Uj Kelet, 1973. április (54. évfolyam, 7516-7539. szám)

1973-04-02 / 7517. szám

לג דורט שדח ףוסב עובשמ רבעש ושענ השולש תונויסנ דצמ םילבחמ םייברע שיב­לאר םיחטשבו עוגפל ייחב םדא ו­.שוכרב יפל לב םינמיסה תלהנתמ חת.­תור ״תיריבא ןיב תיזחה״ 'תיממעה לש ר״ד שבח ןיבל רבמטפס,ד״ ה­/׳רוחש ידכ תוכזל תדהאכ ומהה­םינ םייברעה: ללגבו הז הסנמ ה.­״תיזח בוש תולעל תורתוכל -ותעה .םינ םא יכ תונויסנ םיעוגיפה םינורחאה לש ״תיזחה״ ויה יתלב םיבושח חי­,תיס היסולכואה תונוטלשהו םיבייח תולגל תונריע ,תוריהזו ידכ לכסל תונויסנ .םיפסונ ,הדבועה דעש הכ וספתנ לפ םיעצבמה לש ישעמ בחה­,הל הניא תשמשמ ,הארנכ םרוג רמ­עית ברקב .םילבחמה תנמטה ינעטמ הלבח תנחתב םיסובוטוא וא ךותב סובוטואה ,ומצע. ,רסונמו םוקממ ה­,עוגיפ ־א תוברעתה ךיב ־ו־םירבוע םיבש — תובשחנ םלצא .הרובגכ ןיא לכ ,קפס הרוצש תאז לש ״הרובג״ איה הברה רתוי הלק תוחפו תנכוסמ תומיעמ יולג םע ילייח .ל״,דצ ינוגריא ״רורחיש״ה ,םייברעה ימל­,םהינ ודמל ןמזמ חקל הז וקיסהו תא :תונקסמה ןכל םיסנמ םה םחוכ ב­יחולשמ ץםנ־תופטעמ תנמטהבו■ ־טמ ירמוח־ינע הלבח .םינטק ,םליא יפכ דעש הכ םייתסנ לכ לג לש רוריט תסיפתב םיעצבמה ו­םתדמעה ןידל — ןיא לכ קפס לב­ונב תונוטלשש לארשי ואצמי תא ה­ךרד םג םעפה לוכיסל תומיזמה ל­ישעמ רוריט .םיפסונ UJ TERRORHULLÁM A hét végén három kísérlet tör­­tént Izraelben és a megszállt te­­rületeken arab terroristák részéről, hogy kárt tegyenek emberéletben és vagyonban. Minden jel arra mutat ,hogy „nemes versengés” fo­lyik dr. George Chábás Felszaba­­dító Népfrontja és a Fekete Szep­­tember között az arab tömegek szimpátiájának elnyerésére és ezért próbál Izraelben és a meg­­szállt területeken hallatni magáról. Bármilyen jelentéktelenek is vol­tak a Népfrontnak ezek a szabo­­táló kísérletei, a lakosságnak és a hatóságoknak a legnagyobb óva­­tossággal és éberséggel kell ügyel­­ni arra ,hogy a gaztettek végrehaj­­tását megakadályozzák. A terroristákat nem riasztja el az a köztudott tény, hogy a biz­­tonsági hatóságok eddig még min­­dig a szabotőrök nyomára buk­­kantak. Hőstettnek tekintik, hogy kis,plasztik-csomagot helyeznek el autóbuszmegállónál, vagy magán az autóbuszon és aztán, mint aki dolgát jól végezte, elmenekülnek a tömeg közé, vagy igyekeznek minél messzibbre eltávolodni tet­­tük színhelyétől. A „hősiességnek” ez a formája mindenesetre könnyebb és veszély­­telenebb, mint fegyverrel szembe szállni az izraeli katonákkal. Ezt a tanulságot már régen levonták az arab ״ felszabadító szervezetek, és ezért próbálkoznak robbanó borítékokkal, vagy kis robbanó csomagokkal. Amint azonban ed­­dig is minden terrorista hullám a tettesek letartóztatásával és meg­­büntetésével végződött, nincs két­ségünk afelől, hogy a hatóságok ezúttal is megtalálják a módját annak, hogy elvegyék a terroris­­ták kedvét bűncselekményeik foly­tatásától. ELŐFIZETÉSI DM HAVONTA 16.— FONT Tel Aviv, POB. 831. Postabank: 4-04444-6 HAIFA Hirdetések felvétele: Sachar, Shapira u. 13. 8-20 óráig, tel.: 66 24 53 Előfizetés és este 8 óra után hirdeések: Grü­nberger, tel. 52 70 10 I­evantin u. 24., 1. em. Postabank: 4-26984-2, JERUZSÁLEM Előfizetés és hirdetések: Erdős, Telefon: 22 47 23, délután 4—6 között. * — Áháron Járiv szogálaton kí­vüli tábornok, aki az utóbbi hóna­pokban a miniszterelnök különle­ges tanácsadója, júliusban megvá­lik hivatalától, mert politikai te­vékenységbe kezd. Úgy tudják a Munkapárt biztos helyen jelöl Kneszet-listáján. Járiv tábornok a hadsereg hírszerző osztályánál élén állt és új minőségében, mint a miniszterelnök tanácsosa, a kü­lönféle arab terrorszervezetek el­leni védelmi akció tevékenységé­nek az összehangolója. KLEIN ANDRÁS ÚJ HERENDI SZÁLLÍTMÁNY ÉRKEZETT Hermann Lipót, Kádár Béla, Szász Endre és más híres művészek festményei, Tel-A­vív, Rothschild 89 Telefon: 623 759­ ­ — Tegnaptól nyári egyenruhát hordanak az izraeli hadsereg ka■­tonái. A vezérkari főnök utasítási értelmében április 1-én cserélik fel a téli uniformist katonáink a nyári öltözettel. — Megnyílt Éjlátban a ״ Gání Sulámit” nevű új hotel, amelynek 200 szobája van. Az ״ Eljásiv’ vállalat építette az új szállodát. — Tegnap ázkárát rendezte­ nagy részvét mellett Chájim­ Há­zár emlékére. A kiváló héber pró■ zak­ó egy héttel ezelőtt hunyt el az ázkárá a sivá napján volt. Rut Dáján Amerikába utazott Rut Dáján, a Mászkit igazgató­nője tegnap az Egyesült Államok­ba utazott, hogy jelen legyen a Mászkit new-yorki bemutatójának megnyitásán és személyesen is részt vegyen rövid idővel ezelőtt angol nyelven megjelent könyvé­­nek terjesztési kampányában. New Yorkból Ausztráliába folytatja útját egyhónapos tartóz­­kodásra, hogy Egyesült Gyűjtő■ akció javára tevékenykedjen. A HÓNAP KÖZEPÉN KEZDIK MEG A DRUZ KÉMPER TÁRGYALÁSÁT Eddig 54 gyanúsított van letartóztatásban • További letartóztatások várhatók A kuneit­rai katonai bíróság a hónap közepén kezdi meg a kém­­kedéssel vádolt 54 druz kémperé­­nek tárgyalását. A katonai ügyészség már befe­­jezte a vizsgálatot és most készül a vádirat. A hálózat vezetésével Sákid Juszuf Abu Dzsábelt gya­­núsítják. Mint ismeretes a hálózat a szíriai hírszerző központtal együtt dolgozott. A letartóztatot­­tak egy részét azzal ganusítják, hogy ők küldték Kirját Smonáról a robbanó borítékokat amerikai vezetőszemélyiségeknek, közöttük Nixon elnöknek. A többiek ellen a vád tiltott fgyvertartás és infor­­máció gyűjtése ellenséges kém­­szolgálat számára. Mint emlékezetes, a gyanúsítot­­tak első csoportját február elején tartóztatták le. A kémhálózat le­­leplezése úgy történt, hogy kato- 2 ÚJ KELET 1973. IV. 2 nai járőr agyonlőtte a csoport ve­­­­zetőjének fiát, amikor az állam- ן biztonsági jellegű információkat tartalmazó iratokkal át akart szök­n­i a szíriai határon. A letartózta­­tottak javarésze Mádzsdel Sámez lakosa. Az ITIM tudósítója sze­­rint még további letartóztatások is várhatók az ügyben. Vendégeink : ÁCS GYÖRGY, a biokémia kutatója, egyetemi professzor, egy Izraelben rendezett nemzetközi tudós-találkozó előadója. A professzor 16 éve él Ameri­­kában, jelenleg a new-yorki izom­kutató tudományos intézet egyik osztályának igazgatója, s profesz­­szor az egyetemen. Osztályán 22 kutató dolgozik — az egyik biokémikusa izraeli —, s különböző irányokból egy felé törnek. Sejtrendszerünk egyik alapvető fontosságú vegyianyagá­­nak tulajdonságait kutatják. Ez a vegyianyag mérhetetlenül kis mennyiségben található a szerve­­zetünkben, de a jelentősége annál nagyobb, mert meghatározza tu­­ajdonságainkat, illetve hajlama­­inkat. Ács professzor szerint nincs messze az idő, amikor annyit tu­­dunk majd e sejtjeinkben talál­­ható vegyi anyagról, hogy külön­­böző preposztumoknak a szerve­­zetbe juttatásával új irányt szab­­hatunk ezen anyag működésének, ami által módosulnak, pontosab­­ban kívánság szerint alakíthatók lesznek tulajdonságaink. Aki képtelen például maga­­sabb matematikai fogalmak meg­értésére, az kap egy injekciót, an­nak következtében módosul a sejtjein belüli vegyi anyag össze­­tétele, s tüstént kiismeri magát a számok elvont világában. Ezzel egyidejűleg esetleg csökken az irodalom iránti fogékonysága. A legnagyobb jelentősége per­­sze a gyógyászatban lesz ennek a forradalommal felérő módszer­­nek. Köztudomású, hogy bizo­­nyos betegségeket erős inklináció miatt kapunk meg. Nos, ha Ács professzor és munkatársainak fá­­radozása sikerrel jár, e hajlamból nem lesz betegség, mert az illető­­nek sejtrendszerében ható vegyi­­anyag összetételét módosítják, vagyis elejét veszik a betegség ki­­alakulásának. Azt mondja Ács professzor, hogy ez a lehetőség a jövő orvos­­tudományát valósággal új alapok­ra fekteti majd. Minden azon mú■ lik, hogy alapos információkat kell szerezni ״ a,,páciensről, ennek megfelelően ő maga és munka­­társai igen sok időt szentelnek ge■ netikai — örökléstani — kutatá­­soknak is, mert e tudomány se­­gítségével könnyebben meghatá■ rázható, hogy külső behatás né­kül milyen irányt szabtak az elő■ dök az utód körülményeinek ala­kulásához. Megjegyezzük, hogy a duna­szerdahelyi Ács professzor annak idején orvosi diplomát is szerzet■ a budapesti egyetemen, de gyógy­tó praxisz helyett azonnal kutató munkával kezdett foglalkozni, s biokémikusként is doktori fokoz 7’AIC­ t f­rt fii. Izraelben most már először, egy nemzetközi tudós-találkozóra hív­­ták meg — Zichron Jákovban, a ,.Miftáchim” üdülőben rendezték —, s egyúttal felkérték őt, hogy tartson néhány előadást Jeruzsá­­lemben is, az egyetem orvostudo­­mányi fakultásának hallgatói előtt. Célja még, hogy ellátogasson a reh­ovoti Weizmann Intézetbe, ahol számos tanítványa dolgozik, ugy­anis az intézetben mindig he­­lyet kap egy-két fiatal izraeli bio­­kémikus kutató. (benedek) HIBAIGAZÍTÁS Vasárnapi számunkban, sajná­­latos félreértés folytán, a totó­­eredmények fordított sorrendben jelentek meg. A helyes tippelések a következők: 1, 1. 1, 1. X, 1. 1, X, 1. 1, X, X, X. A hibaért elnézést kérünk ol­­­­vasóinktól. ­ Tüntettek Cholonban a járó­kelők, mert sokallják a közúti bal­­eseteket. Tegnap reggel 7 órakor mintegy 25 tüntető gyűlt össze a choloni járműemgedély-hivata előtt a Máápilim és a Rámbám utcák lakói közül és hathatós in­tézkedéseket követeltek az egyre szaporodó közúti balesetek ellen • VESZÜNK használt bútort, fit•, zsidereket, feloszlatásból, profcse*״ r­öoi credo tárgyakat, antik butoro•­­ Kül, magas áron lei 874245. • ״ HAMAVRIK” padló csiszolás és fényesités, svájci polish 150.—, vala­­mint nagytakarítás. 236331. p ״ U­btiKO•JALO' televízió JM­­- sasok, antenna szerei«* ft* latna* ? 07 *­׳* • MODERN varroda keres kényel­­mes és kellemes munkafeltételekkel k orsózónát és kötőket körkötőgépek-­­ hez. ״ Solog”, T.A., Hapelech u. 3 (a Bloomfield stadionnál), telefon 824121 • MINDENFÉLE antik tárgyat, ru­­haneműt, elektronikai cikket, sző­­nyegeket, kozmetikai cikket, akkor­ , deont, ajándéktárgyat vesz és elad Universal, Allenby 27. • VESZEK mindenféle használt háztartási cikket, frizsidert, bútort, televíziót 874267, este 862856 • MUNKÁST keresünk textilraktár­ba, állandó állásba, jó feltételek­­kel. Jelentkezés Sosáná asszonynál.­­ ״ Derby Knit”, Tel Aviv, Náchlát Jicchᣠu. 68. • KÁRPITOSOKAT keres jó festé-­­­telekkel Sároni és Tsa­­rt. Telefon : 253615. Náchlát Jicchák 59, T.A. • ״ SUBARON” — a ״ Subaru/ au­­­­tók álképviselete, Rámátájim, De­rech Hásáron, tel. 927398. • ANGOLUL és NÉMETÜL, magyar nyelvű magyarázatokkal, speciális módszeremmel, bármely korban könnyen, gyorsan megtanulhat. — Klein professzor, Tel Aviv, telefon: . 13־ 20־ 76 . MODERN parókák, 1973-as mo­­dellek, szintetikus minden színben. Reklámár 79 font. Jöjjön próbálni kötelezettség nélkül. Szalon Jones, T.A״ Allenby 93, tel. 625682. p . HAVI AJÁNLAT! Bővítse ki lakását még egy szobával, plasztik és tiszta alumínium triszek segítsé­gével, különleges áron, 89 font négyzetméteres üvegablakok és vit­­rinkostrukciók üzleteknek. ״ Áron Oren”, tel. 760790, 751109. • OFNAT NEW YORK, női konfek­ció, Rech, Hoávodá 10. Keres mun­­ká­snőket otthonra és helyben, kézi munkára. P KÉTÁGYAS szobák turistáknak (luxus) olcsón kiadók. ״ Bét Rá- I h­ely, Spinoza 11, tel. 03—238664.­­ p MESZELÉS, tapéta utánzat, fes­­tés, pénzbeli jótállás a tisztaság­­ megőrzésére. 849267.­­ RÁMÁT GANBAN asszonyt ke­­resünk óvodás gyermekhez, háztar­­tással. Tel. 50489. • 3 NAGY SZOBA, front, Herczog 10. Bné Brák, Rámát Gán határa. 1 794554, Reich. • MŰHELY udvarral Rámát Gán központjában (megfelel raktárnak) betegség miatt alkalmilag átadó. 03—739266. p KONFEKCIÓHOZ keresünk var-­­­rónőt, vagy álef-áles műhelyt. Tel. 554890. • ALKALOM! Kulcspénzért nyári és téli penzió. Bőséges megélhetés. Telefon: 067—20119. p ״ VENUS'״ — padlófényesítés, poliészter, nem csúszik. Nagytaka­­rítás: 03—844479, este 03—850404. P TELEF­ON 2851altt, délután­i*1 21 általános vagy részbeni remont, ese­­­tes, csempézés, meszelés, tapéta­­ asztalosmunkák, íriszek, szerelésen Nézze meg munkánkat m­ertese ״ lőtt • VARRÓNŐKET és szakma nélküli munkásnőket keresünk. Jó feltéte­­lek, 5 napos munkahét. — Saroni V’sut. B. M., tel. 253615. Náchlát Jicc­ák. 59. Tel-Aviv. • ELSŐRENDŰ Singer varrónőket jersey ruhákhoz és kosztümökhöz keresünk, jó feltételek és árak. — Allenby 76. 621360. Brodersohn. • FÜRDŐKÁDAK ! FELÚJÍTÁS ! Zománcozás otthonában, színes is. 243224. Tel-Aviv. • FIATALOK, IDŐSEK, kellemes elfoglaltságot találnak (irodában vagy otthon) technikai rajz szakma kitanulása után. Gyors kurzus. __ 778531, 15 óra után. • PETACH-­ IK­VAN 3-4 szobás la­kások 85 ezer fonttal. Beköltözés 6—8 hónap múlva. ״ Netáfim” 1 Pe­­tach Tikva. Háhágáná u. 17. Tel 919383 P VESZÜNK használt bútorokat, frizsidereket, felszámolásokat, örök­­séget és antik tárgyakat maras­sva­­««te 87685» P MODERN varroda kényelmes és kellemes munkafeltételekkel keres tanulólányokat kézi munkára. ..So­­log״, T.A., Hápelech u. 3 (a Bloom­­field stadionnál), tel. 824121. • LÉGSZABÁLYOZÓT keresünk, amely megfelel 500 négyzetméteres terembe. Ajánlatok az esti órák­­ban. Tel. 757912. • OVERLOOK és blindstich varró­­nőket keresünk. Jó munkafeltéte­­lek. Jelentkezés Sosáná asszonynál. ״ Derby Knit״, Tel Aviv. Náchlát Jicchák u. 68 • SZERETET keresünk Névé Avi­vimba. Jelentkezés 8__1-ig, 4__7-ig. Tel 238435. 41 ״ CAROL” fodrász szalon. Tel- Aviv, Allenby 20. — értesíti vevőit, hogy a szalont modernizálták, __ elsőrendű szakemberek. Festés 15 font, tartóshullám 15 font, fésülés, hajmosás és manikűr 7 font. El­­sőrendű kiszolgálás, nyitva egész nap. TIBÉRIÁS LEGNAGYOBB SZÁLLODÁJA, A „GÁNÉ CHÁMÁT” SZÁLLÓ ÚJ SZÁRNYA keres­­ ir Vendégfogadó főtisztviselőt ir Karbantartót villanyszerelői képesítéssel ir Pincéreket/nőket ir Helyettesnőt a gazdaság­ vezető mellé ir Titkárnőt tökéletes ivrit, angol és gépírás tudással. Lakás és ellátás helyben, biztosítva. Jelentkező (kizárólag előző gyakorlattal), forduljanak levél­­ben, életleírással és gyakorlat feltüntetésével a „GÁNÉ CHÁMÁT” SZÁLLÓHOZ • TIBÉRIÁS, POB. 22. »AiUUUUIIUUUUIIUUlAJUUUUUUUUUUUUUUUUUWUUUUUUUUIIUUUUUUUUIIUUUUIJUMMIIW A lotto múlt heti 13/73 sorsolásán AZ ELSŐ DIJAT 250.000* ¡¡!2 ?JjfC a 18—20 állomásról való módszeres, 5716 sz. szelvény tulajdonosa nyerte MA van a Lotto űrlapok kitöltésének utolsó határideje * Fellebbezhető 17.30: HÍREK 17.32: BÁBJÁTÉK 17.40: ״ KULTÚRA” — Sir Cenneth Clark — 13 részből álló kultúrtörténeti filmsorozata — I. rész: ״ Foggal és körömmel” 18.30: Rövid hírek arab nyel­ven. 18.32: SPORT 1917: Fényszóró 19.30: Hírek és hírmagyará­­zat arab nyelven 20.00: ELEM ÉS ÁLMA —­­ Tarka műsor az ifjúságnak 20.30: MARÁT HÍRMAGA­­ZIN 20.50: A BOSSZÚÁLLÓK — ״ A 13־ ik gödör” ■ 21.40: MORÉD 22.25: Egy mondat a Szent­■ Írásból. HÍREK ISKOLATÉVÉ 8.15 ן: Angol az 5. osztálynak I 9.05:Angol a 6. osztálynak I 9.55: Biológia a 9. osztálynak 10.20: Számtan a 6. osztálynak 11.25: Számtan a 7■ osztálynak 12.00: Biológia a 10 osztálynak 12.20: Természetrajz a 7. osztály­­nak ■ 12.55: Biológia a 9. osztálynak­­­­ 13.20: Természetrajz a 6■ osztály­nak 16.00: Angol a 9׳ osztálynak 16.18: Film 16.55:Angol a 7. osztálynak 17.15: Francia nyelvlecke.­­ NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGE׳! 'MAMWUMMMUWMMAMWUWWAWA I A HITACHDUT OLÉJ HUNGÁRIA KÖZLEMÉ­Y­YKI HAIFA 1 A Hitachdut Oléj Hungária hai­­fai helyi csoportja 1973 április 3־ án, kedden d.u. 5 órakor teadélutánt rendez. Háziasszonyok: Horváth Sári és­­ Löwy Ági. [ A háziasszonyok gondoskodnak a hangulatról és jó szórakozásról. A magyar fisus minden tagját­­ szeretettel várjuk. 5/4 • 9/4 JANCSI ÉS JULISKA Humperdinck operája ★ OROSZ, ÉS HÓMAN TÁNCOK 34 • 7/4 EGY ÉJSZAKA VELENCÉBEN 4/4 Jeruzsálem OPERA- ÉS BALETTES־ MEGLEPETÉS ! ... 9.90 IL-TÖL * BLÚZOK * SZOKNYÁK * TUNIKÁK NADRÁGOK * RUHÁK * ÁLLAPOTOS RUHÁK EXPORT FELESLEGEK KIÁRUSÍTÁSA KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN KÜLÖNLEGES AJÁNLAT AZ ÜNNEPRE: 44 BLÚZ: Pingvin trilobel 56.25 helyett 19.90 44 GOLF: Trilobel 49.90 helyett 19.90 44 ÁLLAPOTOS TUNIKA: Diolen-Loft 65.90 helyett 24.90 * RUHA: Kombi Diolen-Loft 94.90 helyett 49.90 44 BLAZER­­ 99.90 helyett 49.90 F. STEINER divat előállítók és exportőrök Tel-Aviv • Levanda utca 30, III. emelet, 8—17 óráig. A Tác­áná Merkázit környékén.­ ­ Kol Jim-nél adóéinak és hullámhu­szai a­,YlU»oK. A. eses. ur»z* *gli!u. Kjiá! kiveteltral) 122 eneur; Jeni­­׳.!,alímben 522 4? 25« m«•»; Utál ] ;21 n«t»1 li­MlisOK: l­rszágh/ertt 153 ׳ a»* tér; Jeruzsálemben 153 «1 125 uie* ter; Éjlál 250 méter; Halfa es Nyo­­״ at-Galil 74S méter; Cfát 555 m*­­tér és Kírjat Mnona 34­1 méter. A Z t'M­tVK­lSOKKÖZVfcine 8: A­MtiM­K Jeruzsálem 5M.S• Halfa ■7 h­­éjfét 99.2. B -MütiOR: .Jeruzsálem 15.5; Hal­f H 6 A MADSEREG KADIDJA: 1286 KI­­oh­orz (230 méter) az ország egész ן •rületr.i i 'V izráell rádió t külföldre sugár־­­­zott magyar nyelvű adása minden i­ste 20.45 órakor a 33.3 és Jl »ל öul­• י­ ר■ hosszon hallható 5733. ádár II. 29. 1973. április 2. hétfő. tATVVVVWytfW'slWVWWWWWWWW ÁLLANDÓ HÍRKÖZLÉS (Csak hétköznapokon) A-MŰSOR 8, 9, 10, 11, 14 (és lapszemle), 15, 16, 17, 18, 19 (és hangos el­­­adó), 20, 22, 23, 24 órakor. B-MŰSOR 6,05, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (könnyű héber nyelven), 19.30 (jiddis), 20.30 (román), 20.45­ (orosz), 21, 22, 23, 24. 01 órakor. A HADSEREG RADIÓJA 12. 13, 14. 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 és 24 órakor. JIAJIJlftAtljyUIMAAftráftilAJUMHmilJWMMIL­ A-MÜSOR 8.06 Zenei csemegék. 9.05: Kórus­­dalok. 10.05: Kamarazene. 11.15: Az elemistáknak. 14.10: Anyáknak és gyerekeknek. 15.05: Ma 25 éve. — 15.10: Cháná Maron műsora. 16.05: Egy perc héber nyelvtan és könyv­­szemle. 16.10: A héber jogról. 16.30: Zongoraszámok. 17.05: Zenés dél­­után. 18.05: Kisablak. 18.55: Mező­­gazdáknak. 19.30: Héber dalok. — 19.50: Tnách-részletek. 20.05: Mon­­teverdi ,,Orfeusz” című operája.­­ 22.30: Zenés fejtörő. 23.05: Négy fal között. 0.10: Egy perc líra és Há­tikvá. B-MŰSOR 6.00: Má­tova. 6.10: Torna. 6.20: Hanglemezek. 6.55:­ Műsorismerte­­tés. 6.59: Egy perc héber nyelvtan. 7.20: Reggeli zene. 47.55: Sofőrök­­nek. 8.10: Hanglemezek.. 8.55: Ma 25 éve. 9.05: Hanglemezek. 10.05: Háziasszonyoknak. 11.0: Hová men­­jünk ma este? 12.07: A dolgozók­­nak és a munkaadóknak. 12.30: Ze­­nés híradó. 14.10: Rivkó Micháéli vendégei. 15.05: üdvözlet dallal. __ 15.53: Ráadás. 16.05: Egy perc hé­­ber nyelvtan. 16.07: Héber dalpará­­dé. 16.30: Fejtörő folytatásokban. 18.45: Sport. 18.55: Közlemények. — 19.02: Zenés útlevél. 20.05: Hangle­­mezek. 21.05: Kincskeresés. 23.05: Heléna Haendel tarka műsora. 2­0.10: Éjfél utáni dallamok. _2­1.05: Hátikvá. A HADSEREG RÁDIÓJA 11.05: Hanglemezek. 11. 15: Angol dalparádé. 11.30: Déli vendég. __ 12.05: Hanglemezek. 13.05: üdvözlet dallal. 13.55: Közlemények és szemé­­lyi hírek. 15.05: Slágerek telefonon Smuel Sájjal. 16.50: Sohasem felej­­tem el. 17.05: üdvözlet dallal. 17.40: Hangos híradó. 18 05: Az este __ II. számú stúdió. 19 05• Szerencsejáték. 20.05: Külföldi dalnarádé. _ 22.05: Neomi Semer dalaiból. 23.05: Hétfő éjjeli rádióvita. 0.05: Ádi Cemnádi professzor beszélgetése. 0.15: Műsor­­zárás. AAAAAAAAAJUyuUUUMIftAJUUWUUUMUUMi H abimA Tel-Aviv, április 2. hétfő FOGD MEG A TOLVAJT A kisteremben MINDEN A KERTBEN A TEL-AVIVI MOZIK HETI MŰSORA ELŐADÁSOK KEZDETE: 4.30 — 7.30 — 9.30 ALLEN BY: Joe Kidd nEis cihllUDA. ied­ema CINERAMA: A 110-ik utcán keresztül Lhzimn tig é éjszaka a valósban CAFON: Ben Hur GaT: A rend gyilkosai GORDON• Néhány óra napfény OPHIR: Godfinger ottL* 24 ״ dg.­ cimgc hod »act. •an*״־ osoman CHÉNI A Maffia okiratai m­­AAlM. szerelem Koppenhága• m­odOD MUGRABI: A szerelem, csak szó ekbi­ traport FAKis ai ülői sc .11uz1ei0aaa& IlHH.Kl Mum és vloskOVtl* STUDIO: Mennyei­jándék TEL-AVIV: A ״ Poseidon״ kaland. Ügyeletes gyógyszertárak TEL-AVIV ABN Frenkel, Hamelech George 28. tel. 223721. Béni, Dizengoff 174, telefon: 222386; Jani, Jehuda Halévi 67. tel.: 612474. HAIFAN Geula, Chermon 12. tel.: 664854.

Next