Új Magyarország, 1996. szeptember (6. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-10 / 211. szám

1611«' hírek 1996. SZEPTEMBER 10., KEDD Itt a szüretidő hz esős, hideg idő miatt elenged­hetetlen a korai érésű szőlőfajták mielőbbi szürete. A szakemberek javasolják a gazdáknak, hogy többmenetes szüretet tartsanak: elsőként a sok csapadék miatt rothadásneik indult, majd a szí­­neződő, végül pedig az érett für­töket takarítsák be. A korai érésű Zenit, Zengő, Bianca és főleg az Otonel Muskotály fajták már el­érték a 18-as cukorfokot, amellyel már szedhetők. Érde­mes áldozniuk a gazdáknak a termés savtartalmának megmé­retésére is, amelyet a nagyobb gazdaságok laboratóriumaiban kérhetnek. Az alacsony cukorfokkal tár­suló csekély savtartalom ugyan­is azt jelzi, hogy a szüret egy per­cig sem halogatható, mert a bor élvezeti értékét adó savak továb­bi lebomlása után már csak lőre nyerhető a későn szedett szőlő­ből. Ajánlatos a színmustot kü­lön kezelni a présmusttól, amely általában gyengébb minőségű bort ad. Ha az erjedés után a két bor minősége megegyezik, a to­vábbiakban már együtt is kezel­hetők. Az idei szőlőtermés a taval)d­­nál nagyobb menn3Üséget ígér, de a minőség attól függ, hogy lesz-e még elegendő száréiz, me­leg nap, amely megérleli a kései fajtákat. Megújul a debreceni Református Nagytemplom orgonája. A4200 sípból és 58 regiszterből álló hangszer újrahangolás után jobban tudja az áhítatot szolgálni fotó:mti /olAh tibor Szombaton a pannonhalmi apátság épületében rendezik meg A keresztény egység napja A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szep>­­tember 14-én a pannonhalmi apátság épületében rendezik meg a keresztény egység napját - mondta tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján Várszegi Aszt­­rik főapát Az eseményen részt vesz ül. Senuda kopt ortodox pápa, és képviseltetik magukat a protestáns, az ortodox, az örmény és a grúz egyházak is. Várszem Asztrik hangsúlyozta: ameimyire le­hetséges, Id kell küszöbölni azokat a tanbéü értel­mezéseket, amelyek a XX. század végén elválaszt­ják a keresztény egyházakat. Hozzátette: nem tu­dományos konferenciára és nem tömegrendez­vényre törekedtek, hanem a keresztény egyházak dialógusképes reprezentánsait kívánták össze­hozni a testvéri találkozóra. A kereszténység - kü­lönösen térségünkben - bizonyos értelemben összefonódott a nacionalizmussal, így azért is fol)datni kell a párbeszédet, hogy Krisztus egyháza a nemzetek fölé emelkedjen. A találkozó tényét örömmel fogadta a napold^ Pannonhalmán ven­dégeskedő II. János Pál pápa is. A keresztény egyhá­zak közötti dialógussal párhuzamosan ugyancsak Pannonhalma ad otthont az értelmi fogyatékosok­kal fogjalkozó Kézenfogva Alapítvány tonferenciá­­jának is. Azért választották rendezvényük helyszí­néül Pannonhalmát, mert a rászorultalcon való se­gítés beleülik az ökumenikus szellembe. Segíteni szeretnének a gondozottaknak és segítőücnek ab­ban, hogy kicserélhessék értékes tapasztalataikat, és lendületet kapjanak további munkájukhoz. • Kigyulladt eddig tisztázatlan körülmények között a fővárosi Pestújhelyi téren lévő, három­­emeletnyi magas Keresztelő Szent János-templom eg)dk ol­dalhajójának tetőzete. A tűzol­tók gyorsan a helyszínre érkez­tek, és három vízsugárral eloltot­ták a lángokat. A tűzeset miatt mintegy 30 négyzetméternyi te­tőrész vált a lángok martaléká­vá. Személyi sérülés nem tör­tént. • Lerángatott egy fiatal férfi egy negyvenéves ittas embert a XX. kerületben az Ady Endre térre érkező 23-as autóbuszról, akit a közeli trafóház mögé vonszolt, ahol letépte róla dzsekijét, majd elvitte a benne lévő ötezer fo­rinttal és az iratokkal együtt. • Egy csál turistacsoport két tagja léte halálát szombaton a Magas-Tótra nyu­gati lejtőin. A kél idősáib turista bizonyára túlbecsülte saját túrázóképességá és alábecsülte a szélsőségesen hideg idqárással járó veszélyeket. Csoportjuldól el­távolodva nem találták meg a visszavezető utat, s mivel nem voltak kell3éppen felöltözve, testük annyira lehűlt, hogy a mentőszol^lat emberei a késő estig tartó keresés után már csak holtan találták őcet. Vasárnap a Magas-Tátrában egy idős német turista halt meg szívroham következtdxn a meieddc turistaösvényen. Ajánlatos, ha a Tátrába készülők már most täi fdszereléssel iruiulnak útnak. Szlovákiában 1500 méteres magassá^n egymétemyi friss hóréteg képződött. • Vámosszabadi közúti határátkelőhelyén vasárnap éjszaka M. R. 25 éves és S. A. 24 éves cseh állampolgár két jugoszláv személyt akart hamisított útlevéllel 600 német márkáért Szlovákiába csem­pészni, de a határőrök ébersége meghiúsította szándékukat. Az embercsempészeket a rendőrség őrizetbe vette, a két jugoszláv sze­mélyt közösségi szálláson helyezték el. W-IÍITgl METEOROLÓGIA . . MAr HOI» k«l:á:16 ayag«zik:19:04 k*l:3:40 nya9*zfk:17:4S 1996. 09.10-09.». 06" »" fO" 24" 06" 25^ 15-= 5^ — 25 — 15^ 5-= C*0T6^^ is-= 15-= 5-= ' — ­rtNTEK^^^25 ^ 15-= 5-=- — i/B/kri Másológépszervíz UJ it fklúJíteH ftkift-féhir it tzTatt mittligiMk |aiiffSifl.k»eMnzS(*. alaiSia. kallikaayaa iratHSt. 1064 kpl SzM« M. 37/c, M: 112-6639, Fax: 112-4043 Margó Kórok kora Most Jelcin a világpolitika beteg embere, mert a világpolitikának mindig vannak beteg emberei, ha meg éppen nincsenek, akkor csi­nálni szokás. Mondjuk, Janajev szovjet alelnök bemegy több ezer párwébssal Moszkvába (1991. augusztus), és ott arról tájékoztat, hogy Gorbacsov elnök váratlanul megbetegedett, gyógykezelésre szorul, és addig is, míg jobban nem lesz, ő ott marad hömyótalpon a Kremlben. Gorbacsovnak természetesen kutyabaja, mintahogyan Hruscsovnak is negatív volt valamennyi lelete hatvannégy tava­szán, ezzel szemben mégiscsak elvonult a gyengélkedőre, mert kel­lett a hely Leonyid Brezsnyevnek, akiről viszont egyvégtében jókat mondtak az orvosok, ezzel szemben meghalt (Mosdcoa, 1982). Vagy itt van a mi Dunai Imrénk, nemrég meg ő lett beteg (ráadásul valami csúnya bajt szedett össze, fél évig lappang), pedig előtte még olyan jól nézett ki, gömbölyödött, mint a skót duda... Jelcin most tényleg beteg, vagyis ez már nem szerkesztett hír, valódi orvosi diagnózis, csak hát ezek után hümmőg, kuncog és legyintget a hírolvasó ember, tudniillik őróla (mármint a hírolvasó emberről) meg azt kell tudni, hogy nem esett annyira a fejére, mint amennyire a mindenkori agitprop osztály gondolja. Bonyolult te­hát a helyzet, az emberből tolulna elő az őszinte szó, csak hát a szavaknak meg elvették az értelmét, nincs tartalmuk, csak konga­nak üresen, ami volt bennük, azt kifosztották, átkódolták... Sajnálom ezt a nagydarab, őszhajú, vodkaivó orosz embert Hi­szen ő volt az, aki még a peresztrojkás Gorbacsovnak is odamon­dott, ha úgy alakult, és aki kilencoenegyben a Vörös téren fölka­paszkodott a legelső támadó tank tetqére, hogy visszafordítsa az ágyúcsövet... Bár lehet, hogy ezeket a híreket is kozmetikázta valaki... PiUiál György Bay Zoltán emlékezete A kísérleti fizika egyik kimagasló reprezentánsára. Bay Zoltánra emlékeztek tegnap Szegeden: a Dóm téri panteonban ünnepé­lyes keretek között avatták fel a határainkon túl is elismert tudós szobrát. Bay Zoltán munkásságát tu­dóstársai méltatták: méltán büszke a magyar tudományos élet Bay Zoltánra, hiszen töret­len és végig elismert szakmai karriert futott be itthon és külföl­dön egyaránt. Sikeres egyetemi oktatói pálya után vállalta el a Tungsram kutatóintézetének vezetését. Irányítása alatt az in­tézet európai hírnévre tett szert, s húzóerőt jelentett az egész ma­gyar tudományos élet számára. Kezdeményezésére hozta létre a cég a műszaki egyetemen ma is működő atomfizikai tanszéket. Bay Zoltán budapesti tanul­mányait követően a szegedi tu­dományegyetemen, majd a fő­városi műszaki egyetemen taní­tott. Munkásságát 1948-tól az Amerikai Egyesült Államokban folytatta. Nevéhez fűződik az el­ső holdradar kidolgozása. Sze­geden alkalmazott kutatással foglalkozó intézet őrzi a nevét. Operaházi nyitány Az ország nehéz gazdasági hely­zetében a dalszínház 1996/97-es szezonjának kilátásai sem lehet­nek túl kedvezőek. A művelődé­si tárca vezetőjének ígérete, amely szerint a minisztérium rendezi a nemzeti intézmény adósságát, nem pluszösszegeket helyez kilátásba, csupán az idei esztendő túlélését jelenti. Minderről Szinetár Miklós igazgató szólt a tegnapi évad­­n)dtó társulati ülésen. A direktor utalt arra: a dráguló belépője­gyekért cserébe a közönség jog­gal várja el a színvonalas pro­dukciókat. A 113. évad műsortervét az együttes már májusban közzé­tette. Az évadnyitó társulati ülé­sen kitüntetéseket is átnyújtot­tak. Elismerésben részesült Fran­kó Tünde operaénekes. Juventus­­díjat ^pott Temesi Mária és Amb­rus Ákos, a dalszínház magán­énekese. A Metis György alapítot­ta jutalmat Berczelly István vehet­te át. A Magyar Állami Operaház aranykoszorúval kitüntetett mű­vésze címben részesült 70. szüle­tésnapja, valamint félévszaza­­dos operaházi jubileuma alkal­mából Külkey László. Sipos Jenő nyugalmazott egyetemi tanár az Operaház kinevezett örökös ve­zető énekmestere diplomát vette át a főigazgatótól. Á dalszínház örökös tagja lett: Varga Pál kar­mester (posztumusz), Pongor Il­dikó balettművész, Szőnyi Olga, Tokody Ilona, valamint Kováts Ko­los magánénekes. T anulmányí verseny az Európai Unióról Robert Schuman, az Európai Kö­zösség megalapítójának emléké­re országos középiskolai ver­senyt rendeznek októberben. A versenyen középiskolások­ból áUó háromfős csapatok ve­hetnek részt, s egy intézmény­ből több cáapat is jelentkezhet. A kérdések ciz Európai Unióról, annak történetéről szólnak. Az első, megyei forduló írásbeli kér­dések megválaszolásából, teszt­lapok kitöltéséből áU majd. A re­gionális fordulóban és a döntő­ben a csapatoknak a hagyomá­nyos vülámkérdések mellett tévé­bejátszások alapján kell majd ese­ményeket felismerniük. Az egyik legérdekesebb feladatban meg­adott témáról kell vitázniuk, előre eldöntött szempontok alapján ér­velniük - mintegy kicsiben mo­dellezve az EU-tagállamok közötti vitákat, tárgyalásokat Az iskolák a vetélkedőre szeptember 24-ig je­lentkezhetnek. Best Reisen tgtvénypáfyáza' funkk&^egyzőjeleniétéfoen ki­­soisolt nycxteseú PC^ésné Koz­ma Agnes, Budapest Terv u, 38 sz. aí^ és Varga 2bliáiv 7624 Péc% Rtimsa^a u. 18 sz. la­kos. NyeieméiQ/űk egy-egy 5000 forintos utazási csekk. A i^eiteseknek gratulálunk. Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá­sa szerint a 36. játékhéten öttalá­­latos szelvény nem volt. Négyta­lálatot 58 fogadó ért el, nyeremé­nyük egyenként 273 941 forint. Három találatot 5314 fogadó ért el, ezekre egyenként 2990 forin­tot fizetnek. Két találata 122 664 fogadónak volt, ezekre 227 forin­tot fizetnek. A következő hétre átvitt öttalálatos - nettó - nyere­ményösszeg 150 000 000 forint. A hatos lottón telitalálatos szelvény nem volt. 5+1 találata egy fogadónak volt. Nyeremé­nye: 7 169 178 forint. Öttalálatos szelvény 28 darab volt. Nyere­ményük egyenként 121 296 fo­rint. Négy találatot 1997 fogadó ért el Nyereményük egyenként 1 701 forint. Három találatot 34 541 fogadó ért eL Ezekre 344 forintot fizetnek. A következő hétre átvitt 6 találatos - nettó - nyeremé­nyösszeg 25 000 000 forint BUDATAXI Elvileg még ötvenhárom nap, és újra Járható a József körút jelenleg még háborús állapotokat mutató szakasza. A vlllamospálya cseréje után az útburkolat felújítását kezdik meg fotó: talum attila Nikolett = a győztes . A Nikolett nem név a naptárunJdmn, és a Honoriát szorította ki é nap éléről A Mik­lós nevünk francia megfelelje a Nicole, és ennék női alalga a Ni­­colette, ezt magyarosították Nikolettre. Jelentése a görög nyelv „nike": „győzelem" és „laos": „nép" szavak alapján „a nép-Ö: diadalmat hozó". Az 1990-es évben került e nap élére a ttnor, amely Kézai krónikjában „Onogur" formában sze­replő régi magyar személynév. Története a km mondáknak azon alapgondolatával függ össze, hogy a hun és a magyar testvémép volt, ily módon a magyar honfoglalás Atilla örökének jogos bir­­toMravétele volt. E monda szerint Ménrót óriás fiai, Hunor és Magor (a hm és a magyar nép ősei, a csodaszarvas regjének hő­sei), akik a Meotisz (az Azovi-tenger ókori neve) ingoványos er­dejében üldözőbe vettek egy szarvasünőt, majd az alánok fejedel­mének két lányát elrabolták, és feleségül vették őket Érdekes, hogy ez a rege nemcsak a ttuigyar, hanem az altáji népek monda­világában is él Szemétrendelet készül A Fővárosi Önkormányzat rövi­desen új rendeletet készít a tele­pülési szilárd és folyékony hulla­dék gyűjtésével, valamint a ké­ményseprő-ipari közszolgáltatá­sokkal kapcsolatos kérdések sza­bályozására. Az egyes helyi köz­szolgáltatások kötelező igénybe­vételét előíró törvény alapján ké­szült BM KTM együttes rendelet nemrégiben született meg. A főváros a törvény, illetve a közös tárcarendelet alapján megkezdte a szabályozási kon­cepció kidolgozását.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék