Uj Kelet, 1955. április (36. évfolyam, 2026-2048. szám)

1955-04-19 / 2039. szám

A kanadai Zackt kip-yyQjtemény kiállítása Tel-Avivban Iz amtier és a zseni Irta: Jámbor Ferenc teken délelőtt 10-4 érái« lesz nyitva a muzeum. ▲ megnyitó ünnepségen Kolb Jenő igazgató üdvözöl­­te a jelenlévő Zacks-házas­­párt és ismertette a kiáll*­­tás művészi értékét. Zacks válasza után G. P. Kidd ka­­nadai ügyvivő szólalt fel, a­­ki annak a reményének adott kifejezést, hogy ee a kiállítás is hozzá fog járul­­ni a két ország közötti ba­­rátságos kapcsolatok kifej­­lesztéséhez. Befejezésül Cfr• Levánon, Tel-Aviv polgár­­mestere szólalt fel, aki hi­­vatalosan is megnyitotta a kiállítást. A közönség már a megnyitó napján elárasz­­tóttá a muzeum termeit, hogy megtekintse a kiálli­­tást, amelynek védnöke Mo­­se Sárét miniszterelnök. Káplán néhai pénzügyminisz tér még 1951-ben a Kneszet elöt-t tartott költségvetési beszédében megemlítette, hogy Bloch tanácsára bízó­­nyos változásokat hajtott végre az adórendszerben. Dr. Bloch javaslatára az elmúlt évek folyamán az izraeli ál­­lami intézetek tisztviselői közül többen jártak külföl­­dön, hogy más országok adó rendszerét tanulmányozzák. Dr. Bloch elismeri, hogy két évvel ezelőtt megirt ei­­ső jelentése óta figyelemre­­méltó változások állottak be Izráel gazdasági életében. A kormány valutareformja je­­lentősen csökkentette az in­­fláció menetét, a magánkéz­­deményezés nagyobb teret kapott és a kormánynak 8i­­került adó-adminisztrációját jobban megszerveznie. • Hágibor. A kolozsvári Há­­gibor volt tagjai jeruzsálemi és haifal 2—2 kiküldött részvételével f. hó 20-án, szerdán este 8 órakor a Vered-kávéháztan (T. A., Dl­­zengoff—KKL-sarok) összejövetelt tartanak az országos összejövetel idejének és programjának megái­­lapitására. A telavivi.múzeumban meg nyílt a XX-ik század francia festőinek kiállítása, amely a modern francia festészet leg­­kiválóbb művészeinek 80 festményét és rajzát mutat­­ja be. A kiállítást a kana­­dai Zacks-házaspár gyüjte­­ményéből állították össze és az elmúlt hónapban Jeruzsá­­lemben 20 ezer látogató te­­kintette meg. A képek között vannak Picasso, Matisse, Chagall, Modigliani és más nagy francia festők művei. A kiállítás egy hónapig ma­­rád Tel Avivban és a muze­­um igazgatósága elhatároz­­ta, hogy délelőtt 10-tői este 8-ig déli szüne tnélkül tart nyitva, hogy a legszélesebb néprétegeknek is lehetővé tegye a meglátogatását. Pén New-York, (STA). — Az UNO gazdasági hivatalá­­nak kiadásában megjelent dr. H. S. Blochnak, az Izrá­­elbe kiküldött adminisztrá­­ciós szakértőnek jelentése az izráeli adópolitikáról. A jelentés rámutat annak szűk ségességére, hogy Izrael meg könyitse a külföldi tőkebe­­fektetőkkel szembeni korláto zásokat, csökkentse úgy a munkaadók, mint a dolgo­­zók adóit és a progresszív adókulcs emelkedését is eny hitse, anélkül azonban, hogy lemondana a szociális igaz­­säg elvéről. Ugyanakkor dr. Bloch felveti a kérdést, hogy a vásárlási (forgalmi) adó, amelyet az angoloktól vet­­tek át, megfelel-e az izráeli kormány szociális politikájá­­nak és a drágasági index rendszerének. Dr. S. Bloehot először 1951 ben küldte az UNO Izráelbe és másodszor 1953-ban járt az• országban, hogy folytassa az izráeli adórendszer és ad­­minisztráció tanulmányozá­­sát és megfelelő tanácsok­­kai lássa el az illetékeseket. Mi a helyset a másodosztályú bajnokságban? A másoidosztályu labdrugóbaj­­nokság déli csoportjában szoros küzdelem folyik a bajnoki címért. A csoportot alkotó 12 csapat kö­­zül három külön viadalban dönti cl egymás között az elsőséget. A múlt szombati Hákoách Tel Aviv- Makkabi Jaffa mérkőzésen a leg­­jobb együttesek kerültek szembe egymással és a mérkőzésben felül­­kerekedett Hákoách — 3:1 arány­­ban győzte le a Makkabit — ma­­gához ragdta a vezetést. A Háko­­ách mögött a Hapoél Jeruzsálem következik, azonban csak egy pont előnnyel a Makkabi Jaffával szem ben, viszont egy mérkőzéssel töb bet is játszott. A táblázat utolsó helyén a YMCA csapata áll mész­­sze elszakadva a többiektől. A déli csoport jelenlegi állása: 1. Hákoách Tel Aviv 19 pont, ?. Hapoél Jeruzsálem 17 pont, 3. Makkabi Jaffa 16 pont, 4. Bné Jehuda 12 pont, 5. Makkabi Jeru­­zsálem 10 pont, 68־7־. Makkabi Rámát Gán, Makkabi Sáárájim és Hapoél Machne Jehuda 9 pont, 9-10. Hapoél Rison és Betár Jaf­­fa 7 pont. 11. Hapoél Rechovot 6 pont. 12. YMCA 3 pont. Az északi csoportban a Hapoél Kirját Cháim vezet a Hapoél Na­­haria előtt. Az Ahava Nocrit csa­­pata csatlakozhat még fel szóró־ ean hozzájuk, minthogy kevesebb mérkőzést játszott amazoknál és így módjában van a pontkülönb־ eéget csökkenteni. A lista végén a Makkabi Chedera és Makkabi Eichron húzódnak meg. Az északi csoport jelenlegi áHé­­sa: 1. Hapoél Kirját Cháim xö pont, 2. Hapoél Naharia 14 pont, 3. Hapoél Bét Lid 11 pont, 4. Ahava Nocrit 10 pont, 5. Hapoél Ráánáná 9 pont, 67־. Hapoél Na­­tanja és Hákoách Haifa 8 pont. 8-9. M. S. Atlit és Hapél Akkó 7 pont, 10. Makkabi Chedera 6 pont, ti Makkabi Zichron 5 pont. A pinpong-világhajnokság Utrechtben A csapatbajnokságban a nők három csoportban küzdenek, a férfiakat négy csoportba osztották be. Minden csoportból csak a győztes csapat jut tovább a baj­­nokság döntőjébe. A tegnapi, má­­sodik játéknapon a nőknél az el­­ső csoportban a magyarok 5 győ­­zelemmel vezettek a román, skót és jugoszláv csapat előtt, a má­­sodik csoportban a japánok négy győzelemmel a csehszlovák, fran­­cia és hollandok előtt, a harma­­dik csoportban az angolok négy győzelemmel az osztrákok és az USA előtt. A férfiak első csoport­­jában a holland, francia és cseh­­szlovák csapat volt veretlen, a másodikban a magyar és USA, a harmadikban a román és an­­goi, a negyedikben a japán és a jugoszláv együttes állt a legjob­­ban. A verseny legizgalmasabb küzdelme a magyar-svéd férfi ősz­­szecsapás volt, amelyben a své­­dek 4:l־re vezettek és négy meccs­­labdája volt a svéd Marcisnak Kó­­cián ellen. Kócián azonban meg­­nyerte a játszmát és utána Sidó, Szepesi megfordították a mérkőzés sorsát, legyőzték Flisberget és Johanssont, végül is a magyarok 5:4 arányban megnyerték a mér­­kőzést. A belgrádi Partizán Budapesten játszott A felújított jugoszláv-magyar sportkapcsolatok során elsőizben játszott jugoszláv labdarugó csa­­pat Magyarországon. A Partizán adta vissza a Honvéd belgrádi Iá­­togatását. A Belgrádban lejátszott mérkőzésen a Partizán néhány hő­­nappal ezlőtt 3:2 arányban legyőz­­te a Honvédet. Most vasárnap a Honvéd csapata került ki győz­­tesként az egyébként magas szin­­vonalú, érdekes küzdelemből. Az első félidőben 3:0 volt az ered­­mény a Honvéd javára, amelyik végeredményben 4:2־re nyerte meg a mérkőzést. A Honvéd góllövői: Machos 2, Puskás és Czibor, a Partizánban Mihajlovics és Miiu­­tinovics szerezték a gólokat. Nemzetközi tőrvivóverseny Modenában A legjobb olasz, francia, belga és magyar tőrvivók mérték össze pengéjüket vasárnap Modenában. Nemzetenként két versenyző sze­­repelt. A versenyt nagy meglepe­­tésre holtversenyben Gyurica és Tilly, a két magyar vívó nyerte meg. A holtverseny eldöntéséért vívott asszóban Gyurica 5:1 arány ban győzött. A győzte« vívó még ifjúsági korosztályú. Hab.maH Kirját-Chájim, ápr. 19., kedd TEAHÁZ O H E L TEAHÁZ Tel-Aviv, ápr. 19., kedd SRAGA feibusch A NEGEVBE MEGY (As állami alkalmazottak kultúr­­tanácsának ftifthtn#, •; 1 '4 ti •־is 1• * -matematikai képiét kife­jeahet és megmagyarázhat. Einstein igyekezett a tér­­mészet sokféleségét egyet­­lenegy önmagában harmoni­­záló elvre redukálni, hogy a természettudomány fel­­adata: a világ leírása és meg értése az elképzelhető leg­­tökéletesebb módon elérhető legyen. Einstein a világnak nem csak a megváltoztatását, ha­­nem a magmagyarázását is elősegítette. Olyan magya­­rázattal, amelyben nincs misztikum, nincs metafizika még filozófia sem, csupán a ״tudományok királya", a matematika. * Aa egyetlen nagy dráma Einstein életében akkor tör­­tént, amikor 1933-ban elűz­­ték Németországból. Ez azonban nem személyes sors volt, nem mint tudóst érte a száműzés, hanem mint zsidót. Nem üldözték úgy a tudományáért, mint egykor Kopemikust ég Galileit. Osak elkergették Németor­­szágbó! ־י ért zsidó volt. * Sohasem volt Einstein hí­­vatásos közéleti ember. Ne­­hezen tudta magát beieil­­leszteni emberek és szerve­­zeti keret közé. Ez nemcsak a munkájának a módjából, hanem természetéből is igy eredt. Mikor felajánlották neki Izráel államelnöki tisztségét, azzal hárította el ezt a méltóságot, hogy nincs szokva az emberekkel való olyan állandó kapcsolatok­­hoz, amit ez az állás meg­­követel. De mint szervezetlen, sza­bad és nemes partizán__ félelem és gáncsnélküli lo­­vagja volt a zsidó állam és a zsidó nép ügyének és har­­cosa minden elnyomott ki­­sebbségnek és a világbéké­­nek. * A nemzeti érzésnek csak úgy megvan a szégyenérzete, mint a nemi érzésnek. Sovi­­niszta írók és újságírók a nemzeti érzésnek a porno­­gráfusai. Olyan újságíró, akinek nincs hajlama a por­­nográfiára, az csak egysze­­rüen megállapítja — talán véletlen, talán nem — hogy az a három zseni, aki a hu­­szadik századra leginkább rányomta egyéniségének bé lyegét — Marx, Freud, Einstein — mindannyian zsidók voltak. ba a zsidókat. Ezért rájuk ugyanazok a törvények vo­­natkoznak, mint a német és más európai koncentrációs táborokba zárt zsidókra. Az ítélet, amennyiben a legfelsőbb német biróság is jóváhagyja, mintegy 20.000 németországi és ausztriai zsidó menekültre vonatko­­zik, akik emigrációjuk után Sanghájban telepedtek le, mert ez volt az egyetlen nemzetközi kikötő, ahol be­­utazási engedély nélkül le­­szánhattak a hajóról. 25 milliárd kilowatt óra elek tromosságot szolgáltatna, vagyis annyit, amennyit az Egyesült Államok összes vil­­lamosművei produkálni tud­­nak, ha két hónapon kérész­­tül éjjel nappal megszakítás nélkül dolgoznának, miköz­­ben a szén s pertróleum ton­­náinak százezeréit égetnék eL Ennyi energiát lehetne nyerni egy kiló szénből, ak­­kor persze, ha tudnák már, hogy hogyan kell az atom­­jait széttörni. De még nem tudják. * Egyelőre csak az urán atomjait tudják szétbont*­­ni. Azt bontják szét óriási laboratóriumokban, főleg hadicélokra. Egyszer fel fogják tudni könnyen szabadítani az ato­­mokba zárt energiát. A fel­­szabaduló energiákkal pe­­dig meg lehet oldani mind­­azokat a feladatokat, ami­­két a természet az ember­­nek felad. Valamikor azt mondták, hogy ״a hit hegyeket tud el­­mozdítani a helyéröl”. Ezt azonban senki sem hiszi ma, de senki sem kételke­­dik abban, hogy a tudó­­mány meg tudja ezt tenni. Atomenergia segítségével meg lehet változtatni óriási területek kiimáját, esőt le­­hét csinálni ott és amikor tetszik, hegyeket lehet el­­hordani és tengereket visz­­szaszoritani... Ez azonban csak egyik következménye a relativitás elméletének. Einstein mun­­kájának nemcsak gyakoF- lati oldala van, hanem is­­meretelméleti része is. Három évtizedig dolgozott Einstein olyan matematikai formulán, mely a világegye­­temben ható két látszólag egymástól független erőt a nehézkedési erőt és az elektromagnetizmust egyet­­len önmagában harmonizá­­ló elvre redukálja. Úgy, ahogy a relativitás elmélete azt bizonyítja, hogy az anyag s az erő, ugyanannak az éremnek a két oldala, úgy keresi Einstein annak a bizonyítékát, hogy a világ egyetemben működő két erő ugyanannak az elvnek két­­féle magatartása, amit egy A frankfurti felsőbiróság Elsa Sommer asszony meg­­keresésével kapcsolatban hozott Ítéletében kimondot­­ta, hogy a japán megszállás alatt a sanghaji gettóba zárt menekült zsidók kár­­térítést kell, hogy kapjanak a német hatóságoktól. A bi róság tanúként kihallgatott volt )aáci diplomatákat, akik a Távolkeleten szolgáltak és vallomásaik alapján ar­­ra a megállapításra jutott, hogy a japánok német kéz­­deményezésre zárták gettó­Részletek a szerzőnek Einstein 75-ik szüle­­tésnapjára Írott mélta­­tásából. Zseni volt és morális hérosz is egyszersmind. Es az einsteini erkölcs nem az ijedt ember félénk és aggó­­dalmaskodó morálja, amely megelégszik azzal, hogy nem tesz kárt. Nem az okosak és az óvatosak morálja, a­­mely passziv, hűvös, korrekt és a világ forgása iránti ér­­deklődés nélkül húzódik visz­­sza a maga elefántcsonttor­­nyába. Soha nem ült Ein­­stein — más tudósok mintá­­járá — a semlegesség ké­­nyelmes foteljébe. Morálja nem volt sem semleges, sem passziv, hanem érdekelt és cselekvő. Érdekelt volt és cselekvő a zsidó állam és a zsidó nép újjáépítésében, a világ békéjének megőrzésé­­ben és az emberi jogok meg védelmezésében. * Mióta Einstein — még az első világháború előtt — közzétette a relativitás #1- méletét, soha komoly ellen fele nem volt. Faji ellenfelei ugyan voltak, de tudomá• nyosak sohasem. A tudomá­­nyos világ már több, mint 40 éve vita és fenntartás nélkül ismeri el Einsteint a világ legnagyobb tudósa­­nak. * Mint valamennyi nagy fel­­fedező a felvilágosodás kora óta, — Galilei, Darwin és Newton — Einstein is azok közé tartozik, akik a világot a varázslattól és a mágiától megfosztották és a mithosz helyébe a tudományos ma­­gyarázatot állította. Az atom bontás, amelynek elmélete a sepciális relativitás teoriá­­jából folyik, nem mágia, ha­­nem éppen a varázslattól megfosztott világ, ahol a látszatra egymástól teljesen független két elv: az anyag és az erő ״misztikuma" le­­lepleződik. Anyag és erő nem kétféle ősi eleme a vi­­lágnak, hanem csak kétféle ciselkedése ugyanannak az egyetlen dolognak. * Ha meg Einstein valahogy mégis ״varázsló” volna, ak­­kor semmiképpen sem ״a véletlen idő és a végtelen térnek a mágusa”, — ahogy egy amerikai lap jellemez­­te — mert az általános rela­­tivitási elmélet egyik leg­­főbb következménye éppen az, hogy a tér nem végtelen, hanem véges. A világegyetem ugyan határtalan, de véges... * A speciális relativitás vi­­szonylag sokkal egyszerűbb és mindenki számára hozzá­­férhető. Einstein olyan ma­­tematekai formulát fedezett fel, amely forradalmasította egész világunkat. Ez a kép­­let, amely ma a fizikának a legjobban ismert és legfon­­tosabb egyenlete, amelynek főszerepe volt az atomfelbon tásban, roppant egyszerűen és roppant barátságosan néz ki. Első látszatra nincs ben ne ijesztő. E = mc’. Ez az egész. Fi­­zikai nyelvre átfordítva ez a matematikus formula azt je­­lenti, hogy az energia, amely az anyag valamely részébe be van zárva, egyenlő a tö­­megének (gramban) a fény­­sebesség négyzetével (má­­sodperc centiméterben) való szorozatával. így ez nagyon egyszerű, ám mikor a mate­­matikusok és fizikusok elő­­szőr látták meg ezt a képle­­tét, kiütött a verejték a homlokukra, szédülni kezd­­tek, szivük hevesen dobo­­gott. Hiszen ebben az egy­­szerű képletben a ״C” 300 ezer kilométer 3 milliárd centiméter. Ennek a négyze­­tét kell az anyag tömegével megszorozni. Az következik ebből, hogy egy kiló szén­­nek a tökéletes átalakítása 3 Uj Kelet 1955IV 19 szépirodalmi és tudományos könyvtár, TElrAVIV, ROTSCHILD BLV. 86. SE. DAAT Regények, útleírások, politikai rijportok, műszaki- és orvosi müvek. Angol-magyar-héber szótárak fjierakata. — Vidéken fiókkönyv­­tárakat létesítünk. — Magyar hényveket magas áron veszünk. Legyen ön is tagja még ma a ״DAAT”-nak! KÉRJE AZ ELSŐ SZAMOS INGYEN! MARTHA egy ápolónő regénye Kérje a negyedik füzetei 190 prutáért megkaphatja minden kioszkkan A rendkívüli utazások osztálya TEL-AVIV, Rotschildutca 8. sz HAIFA, Hecháluc utca 7. sz. Népi kirándulások népi árakon a Függetlenségi napon, 1955.4.27. TEL-AVIVBÓL: 1. Érnek Jezreélbe és a nyugati Gálilba (magi­­banfoglalja az affülei parádét.) 2. Az ország déli részébe a Nagy Katlanig és a foszfátokig (magábanfoglalja a beér-sévai parádét). HAIFÁRÓL: 1. Migdál Áskálon és Negba környékére (magában­­foglalja a telavivi parádét). 2. Az Emekbe és az Alsógalilba (magábanfoglalja ae affulei parádét). 3. A Somronba (áss Adakozó sírjának meglátogatásával egybe­­kötve). További információkat és jegyeket 1955. 4. 25-ig lehet szeresni 8.00-18.000 óra között: TEL-AVIVBAN: a rendkívüli utazások osztálya Rotschild ut. 8. HAIFAN: A tudakozóiroda, a Hecháluc és a Neviim utcák sarkán RENDKÍVÜLI UTAZÁSOK AZ AFFULEI PARADÉRA HAIFÁRÓL (Bét Hákránot) és a tibériási, akkói, náháriai ée kirját-cháiml (erif Kirját Cháim) állomásainkról. Az autóbuszok az összes állomásokról reggel 7־kor indulnak 91 és a parádé befejezése után térnek vissza. UTAZZ AZ EGGED AUTÓBUSZAIN *8 ÉLVEZD AZ ORSZÁG SZÉPSÉGÉV• További lényeges adőreíormokat javasol az UNO szakértője Izráelnek Legújabb jelentésében dr. Bloch jelentős javulásról számol be a múlttal szemben A sangháji gettó volt lakóinak is jár kártérítés a németektől

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék