Uj Kelet, 1949. november (32. évfolyam, 370-395. szám)

1949-11-01 / 370. szám

Kedd, 1942 :member 1 UJ KELET Női kabátok és kosztümök elsőrendű kivitelben készülnek a legújabb divat szerint ZISZOVICS NÁNDOR-nál TeLAviv, Lessing «. H, Gordon mellett, 4.ee autóbuszjárat RÁBÁN"*t Al EGYETLEN KÁVÉ• szaküzlet és pörkölik! a Beu Jehudán, TeLAviv BEN-JEHUDA u. 129. A keleteurópai diplomaták részletes jelentéseket küldtek kormányaiknak Ben Gurion péntekesti beszédéről Jó könyvek az uj modern Magyar Kölcsönkönyvtárbán HAIFA, Hechalutz ucca 20 (posta­­épület ”udvarában). A legmodernebb szépirodalmi és progresszív könyve­­két olvashatja. Lakások kiadók 1—2—3 szobások, Hádár, HárJHácár­­mel, Tivonban és Haifa környékén. Exktenciák S. Sternberg és Fia Házak és telkek HAIFA, Herzl u. 29 Telefon 2245 és 3715, 9—1 és 5—6-1g. Kristályok, porcelánok, kézimunkák, dísztárgyak, antik bútorok, figurák vétele és eladása Jeruzsálemben Briinn és Berotin PRINCESS MARY, ReX mozi épület Európai butorkülönlegességelk nagy választékban, olcsó árak, GLÜCK, TEL-AVIV, ARLOSOROFF 78. (Slomo Hameleeh sarok.) Uj bevándorlóktól bizományi eladásra bútorokat és lakberendezésé tárgyakat átveszünk.______________ tételekre helyezik, amelyeket állítólag úgy magyaráznak, mintha a miniszter, elnök szavai Tito iránti rokonszenvet fe- Jeznének ki. Ezzel kapcsolatban a jugo­­szláv követség is küldött részletes jelen, tést Belgrádba. Egyes politikai körökben a miniszter, élnek beszéde különböző aggályokat éb­­neszbe« és attól tartanak, hogy Ben- Gurion kijelentései esetleg károsan be­­f oly ásol hatják a keleteurópai zsidóság alijjázásával kapcsolatban különböző helyeken folyó tárgyalásokat: Ezek a megbeszélések ugyanis bizonyos reményt nyújtottak arra, hogy sikerül legalább részleges eredményt elérni. Ezzel szem­­ben mások azon a nézeten vannak, hogy a helyzet már odáig jutott, amikor ,,nem lehet rontani rajta” és nem árt, ha lile­­tékes helyen végre megtudják, hogy az előállott súlyos helyzet igen éles vissz­­hangot keltett Izráelben. Ben-Gurion miniszterelnök péntekesti beszéde még mindig az érdeklődés kő­­zéppontjában áll. A külföldi sajtóirodák tel-avivi munkatársai egész idő alatt valósággal ostrom alá vették a kelet, európai államok diplomáciai képviselőit, akiktől hozzászólást és nyilatkozatokat kértek a mniszterelnők beszédének kü­­lönbőzö kitételeiről. Ezideig azonban a külföldi diplomaták tartózkodtak min­­den véleménynyilvánítástól. A Haarec értesülése szerint azonban a keleteuró­­pai államok diplomáciai képviselői állan. dó kontaktusban vannak egymással és részletes jelentéseket küldtek kormánya­­iknak Ben-Gurion egész beszédéről és annak egyes kitételeiről. A román kö­­vétségén írként a beszédnek Pauker An. nára, a román külügyminiszterre vonat­­kozó részével foglalkoznak, mig a gzov­­jetkővetség a hangsúlyt a Moszkva és Belgrád közötti viszályra vonatkozó ki­MIÉRT TAN SZEMÉT A JAFFAI UTCAKON? TeLAviv városa elhatározta, hogy pa­­nászt tesz az elhagyott javak kormánybiz­­tosságának jaffai hivatala ellen. A város azt kifogásolja ugyanis hogy a kormány­­biztosság, bár rendszeresen beszedi a ház béreket Jaffa lakóitól, nem nyújtja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a városi sza­­bályrendeletek előírnak. A jaffáTideiglenes városi tanács felszó­­litotta a kormánybíztosságot. hogy állítson be szemétládákat a jaffai házakba. Négy­­ezer ilyen ládáról volt szó. A kormány­­biztosság elő is ké&zitett kétezer szemét­­ládát, ezeket azonban csak azzal a félté­­teltei hajlandó a lakók rendelkezésére bo­­csátani, 'na a költségek felét megtérítik. Emiatt" a jaffai ideiglenes városi tanács nem tiídja tisztántartani a város utcáit. Az utcák tisztántartásánál 120 munkást foglalkoztatnak ugyan, ennek azonban sem­­mi látszata nincs, mert a gyüjtöládák hiá­­nyában a lakók kénytelenek az utcára dobni a házakban összegyűlt szemetet. Elegáns kosztümök, férfiöltönyök SHEFFER M. szabóság TEL AVIV, HAYARKON UTCA 61. Bel. és külföldi szövetek. A pártok megkezdték az előkészületeket a községi tanácsválasztásokra Rendezik a leszerelt katonák és a IS évesek szavazat! jogát — összeírják a Bné Brit előtagjait. Abrahám Halévi Fraenkel professzor, az izraeli Bné Brit páholyok elnöke aki most az Egyesült Államokban tartózkodik, Morris Bisgire, a páholy főirodájának titkára tár saságában kihallgatáson jelent meg Hlijábu Éjiat washingtoni nagykövetnél. A megbe­­szélesen a szabadkőműves páholyok washing toni központja részéröl Izraelnek szánt segélycsomagokról tárgyalt. Az állam^ meg­­alakulásától 194,9 április elsejéig a Bné Brit páholyok élelmiszerek, ruhanemű, orvosi inü szerek, betegszállitókocsik és autók forrná­­jóban 4 millió dollár értéket küldtek Izrael־ be. A Bné Brit páholy egyébként tel-arivi Irodájában (Achád Haám 30.) elkezdte azok­­nak az oléknak az összeírását, akik hiilföi­­dön a Bné Brit páholyok tagjai voltak. RÁDIÓ 6 * * * 10 * * * * * 16 * * 19 6 46: Máh tovu, 6.50: torna, 7: hírek és élelmezési hírek, 7,15: hanglemezek, 8: keleti zene (Rachámim Aámár hegedű számai), 8.15: könnyű zene, 10: Szigeti József hegedüszámai hanglemezről, — 10 30: zenei tarka műsor, 11: operarész­letek, 12: déli zene, 12.30: Moshe Luszttg zongóraszámai a kórházak és iidüiötele. pék műsorában, 13: a Kol Jerusolájim kennyü klasszikus zenei kívánságműsora katonák részére, 13.30: hírek, 13.45: ft háziasszony rovata, 14: angol hírek, 15: francia hírek, 16: szórakoztató zene, — 16 30: Paul Schlesinger zongoraintermez Bója, 16.45: könnyű zene, 17: Rosa San. der szopránénekesnő hangversenye Av­­nér Aháron zongorakiséretévei, 17.30: a Kol Jerusolájim ifjúsági adása, . 17.30: Haydn 12 számú Do-major tercettje a Kol Jiszráélben (W. A. Schocken, Cví Warschauer és Moshe Lusztig előadása­­ban) 18: hírek, 1815: keleti melódiák Hzra Aháron előadásában, 18 30: a Ko) Jerusolájim hanglemezei és rádióinterju a város polgármesterével, 18.30: a Kol Jiszráél ifjúsági műsora, 19: sportrovat, 19 45: Ten^ch-részletek (Softim 11 12, csak középhullámon), 20: a Kol Jiszráél katonai adása, 20.30: hirek, 21: a Kol Jerusolájim zenekarának műsora, 22.05. az ország legendáiból. 22 15: jiddisnyel­­vü adás a gálut részére, 22.30: angol hi­­rek 22 45: zenei tarka m'isor 23: hír összefoglalás, 23.05: hanglemezek. zik az intézkedés azokra a polgárokra, akik elvesztették igazolványukat. Az ér­­dekelteknek a kerületi nyilvántartás! irodákban kell jelentkeznek és 2 fény­­képen kívül 250 mii értékű postabélye. get, mint az igazolvány illetékét kell ma­­gukkal hozniok. A leszerelt katonák, akik biztosítani akarják választói jogosultságukat a köz­­ségi választásokra, a helyi választási bi­­zottságoknál tartoznak jelentkezni. Az életkor mellett a választói jogosultsághoz legalább hat hónapos egyhelybenlakást igazoló Írást kell felmutatniok. A belügy. miniszter minden község számára ren­­deletileg állapítja meg, hogy a hathavi egyhelybenlakás milyen dátumtól vissza­­menően számítandó. Politikai körök szerint a Mapam és a Mapáj közötti viszony, amely a köz­­vetlen tárgyalások folytán az elmúlt na­­pókban javuló tendenciát mutatott, a munkabérek leszállítása elleni harc fo!y. tán megint romlott. Erre való tekintet­­tel a Mapam el'készületeket tesz arra, hogy önálló listával lépjn fel a közelgő községi választásokon. A Mapam első választási gyűlését Magdielben tartotta meg a napokban. A gyűlésen Ham Ru­­bin szólalt fel a németül beszélő válasz. tök előtt. A progresszív párt végrehajfóbizott­­ságának legutóbb megtartott ülésén el­­határozták, hogy a párt önálló listával fog megjelenni a községi választásokon. Ezzel egyidejűleg egy más határozat uta. sitja a párt végrehajtóbizottságát, ,,álla. pitsa meg, milyen lehetőségei vannak szélesebb 'alapokon nyugvó progresszív választási blokk megteremtésére.” A Chérub-mozgalom is úgy határo- BOtt, hogy önállóan jelenik meg a vá­­lasztásokon. A határozat főleg a párt jeruzsálemi tagozatára vonatkozik, amely közös választási blokkra vonatkozó tár. gyalásokat folytatott a szefárdokkal. Hivatalosan közlik: A belügyminisz. tér az 1949 szeptember 15-iki napot je­­lölte meg kiindulási napként, amelytől kezdödöleg a hathónapos helybenlakást az alábbi községekben számítani fogják: Bát Jám, Givátájim, Chedera falusi kör. sete, Cholon, Jokneám, Kfár Atá, Kíár Jona, Kfár Szábá, Magdiéi, Naharia, Petach.Tikva falusi kfrzete, Kirjat Mo­­tzkin Kirjat Amal, Rigon-Lecion, Re­­chovót, Rámátájim, valamint Efralm és a Chéfer-v'lgy körzetek. Herzliában ok. tóber 15 ikén, Chederán október 5-ikén, R״mát Gánban október 28-ikán volt a kiindulási nap. A városi tanácsválasztá­­sokra az egyes városokban a következő­­képpen állapították meg a kiindulási na­­pót: Jeruzsálem 1949 május 8, Haifa április 11, Tibériás április 3, Natanja áp. rilis 17, Petach-Tikva junius 15, Cfát május 15, Telaviv-Jaffa május 8. A kormány sajtóirodája közli: A kö­­zelgö községi választásokra való tekin. tettel a belügyminisztérium nyilvántar­­tási osztálya megtette az összes el ke­­szüleieket a községi választásokon részt­­vételre jogosító választási igazolványok kibocsátására. Ez főleg azokra a fiata­­lókra vonatkozik, akik 1948 december hó 31-ig töltik be 18-ik életévüket és így még nem kaphatták meg személyazonos, sági igazolványukat. Ugyancsak vonatko-VENDÉGLŐ BÁR TALPIOTH JERUZSÁLEM, BEN JEHUDA U. 11 Mától kezdve teljes átalakítás miatt eárva. — Rövidesen ismét megnyílik P. GORDON (Zwi) uj vezetésével. Kérjük, figyelje az uj megnyitásra vonatkozó hirdetésünket.. Haifára való vontatása közben elsüllyedt az Altaíena TeLAvbtól 20 kSométernytre pusztult el az egykori EceLhajo megmaradt r1׳׳K•-.; vetkeztében teljesen hasznáiha tat'anna vált. Körülbelül öt hónappal ezelőtt a kor­­many elrendelte az Altaíena leszerelését és azóta több, mint ezer tonna vasat szedtek össze a hajóról. A legújabb terv az volt hogy az Altalenát levontatják a zátonyról és elviszik Halfára, ahol teljesen szét lehetett volna ezednl. Szombaton este Haifáról a hadiflotta két egysége meg is érkezett Tel-Avlvba. A hajók a parton üzen.beheiyezett traktor segltsegevel el­­mozdítottak az Altalenát a zátonyról es vontatni kezdték Haifa felé. Amikor a ka­­raván mintegy 20 kilométerre Tel-Avlvtól kijutott a nyilt tengerre, az Altaíena ron­­csa süllyedni kezdett és nemsokára el Is merült a hullámokban. Vasárnap ,este az Altaíena fegyverhajó, amely annakidején annyi Izgalmat keltett fts országban, örökre eltűnt '1 el-Aviv tenger­­partjáról. Mint ismeretes, a hajót az Ecel hozta Amerikából, egy egész gyalogsá_gi hadosztálynak való teljes katonai és tü­­zérségl felszereléssel, valamint egy; telje­­sen kiképzett zászlóaljjal• A hajó előbb Kfar Vitkinben kötött ki, ahonnan a ki­­vezényelt katonasággal keletkezett incidens után be akart futni Tel-Avivba, de a 1-ak­­part közelében zátonyra jutott. Amikor 1948 júniusában a hadügyminiszter rendeletére bombázni kezdték a hajót az ágyúgolyók súlyos kárt tettek benne, később pedig az egyik egyiptomi légitámadásnál is bombata­­lálat érte az Altalenát, amely ennek kö-Vezető a női ruházkodásban Kifinomult ízlés Egyéni kiszolgálás SZEMBEN AZ ORAH.VAL, ___ 32 HER1LST. HAIFA A kormány módosítja gazdasági programját a külföldi töke beáramlásának elősegítésére — Titokban tartják MussotM sírhelyét. Rómából je’entik: Mussol'ni holtteste nincs a római temetőben eltemetve! Az összes római újságok közlik ezt a hirt, a, fővárosi temető igazgatójának egyenes kívánságára, minthogy az egyik milánói nap lapban alap­­tálán riport je'eit meg a Rómában elteme­­tett Mussoliniról. Az olasz belügyminiszter közli hogy a volt diktátor sírja t.tok, amelyet jelenleg nem áll módjában felfedni. melyeket a kormány a külföldi töke be­­áramlásának előmozdítása érdekében fog tenni Kétségtelen, hogy ezekkel az intézkedésekkel a kormány jelentős en­­gedményekre lesz kénytelen a szoclali­­zálási t rkvések rovására. Úgy látszik, a Mapáj körében felismerték, hogy ez az eddigi irányzat súlyos hátrányokat je. lentett az áliamépitég szempontj.ból. Másik jelentős változás várható a kormány gazdasági programjában a t«­­karékoss’gi intézkedések tekinteteben. A közönség k: réből jött rengeteg birá­­lat ás panasr hatása alatt bizonyos vál­­tozások lesznek a cena_rendszerben. Ezek a változások azonban nem annyira a fejadagok növelését fogják magukkal ho־׳ni hanem az adagolás közigazgatási technikáját fogják leegyszerűsíteni és a ) -r* kapgieM cikkek észszerűbb kiosz­tására irányulnak. Mint ismeretes, hétfőn ismét összeül a parlament. Az uj ülésszak megnyitásá­­val kapcsolatban politikai k rok azzal számolnak, hogy a kormány be fogja je­­lenteni gazdasági programjának messze­­menő módosítását. Ezek a módosítások főként a külföldi tökebefekte ésektel kapcso'atos kormánypolitika jelenlegi in. tézkedéseít fogják érinteni Ben-Gurion miniszterelnöknek a Mapáj pártmunká- Sí1i el tt tartott péntekesti beszédeben, mint ismeretes, nagy részletességgel és nyomatokkal foglalkozott ezzel a kordes. sei és azt mondotta, hogy az ország su. lyos gazdasági helyzetéből az egyedüli kivezető utat a külf Idi t ke b°ár.:mlá- Bában és az ehhez szükséges el feltété, lek megteremtésében látja. A miniszterelnöknek ezt a helyzet­­ismertetését po’it'kai k'r kb»n usv i*ó. lik meg, hogy a közvéleményt akarta ele készíteni azokra az intézkedésekre, a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék