Uj Kelet, 1949. július (32. évfolyam, 268-293. szám)

1949-07-01 / 268. szám

Péntek, 1949 julius 1 ÜJ KELET Grün Zsigmond Finom bördiszmüaní gyártás TEL - AVIV, BEN JIHUDA-U. 89, Azelőtt: Budapest, Becs, Istambul 1 Női szabászat! tanfolyam elsajátíthatja különféle ruhák, blu­­jjoK,. szoknyák, kabát és kosztümök szabásmódját a legmodernebb szisz­­téma szerint Ziszovics, T. á. Lessing-u. 14, Ugyanott férfi szabászat) tanfolyam DÚS VÁLASZTÉKBAN, legolcs' bban úri-, női. és gyermek divatcikkek: Cena n i pizsama la.............1.765 Cena férfi pizsama la.............1-970 Cena chaluk szép mintás .. .. 1.330 BOROS és WINKLER, TEL AVIV SHAR HAZOL Bét Lechem 8. — Becalel Suk. Veszünk és eladunk és hasznait héten belül megszűnik. Azóta azonban úgy a magánplisák, mint a hivatalos pli. sák még csak egy percig sem szüneteltek. Az illetékes hatóságok pedig hallgatnak, semmit sem gettóik ennek megakadályö'■ zása érdekében. Tőbbizben előfordult, hogy megverjék az arabokat és a levegő, be lőttek anélkül, hogy a rendőrség haj. landó lett volna, vagy képes letf volna megvédeni a megrémült és tehetetlen ara bokát a plisázok támadásával szemben. A mai napig a hatvanezer lelket! számláló Jaffán nincs több mint egy tucat rendőr és a kormány nem tett eleget az arabok kérésének, amely a létszám felemelését sürgetne. Ne csodálkozzunk tehát, ha az arab lakosság körében elhatalmasodott az az érzés, hogy az állam nem hajlandó biztosítani személyes biztonságukat, sza. bad tere;, enged a felelőtlen elemek ga­­rázdálkodásainak. Az arab lakosság elkeseredésének má. sík fontos forrása az a mód, ahogy a ram. lehi. lüddi és názáreti ״átfésülési akció­­kát” végrehajtatják. Még ha elismerjük is ezeknek az akcióknak a szükségességét, mégsem érijük azt, hogy miért kellett 8—9 órán keresztül hagyni £üzö napon állni az arabokat és közben kiséret és el­­lenörzés nélkül ״kutatásokat” rendezni lakásaikban. Ez a módszer, amely a mandatárius hasalom szomorú emlékeit idézi fel bennünk, a gyűlölet és elkese. jedes magját hinti el az arabok között és ebből a magból az idő folyamán igen veszélyes gyümölcsök fognak kinőni. Még a kormányhivatalokba se hátoH be annak tudata, hogy az arab polgár pontosan olyan bánásmódra jogosult, mint a zsidó polgár. A jaffai arab komité amely az arab lakosság hivatalosan is el ismert képviselete, arról panaszkodik, hogy egyetlen állami hivatal sem vála. szol leveleire és maga a miniszterelnök, ség sem reagált arra a hivatalos kérvény re, amelyben személyes találkozást kér­­lek, pedig tőbbizben visszatértek erre a kérésre. A jaffai arabok kérték a közélel­­mezősi felügyelő^,, hogy biztosítsa a jaf. fai arabok jószágai számára a takar, mányb, ez a kérés is válasz és elintézés nélkül maradt;. Izráel állama még háborús állapotban van, senki se vonhatja meg tőle azt az alapvető jogot hogy a honvédelem által megkövetelt formában korlátozza arab polgárainak mozgási szabadságát. Ez ^ a zonban nem igazolja az államhivatalok méltatlan magatartását, sem a £׳isztvise. lek és katonák ellenséges bánásmódját. A jelenlegi korlátozásokat׳ is felül kell vizsgálnunk, annál is inkább, mert; a je. lenlegi .se háború, se béke” helyzet még jóidéig eltarthat. MjF Az ujbevándorió Ifjúság szakkiképzése a hivatalnoki pályára Fiatal lányok és fiuk, uj bevándorlók, külföldi iskolák volt tanítványai igyekeznek mentői hamarabb egyéniségüknek megfelelő munkához jutni. De két előfeltétel hiányzik: a héber nyielv és a szakképzettség. Gépírás, gyorsírás, levele­­zés, könyvelés és jó héberség nélkül sem a kormány, sem a nagy nemzteti intézmények, sem a magánvállalatok nem alkalmaznak hivatalnokot. (&..* ;ss:c*g ;־ ׳ ; ׳: SAFRA az ország első kereskedelmi iskolája, — alapitva 1926-ban, — most külön kurzusokat nyit. az ujbevándorió ifjúság számára. A kurzusok teljes hivatalnoki kiképzést nyújtanak s a tantárgyakkal lépésben jó héberséget. Államunkban egyre nö a jól kiképzett fiatal hivatalnokok hiánya. A SAFRA iskola diákjainak százai dolgoznak sikerrel a hivatalnoki pálya minden ágaaa­­tában, Izráel legjelentősebb irodáiban. SAFRA gondoskodik tanítványainak megfelelő munkakörben való elhelyezkedéséről. A BEIRATKOZÁS MEGKEZDŐDÖTT A SAFRA-iskola irodája nyitva van naponta esti 6 — 8 között beiratkozók, érdeklődök, tanácsot kérők számára. Ugyanott felvilágosítás a beiratkozás feltételeiről. SAFRA KERESKEDELMI SZAKISKOLA TEL-AVIV, NEVŰM-UTCA 14. - Telefon 3916. Csütörtök este 6 Órakor megszűnt a kivételes állapot az arab lakosság részére Jaffán, Luddon es Ramlehban végétért a katonai közigazgatás központi szervhez forduljanak. Viszont ez az érv, amely önmagában véve jogi. gus, nem igazolja éppen egy katonai köz igazgatás lékjét, amely számtalan korlá­­hozáshoz van kötve és elrabolja az arab polgártól legelemibb jogait. Azok az arabok, akik újabban polgári közigazgatás alá kerültek, még mindig nem fogják élvezni az összes polgári jo. gokat. így például egy haifai arab külön katonai engedély nélkül nem látogathat ja meg Jaffában élő rokonát. De az összes megszorításoknál is hát. rányosabb a városban élő arabok szemé, lyes biztonságának a helyzete. Az erösza­­kos lakásfoglalások súlyos veszélyeket rej tenek magukban. Május 16.án a hadigon dozó hivatal vezetője a hadügyminiszter hez intézett levelében arról biztosittotta a kormányt• hogy a jaffai elkerített öve. zetben él« lakosság ״túlzsúfoltsága” két uj kQ'önösen az élelmiszer- és taxtillpar céljaira MECO Ltd. TSL-AVäv HnrakesfeL a. 341 (Solomon utca sarján) _ hogy a szárnyaskiosztással foglalkozó ügyosztály elköltözőt a tel.avivi város- ״ ét háza gazdasági ügyosztályáról a közelii, y g P E\ E ® tási minisztérium élelmezési osztályára, Jaffa-Tei.Aviv utca 1 alá. A betegek adagjairól intézkedő ügyosztály továbbra is a városháza Dvora Hanevia utca 7. alat+i helyiségében működik. I T Givat Neumann Irén és Hugó (Givat Smuel) ezúton hívják meg rokonaikat, barátaikat és ismerőseiket^ ^ ^ (Támuz 8) kedden délelőtt fél 12 órakorkedden délelőtt CHASZÓN AVRAHAMMAL tartandó esküvöjpére. lányuknak 1949 julius 5—én Smuelban, a kávéházban A tel.avivi központi állomásról a 9.es autóbusz 11 órakor indul Givat Smuelbe HÖLGYKÖZÖNSÉG FIGYELMÉBE! Csinálhassa TARTÓS HULLÄMJÄT amerikai haj vágassál magyar specialistáknál WINKLER ÉS GLÜCK JERUZSÁLEM, T. 2968. SALON LUNZ Címre ügyelni!!! A Cion £értöl az első mellékutca a Ben Jehudán, szemben a Keser taxiállomással. TEL-AV1V Mazs-u. 4 Allenby sarok (azelőtt Bócs CSAK FLEISCHER CiMFESTŐ Keresik őket, levelük van a tel.avivi Hitachdut Oléj Hungáriánál (Lilienblum 33) Brandstein Aliz, Bárányi Zsigmond Nyi. r^o-yháza, Dományi G01d?£ein Ernő, Aser József, Ekkl Tamás, Kux Róbert, Far. kas Erna Nagyszöllös, Grünvald Máté Békéscsaba, Glückmann Margit, Temes­­vár, Hercz István (16 éves), Hatsek Ar. pád, Jakobovits Janka Svédországból, czv Kammer Erzsi Temesvár, Lantly, Ml chael, Ing. Andreas Leitersdorf, Luszug Ferenc (Feri és Anna apja), Popper Ka­­lö járdena, Székely A., Stettinsreiber Jó. Kei Sárospatak, Szeg;:- Ferenc Szekesfe. hérvár, Weisz Róza, Weisz József Rákos, palota, Weinberger Méir Budapest. Élelmezési hírek MEGKEZDŐDÖTT TEL.AVIVBAN A HAGYMA KIOSZTÁSA A kormány sajtóirodája közli: Tel. Avivban 'megkezd■:dott a fejenként 100 gram hagymaadag kiosztása a 140־es szel vényre (es nem a 95.ósre, amint elözöen tévedésből közölték) az 1, 2, 3, 4 és 5.fk körzetben. A zöldségkereskedöfcet fel. hívják, hogy a 140-es szelvényeket szolgál t-assák be a Lilienblum.utca 31 sz. alatti hivatalba, délelőtt 9 és 1 óra közöt£. —:o: — VAJAT, HÚST és SZALÁMIT OSZTANAK HAIFÁN Haifán a héten kiosztásra kerülő éld. miszereket a kővetkező számú szelve­­nyekre kapja a közönség, ellentétben az eredetileg közölt szelvényszámokkal: vaj 165, tojás 164, szárnyas 168, hagyma 161, ci£rom — 150 gr személyenként — 163.as szelvény. Haifán, Kirjáí Amalban, Ti von ban, Nahalalban, Afulén, Tibériáson, At. litban, Zichron Jaákovban, Sféján, Akkó­­ban és Naharián a héten 125 gram friss húst és 150 gram szalámit osztanak sze. mélyenként a 155-ös szelvényre. —:o:— ELKÖLTI') ZjÜTT A SZÄRNYASKIOSZTÄSI HIVATAL TEL.AVIVBAN A kormány sajtóirodája a közönség és a baromfikereskedök tudomására hozza, c I 0 T Ä B L A B i T Ü IC FÉNYREKLÁMOK j ÉPÍTŐK! BiVÄMDORlÖK! Építőanyag, liftek, poggyász, autó• szállítását׳ vállalják S£8ö ÉS TÁRSAI Rendelés-leadás: — Epstein, Jazur Kvis és ״Refta” Advertising Na 9020 T. A. POB 1236 & •• ______ EJJEL 11 -IG ÜDÜLHET A GIVAT RAMBAMl #1 á k a tu i Kávéház, vendéglő, zene. Frissitö hü.vcssség a legforróbb nyári napon. Tizperc­­nyíre a központi autóbuszállomástól a givátáyimi autóbusszal. Állandó taxijarat RotschilcLShenkin sarkáról. Csütörtök délután 6 órakor eltávoli. tották ~a drótkerítést Jaffa ״zárt arab körzetében”. A körzetben lakó arabok, nak mától kezdve teljes mozgási és mun­­kavállalási szabadsága van, az esti órák. ban is, minden külön engedély nélkül. Ezzel egyidejűleg Luddon és Ramlehn is megszűnt az arabok résére kijelölt zárt terület- A drótkerítések és sorompók el. távolítása a katonai közigazgatás meg. szüntetésének eredménye, minthogy ju־ hús elsejével mind a három város polgári kczigazgs£As alá került. A nagyjelentőségű intézkedésekkel kapcsolatban a Haarec a következőket írja: Csütörtökön megszűnik Jaffán, Ram. lehn és Luddon a katonai közigazgatás. 3600 jaffai és 2000 ramlehi és luddi arab kerül ezúttal polgári közigazgatás aláá. A ״zárt körletek”, amelyben az arabok ed. dig Taktak, megszűnnek. A szöges drótsövény eltávolítása újabb lépés az arab kisebbség életének normali, zálása felé. Amikor az arabok zárt kör. letekben !éltek, majdnem semmi lehető, ségük nem volt arra, hogy munkát kér. jenek. Úgy, hogy a jaffai arabok közül mindössze 300 ember dolgozott, ezek is átlagban mindössze 15 napot egy hónap, ban. Sőt, Imit׳ bb, maga az a tény, hogy szögesdrót mögött kellett׳ élni, meggátol ta az izráeli arabok polgári felelősségi■*, eetének a kifejlődését. A jaffai katonai közigazgatás :neg­­szüntetése távolról sem oldja meg az arab élet normalizálásával kapcsola.os összes kérdéseket. Ez az intézkedés a jaffai, luddi és ramlehi arabokat a hai­­fai arabok helyzetébe jut£a£1a, akik mar jóideje élvezik a polgári közigazgatást. Ezzel szemben az ország minden részé, ben szétszóró t’ bb mint 130 ezer arab él még mindig katonai közigazgatás alavt. A katonai kormányzónak jogában áll bár kit letartóztatni, ■anélkül, hogy ezt az in. tézkedés£ kc£eles volna megindokolni. A katonai kormányzó kimenési tilalmat ren delhet el és a területén lévő polgárokkal úgy bánhat, ahogy jónak találja. A ka- Üonai közigazgatás alatt lévő arabok nem hagyhatják el lakóhelyüket és nem távolodhatnak el lakásuktól, csak olyan távolságra, amennyire a legközeLbbi közigazgatási központ esik lakásuktól. A katonai közigazgatás fenntartását főleg két érvvel igazolták. Az egyik in. dók szerint csak a katonai közigazgatás tisztjei, akik az élet minden vonalát el. lenörzik és kezükbe csszponfositják a teljes hatalmat, képesek az átlalános biz. tonsági szempontok figyelembevételével minden egyes esetet kellőképpen mérle­­gelni. De itt is felmerül a kérdés, vájjon nem hajlamosak-e a hadsereg képviselői természetüktől fogva eltúlozni ezeknek a biztonsági rendszabályoknak szükséges és szigorú voltát. A másik érv szerint az arabok képte. lenek egy tucatnyi hivatallal fenntarta. ni az összeköttetést, 'üdvösebb tehát a számukra, ha kizárólag a katonai kor­­mányzó képviselőjével tartják fenn az összeköttetést. Ez a képvisel0 tökélete, sen bírja az arab nyelvet és minden te. kin£etben ״alattvalóinak” rendelkezésére éll.~Ugy látszik, hogy maguk az arabok is tőbbizben kérték, te8yék lehetővé szá inukra, hogy minden problémájukkal egy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék