Uj Kelet, 1949. december (32. évfolyam, 396-421. szám)

1949-12-01 / 396. szám

Csütörtök, 1949 decern her 1. UJ KELET 3 i konferencia egyik határozata azt a» . ehaát felezi ki, hogy Síver és Jíermaan újra a mozgalom élére áli|on. Az Izráelre vonatkozó határozatokban a konferencia az altja fokozásának szitkáé­­gessége mellett a zsidó állam középosztá­­lyának megerősítését követelte. Amerika cionistái nem akarnak nyomást gyakorolni a izraeli kormányra mondotta dr. Aba Hiilel Silver a november 29-iki évforduló alkalmából rendezett newyorki ünnepségen Az általános cionisták európai szerveze­­tének elnöke újra Marcel Bernfeid lett, míg Jicchák Grün'qaumot és Perec Bernsteint diszelnökké választották. A választmány elnökévé újra dr Joszéf Reichot választót­­ták meg, helyettese pedig Moshe Waldiuann lett. ban kiterjed az egész országra, Ezután lejár az az egyezmény, amelyet az izráeli kormány a nemzetközi tüdövész elleni hr tézménayel kötött és amelynek érteimé ben ez az intézmény repülőgépen szállítja Izráelbe az oltáshoz szükséges szérumo­­kát. Jeruzsálemben az oltásokat az Evelyne de Rotschild kórházban végzik, míg Hat­­fán a Talpía-sukon és a WIZO chalissza: otthonában. Az oltásokat mindennap délután 4 órától este 7 óráig végzik. jár, a törvényer azonban szükség van és az összes illetékes hatóságok annak meghosszabbítására tettek javaslatot. Ezért a törvényjavaslat 1950 március hó 31-ig kivánja meghosszabbítani a tör­­vény érvényét. Ennek a törvénynek a keretében működött és működik a had­­sereg úgynevezett Mordecháj-akciója, a melynek jelentős szerepe volt abban, hogy a halálos autóbalesetek száma a múlt évivel szemben 42 százalékkal csők kent. A törvény életbelépése előtti évben 332 ember halt meg közlekedési bal­­esetek következtében. A javaslat felett rövid vita fejlődött kt omelyben az összes pártok hozzá׳ járultak a törvény érvényének a meg­­hosszabbításához. Többen kifogásolták azonban, hogy a törvényt nem terjesa­­tik ki a polgári személyek által elköve­­tett közlekedési balesetekre is, Burg (vallásos blokk) szerint általános érvényű közlekedési tör­­vényre van szükség, amelynek előírásai a kérdés valamennyi vonatkozásait magában foglalják. P r e minge r (Mapám) kifogásolja, hogy mig az országutakon a katonai sofförök 70-kilométeres sebességgel ha1tha+na k, a polgáriak csak hatvannal, holott kétség­­télén, hogy a katonai sofförök a gyen­­gébbek. A javaslatot megszavazták. Paris, (STA). Az áta'ános cionisták vi­­lágszervezetének konferenciáján szavazat­­többséggé! úgy határozott, hogy az álta­­lános conisták világszervezetében megaka­­dályozza a szakadást. Hivatalosan jelentik: Vasárnap decem­­bér 4-ikén kezdődik Jeruzsálemben és Hal­­fán a tüdövész ellen! oltás. Az akció során beoltanak mindenkit egy éves kortól 30 éves korig. Az elmúlt hónap tapasztalata melynek során 27 ezer iskolásgyermeket oltottak be, azt bizonyította, hogy a tü­­dövé&sze! szembeni immunisok százalékává­­nya igen kicsi. Ajánlatos tehát, hogy 30 éves korig minden polgár oltássá be magát TBC ellen. Az akció az elkövetkezendő öt hónap-A parlament szerdai ülésén Rosen igazságügyminiszter beterjesztette a ka­­tonák által okozott közlekedési balese­­tekről intézkedő rendkívüli törvény meghosszabbításáról szóló javaslatot. Az Igazságügyminiszter elmondotta, hogy ennek az érvénye december végén le­min'szter betegágya mellett és jó egész­­séget kívántak neki. Sházár miniszter ez­­alkalommal gratulált az államelnöknek 75־ik születésnapjára. Levin rabbi, népjóléti miniszter Ameri­­kába való elutazása előtt szintén meglá­­togatta a kórházban a nevelésügyi min'sz­­tért. Folyó kormányzati ügyekkel kapcso­­latban e hét folyamán a kormány több tagja fordult meg a miniszter betegszo­­bájában New-York (STA). A november 29-iki évforduló alkalmából az amerikai cionista szervezet New-Yorkban 500 terítékes ban­­kettet rendezett a Walldorf Astoria szálló nagytermében. A banketten felszólalt dr Aba Hiilel Silver, az amerikai cionisták vezére is. Az amerikai cionisták — mon­­dotta Silver — okosan tennék, ha levennék a napirendről • azt a ״képzelt vitát“ amely azoknak a ..vádaknak a kapcsán robbant ki, mintha Amerika cionistái a Gyűjtőakció ellenőr­• •zésén keresztül nyomást akarnának gya­­■ ■korolni az izraeli kormányra, — Senkisem próbálja irányítani az izráeh kormány politikáját, — folytatta Silver — ha csak nem te' ütjük a különböző cionista pártok puszta létezését az állam belügyeibe való beavatkozásnak. Ezek a pártok ngy Amerikában, mint a világ többi országaiban már az állam kikiáltása előtt is léteztek. Ebből a szempontból nézve a dolgokat, ta- Ián helyes volna megszüntetni az. összes cionista pártokat, úgy a jobboldali mint a baloldali és a centrum-jellegüeket. Az amerikai cionista szervezet — foly­­tatta Silver — madig amellett volt. hogy alkotmányjogilag válasszák el az izráe'l kór­­mányt a Szochnuttól. Nem akarunk mások hatáskörébe beavatkozni, a különválás elve csak használni fog mindakét félnek. Nem fogunk beleavatkozni az izráeli kormány po­­litikájába. de nem akarjuk azt sem hogy az Izráeii kor •many vezető; beleavatkozzanak o!yan ügyekbe, amelyek közvetlenül az amerikai • ■zsMóságra és az amerikai cionista szer­­■vekre tartoznak. Hivatalosan jelentik: Zalman Sházár ne­­velésügyi mniszter, aki hetek óta a Bei­­linaohn-kórházban fekszik a jövő hét ele­­jén elhagyja a kórházat. Az orvosok vé­­leménye szerint a miniszternek rövid pi­­henésre van még szüksége azután újra kezdheti munkáját. Szerdán délelőtt Weizmann államelnök és neje meglátogatta a Beilinsohn-kórház­­ban Sházár minisztert. Az elnök ég neje egy teljes órát töltöttek a nevelésügyi Vasárnap kezdik a tüdövész elleni oltásokat Haifán és Jeruzsálemben Tavaly óta majdnem felére csökkent a halálosvégü autószerencsétlenségek száma Március 31-ig meghosszabbították a katonák által elkövetett közlekedési kihágások elleni törvény érvényét M A ESTE 8 ÓRAKOR MEGNYÍLIK ״Maayaíi A TELJESEN ÚJJÁALAKÍTOTT, INTIM RAMAT-GAN HERZL 68. Minden este az ARTHURO-DUO játszik. Tánc- és szórakoz­­tató zene. Szombaton 5 órai tea. — Jó hangulat. — Alkohol­­kényszer nincs! Magyar konyha. Hétköznap nincs belépődíj Sházár közoktatásügyi miniszter rövidesen elhagyhatja a kórházat Az államelnök és felesége meglátogatta a beteg minisztert A Mapam nem vett részt a jugoszláv követség függetlenségi bankettjén A diplomáciai testület tagjai közül egyedül a szovjetkövet maradt távol az ünnepségről 6.30: Máh tovu, 6.35: hanglemezek, 6.50: torna, 7: hírek és élelmezési hírek, 7.15: könnyű klasszikus zene, 8: keleti zene Ráchámim Áámár előadásában, — 10: John McCormick tenorista hangver­­senye, 10.30: filmmuzsika, 11: délelőtti hangverseny (Beethoven : Leonora-nyi­­tány; Csajkovsky: Re-major hangver­­seny hgeedüre és zenekarra, Ida H ndel magánszámaival), 11.45: francia dalok, 12: hegedűszámok, 12 30: operarészletek a kórházak és üdülőtelepek műsorában, 13: a Kol Jiszráél katonaadása, 13.30: hírek, 13.45: a háziasszony rovata, 14: angol hírek, 15: francia hirek, 16: szó­­rakoztató zene, 16.30: hanglemezek, 17: Abrahám Ahároni akkordeon-hangver­­senye, 17.15: közzene, 17.30: a Kol Jeru­­soKMm ifüisági adása, 17.30: Náchum Száádja rabbi- és leánytanitványainak jemeni dalmüsora a Kol •T'szráéiben. 18: hirek, 18.15: héber továbbképző nyelv­­kurzus, 18.30: a Kol Jiszráél ifí״sági adása, 19: munkásrovat, 19 45: Tenách­­részletek (Smnél II. 21—22), 20: előadás a Kol Jiszráélben az állandó hadsereg­­röl, 20.30: hirek, 21: Lea Porath tarka­­műsora, 21.30: a Kői Jeruso'áu-a zene­­karának hangversenye, 21.45: a Kol Jisz rá*) talmudlec’-éie (Sanhedrin). 2215: jiddisnvelvü adáת״זזיי מ ־,* r4<574T•«30 22 ־: angol hirek, 2245: köunvű zene, 23: hir­~1׳יז7דך ״י־ה7 *י״יחיד. kivüi idegennyelvü adások a 33.3-méte­­rés !־'- ס׳י״׳ו’oc”1-׳e) hul'ámon uj olék ré­­szere éspedig 19: jiddsi, 19 20: spanyol­­ladino és 19.40: francia nyelven. is tekintve, hogy Moszkva és Belgrad kö­­zott igen feszült a kapcsolat. Annál na­­gyobb meglepetést keltett, hogy a Mapám tüntetőleg távo’.morodt a bankettről és így domborította k: a párt Tito-ellenes irányzatát. A bankettre, hir szerbit, tiz Mapám­­párti parlamenti képviselő kapott meghívót úgyszintén meghívták az A1 Hamismár, a párt hivatalos lapjának szerkesztőségét is. De sem a képviselők sem az A1 Ham smár munka társai nem jelentek meg a banketten. Nir képviselő, a parlament Mapám-párti al­­elnöke sem jelent meg, holott h vatalos sze mély. Az Al Hamismárban a jugoszláv kö­­vétség által rendezett ünnepségről egyet­­len sor sem jelent meg. A szerda délutáni sajtó értesülése szerint a párt határozta el, hogy nem jelennek meg az ünnepségen. Ezzel kapcsolatban megemlítik, hogy a legutóbb Rómában megtartott békekon­­gresszuson a Mapám delegációja Jugoszlávia nak. a békekongresszusból való kizárása mellett szavazott. A Mapámot ezen a béke­­kongresszuson Jáári és Bar-Jehuda (Idei­­sohn) képviselték. A jugoszláv nemzeti függetlenség! ün­­nép alkalmából a tet-avivi jugoszláv követ­­ség kedden este bankettet rendezett, a­­melyen a kormány képviselői és a diploma­­ciai kar 13 megjelent. A banketten nem volt jelen az orosz követ, ami természetes Szerkesztői üzenetek Cpögyári technikus. A tervezett ame~ rlkai cpögyár alaku’ásáról •mi is csak hí­­vatalos közleményekből értesüiünk és en­­né! többet nem tudunk !•óla. Talán az ipar­­ügyi minisztériumban lehetne információt kapni. 11a az ügy mír kijutott a bizalmas tárgyalások állapotából. II. Lonis, Szálamé Bét. Magánszemélyek elleni panaszokat és vádakat nem közlünk. Ezek a bíróság tartoznak és ha oda kerülnek, akkor mi is foglalkozhatunk ve­­lük. \Y. Moshe, Simson Levelét sajnos nem közölhetjük,’ mert nem magához a kérdés­­hez szól hozzá, hanem politikai fejtegeté­­seket tartalmaz csupán. LEVELEK a szerkesztőhöz Csak az uj olékai kell át évelni ? Az Uj Kelet szombati számában nagy érdeklődéssel olvastam ״Az állampolgárság művészété” cimü cikket, amelyben többek között arról esik szó hogy a biinc&e lekménynek jelentős részét magyarszárma־ zásu olék terhére lehet Írni. Az ország különböző nehézségeinek és követelményei­­nek ismertetése után, a cikk azt kivánja, hogy az uj olék nevelődjenek át és legyenek megértők, türelmesek, jóindulatuak ég, ha­­zat'asak. Ez a kívánság feltétlenül indo­­költ. De hogyan lehet az uj olé megértő, türelmes, jóindulatú és hazafias, ha lép­­ten-nyomon az ellenkezőjét provokálják ki belőle? Ramlehban történt a napokban. Egy fiatalasszony elment első alkalommal a Kupát Cholimba, mert erős vesefájda’ma­­kát érzett. Az orvos meghallgatta, majd szólt neki hogy vetkőzzék le. Amikor Iát­­ta, hogy a ruhát le kell húznia, durván rákiáltott, hogy miért nem jött vég'ggom­­bolófc ruhában. Majd tovább korholta az asszonyt: ״Vesd le már gyorsan! M't állsz ott, mit egy góíem?“ Azután kérdőre fog­­ta az asszonyt, hogy .,mióta van férjnél, van-e gyermeke és mert nincs gyermeke, biztosan nem akar ugy-e? Az ilyen nők állandóan betegek szoktak lenni.“ Azután bejött egy másik orvos aki megnézte a beteg szemét és csak annyit mondott: ״Nyet.“ Erre a főorvos kopogtatni kezd­­te a vese helyét, nem éppen k'méletes módon. A vizsgálat eredménye az lett, hogy a fhtalasszony kapott orrcseppe’et, anélkül, hogy náthás lenne, viszont a láza nem múlt el és végülis magánorvoshoz kel­­lett fordulnia. De ez a nö még a szerencsések közé tartozik, mert legalább megvizsgálták. De vannak itt Rim'ehn sokan akik folyton jár ják a_ Kupát Cho’ mot és még egyszer sem vizsgálták meg ö>et. A beteg bemegy az orvos megha'lgatja és mar's írja a recep­­tét mliden vizsgá'at nélkül. Egy asszony pé'dául arról nanaszkodott, hogy a sz've miatt egész é'je'e'en át nem bír a'udni. Minden vizsgálat nélkül feürtak neki Valé­­rian-cseppeket, de a nö még most is be­­teg. Ilyen fogadtatás és bánásmód mellett milyen á'láspontra helyezkedhet!! az uj olé az állami intézményekkel és azok alkalma­­zottaival szemben, amikor jóformán nem veszik emberszámba? Holott éppen az uj ólét kel'ene !:é■ •veresen előzékeny módon kezein’. Milyen érze’me'et szül bennük ha egy nagy közintézmény orvosa 'lyen kér­­désevet tesz fel a betegnek? Milyen biza­­lommal lehet az uj olé ezentúl a Kupát Cholimhoz? Vagy az ember e’megy egy Irodába, alá­­zatosan mformá’ódik valami iránt és ak­­kor a tisztv'se'ö vállvonogatva morog va­­lam't az orra alatt és hátat fordít a kérdezösködörek! J,.magam 13. amitor az országba érkeztem, két hétig futkostam Tel-Aviv utcáit és, az összes irodákat végig k'lncseítem. amíg megtudtam, hogy az ügyem ahhoz a tisztviselőhöz tartozik, aki­­hez először fordultam. Miért küldött to­­vább? Miért nem intézte el azonnal az ügyemet? Nincs nép salak nélkül. Beismerem, hogy vannak bűnözök, rom'ottak és munka­­kerülő elemek is az uj oiék között. De ép­­pen úgy lehetnek Ilyen elemek a rég'ek kö­­zőtt is. akik magak is újak vo'tak valami­­kor. Az uj olékat át kell nevelni, de nem olyan módon ahogyan a legtöbb esetben bánnak velük, hanem csakis kíméletesen, szép szóval szívélyességgel, baráti han­­go!1 mert ahhoz, hogy a tanítvány jó le­­gyen előbb a tanítónak keil jópéidával elöljárni. Berkovits Ella, Ramleh. Pefach Tiltva — Jehudia 9 nap NNovember 13־án Tel-Avivból feladtak egy levelet Jehud ára. A levél még az rap megérkezett Petach Tikvára, ahonnan Je­­hutí'áig kilenc napig tartott a levél útja, ho'ott. az összesen 9 kilométerre fekvő községben félóránként van autóbuszközle­­kedf'o. A levél tehát naponta egy kilo­­métert tett meg. Külónfejezet az. hogy a levélkihord'!nak nekem kulon kell fizetnem, mert azokból a filléréből ól ameye.et mnden levél után kap. Jehudia !,egyezer lakosú te'e­­pülés és a pó3tának nem áll módjában fi­­*etett kézbesítőt tartam számára? Jis.I ák Bárok, Jehudia 2. sz. utca 61.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék