Új Magyarország, 1997. június (7. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-05 / 129. szám

f KÜLFÖLD 1997. JUNIUS 5., CSÜTÖRTÖK Le Pen döntött - a szocialisták javára A Nemzeti Front „izmosodásának" még fel nem tárt okai Betlen Jánosnak az Aktuális hétfő esti, az amerikai Ted Koppel mintának számító, Nightline című tévéműsorát fel­idéző beszélgetésétől eltekintve, amelyben párizsi partne­re, a Libération című liberális napilap helyettes főszerkesz­tője említette Le Fen baloldali szavazóit, a magyarországi média fogyasztói nemigen értesülhettek arról, mekkora szerepe volt a Nemzeti Front vezetőjének abban, hogy Franciaországban a szocialista-kommunista baloldal győ­zött a hét végi választásokon. Márpedig az eredmények sze­rint az erejét egyre inkább növelő lepenista párt döntötte el, hogy ne a mérsékelt jobboldal, hanem a baloldal kapja a törvényhozás­ban a túlsúlyt, és Franciaország­ban ismét a „társbérlet" alakuljon ki - ezúttal jobboldali köztársa­sági elnökkel az élen és baloldali nemzetgyűlési többséggel. Az itteni liberális hírmagyará­zókat Le Pen kulcsszerepe nyil­ván kínosan érintette. Ez azon­ban nem lehetne ok arra, hogy hallgassanak róla. Mint ahogyan nem hallgatott róla a második forduló esélyeit latolgató New York Times, amely szombaton „Ki győz Franciaországban? ­­kérdezzék Le Pent; a szélsőjobb­­oldali munkásosztály konzerva­tív szavazatokat veszélyeztet" című cikke éppen ezzel a kérdés­sel foglalkozott. A Nemzeti Front szavazói nem szeretik a középjobbot és Chirac elnököt, már csak azért sem, mert „Franciaországot fel akarja oldani Európában", mondják róla Le Fen követői. Ez olvasható a New York Times­­ban, mely idézi Alfred Grossert, az ország egyik legélesebb sze­mű politológiai professzorát. Őszeiinte „csakúgy, mint a wei­­mari köztársaságbari, a volt kommunisták közül sokan sza­vaznak a Nemzeti Frontra". Mint az Aktuálisból és a New York-i lapból is kiderült. Le Pen támogatóinak csaknem egyhar­­mada szavazott a szocialistákra a második fordulóban. A liberális amerikai lap emlé­kezteti olvasóit, hogy a Nemzeti Front 1981-ben 0,3 százalékról indult, jelenleg már gyakorlati­lag egyenlő erőt képvisel a fran­cia mérsékelt jobb másik két pártjával, és mindinkább csök­ken jobbrahúzása. A New York Times Pascal Perrineau francia szociológust idézi: már meg is született a „gaucho-LePenism" vagyis a „baloldali leperúzmus" kifejezés, ami azt mutatja, hogy a Nemzeti Front egyre inkább megnyeri a kiábrándult városi munkások szavazatait, akiknek a legkevésbé sem rokonszenves a mérsékelt jobboldali gauUe-isták igenje a közös európai pénzre és az érmék eléréséhez bevezetett megszorító intézkedésekre. Franciaországban, az Egyesült Államokban és nálunk is sokan igyekeznek megfejteni, mi a n)dtja Le Pen sikerének. Miért „vevők" a francia szaveizók a be­vándorlóellenes ideológiára? Valóban főként vagy csak a ma­gas munkanélküliség és a gazda­sági nehézségek okozzák a bűn­bakkeresést? De akkor mivel magyarázható az, hogy a Nem­zeti Front például Elzászban is sikert sikerre halmoz, ahol pedig a munkanélküliség majdhogy­nem a legalacsonyabb Francia­­országban: csupán, négy száza­lék körüli? Nincs netán valami­lyen más ok vagy több olyem is, amelyet, ületve amelyeket az elemzők kevésbé buzgón keres­nek - hiszen még nem bukkan­tak rájuk? Lovas István Nem ismerik el a puccsistákat Az ENSZ Biztonsági Tanácsát nagyon nyugtalanítják a Sierra Leone-i államcsíny következmé­nyei, és ismételten követeli a de­mokratikusan választott kor­mány visszaállítását. Ezt közölte Szergej Lavrov, a BT jelenlegi el­nöke kedden New Yorkban. Az orosz diplomata szerint a tanács 15 tagállamának képviselői meg­ismételték május- 27-i hivatalos állásfoglalásukat, és bírálták a külföldiek ellen intézett támadá­sokat - jelentette az AFP és a Reuter nyomán, az MTI. Kofi Annan, az ENSZ főtitkára kedden, az Afrikai Egységszer­vezet (OAU) csűcstalálkozójá­­nak peremén Hararéban közöl­te, változatlanul erőfeszítések folynak annak érdekében, hogy kikényszerítsék a puccsisták megadását. Az OAU tagállamai­nak vezetői találkozójukon jóvá­hagyták a n)mgat-afrikai béke­­fenntartó erők (ECOMOG) köz­­beavatkozását a lázadás letörése céljából. A 29 jelen lévő államfő egyhangúlag úgy határozott, hogy nem ismerik el a Sierra Le­­one-i katonai rezsimet. Nigériai katona Freetownban FOTÓ;MTI/EPA Románia Madrid utánra is készül Bizalmatlansági indítványt nyújtott be a román ellenzék Victor Ciorbea kormánya ellen. Az őszi választások nyomán hatalomra jutott demok­ratikus vezetést gyakorlatilag nem veszélyez­teti az indítvány, mivel egyelőre zökkenő­­mentesen működik a parlamenti többség sza­vazógépezete. A meghirdetett bizalmatlanságnak elsősor­ban propagandisztikus jelentősége van, és ter­mészetesen nem véletlenszerűen esik egybe a szakszervezeti mozgalmak határozottabb kor­mányellenes lépéseivel. A parlamentben ismer­tetett közös, hárompárti ellenzéki „mérleg" meglehetősen populista szólamokkal volt fű­szerezve, bár kétségbevonhatatlan tényeket is tartalmazott. Azt ugyanis, hogy a romániai élet­­színvonal „drámaian" csökkent, a lakosság saját bőrén érezheti. Innen azonban a kalandor, ha­zug, arrogáns és egyéb, a kormánynak szánt jel­zők valóságtartalmáig hosszú az út. Iliescu a választási veresége utáni napokban konstruktív ellenzékiségről beszélt, kijelentésé­re eizonban valószínűleg maga sem emlékszik már. Mint ahogyan régen elszállt a szélsőséges pártokkcil fenntartott haragszomrád is. Akkor Vadim Tudor volt a rossz fiú, mert a szavazók előtt kellett egy rosszabb fiúnak is lennie, mint az ak­kori államelnök. Mára viszont ismét szent a bé­ke a kommurűsta tanításokon nevelkedett Ilies­cu és Tudor között. Victor Ciorbea természetesen elégedett a kor­mányprogram eddigi végrehajtásával, és továb­bi támogatást kért a honatyáktól. Amennyiben visszaolvassuk a Ciorbea-kormány hat hónap­pal ezzelőtt közétett rövid távú kormányzati programját, megállapíthatjuk, hogy többségé­ben megszülettek eizok a tervezett lépések. amelyeket a bukaresti koalíciós végrehajtó ha­talom meghirdetett. A legsürgősebb szociális lé­pések, a makroökonómiai egyensúly hel)rreállí­­tását előkészítő határozatok és a parlament elé terjesztendő, a helyi közigazgatás reformját elő­segítő törvénytervezetek, a költségvetés bevéte­leinek és kiadásainak garantálása decemberre és 1997 első negyedévére, a külföldi befekteté­sek ösztönzése és egyéb meghirdetett célok te­rén a Ciorbea-kabinet nem vallott kudarcot. Sikeresnek nevezhető Bukarest külpolitikája is: erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy Románia betagolódjék az Európai Unióba és a NATO-ba, felújította a tárgyalásokat a Nemzet­közi Valutaalappal és a Világbankkal új készen­­létihitel-egyezmény megkötésére. Megkötöttte az alapszerződést azzal az Ukrajnával, amellyel hosszú ideig beszélő viszonybem sem igazán volt. Természetesen a jobbközép román kormány működése sem tökéletes. Helyi szinten még mindig tcirt a különböző posztok politikai, gya­korta klientúra szerinti osztogatása. Egyes kér­désekben sokszor éles ellentétek vagy éppen személyes konfliktusok mérgezik a koalíciós együttműködés légkörét. Alapjában véve azonban Victor Ciorbea kor­mánya nem okozott csalódást tevékenységének első hat hónapjában. A legkritikusabbnak vélt időszakot, úgy látszik, szerencsésen átvészelte az új román hatalom. A Románia csatlakozási szándékára adott esetleges - és nagyon Vedószí­­nű - elutasító NATO-válasz lehet majd a követ­kező kormányzati periódus fő buktatója. Mad­rid utáma vélhetően már most készülnek Buka­restben. Pataky István • Az orosz kémelhárítás vezető­je nyilvános felhívással fordult külföldi titkosszolgálatok számá­ra dolgozó honfitársaihoz: je­lentkezzenek egy különleges te­lefonszámon, és álljanak be ket­tős ügynöknek. „Aki tájékoztat minket, az továbbra is felveheti a pénzét külföldi megbízóitól. Aki lapul, azt előbb-utóbb úgyis elkapjuk..." - mondta Nyikolaj Kovaljov tábornok, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (az egykori KGB utóda) vezetője kedden este a moszkvai MTK televíziós csator­nának adott nyilatkozatában. • Észak-Koreában állítólag munka­­táborokba kerültek a nemrég külföld­re menekült főideológusnede, Hvang Dzsang Joprwk a politikai htod, és fiát is letartóztatták - közölték Szöulban egy északi disszidens tanúvallomása alapján. A Dong a-Ilbo ámú napilap hírt adott arról, hogy Hvang fia - apja disszidálása után - megpróbált kül­­fildre menekülni, ám a kínai határ kö­zelében dfogták és letartóztatták • Olaszország és Nagy-Britem­­nia az Európai Urdó reformja esetén a szavazatok új súlyozását szeretné elérni az állam- és kor­mányfők európai tanácsában. A nagy tagállamoknak nagyobb súljí: kellene kapniuk - jelentette ki Robin Cook brit és Lamberto Di­ni olasz külüg)müniszter egy kedd esti római találkozót követően. • Michal Kovác szlovák államfő teg­nap elfogadta a korábbi külügymi­niszter, Pavol Hamzík lemondását, és jóváhagyta Vladimír Meciar miszterelnök új jelöltjét. A szlovák kormány új külügyminisztere Zden­­ka Kramplová, a külügyminisztéri­um eddigi hivatalvezetője lesz - tud­ta meg az MTI pozsonyi tudósítója Vladimír Stefko elnöki szóvivőtől • Egy ember h^dálát és 35 sze­mély sebesülését okozta ciz a tűz, amely tegnap hajnalban pusztí­tott egy külföldiek által lakott menekültotthonban a németor­szági Friedrichshafenben. A tűz, amelynek oka egyelőre ismeret­len, hajnali fél ötkor ütött ki az egykori laktanyából menekült­otthonná alakított épületben. Kommunista szerepvállalás Kommuiüsta miniszterei is lesz­nek az új francia kormán)mak. Ezt a párt vezetője, Robert Hue je­lentette be tegnap, miután a kommunista párttagság előző es­te jóváhagyta ciz erre vonatkozó javaslatot - jelentette az MTI. A párt állítólag két miniszteri, ület­ve egy államtitkári posztot kap majd a kabinetben, s bár a kor­mánytagokról, illetve az általuk kapott tárcákról még nincs vég­leges döntés, a kiszivárgott hírek szerint szakmai jellegű poszto­kat kapnak: az ifjúsági és sport­minisztériumot, a közlekedési tárcát és a turisztikcű államtitkár­ságot. Eközben a szocialista párton belül elkezdődött a múlt vasár­napi választási győzelem követ­kezményeinek levonása: a párt országos vezetése tegnap Lau­rent Fabius volt miniszterelnököt javasolta a nemzetgyűlés elnöki posztjára. A párt eddigi szóvivő­je, Francois Hollandé lesz a szocia­listák ideiglenes első titkára (azaz a kormányfővé kinevezett Lionel Jospin utódja) egészen a párt idei, év végi kongresszusá­ig, amely végleges döntést hoz erről a kérdésről. Újabb börtönbüntetést kapott Bemard Tapie, a francia közdet „fenegyereke". Tapie-t-aki egykor milliomos üzldember volt, saki­­lencvenes évek elején miniszteri tisztséget is betöltött a párizsi kor­mányban-adócsalás és társadalmi tulajdonnal való visszaélés miatt tegnap négy évi börtönre ítélte a p^izsifellebbviteli bíróság. Életveszélyben volt az amerikai elnök Kis híján katasztrófa érte Bili Clinton amerikai elnök különgé­­pét május 26-án. Az „Air Force One" csak kitérő manőverrel ke­rülhette el, hogy össze ne ütköz­zék egy Boeing 747-es szállító re­pülőgéppel - j elentette az ameri­kai CBS televízió keddi közlése alapján a dpa. Az eset az írorszá­gi partok előtt következett be. Clinton kíséretével eg5öitt Pá­rizsba tartott, a NATO-orosz csúcstalálkozóra. A jelentés sze­rint a püótafülkében riadalom tá­madt, amikor a radar egy közele­dő repülőgépet jelzett. Mint utóbb kiderült, a United Parcel Service (UPS) egy teherszállító jumbója került elébük, Németor­szágból útban az Egyesült Álla­mok felé. A Független Amerikai Püóták Szövetsége azt közölte a CBS-szel, a két gép olyan közel suhant el egymás mellett, hogy csupán „hét másodpercen múr lőtt a katasztrófa". William Cohen amerikai és Geor­ge Robertson brit védelmi miniszter kedden ismételten értésre adta, hogy még sem Washington, sem London nem döntött véglegesen arról: hány ország és melyek meghívását java­solják a NATO-val folytatandó csat­lakozási tárgyalásokra. A miniszte­rek azután nyilatkoztak, hogy is­merkedő jellegű eszmecserét tartot­tak a Pentagonban. Klaus alatt inog a szék Václav Klaus alatt napról napra jobbím inog a cseh kormányfői bársonyszék - tudósít az MTI. Alig száradt meg a tinta a három koedíciós párt elnökének megál­lapodását tartalmcizó dokumen­tumon, a koalícióban máris újabb nyílt ellentétek keletkeztek, s a támadások éle ezúttal személye­sen Klaus ellen irän)ail. Josef Lux, a Kereszténydemokrata Unió- Csehszlovák Néppárt (KDU­­CSL) elnöke vasárnap televíziós vitában azzal vádolta meg a kor­mányfőt, hogy a kabinet tagjai előtt eltitkolta azt a levelet, amelyben a Nemzetközi Valutaalap még az év elején felhívta Prága figyel­mét a cseh gazdasági fejlődésben észlelt hiányosságokra. Lux ezt súlyos hibának minősítette, s ki­jelentette, hogy a koalíción belül sürgősen meg keU változtatni az együttműködés szabályait. Klaus határozottan visszauta­sította Lux vádjait, azt állítván, hogy ő semmit nem titkolt el. A valutaalap dokumentumait a pénzügyminiszter és a jegybank elnöke kapja meg, tehát a kifo­gásolt levelet, illetve a hozzá csa­tolt elemző anyagot ő sem kapta kézhez közveüenül, így az a mi­niszterek számára is hozzáférhe­tő volt. Klaus segítségére sietve Jan Rumi belüg)aniniszter is kije­lentette, hogy ő látta a levelet. Fenntartott segélj^rogram Az amerikai kormányzat fenn­tartja a pedesztinok számára in­dított segélyprogramot armak el­lenére, hogy belső vizsgálatok sze­rint a palesztin hatóság vezetői több mint háromszázmillió dollárt eltékozoltak a pénzforrásokból. Nicholas Bums külüg)nninisz­­tériumi szóvivő kedden közölte, hogy az amerikai támogatásból egy fillér sem ment veszendőbe, mert a támogatást közvetlenül a célprogramok kivitelezőinek fo­lyósítják. Szándékunkban áll a segélyek folytatása, hiszen a palesztin nép javát szolgálják, ezen túlme­nően előmozdítják a béketár­gyalások ügyét is - mondta Bums. Ankara cáfolja a légtérsértést Törökország cáfolta a cipmsi kormány keddi vádjait, amelyek szerint három török F-4-es hard repülőgép aznap megsértette a szigetország lézerét. A görög­­dpmsi kormány bejelentette, hogy tiltakozni fog az ENSZ-nél a berepülés miatt. Nicholas Bums amerikai külügyi szóvivő sajtótá­jékoztatóján közölte: „A török kormány azt mondta nekünk, hogy voltak török gépek a tér­ségben, de nem sértették meg a dpmsi légteret. Az üyen repülé­sek, ha megtörténtek, eltérést je­lentenének Törökország egyol­dalú döntésétől, amelynek értel­mében felfüggesztette katonai repüléseit Cipms felett." Bums elmondta, hogy a nicosiai panasz szerint az F-4-esek a sziget török szektorában fekvő Kyrenia köze­lében hatoltak be az ország lég­terébe, legalább három tengeri mérföld mélységben, mielőtt tá­­voztiik volna. A szóvivő kijelentette, hogy Cipms és Törökország egyolda­lú döntései az átrepülések fel­függesztéséről „rendkívül érté­kesek", és Washington reméli, az intézkedés továbbra is ér­vényben marad - jelentette a Reuter nyomán az MTI. Lezuhant tegnap reggel Irak észa­ki térségében egy török katonai heli­kopter, s a rajta tartózkodó 11 kato­na életét vesztette-jelentették a hír­­ügynökségek. A gép kurd szakadá­­rok elleni bevetésen volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék