Uj Kelet, 1949. október (32. évfolyam, 345-369. szám)

1949-10-02 / 345. szám

Vasárnap, 1949 október 2. UJ KELET 2 FÉRFI ÉS NŐI konfekció-szakmában elsőrendű kiszolgálószemélyzet (lehet nő is) azonnal felvétetik. ív­­rit nyelvtudás is szükséges. Ajánla. tok: Grünberger hirlapiroda Haifa. I Schapira u. 13. Keddre sürgős ülésre hívták össze a parlament pénzügyi bizottságát A H«lt•tenger kÜIso-miivetoek ügye és a Szoihiiut pénzügyi válsága és •Jeruzsálem fejlesztési kérdése szerepel a napirenden. STERN KÁVÉ legzamatosabb minőségé naponta friss pörkölés Tel-Aviv, Hacarmel Leszállított árak Tiszta kamgarn nadrág IL, 3.750 Gabardin nadrág IL. 4.50Ü Tropical nadrág IL. 2.950 A hirdetés fel­mutatója 5 % W4«« rwuaa külön rabattot kap. M.PRCSSLER ORTOPÉD CIPŐK készítésével — Javításával ץ g •AVIV forduljon bizalommal J O H A N A N M & f m HASANDLAR GANZ ortopéd cipészhez CENA ARAK Famegmunkálo gépekkel rendelkezők műhelyt és állandő munkát kaphatnak. Érdekeltek for­­dúljanak: TEL-AVIV, POB. 2764. táborokban jelenleg több, mint, 80 ezer em­­bér tartózkodik. Ennek a tömegnek az el­­látása és gondozása óriási összegeket igé­­nyel. A kormány adott ugyan a Szochnutnak egy félmillió fontos rendkívül: kölcsönt, de a Szochnut deficitje ezt az összeget nyom talanul elnyelte. Ez a deficit ugyanis 20 millió fontra rúg. Nyilvánvaló, bogy a SzoÜumt egymagában a klitával járó . .összes terheket képtelen viselni. .. A Kneszet pénzügyi bizottságának ülésén tárgyalni fognak az uj szereposztásról: mi­­lyen formában vegyen részt a kormány a klita-munkában. A Szochnut aggasztó pénzügyi helyzete folytán újra felmerült az a korábbi javas­­lat, engedélyezzék a Jointnak hogy önállóan és saját égisze alatt fejtsen ki tevékeny­­séget a zsidó állam területén. A Joint elsősorban m olétáhorokban ki­­.. van működni, azonkívül gondoskodni akar kórházakról és szanatóriumokról és vál látni akarja a rokkantak és mimkaképte­­lenek gondozását is. A bizottság napirendjén szerepel Je­­ruzsálem fejlesztésének - problémája is. Kaplan pénzügyminiszter, aki a .hét vé­­gén Jeruzsálemben volt, ténybeli adatokat fog a bizottság elé terjeszteni és kérni fogja a bizottságtól, hogy üáruljon hozzá a város fejlesztésével kapcsolatos különbö­­zö tervekhez. Pinchasz, a Kneszet pénzügyi bizottsága nak elnöke, pénteken megbeszélést folyta­­tott Ben Gurion miniszterelnökkel, ma va­­sárnap pedig találkozni fog Kaplan pénz­­ügymtaiszterrel. Ezeken a tárgyalásokon megbeszélik a pénzügyi bizottság rendkívüli ülésével kapcsolatos kérdéseket. Ötszáz font kártérítésre ítélték el az A1 Hamismárt Jakob Kotik rágalmazási perében tatását. így került az ügy dr. Zakaj já. rásbiró elé. A bíróság bűnösnek xaondotta ki az Ál Hámismárt és Ben Tov volt munka­­ügyminisztert, a lap felelős gzerkesz­­tőjét és egyetemlegesen 500 font kár. térítésre és 50 font ügyvédi költségnek megfizetésére Ítélte őket. Ez egyébként az első per a zsidó államban, amelyet a kártérítésről szóló törvény alapján hoz. tak meg és precedensül szolgál a tcbbi folyamatban lévő rágalmazási perekben. Kotik keresetében 950 font megítélését kérte. Jákob Kotikot 1938-ban angol kato­­nai bíróság tiltott fegyverviselésért ha. Iáira Ítélte. Az ítéletet később életfogy­­tiglani fegyházra változtatták és Köti. kot amnesztia folytán 1944-ben szabad, lábra helyezték, de a tárgyalóteremből egyenesen a latruni internáló táborba vitték, ahol hónapokig sínylődött. Évek óta húzódó rágalmazási perben hozott pénteken ítéletet a tel-avivi já. rásbiróság. Mint annakidején többizben beszámoltunk róla, Jakob Kotik rágal­­mazásért beperelte az Ál Hamismár ci­­mű lapot׳, mert 1947 julius 17. számában ״Écel.zsarolónak” nevezte. A per előbb a mandatárius bíróság előtt folyt, majd az állam kikiáltása után a zsidó bíróság tárgyalta. Az egyik tárgyalás során Chi­­sin járásbiró és Sesupek ügyvéd, az Ál Hámismár ügyvédje között incidensre került a sor és mire Chisin bíró kije­­lentette, hogy nem vállalja a per lefoly. — jelenti a Máim — a kormány megsza­­látottá a Kneszet szabadságát és a Jóm- Kippur utáni keddre sürgős ülésre hívta össze a pénzügyi bizottság tagjait. A 11a pirenden két kérdés szerepel. Az első pont a Holt ■tengernél levő kális ó-müvek kon­­cessziojával kapcsolatos. Mint jelentettük, néhány nappal ezelőtt hazaérkezett angliai útjáról Novomejszki, a Potash-müvek vezér igazgatója. ..Novomejszki, akinek angliai tárgyalásai si kerrel jártak tegnap .Amerikába repült, ..hogy ottani tőkéseket vonjon be a vál­­lapozásba. A kormány néhány hónappal ezelőtt spe­­dalig, bizottságot nevezett ki a koncesszió ügyének tanulmányozására. A bizottság, a­­melynek élén S. Hooíien, az Anglo Palestine Bank igazgatója áll, elkészítette részletes jelentését. Kiszivárgott hirek szerint kü­­lönbözö problémák merültek fel a Potash­­vállalattal kapcsolatban. ..Szakértők véleménye szerint az üzemet, amely fontos nyersanyagot aknáz ki a Ilolt-tengerből, ki kell bővíteni, ..... viszont az üzemnek csak az egyik, a Holt­­tenger déli oldalán levő része maradt a zsidó állam területén, míg a fejlettebb részét a Holt-tenger északi partvidékét — mint ismeretes — az arab liga tartja megszállva. A Potash-müvekkel kapcsolatban az el­­múlt héten két hir látott napvilágot, ame״ lyet azonban hivatalosan nem erősítették meg. Az egyik szerint Abdallah ajánlatot tett a zsidó kormánynak, hogy a Holt­­tenger északi partvidékének produktumait izráeli kikötőben rakják hajóra, a másik hir meg arról szól, hogy ..a zsMo kormány megvásárolta a világ ..egyik leghosszabb drótkötélpállyáját ame• . .lyet a II01t.׳tenger és Éjlat között fog­­nak felállítani és ennek révén a Holt-tenger produktumait a vöröstengeri kikötőben fogják hajóra rakni. Minthogy az amerikai szakértők nagy lehetőséget látnak a Holt-tenger kiaknázá­­saban, ..ragaszkodnak ahhoz, hogy az amerikai kölcsön egyrészét a Potash-miiveknek jut tassáki. A kormány ezért úgy határozott, hogy ősz szehivja a parlament pénzügyi bizottságát és az fog határozni arról milyen arányban osszák s.zet az amerikai kölcsön össze­­geit az egyes gazdasági szektorok között. A kormány ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy ezeket az összegeket a miniszterelnökség áltat kidolgozott általános országfejlesatési tervek keretén belül használják fel. A másik ügy, amelyről a Kneszet pénz­­ügyi bizottsága tárgyalni fog, a Szochnut pénzügyi helyzete. Mint jelentettük, az olé-RÁDIÓ Vasárnap: 6.45: Máh tovu, 6.50: torna, 7: hirek és élelmezési hirek, 7.15: k nnyü zene, 7.45: Arthur Schnabel zongorahangver. senye, 8.15: keleti melódiák Ezra Áhá. ron előadásában, 10.30: zenei miniatűr, 11: délelőtti hangverseny (Dvorzsák: Si­­minor concerto csellóra és zenekarra. Opus 104, Pablo Casals közreműködésé­­vei, Sosztakovits: 5. számú szimfónia), 12.30: vallásos melódiák műsora a Kol Jerusolájim zenekarának előadásában, 13 Kol Nidré.műsor, 13.30: hirek, 13.45: is­­merhető előadás Alter Miltzer chaszid előimádkozódól Tarnovból, hanglemezek bemutatásával, 14: angol hirek, 14.15: klasszikus zene az arab műsor keretében 15: francia hirek. Hétfő: 20.30: chí'izón.dalok és közzene a rJd!ó zenekarának előadásában, — 21: hirek, 21.30: Peter'Bornstein heged reel; tja (Vitelli: Shakun; Beethoven 3. sz;mu Sol-major szonátája, 22: Jicchák Levi (bariton) héber dalmüsora, — 22.15: jid. disnyelvü adás a gálut részére, . 22 30: angol hirek, 2245: kedvenc hang’eme­­zek, 23: hir összefoglalás, 23.05: kedvenc hanglemezek. MEGNYÍLT Haifa, Herzl-u. 61 (Kávéház mellett) A VOLT BUDAPESTI BELVÁROS IV FEHÉRHAJÓ UTCA 12 ALATTI GISELLE NŐI FODRÁSZ SZALON. Speciális festés, amerikai dauer, frizurák Hajkezeléseken ’ kivül manikür, pedikűr és a legmodernebb gépi kezelés. Meggyilkolták Wilhelma község éjjeli őrét Azt hiszik, hegy a beszivárgó arabok lőtték agyén biek pedig különböző irányban szétszó. ródva, Rotschiid keresésére indultak. Reggel aztán megtalálták a meggyilkolt éjjelicr holttestét. Wilhelma a világháború előtt templá. rius németek faluja volt. A világháború kitörése után a németeket internálták, majd csereakció folytán kiadták őket Németországnak. A zsidó háború idején a faluban Atarot szövetkezeti falu, va­­lamint Beérőt Jicchák és Negbá kibuc tagjai telepedtek le. Ezek azok a telepek, amelyeket a harcok során teljesen el­­pusztítottak. Az utóbbi időben beszivár. gó arab bandák rengeteg kárt׳ okoztak a falunak. A lakosság többizben kérte a hatóságokat, szereljenek fel Wilhelma. ban telefont, de a kérés mindezideig eredménytelen maradt. Péntekre virradó éjjel titokzatos kö­­rülmények között meggyilkolták a Pe­­tach.Tikva szomszédság.ban levő Wil­­helma község 35 éves éjjeliőrét, Moshe Rotschildot. A szerencsétlen éjjeliőr holttestére reggel 5 órakor akadtak rá. Koponyáját t bb golyó lyukasztotta át és az első vizsgálat után megállapitot­­ták, hogy a golyók azonnali halált okoz-Rotschildnak éjjel egy órakor kellett volna felkőltenie helyettesét• Minthogy Rotschild nem jött, a másik ör hajnali 3 óratájt felébredt■ és társa keresésére indult. Minthogy nem találta meg, rósz. szat sejtve, felkölt tte a k~zgég néhány férfilakóját. Az egyiket Petach.Tikvára menesztették, hogy értesítse a rendőr­­séget (Wilhelmán nincs telefon), a töb-Az összeesküvés és az összeesküvők Természetes, hogy az ellene felhő­­zott központi vád az a cselszövés, ame. lyet Rankovics tábornokkal, a jugoszláv kormány helyettes miniszterelnökével együtt szőtt, hogy katonai forradalmat robbantson ki és amelynek eredménye­­képpen a magyar emigránsok előkészít­­sék az utat a jugoszláv hadsereg bevo­­nulásának, vagyis olyan forradalmat, a. mely végülis Belgrad teljes hatalomra, jutásához vezessen. Az összeesküvés azonban nem korlá­­tozódott erre, hanem egyre jobban szét­­ágazódott- Nemcsak a volt jugoszláviai angol katonai küldöttség tagjai dolgoz, tak mind ebben az irányban, hanem ma. ga az a gyűl?letes Churchill is ott áll az ügy mögött. Most pedig megtudjuk, hogy Jugoszlávia valamennyi mai veze­­tője, a németországi felkelés Idejében Amerika és Anglia javára dolgozott és a Szovjetunió ellen. Ez bebizonyosodott a többi vádlott egyikének, Brankov Lá­­zárnak a vallomásából, aki Jugoszlávia budapesti követségének az ügyvivője volt. Az elmúlt évben, amikor Tito és a Kominform között beállt a szakadás, Brankov a magyar fővárosban maradti amivel azt a látszatot akarta kelteni, mintha nem értene egyet Utóval. Most azonban kiderült, hogy ez a ténykedés is beleilleszkedett az általános összees. küvésbe. Azért maradt a helyén, hogy Tito titkos ügynöke legyen, Pálfi tábornok, aki a legutóbbi idő. kig a magyar vezérkar főnöke volt, szin. tén beismerte ugyanezeket a vádakat- A tervezett forradalom után neki kellett Kiváltjuk liftjét díjmentesen! Veszünk fixre és bizományba a leg­magasabb áron mindent, amit hozott Liling és Dr. Szalvendy Csehszlovák olék líkvidációs raktára HAIFA, HABANKIM UTCA 17. SZ. volna végrehajtania a három ,,jó” kom­­munista vezetőnek, Rákosinak, ©erőnek és Farkasnak a letartóztatását és meg­­gyilkolását. Rankovics ״két politikai gyilkosságszakértöt” küldött Ki Buda­­pestre, Jovanovicsot és Joikicsot, akik diplomata álarcban érkeztek. A nagy liirverés árnyoldalai Vájjon okosan tették-e a kommunis. ták, amikor olyan nagy reklámot csap. tak ennek a pernek? Vájjon tanácsos volt-e felhívni a figyelmet arra, hogy milyen k nnyen juthat fel egy reakciós, fasiszta-trockista ügynök a kommunista párt legmagasabb tisztségébe és becsem péssze az ügyne keit ennek a birodalom, nak minden sarkába? Nem lehet-e vár. ni, hogy minden komoly kommunistá­­nak a lelkében ilyenféle töprengések me rüljenek fel: ״Kiben bízhatunk meg hát? Még alig két évvel ezelőtt arra tanítottak bennünket, hogy Tito mar. sáliban lássuk a legíenk Itebb eszmény, képet és most azt tudjuk meg, hogy már évek óta a fasiszta reakciós Nyugat táborában van. Még nincsen hat hót ip­­ja, hogy addig hozzá szoktunk, hogy Rajkban lássuk a kommunisták legeré. lyesebb és legigazságosabb képviselőjét és most azt kell megtudnunk, hogy már évek óta kém volt, aki az ellenség ja. vára tevékenykedett. Mi hát a helyzet a többiekkel? és ha Rákosi körül min. den rendben van, vájjon megbizhatunk-e Ger ben?... Gottwald, úgy látszik, biz­­tos ütőkártya de mi a helyzet Slanski. val?... Sztálin természetesen, mint a. hogy valamennyien tudjuk, felette áll minden bírálatnak, de vájjon elmond­­hatjuk-e ugyanezt Molotovról is?” A per várható kihatásai A kommunista ügy minden bizonnyal semmit sem fog nyerni — hosszabb idő. re — ebből a legutolsó boszorkányper, bői. Ezentúl trbb lesz a lelki szorongás, a kétség és mindenekül tt a gyanú a hűségesek szivében. Már pedig ilyen lég­­körben az ilyen természetű válságok, mint amelynek tanúi vagyunk most Ma­­gvarorszagon, a végtelenségig folytatód, hatnak, mert ha Reuven azzal gyanú, sitja Simont, hogy ellene tör s el akar­­ja venni az állását, habozás nélkül ki fogja kiáltani Simont reakciós-fasiszta, troekista cselsz'Vönek. Ha csak — mint magától értetődő valami — Simon nem lesz fürgébb ennek a fegyvernek az elő. rántásában. A nagy és felbecsülhetetlen értékű lecke, amelyet ebb 1 a perből és a moszkvai tisztogatásokból le lehet vonni, az, hogy a kommunista kormány, a kommunista hit természeténél fogva, olyan kormány, amelyet klikkek ve־׳et­­nek. és nincsen semmi reménye annak a párttagnak, legyen a doktrína szem. pontjából olyan tiszta, amilyen csak le­­hét, ha a támogatását a helytelenül megválasztott׳ klikknek adja. Arra a kér désre azonban, hogy melyik az igazi, a helyes, a jó klikk Keleteurópa minden egyes országában, csak Moszkva tudna választ adni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék