Új Könyvek, 1972 (9. évfolyam, 1-15. szám)

1972 / 3. szám

720246 J 68 JÓKAI Mór (1825—1904) levelezése. Bp. Akad. Kiadó. 19 cm. (1.) /1833—1859./ összegyűjt. és sajtó alá rend. Kulcsár Adorján. 1971. 489. [2] 1. 2­­. —38.— Ft /Jókai Mór összes művei. Levelezés 1./ Kritikai kiad. Jókai Mór — Levelezés 894.511—6 Jókai 92.894.511 Jókai (0.894.511—6) 894.511 Jókai Jókai levelezésének kiadására a Révai-kiadó 1907-ben már sikertelen kísérletet tett. Az akkor gyűjtött 400-hoz még csaknem 300 levelet sike­rült még fölfedezni. A többkötetesre szánt kiadványnak ez a kötete összesen 215 levelet ad közre. Többségük családi vonatkozású. A címzettek közt szerepel többek közt Arany, Ballagi Mór, Egressy Gábor, Kemény Zsigmond, Kossuth, Petőfi, Toldy Ferenc. A Jókainak írt viszont­levelek száma 43. A kötet fele jegyzet. A záradékban kimutatás található Jókai rokonságáról, a le­velezésben szereplő műveiről. Névmutató, időrendi és betűrendes tarta­lomjegyzék egészíti ki. Csak a sorozatot gyűjtő nagy könyvtárak szerezték be. J 82 720250 JÓZSEF Attila (1905—1937) összes versei. [Sajtó alá rend.] (Szabolcsi Miklós. Bőv., új kiad.) Bp. (1971), Szépirod. Kiadó, 500, [2] 1. 19 cm. —,— 31,— Ft 894.511—14 József A B *­­ I József Attila életműve egyenrangúként a legnagyobbakéval, ma már végérvényesen elfoglalta megillető helyét az irodalmi köztudatban. Úgy vált a magyar szocialista líra első klasszikusává, hogy korának feszültsé­geit senki hozzá hasonlóan nem fejezte ki. Költészetének egyik legfőbb varázsa a megfogalmazás értelmi ereje. Végigpróbálván a korabeli mo­dern költészet útjait, az elsajátított elemeket új rendszer egészébe emel­te. Így kiformálódott világképében vibráló érzékenység lüktet, minden tárgy él és mozog, s az ábrázolást és vallomást egyaránt a gondolat fe­gyelmébe fogott komoly érzelmesség hatja át. A kötet a kiadás alapjául szolgáló 1963-ashoz képest 4 közben talált verssel bővült. Legutóbb: 670975. IRODALOM: Gyertyán Ervin: J. A. alkotásai és vallomásai tükrében (710355); Fodor András: Szólj költemény (710509); Szilágyi Péter: József Attila időmérté­kes verselése (711181). 41

Next