Új Magyar Muzeum 4/1 (1854)

Irodalom és nyelv - Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lírai költészetünk

ÚJ MAGYAR MUZEUM. IV. ÉV. FEBRUARIUS. 1854. II. FŰZ. PETŐFI SÁNDOR ÉS LYRAI KÖLTÉSZETÜNK. GYULAI PÁLTÓL. IV. Apró tárcacikkeken kívül írt még prózában más műveket is. 1845-ben „Zöld Marci“ című színművet, melyet a drámabiráló vá­lasztmány visszautasított. Zöld Marcit, Becskerekit hősökké téve, nagyobbakká, mint Schiller Moor Károlyt. E szörnymű soha sem jelent meg nyomtatásban. Ő maga lépte szét. Alig volt jobb drá­maíró, mint színész, de mind­kettőt erőltette. 1845-ben a pesti színpadon újra föllépett a Szökött katonában mint színész, s miu­tán szép­ csendesen megbukott végre kigyógyult szenvedélyéből. 1847-ben még egy új „Tigris és Hiéna“ című drámát adott ki, mely hasonlókép nyom nélkül enyészett el. Visszautasított drá­májáért sok gúnyt kelle szenvednie. A lapok ékeskedtek, a „Hon­derű“ valamelyik költője gúnydalt is írt reá. A sértett ambitiók, mihelyt rést találtak, mindjárt megboszulták magukat rajta. Ter­mészetesen ő sem maradt adós. Az őt pártoló lapok is felszólaltak. Miatta örök perpatvar volt, azonban e viták széptani tekintetben csekély becsüek. 1846-ban egy más prózában írt költői müvet dolgozott „Hó­hér kötele“ című regényt, melyet K. Eötvös szerzett el, ki meg­ígérte neki, hogy legújabb müve jól eladását ajánlatával elő fogja segíteni Hartlebennél. Meglehetős tiszteletdíjt kapott érte s ez volt UJ 81. MUZ. IV. ÉV. II. 7

Next