Uj Kelet, 1949. augusztus (32. évfolyam, 294-319. szám)

1949-08-01 / 294. szám

3 UJ KELET Hétfő, 1949 augusztus 1 mélyül a szakadék liga két tábora között hetesbizottság kinevezése utján javasolja meg­­menteni a liga egysegét. Ezer növendéket képezett ki az elmúlt évben az Izraeli Repülöklub Fokozni fogják a hivatásos és sportrepülők kiképzését Negevben megtámadták. Az irakiak vi­­szont azt kifogásolják, hogy Ibn Szaud nem volt hajlandó az arab liga rendel­­kezésére bocsátani dollárjait fegyver­­szállításra, jóllehet a szaudai petróleum fejében bőségesen kap dollárt Ameriká­­tói. Az ellentétek kirobbanása óta az arab liga voltaképen nem is működik és csak Azzam pasa mutat személyi érdeklődést a líbiai kérdés iránt. Az arab liga ko­­moly vezetőszemélyiségei is beismerik, hogy a Iga csak a homályban tapogató­­zik, mig az arab államok uj bel- és kül­­politikai orientációt kezdenek. A New-York Herald Tribune jelenti Beirutból, hogy semleges, megfigyelők szerint az arab liga, amely a Közelkele­­ten megszűnt fontos tényezőként létez­­ni, haldoklófélben van. Az arab világ két résere fog oszlani. Az egyik része Egyiptom vezetése alatt Szaudiát, Szi­­riát és Libanont fogja magában foglalni, a másik része Transzjordániából és Irák ból fog állni. Egyes megfigyelők úgy lát ják, hogy néhány év múlva ״Nagysziria” feltámad Hussni el-Zaim tábornok veze­­tése alatt. ezeknek az áruknak Romániából való megvásárlása csak úgy lehetséges, ha ugyanakkor Bukarest megfelelő mérték­­ben izráeli árut hajlandó átvenni. Izráel faárut Kanadából vásárolhat és tcbb más fontos romániai exportárut is betud szerezni cserealapon Kanadából és más­­honnan, elfogadható feltételek mellett. A tárgyalások során kitűnt, hogy Bu­­karest főként éterikus olajak, mufogak, gyógyszerek és hasonló izráeli áruk iránt érdeklődik. bűnügyekben a katonai parancsnokság Ítélkezett és a súlyosabb eseteket a re­­chovoti járásbíróság elé utalta. Hánegbi őrnagy, Beér-Séva katonai parancsnoka azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, gondoskodjék tűzoltóság fel állításáról és tüzoltókocsi beszerzéséről Beér-Séva számára, mert a biztositó tár­­saságok vonakodnak biztosítani a beér­­sévai ingatlanokat, amíg nem gondos­­kodnak megfelelő tűzrendészet! szolgá­­latról. HUPPERT FÜLÖP megnyitotta szabómiihelyét Tel Avivban Néhány hónappal ezelőtt alijjázott az országba Huppert Fülöp, az erdélyi cionizmusnak egyik legdolgosabb, leg­­áldozatkészebb és egyben Igeszeretetre­­méltóbb vezetőembere. Huppert több, mint két évtizeden át volt az erdélyi Ichudmozgalom élharcosa, majd elnöke. 1945-ben az erdélyi Erdélyi Zsidó Nem­­zeti Szövetség elnökévé választották és ezzel átvette az egész erdélyi cionista­­mozgalom Irányítását és a velejáró rop­­pant felelősséget. Huppert veszélyes és felelősségteljes pozíciójában rendkívül értékes szolgálatokat tett a mozgalom­­nak és nem kis része volt az 1946 és 1947 évi nagy romániai alijják megszervezésé­­ben. Huppert ״mellékfoglalkozása” az úri­­szabóság volt és szabómühelye mindig a legjobb hírnévnek örvendett. Arad szabó ipara egyébként is messzefcldcn hires volt és Huppert szalonja Aradon a leg­­elsők közé tartozott. Huppert azzal az eltökélt szándékkal jött az országba hogy ״mellékfoglalkozását” ismét föfog­­lalkozássá változtatja. Tervét nagy erő­­feszítések árán sikerűit is megvalósítania és így augusztus elején már meg is nyit­­ja tel-avivi szabómühelyét az Allenby ut 63. szám alatt. Nem kételkedünk benne, hogy Hup­­pert kitűnő szaktudása és Ízlése itt is érvényesülni fog és csakhamar ép oly népszerű lesz a jó és szép ruhát kedvelő közönség körében, mint amilyen Ara­­dón volt. Az erdélyi cionisták szeretettel és jókívánságokkal üdvözlik Huppert Fu löpöt uj pályakezdése alkalmával. (m.) Egyre az arab Azzam pasa eltávolításával Irák egy ment« Kairó. — Az iráki kormány el akarja távolítani az arab liga főtitkári állási­­ból Ázzam pasát és helyette héttagú tit­­kórságot akar !kineveztem az összes arab államok delegátusaiból. Bagdadi hivatalos körök azt hiszik, hogy jelenlegi forrná­­jában a liga nem tud megfelelő tévé­­kenységet kifejteni és tenni kell valamit hogy a jelenlegi helyzeten változtassa­­nak. Kairóban nem fogadták nagy lel­­kesedéssel a bagdadi javaslatot. A ligá­­ban ugyanis a helyzet most kissé hasön­­lit az UNO belső helyzetéhez. Az arab ligában is két csoport alakult ki, amely nem akar együttműködni. Az egyik 01- dalon áll a [Hasimita-csoport, a másikon az Egyiptomból, Szaudiából és Szíriából álló csoport. Jemen és Libánon Igyekez­­nek semlegesek maradni a két csoport viszályában. A palesztinai háborúig a ligának ezek a belső ellentétei nem kerültek felszín­­re. A háború után a két csoport köles ö­­nősen egymást vádolta a sikertelenség miatt és ez az ellentétek kiéleződésére vezetett. Az egyiptomiak azzal vádolják Irákot, hogy 25 ezer főnyi hadseregével nem jött segítségére, amikor a zsidók a Hivatalosan közlik: A romániai ke­­reskedelmi küldöttséggel folyó tárgyaié­­sok ezidc szerint még csak a kezdetén vannak, — jelenti a kereskedelmi és ipar ügyi minsztérium. A küldöttség három államosított román társaságot képvisel és a bukaresti kormánytól nincs hivata­­los megbízása. A küldöttség főleg fa és faipari cikkek, papír, vágó- és tenyész­­állat, valamint porcellánáru eladására törekszik. A kormány illetékes tényezői felvilágosították a küldöttséget, hogy Beér Séván tovább folynak a telepi­­tések. Az uj beér-sévai lakók gyarapo­­‘dáas miatt egy hónapon belül már nem lesz szabad ház a Negev fővárosában. A nemzeti intézmények elhatározták, hogy a város mellett nagyobb sikunt épi tenek. Kezdetben 100 kész házat akar­­tak felállítani, ezt azonban ma már nem tartják elegendőnek. Az uj városrész tér vezésére tneghivták Klein professzort, a haifai Technikum tanárát, aki 200—250 ház felállítására alkalmas terepet válasz­­tott ki. A munkát két héten belül kéz­­dik meg. Beér-Sévában egyébként napról-nap­­ra fejlődnek a közszolgáltatások is. Dr. Meir egészségügyi államtitkár a múlt hé ten látogatást tett a városban, amely­­nek vezetőségével megállapodott, hogy az egész Negev számára központi köz­­egészségügyi hivatalt állítanak fel. Ez a hivatal gondoskodni fog egészségügyi repülöbizottságok felállításáról is, ame­­lyek a beduin-táborokban fogják az :egészségügyi szolgálatot ellátni. Az igazságügyminisztérium elhatároz­­ta, hogy járásbíróságot állít fel Beér- Séván. A járásbíróság két hét múlva kéz di meg tárgyalásait Jedid Hálévi recho­­voti biró elnökletével. Eddig a beér-sévai elv az, hogy minden család letelepítésére 2000 fontot nyújtsanak kölcsön forrná­­jában a gazdaság felépítésének fokoza­­tos szükségleteihez mérten. A Szochnut telepítési költségvetése j'övö évben a jelenleginek kétszerese lesz. Amunkaterv szerint a kibucok és kvucák letelepité­­sén kívül 80 uj szövetkezeti falvat fog­­nak' létesíteni. A konferenciát, amelyen a környező falvakból sokszáz uj olé vett részt és so­­kan szólaltak fel jiddis, francia és ladino nyelven, vasárnap este Abrahám Harz­­féld, a mezőgazdasági szakszervezet fö­­titkára zárta be. ponti repülöbázist állítanak fel, úgy sik­­ló, mint motoros repülésben való kikép­­zésre. Ebben az évben Kfár Jeládimban tábort szerveznek a slklórepülö-növen­­dékek számára. A hathetes táborozás alatt fogja befejezni kiképzését és teszi le a vizsgát az a 124 növendék, akit rész ben terepszolgálatra, részben légiszolgá­­latra osztanak majd be. A siklórepülésre létesített iskola foly tatni fogja a sportrepülők kiképzését és a békeállapotra való áttéréssel újra meg kezdődik a motorosrepülö-sporttevé­­kenység is. A pénzszekrényben nagyobb összeg volt, mert az elnökség már előkészítette a képviselek és az alkalmazottak fizeté­­seit. Egyébként a parlament kasszájában csak jelentéktelen összegeket szoktak tartani. Vasárnap délelőtt a t.el-avivi járás­­biróság elrendelte a kéthetes vizsgálati fogságot a tisztviselő ellen, akinek ne­­vét a vizsgálat befejezéséig nem hozzák nyilvánosságra. Az eset miatt a Kneszet elnöksége vasárnap reggeli ülésén úgy határozott, hogy a jövőben nem fog készpénzt tartani a pénztárban, hanem összes ;kifizetéseit csekkek utján fogja eszközölni. diplomát fognak kapni. A divatosztályba szervezett 120 kon­­fekclós üzem a héten kezdi meg a ״Lá­­kol” téli tervének végrehajtását, amely­­nek keretében férfi-, női-, gyermek- és munkaruhákat fognak előállítani. A di­­vatosztály a multhéten javaslatokat tf tt a kormánynak a divatexport támogatá­­sara, amelyet úgy magánexport cégek utján, mint a kereskedelmi szerződések­­be iktatandó záradék által lehetne ke­­resztülvinni. szi az ügyet és kényszeríteni 'fogja Shá­­rét külügyminisztert, hogy számot adjon az egész ügyről, amely Mikunisz szerint nagyon sokat ártott a zsidó államnak. Mikunisz azt a vádat is cáfolja, amely szerint Romániában azt a kijelentést tette volna, hogy a zsidó kormány az Egyesült Államok pórázán halad, elis­­merte azonban, hogy valóban azt mon­­dotta, hogy a kormány egyre jobban Truman szekere elé fogja magát. Végül annak a reményének adott kifejezést, hogy a zsidó állam idővel egyik láncsze­­me lesz a népi demokráciák országinak. A Mapájhoz tartozó szövetkezeti fal­­vakban letelepedett uj olék részére Kfár Vifkinben konferenciát tartottak, ame­­lyen ismertették a szövetkezeti falvak szervezetének az uj olék körében vég­­zett telepítési tevékenységet. Jicchák Kom, a szervezet titkára elmondotta, hogy 22 szövetkezeti faluban 2000 uj olé­­családot telepítettek le és további 3000 olé-család letelepítése van előkészület­­ben, 18 uj faluban. A konferencián felszólalt Lévi Eskol, a Szochnut telepítési osztályának a ve­­zetője is, aki elmondotta, hogy a Szoch­­nut ;eddig 27 ezer font költségvetést nyújtott minden uj falunak. Az irány-Tegnap este nyílt meg a tel-avivi Hápoél házában az Izraeli Repülöklub aktiv munkásainak és intézőinek első országos konferenciája. A tanácskozáso­­kát J. Goldin elnö'k nyitotta meg, aki a hivatásos és sportszerű sikló és moto­­ros repülőtevékenység fokozásának sür­­gős szükségességét hangoztatta, Roi fö­­titkár az egyesület működéséről tartott beszámolójában közölte, hogy az elmúlt évben a klubnak ezer növendéke volt az ország 40 különböző pontján. Ezek a nö vendékek két szakaszban már vizsgáztak is. Rövidesen három uj hivatásos kc&­Két nappal ezelőtt tetten érték a parlament egyik alacsonyrangu tisztvi­­selöjét, amint az éjszakai órákban ki akarta rabolni a Kneszet pénzszekré­­nyét. A Kneszet altisztjei és a szolgálat­­tevő rendőrök észrevették, hogy valaki ebben a szokatlan órában az épületben tartózkodik és átkutatták az épületet, közben pedig lezárták az összes kijá.ra­­tokát. A tisztviselő megérezte, hogy felfe­­dezték és menekülni igyekezett, de hosz­­szu ideig tartó hajsza után az egyik szó­­bábán. rábukkantak. Megmotozásánál ál­­kulcsokat találtak nála, amelyeknek egyi ke beleillett a Kneszet pénzszekrényébe. Augusztusban — hiteltérdemlö hir­­forrás szerint — Tel-Avivban, Jeruzsá­­lemben, Haifán és Jázurban összesen tiz divatcikket előállító gyár létesült, amely már kezdetben Is mintegy ezer munkást fog foglalkoztatni havonta. Ugyanazon hírforrás szerint az amerikai Hadasszah, a Gyáriparosok Szövetségével együtt a divatszezon kezdetével Jeruzsálemben divatföiskolát fog nyitni, ahol amerikai specialisták fognak divattant előadni. A főiskola végzett növendékei megfelelő V kommunista képviselő szerint a párt nem és a népi demokráciára való törekvés között, A közvélemény nagy érdeklődéssel fogadta Smuél Mikunisznak, az izráeli kommunista párt főtitkárának a tel­­avivi Mugrábiban tartott népgyülésen elhangzott nyilatkozatát. Mikunisz, aki ellen a parlamentben és a sajtóban kü­­lönbözö vádak hangzottak el a kelet­­európai és főként a romániai alijja elé tornyosuló akadályokkal kapcsolatban, mindenekelőtt kijelentette, hogy semmi féle nyilatkozatot nem tett a romániai alijja ügyében, annál kevésbé, minthogy az izráeli kommunisták szerint nincsen semmi ellentét és ellentmondás az íz­­ráelbe irányuló alijja és a párt ama tő­­rekvése között, hogy népi demokrata kormányrendszert teremtsen a zsidó ál­­lamban. Ezzel kapcsolatban közölte, hogy a Romániából származó alijja ju­­liusban négyszerese volt a júniusinak és augusztusban is tekintélyes számú zsidó fog alijjázni Romániából, ahonnan az alijját egyáltalán nem szakították meg, csak korlátozták. Mikunisz az ellene és a pártja ellen hangoztatott vádakat visszafordította vádlói ellen és azt mondotta, hogy ép­­pen a kommunisaellenes körök ellenzik a romániai és más keleteurópai orszá­­gokból való alijját, mert attól tartanak, hogy az olékkal együtt kommunisták fog nak beszivárogni az országba. Elmondot­­ta többek között, hogy számos Izraelben lakó romániai eredetű polgár beutazási engedélyt kért hozzátartozói számára az alijjaminisztériumtól, ez azonban meg­­tagadta a vízumok kiadását. A továb­­biakban Mikunisz azt követelte, hogy a parlament elnöksége és a külügyminisz­­tér cáfolja meg az ellene elhangzott vá­­dakat, mert ellenkező esetben a kom­­munista párt nyilvános tárgyalás elé vi-Nincs kormányfelhatalmazása a Tel Avivban tárgyain román kereskedelmi küldöttségnek Beér Seva lassanként megtelik zsidó lakossággal Eddig 2000 olécsaládot telepítettek le 22 szövetkezeti faluban Átlag 2000 font kölcsönt nyújt fokozatosan a Szochnut egy család letelepítéséhez. Ki akarták rabolni a Kneszet pénztárát A parlamenti titkárság egyik alantas tisztviselője el akarta lopni a képviselők és az alkalmazottak fizetését Tiz uj divatipari üzem kezdi meg a termelést Az export támogatását kérik a kormánytól az érdekeltek Mikunisz elégtételt követel Shárét külügyminisztertől az ellene emelt váciakért lát ellentétet az alijja

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék