla. mok érdekeit sérti azáltal, hogy bele. avatkozik ezeknek szabad tengeri forgal. mába. Már 12 hónapja tart az egyiptomi kormány szigorú kutatásokat a Szuezi csatorna kikötőiben horgonyzó hajókon — írja a lap —• és elkoboz minden íz­­raelbe irányított árut. Már maga az a tény, hogy megakadályozzák áruk átszál. látását és a károk, amelyeket ezzel elő. idéznek, önmagában is súlyos sérelem, de ami még ehhez hozzáfüzödik, igen ag. gasztó jelenség. Ez az eljárás igen furcsa egy olyan állam részéről, amely azt han-Golda Méirsohn munkaügyi miniszter nagy referátumot tartott a nemzetgyűlés hétfő délutáni ülésén a lakásépítés és a munkaviszonyok kérdéséről. Tekintettel arra, hogy az ülést 6 óra 40 perckor be. rekesztették, a miniszter ma folytatni fogja beszámolóját, amely fölött ötórás vita lesz a Házban. Elsoizben hárul ránk az a feladat, — kezdte Golda Méirsohn —, hogy sok tiz­­^zer lakást építsünk rövid idő alatt. A kormány előtt két probléma állott. Az /*egyik technikai jellegű: ott építsünk e, ahol küKnbözö szem. pontokból a legkönnyebb, vagyis a * meglevő városok és nagyobb községek környékén, mig az ország nagy terüle­­tei, amelyek benépesítésre várnak, továbbra is lakatlanok maradjanak. A másik kérdés az, hogy a tervszerű épit. . kezés mellett hogyan lehet a telepesek megélhetését׳ is biztosítani. Felmerült az. után az építkezés gyorsaságának a kér­­dése is. Eddig konzervatív módon épit. keztünk az országban, de külföldön, ahol súlyossá vált a lakásínség, uj, gyorsabb és modernebb építkezési módszereket ta. láltak fel. Ezeket a módszereket nálunk is ismerték, de nem alkalmazták. Csak. hamar kiderült azonban, hogy ha nem vezetjük be a modern épitke. zési technikát, semmi reményünk! nincs a lakásprobléma gyo.rs megoldására, még ha meg is oldjuk a kérdés pénzügyi oldalát׳. A kormánynak az a szándéka, hogy a ־׳ táborlakó olék közül minél nagyobb szá. mu embert a mezőgazdasági kerületek­­ben telepítsen le. Ezáltal be lehet népe. siteni olyan területeket és országrészeket is, amelyeket másképpen talán csak hosz. szu idő múltán lehetne benépesíteni, másrészt pedig ezeket az embereket nem. A leszerelt katonák joga a régi lakásokhoz Golda Méirsohn beszámolója a kormány lakásépítő akciójáról Ív végéig 30.000 Eakásegységet építenek fel az országban — Hég nem fejeződtek be a tárgyalások az építkezések végrehajtásáról és finanszírozásáról

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék