Új Magyarország, 1994. június (4. évfolyam, 126-151. szám)

1994-06-21 / 143. szám

16 IV. ÉVFOLYAM, 143. SZÁM 1994. JÚNIUS 21., KEDD KÁRPÓTLÁS Termőföld-árverési hirdetmények Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az 1994. július 25-től augusztus 2-ig terjedő időszak termőföldárveréseiről A megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok 1994. július 13-tól július 19-ig terjedő időszakra eső termőföld-ár­verési hirdetményeit az 1991. évi XXV. törvény 20. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tesszük közzé: Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól 1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott Ak-értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összegű meg­térítésének kötelezettségét. 2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat hirdetőtábláján és a szövetke­zetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthetők. 3. Az ingatlanok Ak-értékben kerülnek árverésre. Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre, úgy az 1000 Ft/Ak-értékben kerül átszámításra, az egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni, ha egyezség nem jön létre, egy Ak-érték az 1991. évi XXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján 3000 Ft/Ak kikiáltási áron indul. 4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet és (vagy) mezőgazdasági vállalkozást támogató utalványt (banki letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az árverési előleg, mely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül. 5. Az árverésen az 1991. évi XXV. törvény 21. §-a alapján az őt megillető kárpótlási jegyekkel (utalvánnyal) és a banki letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt, a) akinek az elvett termőföldje a gazdálkodó szervezet tulajdonában vagy használatában van; b) aki a termőföldet árverező szövetkezetnek 1991. január 1-jén és az árverés időpontjában is tagja, illetőleg az árverés időpontjában azért nem tagja, mert tagsági viszonya az Amt. (1992. évi II. törvény) hatálybalépését követően kiválással, a szövetkezet gazdasági társasággá történő átalakulása vagy a szövetkezet megszűnése folytán szűnt meg (ez a módosítás 1993. január 23-án lépett hatályba); c) akinek 1991. június 1-jén abban a községben, városban volt az állandó lakóhelye, ahol az árverező gazda­sági szervezet termőföldterülete van. Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell, a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árveré­sen való részvételből ki kell zárni. Figyelmeztetés Árverezni a 104/1991. (Vili. 3.) Korm. rendelet 29. §-a alapján személyesen, meghatalmazott útján vagy több kárpótlásra jogosult esetén együttesen lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magán­okiratba kell foglalni. A 104/1991. (Vili. 3.) Korm. rendelet 33. § (5) bekezdése alapján az árverés vezetője kizárja a további árve­résből azt az árverezőt, aki az ajánlat lezárását követően nem a vételi jogával. A kizárt személy az árverési előlegét elveszti. Az elvesztett árverési előleg az államot illeti meg A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a termőföld mezőgazdasági haszno­sítására (fertőzésmentes és gyommentes állapotban tartásra), és arra, hogy a termőföldet a mezőgazdaság termelésből öt éven belül nem vonja­ ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzéstől számított öt éven belül megszegi, a termőföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül, és árverés útján lesz értékesítve. A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost a tanyája körüli termőföldre az árverés során elővásárlási jog illeti meg A vételi jog alapján szerzett termőföldnek a tulajdonszerzéstől számított három éven belül történő elidegení­téséből származó bevételnek termőföldre fordított értéknövelő beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó adóalapjául szolgáló összjó védelméhez hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni. Az árverésen bármely okból meg nem jelenő kárpótlásra jogosult később, a mulasztásra hivatkozva semmifél jogot nem érvényesíthet, ebből az okból az árverés eredménye nem változtatható meg. Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vevő árverező, továbbá az árverésből kizárt személy az árverő lezárását követő három napon belül az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalhoz. A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt termőföld­ek­ értékben ki nem fejezett értéknövekedésének által támogatással csökkentett összegű megtérítésére köteles a földet az árverésen eladó részére. A termőföld hasznosítását és védelmet szolgáló, s a termőföld értékét növelő meliorációs, öntözési és útépítő beruházások esetében a beruházási költségeknek az állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csö­kentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyess­gét a kárrendezési hivatal ellenőrzi. A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülő termőföld új tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervet részére köteles megtéríteni az új gazdasági évet előkészítő szükséges, fő gazdasági munkáknak (szántás, tali erő-visszapótlás), a zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem idősebb takarmányvetés) a gazdálkodó szervez táblatörzskönyve alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és módjában az új tulajdonos és a gazd­­odó szervezet állapodik meg. A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülő földeket, az annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal a­ birtokba. A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal birtokba adja a termőföldet akkor is, ha a birtokband egyéb feltételei fennállnak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben s­ állapodott meg. Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét, hogy a tájékoztató az árverés fontosabb szabályait valamint a figyelmeztetés az összes termőföld-árverési hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veendő. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hi­­ A Somogy megyei Kárrendezési Hivatal közleménye Nemesdéd községben, az Új Élet Mezőgazdasági Termelőszövetke­zet, Vése által kijelölt termőföldterületre, Nemesdéden, 1994. június 29-én 10 órára kitűzött árverés hirdetménye az alábbiakkal egészül ki: Település Táblasz. Hrsz. Terület Műv. ág­ak-érték Kort. int. Nemesdéd 027/5A 3 ha 8120 nm em­­ő 10,67 063 12 ha 4063 nm erdő 34,73 0135A 30 ha 0108 nm erdő 84,03 Dr. Matusik Walter s. k., hivatalvezető A Nógrád megyei Kárrendezési Hivatal közleménye Nógrádmarcal községben, a Magyarnándori Állami Gazdaság által ki­jelölt termőföldterületre, Magyarnándoron, 1994. július 14-én 10 órára ki­tűzött árverés hirdetménye az alábbiak szerint módosul: A hirdetményből a nógrádmarcali 0128, 0132, 0154/2, 0158, 0162/A és 0162/B hrsz.-ú területek nem kerülnek árverésre. A hirdetmény az alábbi területekkel egészül ki: Település Táblasz. Hrsz. Terület Műv. ág­ak-érték Kom­. int. Nógrádmarcal 0126 0127 01428 0143 0138 29 ha 0505 nm szántó 10 ha 9828 nm számó 1946 nm erdő 16 ha 8943 nm szántó 6 ha 7164 nm szántó 571,06 279,68 0,47 360,34 103,70 Borsosberény községben, a Magyarnándori Állami Gazdaság által ki­jelölt termőföldterületre, Rétságon 1994. július 18-án 12 órára kitűzött ár­verés hirdetménye alábbiakkal egészül ki: Település Táblasz. Hrsz. Terület Műv. ág­ak-érték Kon.Im. Borsosberény 086 12 ha 7683 nm száma 291,25 . A Hajdú-Bihar megyei Kárrendezési Hivatal Debrecen városban, az Új Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Debrecen által kijelölt termő­­földterületre az árverést kitűzi. 1. Az árverés helye: Debrecen, Járműjavító Művelődési Ház 2. Az árverés ideje: 1994. július 25., 9 óra 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla. Település Táblaszám Hrsz. Terület Műv.­ág­ak­ érték Kori, im. Debrecen 01513/1 2 ha 5401 nm számó 32,19 01513/4 5 ha 5540 nm számó 75,54 01514 3 ha 8640 nm számó 52,55 01516/10 1 ha 7211 nm számó 31,32 01516/6 3700 nm szántó 2,29 01516/8 3 ha 522 nm szántó 30,81 01658/1 5 ha 4183 nm szántó 73,69 01768/10 3 ha 1632 nm szántó 45,76 01768/11 6826 nm szántó 11,64 01981/9 2 ha 6508 nm szántó 36,58 02034/16 2 ha 222 nm szántó 18,73 A Bács-Kiskun megyei Kárrendezési Hivatal Solt községben, az Állam­puszta­ Célgazdaság, Márta által kijelölt termőföldterületre az árverést kitűzi. 1. Az árverés helye: Solt, Művelődési Ház 2. Az árverés ideje: 1994. július 27., 11 óra.­­Az árverésre jelentkezés 9 órától.) 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Település Táblaszám Hrsz. Terület Müv. ág­ak-érték Kori. Im. Solt 0153/A 60 ha 2571 nm száma 1361,61 0153/G 29 ha 4308 nm száma 513,09 A Bács-Kiskun megyei Kárrendezési Hivatal Szabadszállás községben, az Izsáki Állami Gazdaság által kijelölt termőföldterületre az árverést kitűzi. 1. Az árverés helye: Izsák, Községháza 2. Az árverés ideje: 1994. július 27., 11 óra. (Az árverésre jelentkezés 9 órától.) 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Település Táblaszám Hrsz. Terület Műv. ág­ak­ érték Kom­. im. Szabad­ 0524/1A 37 ha 1­038 nm gyep 100,19 szállás 0524/1C 10 ha 3267 nm nádas 9,29 0528/1A 9338 nm erdő 3,55 0528/18 1 ha 4391 nm számó 8,06 0528/1C 102 ha 5404 nm gyep 148,26­­ 0528/1D 1 ha 2779 nm erdő 4,86 0528/1G 12 ha 9990 nm gyep 47,00 0528/1H 2122 nm erdő 0,81 0528/11 4654 nm számó 2,61 0528/3A 2616 nm gyep 0,37 0528/38 2669 nm számó 0,83 0514/1A 4 ha 9225 nm szántó 51,02 0514/1C 1 ha 4766 nm számó 15,69 0514/1D 2166 nm gyep 0,82 0514/11 1606 nm szőlő 5,03 0514/1G 3 ha 9456 nm szántó 47,69 0520/10 69 ha 2907 nm gyep 132,30 0520/1F 8 ha 8281 nm nádas 7,95 0520/1G 28 ha 5464 nm nádas 25,69 0520/1H 1 ha 0686 nm nádas 0,96 0520/7 5864 nm gyep 0,82 0522/1A 45 ha 9361 nm gyep 174,70 A Somogy megyei Kárrendezési Hivatal Bálványos községben, a Bala­toni Szőlőskert Szövetkezet, B.­szárszó által kijelölt termőföldterületre az árverést kitűzi. 1. Az árverés helye: Bálványos, Polgármesteri Hivatal 2. Az árverés ideje: 1994. július 27., 10 óra. (Az árverésen részt venni szándékozókat a meghirdetett időpont előtt egy órával fogadjuk.) 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Település Táblaszám Hrsz. Terület Máv. ág­ak-érték Kort, Int Bálványos 0495/1 4 ha 139 nm száma 90,71 0497 4 ha 4016 nm száma 64,79 0506 5 ha 3094 nm száma 52,06 A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kárrendezési Hivatal Pátroha köz­ségben, a Zöldmező Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Pátroha ál­tal kijelölt termőföldterületre az árverést kitűzi. 1. Az­ árverés helye: Pátroha, Művelődési Ház 2. Az árverés ideje: 1994. július 27., 10 óra 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla. Település Táblaszám Hrsz. Terület Műv. ág­ak-érték Kort. lm. Pátroha 0200/9-ből 8 ha 4000 nm számó 119,99* 0111 30 ha 7540 nm szántó 327,35 0266/1-ből 4 ha 7000 nm számó 76,84 0425-ból 1 ha 9000 nm számó 30,18 0420/7 1 ha 4900 nm szántó 24,58 0420/9 25 ha 9003 nm szántó 336,09 044/1-ből 17 ha 9000 nm szántó 274,49 ■ TITÁSZ szolgalmi jog. A Bács-Kiskun megyei Kárrendezési Hivatal Solt községben, az Állam­pusztai Célgazdaság, Márta átal kijelölt termőfö­dterületre az árverést ki­tűzi. 1. Az árverés helye: Solt, Művelődési Ház 2. Az árverés ideje: 1994. július 28., 11 óra.­­Az árverésre jelentkezés 9 órától.) 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Település Táblaszám Hrsz. Területe Műv. ág­ak-érték Kori. im. Son 01530 37 ha 2815 nm száma 733,12 01588 71 ha 6700 nm szántó 1353,39 . A Bács-Kiskun megyei Kárrendezési Hivatal Páhi községben, az Izsáki Állami Gazdaság által kijelölt termőföldterületre az árverést kitűzi. 1. Az árverés helye: Páhi, Kultúrház 2. Az árverés ideje: 1994. július 28., 11 óra.­­Az árverésre jelentkezés 9 órától.) 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Település Táblaszám Hrsz. Területe Műv. ág­ak-érték Kom­. Int. Páhi 042/138 5 ha 3609 nm gyümölcsös 158,15 042/130 10 ha 1230 nm gyümölcsös 167,03 042/13D 10 ha 9106 nm gyümölcsös 133,11 042/13F 8 ha 0440 nm gyümölcsös 98,14 042/13G 3 ha 2320 nm gyep 15,84 042/13H 7 ha 8132 nm szántó 121,89 A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kárrendezési Hivatal Szőlősardó köz­ségben, a Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Perkupa által ki­jelölt termőföldterületre az árverést kitűzi. 1. Az árverés helye: Szőlősardó, Polgármesteri Hivatal 2. Az árverés ideje: 1994. július 28., 10 óra 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Település Táblaszám Hrsz. Területe Máv. ág­ak-érték Kom­. int. Szőlősardó 05/2 1102 nm szántó 118,47 026/2 3 ha 5149 nm rét 33,04 026/3 5695 nm rét 1,59 026/5 5086 nm gyümölcsös 5,28 026/7 3846 nm gyümölcsös 3,99 047 8 ha 0132 nm rét 41,10 048 2 ha 3486 nm rét 22,07 049 3 ha 2941 nm rét 13,83 053 16 ha 1443 nm szántó, rét 78,86­ 060/3A 5131 nm szántó 1,43 060/38 516nm szőlő 0,71 060/3C 5335 nm szántó 1,46 067 21 ha 0173 nm szántó 367,66 091/3 1104nm rét 1,03 091/4 1467nm szőlő 2,03 091/8 1907n­m legelő 0,11 091/9 1993 nm legelő 0,11 091/10A 754 nm szőlő 1,04 091/108 3760 nm rét 3,53 091/11A 464 nm szőlő 0,64 091/118 317 nm rét 2,97 091/12 6201 nm rét 5,82 091/13 1084 nm szőlő 1,50 091/14 A 412 nm szőlő 0,57 091/148 1605nm rét 1,50 091/15A 420 nm szőlő 0,58 091/158 630 nm rét 0,59 091/16 2516nm rét 2,36 091/17 2877nm rét 2,70 091/18 1066 nm szőlő 1,48 091/19 1303nm rét 1,22 091/20A 499 nm szőlő 0,69 091/208 622 nm szántó 0,20 091/28A 622 nm szántó 0,32 091/288 641 nm szőlő­­ 0,89 091/28C 451 nm rét 0,42 091/28C 451 nm rét 0,42 091/29A 403 nm szántó 0,20 091/31 2783 nm rét 2,61 099/3-ból 58 ha erdő 190,00 •* 091/298 393 nm szőlő 0,54 A Hajdú-Bihar megyei Kárrendezési Hivatal Tiszagyulaháza községben, a Barátság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Tiszagyulaháza által kijelölt termőföldterületre az árverést kitűzi. 1. Az árverés helye: Tiszagyulaháza, Művelődési Ház 2. Az árverés ideje: 1994. július 28., 9 óra 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Település Táblaszám Hrsz. Területe Műv. ág­ak-érték Kori. int. Tiszagyulaháza 084/4 3 ha 8280 nm szántó 59,03 A Somogy megyei Kárrendezési Hivatal Kőröshegy községben, a Ba­latoni Szőlőskert Szövetkezet, Balatonszárszó által kijelölt termőföldte­rületre az árverést kitűzi. 1. Az árverés helye: Kőröshegy, Polgármesteri Hivatal 2. Az árverés ideje: 1994. július 28., 10 óra. (Az árverésen részt venni szándékozókat a meghirdetett időpont előtt egy órával fogadjuk.) 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Település Táblaszám Hrsz. Területe Műv. ág­ak-érték Kod. Kőröshegy 0139/2 5 ha 6066 nm szántó 152,00 bányász 0149/1 1 ha 6202 nm legelő 10,69 bányász 0149/3 2 ha 2267 nm legelő 18,48 bányász 0171/14 2840 nm gyep 9,37 036/11 2442 nm szőlő 10,18 03­6/4 1784 nm legelő 2,11 036/5 7298 nm legelő 8,61 038/9 2599 nm legelő 3,07 08A-ból 25 ha 4617 nm szántó 694,34 nm.jel-i-bsi 059/10 6926 nm szántó 16,83 bányas: 059/16 1 ha 5266 nm szántó 37,10 088 14 ha 614 nm szántó 311,69 089A 6 ha 7287 nm szántó 151,31 091A 24 ha 2684 nm szántó 333,06 0898 2 ha 3611 nm legelő 19,60 050/3A 12 ha 5024 nm legelő 65,01 föld 050/3B-ből 5 ha 5347 nm szántó 100,73 050/3C 5330 nm rét 12,05 0217A-ból 5 ha 1622 nm rét 170,35 0231A 3 ha 5202 nm legelő 41,54 bányai 02318-ből 7413 nm rét 21,67 0231D 5 hal 765 nm rét 116,99 061/1 8 ha 2716 nm erdő 43,01 bányai 061/2-ből 3 ha 4324 nm erdő 17,85 060/1J-ból 26 ha 1067 nm erdő 97,90 bányai 060/1L 5 ha 7263 nm erdő 20,04 060/1M 1 ha 9682 nm erdő 6,89 060/1N 4 ha 7240 nm erdő 17,81 060/1P 8 ha 4700 nm erdő 32,24 060/1R 5526 nm erdő 1,93 060/18 1588 nm erdő 1,00 060/1T 1 ha 7300 nm erdő 10,90 060/1V 2 ha 7452 nm erdő 17,29 081-ből 40 ha 1383 nm szántó 1103,84 04/1A-ból 2 ha 6043 nm szántó 76,63 04/18 1982 nm szőlő 20,77 0137/2-ből szántó 45,24 0137/1-ből szántó 4,98 A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kárrendezési Hivatal légény­ségben, a Zöldmező Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Patro­tál kijelölt termőföldterületre az árverést kitűzi. 1. Az árverés helye: Gégény, Művelődési Ház 2. Az árverés ideje: 1994. július 28., 10 óra 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Település Táblaszám Hrsz. Területe Műv. ág­ak-érték 1 Gégény Topa 011/1A 2035 nm szántó 0,53 011/1C 8602 nm szántó 2,24 Szántóföld 045/4 8792 nm sz­ó 14,77 Hetye 0181 20 ha 4720 nm szántó 174,08 Határhegy 077-ből 5 ha 6000 nm számó 48,70 Mancsa 0139/4-ből 8 ha 3200 nm számó 122,09 029 4 ha 5131 nm gyep 12,05 031A 2 ha 0259 m mocsár 0318 2 ha 1023 nm számó 5,47 031C 2643 nm erdő 1,66 031D 0560 nm kivett 031F 1205 nm erdő 0,76 031G 4 ha 8194 nm szántó 45,57 031H 3 ha 2913 nm nádas 3,95 033A 4 ha 2325 nm gyep 14,81 033C 1 ha 4314 nm gyep 5,09 033D 1 ha 7264 nm számó 4,49 033F 4669 nm erdő 2,94 * TITÁSZ szolgalmi jog. A Bács-Kiskun megyei Kárrendezési Hivatal Fülöpszálllás közt az Izsáki Állami Gazdaság által kijelölt termőföldterületre az árveré­s. Az árverés helye: Fülöpszállás, Művelődési Ház 2. Az árverés ideje: 1994. július 29., 11 óra. (Az árverésre jele 9 órától.) 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Település Táblaszám Hrsz. Terület Műv. ág­ak-érték Fülöpszállás 093/178 1 ha 1880 nm gyep 0,83 094/1 33 ha 1570 nm gyep 78,02 097/2 5367 nm gyep 4,08 097/8A 14 ha 7836 nm gyep 68,48 097/8B 21 ha 8797 nm gyep 106,29 097/8C 34 ha 6870 nm nádas 31,22 0100/1A 30 ha 2743 nm gyep 172,48 0100/18 2799 nm szántó 1,57 0100/2 5755 nm számó 7,19­­­095/5 106 ha 2557 nm gyep 156,18 01098 6 ha 8437 nm erdő 45,17 01090 2354 nm erdő 1,55 0109F 5984 nm erdő 3,95 01096 2643 nm erdő 1,74 0113/18 4 ha 0906 nm szőlő 121,04 0113/10 3 ha 9514 nm szőlő 112,03 0113/16 2 ha 0606 nm szőlő 53,40 0113/11 1 ha 7379 nm száma 9,73 A Bács-Kiskun megyei Kárrendezési Hivatal Solt községben, a pusztai Célgazdaság, Márta által kijelölt termőföldterületre az árver 1. Az árverés helye: Solt, Művelődési Ház 2. Az árverés ideje: 1994. július 29., 11 óra.­­Az árverésre fel 9 órától.) 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla. Település Táblaszám Hrsz. Terület Műv. ág­ak-érték Solt 073, 71 ha 61,8 nm szántó 1317,03 A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kárrendezési Hivatal Színi­polna községben, a Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetki kupa által kijelölt termőföldterületre az árverést kitűzi. 1. Az árverés helye: Szín, Polgármesteri Hivatal 2. Az árverés ideje: 1994. július 29., 10 óra 3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla: Település Táblaszám Hrsz. Terület Műv. ág­ak­ érték Szín 0720 0728 3 ha 6836 nm szántó 8005 nm rét 83,25 13,93

Next