Új Magyar Muzeum 7/1 (1857)

Bölcsészet. Nevelés és tanügy - Horváth Cyrill: Mit eredményezett nálunk aesthetikailag a múlt?

MAGYAR MUZEUM. VII. ÉV. SEPTEMBER, 1857. IX. FŰZ. MIT EREDMÉNYEZETT NÁLUNK AESTHETIKAILAG A MÚLT? HORVÁTH CYRILLTŐL. Nálunk is találkoztak immár többen, kik aesthetikai tár­gyak elemezése, fölvilágosítása és rendezésével akarták azon irány keretét előmozdítani, melyet ők napjaikban a magyar nyelv és nemzet művelésére vonatkozó törekedéseknél szem előtt tartandónak ítéltek. Ha folyóiratainkat figyelemmel át­vizsgáljuk , meg fogunk arról győződni, hogy mi, a költészet folytonos ápolása és gyakorlása mellett, a szép országának értelmi álláspontról intézett fölfogása iránt is mutattunk már némi vonzalmat. Folyóiratainkban számosak az ezt bizonyító dolgozatok. Vajha itt e számosság megemlítéséhez a tartalmi és alaki tulajdonok ajánlhatóságáét is hozzá csatolhatnók. Ezt azonban a legjobb szándék mellett sem tehetjük. Vagy talán amaz aesthetikai tárgyú dolgozatok írásakor nem is lehetett még a magyar irodalom híveitől valami magasabbat és bevég­­zettebbet követelni? Annyi bizonyos, hogy az itt szóba hozott dolgozatok vagy alkalmilag írt töredékek vagy valamely kü­lön munkát illető bírálatba szőtt iránycikkek, és így sem tartalom sem alakra nézve nem valának úgy szerkesztve, hogy Új M Muz, 1857. IX. Fűz. 26

Next