Uj Kelet, 1973. április (54. évfolyam, 7516-7539. szám)

1973-04-02 / 7517. szám

A HISZTADRUT DRÁGASÁGI PÓTLÉKOT KÖVETEL JK­LUJSTÓL Szápir ismét egybehívja az infláció elleni bizottságot — Ben Áháron. A bizottság csődöt mondott — A Hisztadrut tegnap véglegesítette követelését, hogy­ júliusban is folyósítsanak újabb drágasági pótlékot, minthogy a drágulás két­­ségtelenül meghaladja a 4,5 százalékot. Ben Áháron főtitkár sze­­rint az infláció ellenes bizottság működése nem vezetett ered­­ményre. Ezzel szemben Pinchász Szápir pénzügyminiszter a mi­­niszetrtanácson bejelentette, hogy ezt a bizottságot a közeli napok­­ban ismét összehívja. Jeruzsálem. (Az Új Kelet tu­­dósítójától).­­ Pinchász Szápir pénzügyminiszter a kormány teg­­napi ülésén bejelentette, hogy is­­mét össze akarja hívni az infláció megfékezésére a miniszterelnök által kinevezett bizottságot, amely­ben a Hisztadrut, a kormány és a munkaadók vannak képvisel­­ve. A kabinet ülésén, ahol Szá­­pir a legutóbbi áremelkedésekről és a velük kapcsolatos kormány­­intézkedésekről számolt be, né­­hány miniszter ajánlotta, hogy az infláció ellen küzdő bizottságot ismét hívják össze. Leginkább Viktor Semtov egészségügyi mi­­niszter hangoztatta ezt a köve­­telést. Szápir a legutóbbi áremelése­­ket ismét megindokolta és kije­­lentette, hogy a szakminiszterül­­mok sürgős munkát végeznek a kisjövedelműek és a szegénysor­­súak kártalanítása megszervezésé­­re, úgyhogy ezek az intézkedések még pészách előtt érvénybe lép­­jenek. Szápir rámutatott még arra is, hogy az árindexben is szereplő 12 alapvető fontosságú árucikk közül csak háromnak, a cukor­­nak, a lisztnek és a fagyasztott húsnak árát emelték. Szápir sze­­rint ez az áremelés alacsonyabb, mint amit a világpiaci áremel­­kedés indokolttá tett volna. Az egységes kenyér ára rögzítve ma­­radt és már tíz esztendő óta nem drágult. Beszélt Szápir arról is, ho­­gyan szándékszik a kormány az infláció elleni küzdelmében a pénzforgalmat csökkenteni, illetve a felesleges pénzt a piacról el­­vonni. Ugyancsak megemlítette a Hisztadruttal folytatott kormány­­tárgyalásokat is és kijelentette, hogy a kisjövedelműek havi 4 font összegű kártalanításhoz jut­­nak, míg az áremelés következ­­tében a kormány szakértői sze­rint csak 2 és fél fonttal növek­­szik a havi kiadásuk. A Hisztadrut végrehajtó bizott­­ságának plénuma tegnap dél­előtt öt órán keresztül tartó vi­­h­aros ülés során jóváhagyta a központi bizottság javaslatát a félévi drágasági pótlék követe­­léséről. Ennek értelmében tehát a Hisz­­tadrut július elsejétől drágasági pótlékot követel, minthogy már bizonyos, miszerint az árindex ed­­dig az időpontig túlhaladja a 4—4,5 százalékos emelkedést. A Hisztadrut eleget tett hat kis frak­­ció követelésének és egybehívja a Hisztadrut tanácsülését a drága­­ság és az inflációellenes küzdelem tárgyában. A tanácsülésre csak május 17-én kerül sor. A Hisztadrut végrehajtó bizott­­sága délelőtt fél 11-kor kezdte meg tárgyalását. Ezt megelőzőleg, 8.30-kor összeült a Hisztadrut központi bizottsága, hogy megha­­tározza álláspontját az ülésen sze­­replő napirendi pontokkal kapcso­­latban. Az ülés során Jich­ák Ben Áhá­ron Hisztadrut­ főtitkár ismeret­en hangoztatta álláspontját, hogy a drágaság súlyosan érinti a dolgo­­zók tömegeit és mindent el kell követni annak megfékezésére. Azon nézetének adott többek kö­­zött kifejez­ést, hogy az infláció leküzdésére létesített bizottságban résztvevő tényezők — a Hisztad­­rut, a kormány és a munkaadók __ együttműködése nem vezetett eredményre és így a jövőben azok­nak külön-külön kell folytatni ilyen irányú tevékenységüket. A rendkívül heves vita során a Mápám képviselője radikáli­­sabb intézkedéseket követelt, így további erélyes lépéseket a Hisztadrut részéről még július el­­seje előtt. Ben Áháron azt válaszolta, re­­méli, hogy a Hisztadrut nem kényszerül július 1-ig, azaz a kö­­vetelt drágasági pótlék folyósítá­­sáig további lépésekre. A többi pártok, így a Gádhál és a Támir-féle Szabad Központ ugyancsak radikális intézkedéseket követeltek. A vita folyamán a Gád­ál és a Szabad Központ képviselői tüntetőleg elhagyták a tárgyalótermet. A kommunista párt központi bizottsága felszólítással fordult a Hisztadruthoz, hogy kezdeményez­­zen általános sztrájkot, tiltakozá­­sul a drágaság ellen. Jeruhhám Mesel helyettes Hisz­­tadrut-főtitkár, a végrehajtó bi­­zottsági ülés befejezése után fo­­gadta a különböző nagyüzemek üzemi bizottságának vezetőit, akik­kel közölte a határozatokat, am­e­­lyek lényege, hogy a Hisztadrut július elsejétől követeli a drágasá­­gi pótlékot. Mesel hangoztatta, hogy a Hisz­tadrut politikájának első és leg­­fontosab célja a drágaság megfé­­kezése, az árak megszilárdítása,­­ hangoztatva, hogy a drágasági pót­lék nem öncélú valami, hanem lényege, hogy elejét vegye további árdrágulásoknak. A dolgozók ér­­deke ugyanis nem az, hogy maga­­sabb fizetést kapjanak csupán, hanem az, hogy megőrizzék fize­­tésü­k reálértékét. A gyáriparosok szervezete teg­­nap közölte Chájim Bár-Lév ke­­reskedelem- és iparügyi miniszter­­rel, hogy veszélyeztetettnek tartja az export helyzetét, mert a jelen­­legi 120 millió fontos exporttámo­­gat­ás nem elegendő. A gyáriparo­­sok szervezetének küldöttsége kedden találkozik a miniszterrel ebben az ügyben. Joszéf Álmogi munkaügyi mi­­niszter tegnap este közölte, hogy a Társadalombiztosító és a Hisz­tadrut vezetőivel folytatott meg­­beszélések alapján azonnal életbe­­léptetik a drágulási pótlékokat. Ezeknek az összege most már 15 millió fontra rúg, a legutóbbi drá­­gulásokért kiutalásra kerülő 40 millióval együtt. Az öregségi járadék magányo­­sok részére 150 font lesz az ed­­digi 111 helyett, házaspárok ré­­szére pedig 225 (167) a drága­­sági pótlékkal. A kiszolgált kato­­nák családjai 5 font pótlékot kap­­nak gyerekenként, valamint to­­vábbi 4 fontot, mint minden más sokgyermekes család minden gye­­rekért a 3.-tól kezdve. Erre vo­­natkozólag azonban nem végle­­ges a döntés. A 700 fonton aluli jövedelműek drágasági pótléka egy gyereknél havi 16 IL. ».T­ W. JICCHÁK BEN-AHARON Meg kell fékezni a drágulást ELFOGTÁK A SOCHEMI AUTÓBUSZ­­MERÉNYLŐT A biztonsági hatóságok kezére került a katonát megkéselő két arab is . Fel akarták gyújtani a függetlenségi napi katonai felvonulás kíszemelvényét A biztonsági hatóságok tegnap letartóztattak egy arab fiatalem­­bert, aki beismerte, hogy ő he­­lyezte el a robbanóanyagot szom­­baton Led­emben a Káfr Árá irányába tartó autóbusz alatt. Mint ismeretes, a bombát még idejében ártalmatlanná tették. A jeruzsálemi járásbíróság teg­­nap 5-15 napi vizsgálati fogsá­­got rendelt el nyolc keletjeruzsá­­lemi arab fiatalember ellen, akik különböző szabotázscselekménye­­ket követtek el. Ketten közülük, Chasszán Ali és Maruan Cha­­der, beismerték, hogy ők voltak azok, akik mintegy két héttel ez­­előtt megtámadták a Suafat ne­­gyedben trempre váró izraeli ka­­tonát, megszurkálták és elrabol­­ták fegyverét. A két gyanúsított tagadta, hogy terrorszervezethez tartozna, csak annyit mondott: „Nem tudtunk ellenállni a­ ki­­sértésnek, hogy elvegyük egy iz­­raeli katona fegyverét.” A többi hat letartóztatottat az­­zal gyanúsítják, hogy gyújtoga­­tásokat követtek el különböző kelet-jeruzsálemi hivatalokban és megkísérelték a függetlenségi napi katonai felvonulás épülő kisz­­emelvényének felgyújtását is. Né­­hányan közülük beismerték a ne­­kik tulajdonított tetteket. Na­von a szimpátia-tüntetések megszüntetését kéri „A Munkapártban lezajlott szavazás óta nem tekintem magam jelöltnek” Jicchák Návon Kneszet-képvi-­­ fordulok minden csoporthoz vagy magánszemélyhez, hogy hagyjon fel a tüntető jellegű megmozdulá­­sokkal ebben a tárgyban. Egyúttal köszönetet mondok mindazoknak, akik helyesnek ta­­lálták kifejezésre juttatni tám­oga­­tásuknak irántam.” A Mámláchti lista vezetősége tegnap úgy határozott, felkéri Kacsalszki professzort, hogy von­­ja vissza jelölését■ A pártvezetőség egyben utasította Kneszet-frak­­cióját, hogy milyen magatartást tanúsítson az államelnökválasztás idején. Pelő, helyettes házelnök, az ITIM útján a következő nyilatkozatot tette közzé: ״ Tudomásomra jutott, hogy bi­­zonyos csoportok és magánszemé­­lyek továbbra is tevékenységet folytatnak Navont az államelnöki pozícióba! jelszó alatt. A Munkapárt központjában le­­zajlott titkos szavazás után nem tekintem magam jelöltnek az ál­­lamelnöki pozícióra és ezt közöl­­tem mindenkivel, aki ilyen irány­­ban érdeklődött nálam. Éppen ezért azzal a kéréssel MOSE DÁJÁN: TÉNYLEGES KILÁTÁS NYÍLT BÉKÉRE ÉS VÉGLEGES HATÁROKRA A hadügyminiszter a haderő polgári alkalmazottainak nagygyűlésén tartott beszédet Mose Dáján hadügyminiszter tegnap a hadsereg polgári dol­­gozóinak nagygyűlésén tartott beszédében kijelentette, hogy kriti­­ku­s időszakba léptünk, amelyben valójában felmerült annak a le­­hetősége, hogy eljussunk a békéhez és a végleges határokhoz. Amennyiben most véglegesülnek a határok, ezek nem lesznek töb­­bé a kettéosztott Jeruzsálem határai, sem pedig a Natanja szomszéd­­ságában húzódó határok.­­Nem is lesz többé egyiptomi beszögelés a gázai övezetben, nem lesz idegen kézben az ejláti öböl partja és a Tirán szoros és nem fog visszatérni az a Chevron, amely­ben a zsidók csak a Mahhpéla barlanghoz vezető lépcső hetedik fo­­kán állhatnak. A hadügyminiszter a tel-avivi katonaházban, a nagygyűlés ü­n­­nepélyes megnyitásán tartotta beszédét. Mellette ültek a pódiumon Dávid Elázár tábornok vezérkari főnök, Ben Áháron hisztadruti főtitkár, a hadügyminisztérium államtitkára és a hadsereg alkal­­mazottai szakszervezetének elnökségi tagjai. A hallgatóságban je­­len volt számos magasrangű­ tiszt, a hadügyminisztérium főtisztvi­­selői, a Hisztadrut vezetői és a közgyűlés többszáz delegátusa. Nem a hatnapos háborít után következett be az új szakasz, hanem most, amikor a tűzszünet megszilárdult és a Szovjetunió megszüntette aktív katonai beavatkozását Egyiptomban. Most lát­­szik első ízben tényleges remény a tartós békére. ÚJABB ARAB HÍVNAK össze CSÚCSÉRTEKEZLETET KAIRÓBA Az Arab Liga tanácsa az Izraelnek nyújtott amerikai segélyről tárgyal — Szádát ma Tri­­poliba indul Gádáfi ezredeshez ! Kairó. (Reuter, UPI).­­ Mah­mud Riad, az Arab Liga főtit­­kára tegnap a Liga tanácsának rendes ülésén bejelentette, hogy rövidesen újabb arab csúcsértekezletet tartanak Kairóban. A 17 tagállam nagykövetei előtt tartott beszédében Riad azzal indokolta­­ a csúcsértekezletet, hogy Amerika egyre fokozza Izrael tám­oga­­tását és az araboknak ellenlépésekről kell tárgyalniuk. A főtitkár felhívást intézett az arab államokhoz, hogy szün­­­­tessék meg az egymás közötti tor­­­­zsalkodást és szánjanak szembe­­ az amerikai—izraeli front veszé­­lyével. Riad szerint Izrael és­­ Amerika területi engedményekre, tehát kapitulációra akarják kény­­szenteni az arabokat. Az úgynevezett keleti front kér­désében Riad nagyon óvatosan­­ nyilatkozott és azt mondta, hogy­­ Jordániától még nem kapott vi­­lágos választ ebben a kérdés­­ben. A tanács egyébként tegnap az Izraelnek ígért újabb ameri­­kai repülőgépszállítások kérdésé­­ről folytatott beható, többórás tárgyalást. Szaid Nufál, a Liga helyettes főtitkára elmondta, hogy tárgyalás folyt a Vörös-ten­­ger déli részében fekvő szige­­tekről is, amelyek közül néhá­­nyat — Dél-Jemen állítása sze­­rint — izraeli katonák szálltak meg. Ezek a szigetek a Bab El Mandeb tengerszoros közelében, a Vörös-tenger déli bejáratánál fekszenek. Elhatározták, hogy a lehető leg­gyorsabban külön konferenciára hívják össze a Vörös-tengerrel határos arab országokat, ennek a kérdésnek a megtárgyalására. Er­­re az értekezletre Egyiptomot, Szudánt, Szaudiát, Jordániát, vala­­mint a két jemeni köztársaságot hívják meg. ן Itak­opan tegnap megerősítette­,­­ az iraki sajtóiroda jelentését, a-­­­mely szerint Ámvár Szádat elnök ma néhány napos látogatásra indul­­ Tripolba, hogy Muammer Gá­­­­dáfi ezredessel és a líbiai forra­­dalmi tanács tagjaival tárgyaljon, s Egyiptom és Líbia között ismét nézeteltérések merültek fel a köz s­zelkeleti válság megoldása terén. Szádát, aki átvette az egyipto­­mi kormány vezetését, új titulust adományozott elcsapott miniszter­­elnökének és a párt leváltott fő­­titkárának. Dr. Aziz Szidki és Szájed Marei ezentúl az elnök asszisztenseinek címét viselik. Megfigyelők véleménye szerint ezeknek a feladatoknak nincs jelentőségük. Tripoliban tegnap Manszur Ra­­­­sid el-Kad­ije külügyminiszter ki­­­­jelentette, hogy az arab államok között nézeteltérések állnak fenn a­­ közelkeleti válság kezelése körül. A La Stampa címrel olasz lapnak adott nyilatkozatában a külügy­­miniszter nem részletezte a nézet­­i eltéréseket, de azt hangoztatta, hogy Líbia teljes támogatást nyújt a palesztinai ellenállási mozgal­­maknak ,­amíg a palesztinai nép fel nem szabadul a cionista el­­nyomás alól”. Véleménye szerint az Izrael elleni háború elkerülhe­­tetlen. MUAMMER GÁDÁFI A nézeteltérések jegyében rvwMvvvMwm­vmvfvm­ vvMffmMwvnwMmn­wwKrmimn További árucikkek drágulnak Az Elite a tervezett időpontnál gyorsabban drágítja készítményeit — Az Assis gyártmányok árai 6—15 százalékkal emelkednek — Holnaptól ismét kapható pont. Ma újabb drágulások lépnek ér­­vénybe. Emelkedett a szeszesita­­lok és különböző további élelmi­­cikkek ára. Az élelmiszerüzemek, illetve áruértékesítő hálózatok tegnap kapták meg a szeszesitalok, vala­­mint a cukrot vagy lisztet tartal­­mazó élelmicikkek új árait. Ezek­­nek életbeléptetéséig zavarok mu­­tatkoztak ezen cikkek árusításá­­ban és azokat számos fogyasztó nem tudta beszerezni. A rendelkezés, amelynek értel­­mében illetéket vetnek ki olyan raktáron lévő árucikkekre, ame­­lyek megdrágult alapanyagokat (cukor vagy liszt) tartalmaznak, meggyorsította egyes árucikkek drágulását. Az Elite cég például eredetileg úgy tervezte, hogy fo­­kozatosan emeli készítményeinek árát, tegnap azonban Ada Frum­­csenko igazgató úgy nyilatkozott, hogy a cég azonnal benyújtja ké­­rését áremelésekre, amelyek álta­­lában 5 százalékosak lesznek. Az Assis cég igazgatósága úgy nyilatkozott, hogy készítményei­­nek ára 6—15 százalékkal emelke­­dik és ők már be is nyújtották ide­­vonatkozó kéréseiket. Úgy tudják, hogy az országos árellenőr maximális gyorsasággal igyekszik intézni azokat az áreme­­lési kéréseket, amelyek a legutóbbi drágulások következményei. Lehet­séges azonban, hogy mentesítene az árukészlet illeték alól olyan üzemeket, amelyek régi áron ad­­ták el vagy adják gyártmányaikat. A baromfi nagybani ár­a tegnap 12 agorával volt magasabb, mint a múlt hét elején, azaz kilónként 3,60 font. A­ fogyasztók egyes he­­lyeken már a múlt héten 6,80 fon­­tot fizettek és valószínű, hogy ez az ár még emelkedni fog. A pészách alkalmából 600 ton­­na fagyasztott máj kerül piacra. Ennek egy része már a múlt hét végén eljutott az üzletekbe, to­­vábbi része pedig a héten kerül elosztásra. A dél-amerikai fa­­gyasztott máj kilója 9, az Egye­­sült Államokból importált máj ki­­lója 9,75 font. A haltenyésztők szervezete kö­­zölte, hogy keddtől kezdve ismét kapható lesz ponty a pia­­con, a régi áron. Az Őszem élelmiszergyár lisz­­tet tartalmazó készítményei, mint sütőporos liszt, tészták és leves­­tészták ára mintegy 10 százalék­­kal emelkedett. Ezeket az áreme­­léseket már jóváhagyta az illeté­­kes hatóság. • Illetékes helyről tegnap kö­­zölték, hogy mától kezdve helyre áll a cementellátás, miután gon­­doskodtak a kikötőkbe érkezett szállítmányok azonnali kirakodá­­sáról. IDŐJÁRÁS A meteorológiai intézet jelen­­tése szerint sárár. Hőmérsékle­­tek: Jeruzsálem 15—25, Tel Aviv 14—28, Haifa 15—28, Naharia 13-25, Ludd 14—32, Beér Se­­va 14—32, I­.jlát 16—31 fok. Richardson a bombázások felújításával fenyegeti Észak-Vietnámot A hazatért amerikai hadifoglyok kínzásokról számolnak be Hanoi és Jane Fonda cáfol Washington (UPI, Reuter).­­ Elliot Richardson amerikai had­­ügyminiszter tegnap figyelmeztet­­te Észak-Vietnám kormányát, hogy a tűzszüneti egyezmény meg­szegése maga után vonhatja Észak Vietnám újbóli bombázását, és kikötőinek aknásítását. Richard­­son mint „lehetőséget” említette ezeket, valamint további ameri­­kai katonai intézkedések alkalma­­zását. A hadügyminiszter megmagya­­rázta, hogy Nixon elnök ezekre a lehetőségekre gondolt, amikor né­­hány nap előtt figyelmeztette Ha­­noit a tűzszünet megszegésének súlyos következményeire. Dél-Vietnam főparancsnoksága tegnap közölte, hogy a Viet-Kong súlyos támadást folytat két dél­­vietnámi bázis ellen. A tegnapra virradó éjjel 31 gránát és akna­­lövedék csapódott be Túr Ke Sán bázis területére és ezt ellenséges­­ roham követte, amit visszavertek. A bázis Szaigontól 80 kilométer­­nyire fekszik. Robert White százados szemé­­lyében tegnap szabadlábra került az utolsó amerikai hadifogoly, aki a Viet-Kong kezében volt. Ne­­ve nem szerepelt a listákon, mert a Viet-kong előbb letagadta, hogy a fogoly kezében van. Az amerikai főparancsnokság most megszüntette előző tilalmát és a visszatért hadifoglyok elkezd­­tek beszámolni a kommunisták fogságában elszenvedett borzal­­mas kínzásokról. Hanoi természe­­tesen azonnal cáfolatot adott ki, és ebben váratlan amerikai segítő­­társra talált Jane Fonda filmszí­­nésznő személyében, aki kijelen­­tette, hogy a hazatért hadifogly­ok „hazug képmutatók”. Hír szerint a kijelentés nem növelte a film­­sztár népszerűségét. Drága jó anyánk, testvérünk özv. SAMUEL JENŐNÉ­ szül. Hirsch Blanka Kolozsvár — Tel-Aviv nincs többé. Temetése ma, hétfőn — 1973 — טכ רדא ׳ב שת7ג״ április 2-án 14.30-kor indul a Dafna utcai halottasházból a nád­lát jiccháki temetőbe. Autóbusz rendelkezésre áll. Gyászolják: fiai és menyei Cvi és Tova Samuel, Mose és Ráchel Smuel­, test­­vérei, unokái és a kiterjedt rokonság Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, apánk, sógorunk,nagybátyánk SCHLESINGER ARJE (Gyuri) Szatmár — Kirját Ono nincs többé. Temetése ma, 1973. április 2-án d. u. 2 órakor indul a Tel-Hásomér kórháztól a kirját-sauli temetőbe. Autóbusz rendelkezésre áll az elhunyt házától, Kirját Ono, Rechov Hánászi 50. Gyászolják: felesége, fiai, menye, és a Schlesinger, Stock, Weinstock, Stock-Kochávi, Robinson és El-Roy családok Izráelben és külföldön. IRGUN JOCÉJ SZATMÁR VAHÁSZVIVÁ VEZETŐSÉGE ÉS TAGJAI szívből gyászolják szereteit alapító tagjuk és vezetőjük REICH HELEN időelőtti elhu­nytát és őszinte részvétüket fejezik ki férjének és az egész családnak. Emlékét szeretettel fogjuk őrizni és munkáját tovább fogjuk folytatni.

Next