Új Magyarország, 1994. október (4. évfolyam, 230-255. szám)

1994-10-26 / 251. szám

ARA SZÍNES TELEMAGAZINNAL: 24,50 FT IV. ÉVFOLYAM, 251. SZÁM • 1994. OKTÓBER 26., SZERDA Áfa-visszatérítés helyett szociálpolitikai kedvezmények? A régi kormány jól építkezett A lakásvásárlás, -építés és -bővítés támogatá­sának korábbi eszköze az áfa-visszatérítés volt. Az előző kormányzat azt tartotta, hogy hatékonyabban támogathatja a lakáshoz ju­tást, ha ehelyett nagyobb összegű szociálpo­litikai kedvezményben részesíti az érintette­ket, és tavaly, az év elején át is tértek erre az új rendszerre. A jelenlegi kormány azonban már a koa­líciós szerződésben rögzítette, hogy a laká­sépítést a megfelelő értékhatárok közötti áfa-visszaigénylés lehetőségének megte­remtésével kell támogatni. A kormány a hol­napi ülésén foglalkozik ismét a kérdéssel. Lapunk értesülése szerint időközben az új vezetés is arra az álláspontra jutott, hogy megfelelően kialakított szociális támogatási konstrukció révén ugyanannyi pénzből ha­tékonyabban - azaz nagyobb összeggel és a rászorultság szempontjából célzottabban - tudná támogatni a lakásépítést. A vonatko­zó kormányrendelet előkészítői is ezt a módszert támogatják. (Folytatása a 6. oldalon) " Világkiállítási vita Tegnap folytatta plenáris ülésso­rozatát az Országgyűlés, és a déli ebédszünetig csak az expó le­mondásáról benyújtott kor­mány-előterjesztéssel foglalkoz­tak a képviselők. Az érdektelen­ség volt jellemző a délelőtti par­lamenti munkára, úgy látszik, sem a kormánypárt, sem pedig az ellenzék már nem tud igazán új érvekkel előrukkolni. Ebédszünet után az azonnali kérdések órája következett, ezt követően pedig interpellációkat és kérdéseket hallgatott meg a Tisztelt Ház. Ezután a helyi önkormányza­tok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló törvény mó­dosításáról, a munkanélküliség enyhítéséről benyújtott or­szággyűlési határozati javas­latról határoztak, és állást foglaltak mentelmi ügyekben is. .. (Folytatása a 4. oldalon Kéksisakosok fedezékben. Francia ENSZ-katonák, az Igman hegység lábánál várják feletteseik támadási parancsát. Küldetésük célja, a demilitarizált övezet biztonságának megőrzése FOTÓ: epa (Boszniai beszámolónk a 2. oldalon) POLGÁRI NAPILAP Tiltott kegyelet Emléktemető Szabadkán Újvidéki tudósítónktól. A Délvidéken javában tartanak az előkészületek az 1944 őszén bevezetett katonai igazgatás alatt ártatlanul kivégzett magya­rok ezreiről való méltó megemlé­kezésre, a hatalom pedig, ahol csak lehet, nehezíti ezeket az elő­készületeket. A szerbiai illetékes minisztéri­um már korábban jelezte, ho­ „városrendészeti és műszali okokból" helyteleníti az áldoza­tok emlékére készülő szabadkai emlékmű felállítását. A magyar­­horvát többségű önkormányzat azonban ennek ellenére folytat­­ta az építkezést. A vajdasági gazdasági titkár­ság most elrendelte, hogy egy napon belül bontsák le a készülő emléktemetőt, mert engedély nélkül épül. Az önkormán­­zat képviselői tegnap sajtótájékoz­tatón jelentették be, hogy nem tesznek eleget a döntésnél, mert - mint Kérn Imre, az önkormány­zat végrehajtó bizottságának el­nöke mondta - a hatalom csak ezt az egy emlékművet akarja le­­bontatni. A szervezőbizottság tagjai szerint egyértelmű, hogy poli­tikai nyomásról, a történelmi tények semmibevételéről van szó, és minden tilalom ellenére a szabadkaiak méltóságteljesen fognak megemlékezni halotta­­ikról. Clinton és az izraeli-jordán béke Sivatagi aláírás Tel-avivi tudósítónktól. Izrael és Jordánia ma délután köt békét. A történelmi jelentőségű eseményre Eilat és Atmba között, az erre a célra felállított emelvé­nyen kerül sor, ahol Husszein jor­­dánai király és Jichak Rabin izraeli miniszterelnök írják alá a har­minc cikkelyből álló formális bé­keszerződést, a második ilyen jellegű megállapodást, amelyet Izrael köt szomszédos arab ál­lammal. Az első békeszerződést Izrael Egyiptommal kötötte, ami­kor is Anvar Szádul elnök és Ebe­­nahem Begin miniszterelnök lát­ták el kézjegyükkel Camp Da­­vidben az izraeli-egyiptomi bé­keszerződést,­­­hmny Carter akko­ri amerikai el­ök politikai bábás­kodása mellett. Ezúttal Bill Clin­ton amerikai elnök tölt be hason­ló szerepet. (Folytatása a 2. oldalos e nasi Fékcsikorgatva előre Nem az első, és félő, hogy nem az utolsó ellentmondás a kormány­­program és a Pénzügyminisztérium irányelvei között; míg az előbbi azt deklarálja, hogy továbbra is növelni szándékozik az egyetemi, főiskolai hallgatók számát, a PM még a gólyák mostani számát is sokallja. Csökkentené is, kezdeti lépésként a hallgatói létszámgyarapodás lassításához. Ijesztő e lassítási szándék, s nem csak azért, mert ellentétes az elmúlt négy év irányával is, aminek jóvoltából végre nem az­ utol­só helyen kullogunk hallgatói számarány tekintetében az eu­rópai országok sorában. És ijesztő ez a szándék, mert ellene mond a mai kormány úgynevezett modernizációs törekvéseinek is. Elár­ulom azonban, hogy az Antall-kormány 1993. május 6-i ülésén elfoga­dott, Tudománypolitikai irányelvek című dokumentumban a tu­dománypolitika konkrét céljai és feladatai sorában a legelső a modernizáció és a felzárkózás elősegítése. És mindjárt a második a humán erőforrások megőrzése és fejlesztése. Kissé odébb: „Az átmeneti időszakban különösen jelentős az állami jelenlét és a felelősségvállalás a felsőoktatás képzési és kutatási feltételeinek fejlesztésében." E néhány adalékkal csupán utalni akarok most arra, hogy a modernizálás nem szocialista találmány, az előző kormány kidolgoztatta és jóváhagyta a szellemi, tudományos és finanszírozási feltételrendszerét is. Azzal kalkulálva, hogy egyre több, felsőfokon képzett szakember hajtja majd végre a társadal­mi-gazdasági korszerűsítést. Olyan ifjú diplomások sokasága áll csatasorba, akik nyugat-európai egyetemeken is tanultak, s­­ korszerű ismereteik gyarapításával egyidejűleg - utóbb haszno­sítható kapcsolatokra is szert tesznek. Minél több fiatal kerül a felsőoktatásba, annál többük tehetsége, rátermettsége gyorsíthat­ja az új fejlődési pályára való átállást. S e tényezők összefüggő rendszert alkotnak. Nem lehet egyetlen láncszemet sem önkénye­sen megváltoztatni, mert azt az egész folyamat sínyli meg. Ennek az ifjúsági munkanélküliség is tünete. Mindezt nem tudná a Pénzügyminisztérium? Medve I­mola Tájékoztató a Külügyminisztériumbeli Vízummentesen Kanadába November elsejétől a Kanadába látogató magyar állampolgárok számára megszűnik a­ízumkö­­telezettség - hangzott el a teg­napi külügyi tájékoztatón. Szen­­tiványi Gábor szóvivő kifejtette, hogy a rendelkezés az ideigenes céllal, nem pedig a bevándorlás szándékával utazókat érinti. A turisták, üzleti vagy gyógy­kezelési célból utazók vízum­mentességének feltétele az érvé­nyes magyar útlevél, a tisza­­vagy továbbutazásra jogo­sító re­pülőjegy, az ott-tartózlt­ás cél­jához és tartalmához szükséges anyagi feltételek megléte, ami megfelelő fizetőeszközzé, vagy kanadai közjegyzővel hitelesí­tett meghívólevéllel igazolható. A beutazási cél nem váltóz mutatha­tó meg - mondta Szent­iványi Gábor. i?. (Folytatása a 3. oldalon.) A tudósköztársá­ g ^ próbatétele Rendkívüli közgyűlés az Akadémián^^pro^ de rendkívüli közgyűlés 1. Ezt Az akadémiai törvény feszes idő­tervet szabott a soron lévő kons­titutív döntések meghozására. 31. paragrafusa értelmében ha­tálybalépését követő négy hóna­pon belül meg kell tartani azt a rendkívüli közgyűlést, amely­nek fő feladata az új alapszabály elfogadása. "Ezen a közgyűlésen már részt vesz a köztestület kétszáz nem akadémikus képviselője. A kö­vetkező két hónapon belül pe­dig meg kell tartana a rendes közgyűlést, amely már az új alapszabályból eredő döntéseket végegesíti. E legutóbbi ok miatt is rendkívül fontos a ma kezdő­hangsúlyozta tegnap Kosáry Do­mokos, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is. A korábbi Országgyűlés egyes erői az új képviselő-tes­tületet ellensúlynak vagy fe­szültségkeltőnek szánták­­ ■mondta Kosáry professzor a sajtótájékoztató bevezető mon­dataiban. - Valószínű azonban, hogy tévedtek. Ne a legteljesebb nyúzsággal és őszinteséggel fogadjuk és kö­szöntjük őket. Úgy gondoljuk, ez a testület is beletartozik az Akadémia Széchenyi által reánk hagyott programjába. /71 / (Folytatása az 5. oldalo­on Az URH-n is lóghatja! Hallgassa a Reggel 6-tól rádiót! 24 óráig AmSIOkHz (középhullám) Fm 89,5 és 93,9 Mhz (ultrarövidhullám)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék