Uj Kelet, 1949. június (32. évfolyam, 243-267. szám)

1949-06-01 / 243. szám

Szerda, 1949 junius 1 UJ KELET Női szabászoti fanfolyam elsajátíthatja különféle ruhák, blu­­*ok״ szoknyák, kabát és kosztümök szabásmódját a legmodernebb szisz­­téma szerint /iszovics, T, 1. Lessing-u, 14, Ugyanott férfi szabászat! tanfolyam Egy berepült görög gép lelőtt három jugoszláv katonát A belgrádi kormány lillakoz,־,jegyzéket intézett a görög követhez A görög vezérkar a polgárháború áldozatairól Uj bútorüzlet Jaffán MERKAZ HAREHITIM Jaffa, Bosztrusz 322. szemben a Szochnuttal Nagy választék saját műhelyben ké_ szült bútorokban. . Kedvezmény uj oléknak és katonáknak. _ Magyar, nyelvű kiszolgálás. B. APPEL női és férfiszabó, katonaságtól le. szerelt, ismét dolgozik. TEL-AVIV, ____Hayarden 9 (Hayarkon sarok) USZODA 70 méterre a tenger szine felett. Friss levegij. — Ideális pihenőhely. Kávéház. — Pingpong. — 10 perc a központi autóbuszállomástól a givat. ayimi 3-as autóbusszal. Külön taxi­­járat a Rotschild blvd. sarkáról. A SZEZON MEGKEZDŐDÖTT Mai tett héten 170 gyermek érkezett az or­­szägba az Alijjat Noar szervezetén kérész tül, ebből 47 Tripoliból, 27 Magyaror. szágról, 19 Lengyelországból, IX Csehszlo­­vakiából, 11 Bulgáriából,‘ 11 Törökország böl, a többiek különböző országokból. A* Alijjat Hanoár is lakásgondokkal küzd Az Alijjat Noar gyermekeinek szám­­beli növekedése a lakás-kérdés problémé ját ebben az ágazatban is felvetette. A Szochnut 100.000 fontos köles ön-alapot létesített, amelyből az Alijjat Noar gyér­­mekeit befogadó intézmények számára köles-nőket׳ folyósít, hogy biztosíthassák az 01égyermis׳kek! elhelyezését. Minden in tézmény minden gyermek elhelyezésére 75—100 font kölcsönt kap. Az alapból ed J dig 49.000 fontot vettek igénybe és ezzel biztosították 330 gyermeknek a gazdasá­­gokban és 150-nek az intézményekben való elhelyezését. Az északafrikai gyermekek Franciaor. szagban kiképzett első csoportja útban ■van Izráel felé. A Szochnut további négy kiküldöttje a skandináv államokba uta­­zott, hogy ott׳ azokkal az északafrikai gyermekekkel foglalkozzék, akiket ezek­­nek az országoknak kormányai nyaralás, ra hivott meg. Athén,' (—). A görög vezérkar szövi, vöje ismertette a polgárháború áldozatai­­nak számát és kijelentette, hogy a kom. munista gerillacsapatök veszteségei két. szerakkorák, mint a kormánycsapatokéi. 1947 júniusa óta a gerillacsapatok 29.000 halottat és 41.000 foglyot, a kormányosa, patok pedig 14.683 embert vesztettek ha­­lottakban és sebesültekben. A kommunis ták elraboltak 28.000 gyermeket és kivé. geztek 3516 polgári személyt. A gerillacsapatök 7.000 falut támadtak meg és szétromboltak 11.750 házat, köz tűk 54 iskolát és 1 millió 289 ezer élőállatot raboltak el. A jelentés szerint a lakóhelyéről elmene költ lakosság száma meghaladja a 700 eznet. -Belgrad, (—). Hivatalos közlés szerint egy görög Spitfire repülőgép, amely Ju. goszlávia felett keringett, megölt három jugoszláv katonát és négy más katonát megsebesített, amikor gépfegyvertüzet nyitott rájuk. A közlemény azt állítja, hogy több görög repülőgép illegálisan 10 kilométernyire berepült Jugoszlávia te. rületére. A jugoszláv külügyminisztérium tiltakozó jegyzéket nyújtott át a belgrádi görög követségen és abban a görög kormánytól azonnali intézke­­déseket követel a provokációk beszün. tetésére és Jugoszlávia területének jövőbeni fegy veres megsértése ellen, ugyanakkor pe. dig kártérítést is követel. MKH.CT PAHTQNKIVÍJLI KAmTa?-""*“* KIADÓHIVATALA TEL-AVIV, SCHLESINGER U. 9 Jaffai olvasóinkhoz! TELEFON: 29-96 Jaffai olvasóink régi kívánságát most teljesíthetjük: elfogadunk JAFFÁN is előfizetéseket kora reggeli házhoz• kézbesítéssel. Kérjük az é ,‘kelteket, hogy pontos címüket, a lakóhely minél részletesebb leírásával, közöljék kiadóhivatalunkkal. 350 fontért minden olé házat vehet Érdekes részletek a Szochnut alijja-osztályának jelentésében SZÍNHÁZ — mozi —»Mai-u..gmw 11 !!ן !ן ן!! ■—-M-iianiiiii^^״ Színhazak műsora: Szerda: HABIMA: Szentivánéji álom (Tel.Aviv) Bearvot Hánegev (Rama, Ramat.Gán 3.30 és 8.30 órakor) OHEL: A négy nagy (Tel.Aviv). TEATRON KAMERI: Ruth drágám (Je­­ruzsálem, Edison, 9 órakor). A harag éjszakái (Tel.Aviv, Mugrabi 8.30 órakor). Mozik műsora: TEL.AVIV ALLENBY: Fel az ég felé EDEN: Agyuttizben ESZTER: egy igaz ember történeke GAW.RENA: A sangháji hölgy MIC 1 DALOK: Kej^tös éléé MUGRABI: A vágyak útja. OFIR: Hol van a fiam? ORION: Szivem szerelme SDEROT: Botrány Párisban HAIFA ARMON: Desert Fury EN.DOR: Gyönyör (Frenzy) GAN.JAM (Bat Galixn) : A karaván HADAR: A félbeszakadt óánc KARMEL: A kobrám ó MAY: Életünk íeszbb évei. GRAH: Szibéria, a csodák országa ORION: Vendégek a házban Megkezdődött az oléknak fabarakok­­ban való elhelyezése. Egyelőre 105 család kapott az Amidar által épített faházak­­ban lakásokat, ebből 80 Natanjában, 25 pedig Magdielben. Az Amidar, a Szoléi Bonéh és a Czur (Tauber.testvérek cég) uj házépitöválla­­latot létesítettek egy millió dollár alaptő kével. A három vállalatnak az uj alapi• tásban való részvételi kulcsa 26,40, illető­­leg 34 százalék. Az uj vállalat már Megvásárolt két nagy öntőgépet, egyiket az Egyesült Al_ kunokban, a másikat Brazíliában. A két gép 800 ezer dollárba került. Az egyik már a múlt héten megérkezett az or­­szágba. A gép naponta tiz háromszobás ház kiöntésére alkalmas. Az Amidar társaság legújabb tervei alapján felajánlja a táborokban lévő oléknak, hogy házakat vásároljanak. Egy 25 négyzetméter területű szoba-konyhás lakás ára mintegy 800 font lesz, amely összegből 350 fontot kell készpénzben le_ fizetni, a fennmaradó összeget pedig, megállapodás szerint, havi részletekben. Az első ilyen tipusu házakat őt hónapon belül fejezik be Natanján és Chederán. Hasonló házakat fognak építeni Haifa és Tel-Aviv környékén is. Az olék, akik ezekfek a házaknak a megvásárlására hajlandók, ideiglenes táborokban fognak lakni a házak építési helyének körzeté­­ben és maguk is résztvesznek mint fi. zetfett munkások' házaik építésében. Az Alijjat Noár tevékenységéről szól­­va a jelentés megállapítja, hogy az emli A Szochnut rendes heti jelentése, a­­mely a május 15-ike és 22-ike közötti hét alijja-problémáit ismerteti, megálla _ pitja, hogy ezen a héten 6700 olé érkezett az országba. A olétáborokban 61.430 olé tartózkodik. A táborok felvevőképességét időközben 67.060-ra fokozták és folynak az előkészületek a további bővítésekre. A közvetlenül megnyílás előtt álló négy uj táboron kivül, amelyekről már a múlt héten beszámoltunk, ötödik tábor is nyilik Bét-Lidben 2000 ember számára. Ugyancsak előkészületben van négy tá­­bor megnyitása Ros Háájin (Petach Tik■ va mellett) volt katonai táboraiban. Jeru zsálemben is megyitnak ka olé.tábort, ezenkívül Pardesz Chánán agg olék szá­­mára 200 hellyel külön átmeneti tábort létesítenek. Ebben a táborban különösen ágyhoz kötött krónikus beteg aggastyr.no kát fognak ápolni és külön dietikus kony háról is gondoskodtak. Nincs több hely elhagyott arab hazakban Május 15. és 22. között további 76 csa ládot helyeztek el elhagyott arab házak­­ban: Jeruzsálemben 36.0t, Ramlehban és Luddban pedig 40-ét. Ezzel a művelettel végétért az elhagyott arab városok be;e■ lepitési folyamata, mert már nincsen egyetlen szabad ház sem a számbajöhető helyeken. A még rendelkezésre álló arab házakba kizárólag olyan olékat fognak bek öltöztetni, akik csak mezőgazdaság, gal fognak foglalkozni. hisztadruti gazdaság versenyt fog támasz tani a privát gazdaságnak, amelynek nem mi kilátása nincs arra, hogy különböző országokban nemzeti vagyont mozgásit, son a maga számára. Ez tehát az a vonal, amely a szocialista ideálok megvalósitá. sahoz vezet. Ezek szerint׳ a támogatás, nak Izráel kormánya és a gélut nemzeti vagyona részéről is hisztadruti gazdaság számára kell jönnie. Es lehetséges, hogy azok a szavazatok, amelyek megbuktat­­ták a Mápámat, hozzásegítik majd a munkástársadalmat, hogy nagyobb mére tekben tudja mozgósítani pénzügyi esz. közeit azoknak a zsidó közösségeknek a körében, amelyek félnek a szélső baloldal befolyásától. az elveknek a sorsa a valóságban. A Hisztadrut ,segíteni akar a kormánynak a drágaság elleni harcában, de nem akar segítséget nyújtani a magán-kezdeménye, zésnek, amely ugyanezt a harcot más uta kon akarja megvívni. Ebben a kérdésben a Hisztadrut a legfelsőbb gazdasági fák­­tornak látja önmagáit, amely céljaira a kormány támogatását és segítségét köve. teli. A munkástársadalom nagyobb kere. tek között akarja folytatni a közösségi gazdaságok fejlesztését a mezőgazdaság, ban, a kisiparban és a gyáriparban, sőt azt is céljának tűzte ki, hogy ״nemzeti vagyont mozgósítson különböző orszá­­gokban az önálló hisztadruti gazdaság számára.” Magától értetődik, hogy iez a vezércikkek ״HACOFEH“: Vigyázat robban! A kirijat.motzkini akna, amely öt gyermek életét oltotta ki, valamint az utóbbi id ;.ben sűrűn előforduló hasonló esetek megkettőzött éberséget követelnek úgy az illetékes hatóságok, mint a közön ség részéről. Az ország legkülönbözőbb pontjain vannak elhullajtva, elásva,' el. dugva, eldobva bombák, aknák, kézigrá. nátok és mindenfajta robbanószerek. Lép ten.nyomon leselkedik a halál a gyanút, lanul játszadozó gyermekekre. Kizárt dolog, hogy ez az állapot to. vábbra is igy tartson. Ma már az egész ország szabad a polgári forgalom számá. ra. Nincsen ellenőrzés és nincsen koriá. tozás. Lehetetlen dolog, hogy gyermekek játszadozzanak a homokban olyan helye, ken, ahol harcok "folytak. Tekintve pe. dig, hogy rengeteg ilyen hely van az or­­szágban, a katonai hatóságok kötelessége, haaldéktalanul gondoskodni a terep meg tisztításáról. El kell távolítani minden aknát, minden robbanószert, ott pedig, ahol ez még nem történt׳ meg, az illető te­­rületet el kell keríteni és figyelmeztető táblákkal kell ellátni. A szülök és a tani­­tők, valamint׳ az ifjúsági vezetők köteles, sége kioktatni a gyermekeket, állandóan fel kell hivni figyelmüket a leskelödö ve. 5*szélyre, okta-tni kell eket arra, hogy nem szabad hozzányúlni gyanús tárgyakhoz, dobozokhoz, amelyek játék és kirándulás közben utjukba akadnak. Túlontúl sok áldozatot követelt tö. lünk ez a ránk kényszeritett háború. Ne fokozzuk számát nemtörődömség és ha. nyagság folytán. Kíméljük a drága gyér. mekéletet. \ HABOKER": A Hisztadrut konferenciája után A most lezárult hisztadruti konferen. cia nagymértékben járult hozzá a műn. kásszervezet, set *az állam keretén belül a pártkapcsolatok tisztázásához. Kiderült, hogy nem lehet már ׳közős nevezőre hoz ni a Mapájt és a Mapámot, a két legna­­gyobb munkáspártot. A többség szószólói nak minden, a kisebbséghez intézett fel. hivása, hogy térjenek vissza a ״régi idők” idillikus állapotára, amikor chaluci egység és munkás együttműködés léte. zett még az országban, hiábavaló máradt. A Mapámot a doktrína merevsége kéri. tette hatlmába és nem hajlandó a jisuvi valóságokhoz, alkalmazkodni. A kommu­­nista jelszavakban való rr/.ggyökerezett. ség, amely ״a népi demokráciákról” való példázgatásokban oly sűrűn megnyilatko­­zott, voltaképen nem egyéb mint taktika, de végeredményben nehéz Selszabadulni alóla. Ezek a jelszavak hasonlatosak o.zökhoz a mesealakokhoz, amelyeket a varázslók támasztanak fel a föld mélyé böl és ezeket aztán nem lehet tcbbé el. tüntetni. Lehetséges, hogy a Mapám fenyegető magatartása hozzásegíti majd a Mápájt, hogy az országépités reé’,isabb útjára lép­­jen. Nem kell majd hajnaltól napestig a napjainkban megvalósuló szocializmus ról beszélnie és meg fogja tudni hallgat, ni más nemszocialista jisuvi tényezők véleményét is. Bizonyos optimizmusra van szükség annak feltételezésére, vájjon ez lesz.e a dolgok fejlődésének az útja a Hisztadrutban. Hiszen mind a mai nap ig egyebet sem teszünk, mint valami op. timizmusra keresünk okot ebben az or­­szágban. Mások, akik nem látják az éle. tét ilyen rózsaszínű szemüveggel, már az első percben kétségbeestek. Az optimisták a Hisztadrut konferen. cláján a munkakérdésekben elfogadott ha tározatokat jobbrafordulásnak tekinthe. tik, a gazdasági és ipari körök felé való közeledés jelének. Biztató pontok is van­­nak ezekben a határozatokban. Például: prémium a jobb munkateljesítményért; gyáripari munkateljesítmény minimuma nak megállapítása; a munkabér reális értékének, nem pedig mennyiségének he lyes felfogása, uj olék számára szakegyle. tek létesítése, hogy megnyissák Útjukat a munka felé, stb. Bátorság volt a Má_ páj vezetői részéről állástfoglalni ezen el vek mellett, szemben a Mápám és a kom munisták jelszavaival. Ez a jelenség azt mutatja, hogy lehet a zsidó munkáshoz a logika nyelvén is beszélni, mert sokkal érettebb annál semhogy ne erezné meg a szavak között a demagógiát. Nehéz megállapítani, mi lesz ezeknek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék