Uj Magyarság, 1938. október (5. évfolyam, 221-246. szám)

1938-10-01 / 221. szám

31 30 4m fópesmeM/etielJfOfflér ELŐFIZETÉS* ARAK: EGY HÓNAPRA PP* mi/fo­­57FRITF,SZTfl. X^HOZ^X SZERKESZTŐSIG CS KIADOHTVATALB 8 PENGŐ, NEGYEDÉVRE 9 PENGŐ. FEe- FELELŐS SZERKESZTŐ.^ V^nfó) , BUDAPEST, Vm, JÓZSEF-KÖRÚT B. CVTrE 18 PENGŐ EGYES SZÁM­ARA MILOTAY ISTVÁN VwI . W JO TELEFON: 1-464-20,­ 1-464-28, 1-464-19 ÉSz­köznapon io vasarnap 20 fillér w.llu,HI IOiw«f* V^vv^X IM4-00. posta csekkszámla 630© 1938 október | SZOMBAT V. évfolyam 221. szám i ^ \Bpda J \ C : 4 . MUÜ V ■r esti-/ *■••• / i- *•. - —. ■ ’ f ' h X ' A MÜNCHENI ITÉLET Irta: Milotay István A magyar nemzeti közvéleményt ugyanúgy, mint az egész művelt világ közérzését, a müncheni megállapodások roppant élményei nyűgözik le. Az első, a legközvetlenebb, a leghatalmasabb ezek között a felszabadulás a hetek óta tartó, szíveket és elméket megbénító légköri nyomás alól. Most eszmélünk rá igazában,­ micsoda örvény szélén állt egész Európa s micsoda katasztrófát hárított el népek, nemzetek, országok, egész vlágrészek feje felől a négyek tegnapi találkozója. A második, amit, tudva, vagy öntudatlanul, de mindenki átérez, hogy mindezt pedig elsősorban­­az érdekeltek, a felelős államfők és államférfiak személyes érintkezése tette lehetővé. Az, amit semmiféle hivatalos diplomáciai levelezés, jegyzékváltás el s nem ért volna, sőt, ami az ilyen jegy­­nekváltások mellett biztosan, zuhant volna a végzetes összeütközés felé, azt a személyes találkozás, a tervek, szándékok,­ követelések személyes ki­­cseréléke egy natar­ias '131COIgttá­r ! megértés, a békülékenység útjára te­relte. Chamberlaine, az angol miniszter­elnöké az érdem, hogy félretéve minden megszokott formaságot, hatalmi elő­ítéletet, személyes presztízskérdést, egy naga belső, lelki és erkölcsi ösztönzés­nek engedve, erre az útra lépett. Mikor­­ ezt az eltökéltségét nyivánosságra hozta, akkor lélegzett föl először egész Európa. Ez az első találkozás törte meg az elviselhetetlen feszültsé­get s ez nyitott új esélyeket a nagy kérdés számára, amely már-már végleg a szuronyok hegyén keresett meg­oldást és menedéket. Egész Európa akkor kezdett magához térni, mikor ezek az emberi motívumok belevegyül­tek sorsának intézésébe, mikor ezek a döntésre hivatott tényezők érintke­zésében szóhoz jutottak. Az angol ki­rályné könnyei, aki Chamberlain val­lomásait hallgatva, az alsóház karzatán sírva fakadt, jelezték ezeknek az emberi motívumoknak első diadalát. A végső katasztrófa visszarettentő előérzete és az egyetemes megkönnyebbülés öröme vegyült össze ebben az asszonyi, királyi önfeledkezésben. A godesbergi és müncheni találkozó óriási példa a múltra s óriási intelem a jövő számára. Példa és intelem arra, hogy ha népek, országok, milliók életé­ről van szó, nincs fáradtság, nincs po­litikai felelősség, nincs emberi kocká­zat, amelyet érdemes ne volna végig­próbálni, egy jobb, igazságosabb, békés megoldás érdekében. Mi lett volna, ha annak idején, a világháború előtt, ez a felismerés szóhoz juthatott és érvé­nyesülhetett volna? A harmadik, egész világra kiható tanúsága a müncheni békének az a megállapítás, amelyet az ottani esemé­nyek egyik előkelő szemtanúja ebben fejezett ki: Milyen más valami volt, mint a párisi békekonferenciák! Itt nem győzők és legyőzöttek találkoztak, hogy a könyörtelen bosszúvágy, a lelki­­ismeretlen erőszak, a vak felelőtlenség­­ szenvedélyeinek szabad utat engedje- ! ttek. Milyen más elveket érvényesítet­ t tek itt, mint annak idején Wilsonék és­­ Clemerb­eauék! Először itt, Münchenben s­sszereztek becsületet, foganatot, elismer- t­­etést azoknak az igazságoknak, ame­lyeknek nevében húsz évvel ezelőtt Párisban a gyöngébbek felett ítéletet mondtak s amelyeket akkor és azóta is húsz éven át elmulasztottak gyako­rolni. A kisebbségek önrendelkezési jogát, a népszavazást, az igazi , nemzeti szabadság gyakorlati követelményeit nem a genfi nemzetközi ítélőszék, nem a népszövetség farizeus gyülekezete jut­tatta először szóhoz, de az úgynevezett diktatórikus, antidemokratikus, totali­­tásos államok vezéreinek zsenije, be­csületérzése, államférfiúi ösztöne és katonai nyomatéka. Tisztelet és elisme­rés az angol és francia vezérférfiaknak, de végeredményben ők is csak ennek engedtek. Milyen szánalom mindezzel, ezekkel az óriási eredményekkel szemben a genfi világbékét művelő kóklerség ki­csinyes fecsegése, a szőrszálhasogatás komikus nagyképűsége, amely húsz ..éven át vagy­­kitért Antidén­­yszt­áai konfliktus ‘ elöl vagy 'pároskő’aó módon csak belekotnyeleskedett ezekbe, hogy most, a müncheni tárgyalásokkal párhuzamosan, azon vitatkozzék napo­kon át: ki tartozik megfizetni szegény Ausztria hátralékos népszövetségi dí­jait, Németország-e vagy a nagy­harang? Ha a világ , a magyar közvélemény föl­teszi magának a kérdést: kit illet az érdem oroszlánrésze azért, hogy Európa hatalmai Godesbergen és Münchenen át idáig jutottak, nem lehet kétséges a fe­lelet: Hitler Adolfé, a Führeré ez az oroszlánrész, az elavulhatatlan törté­nelmi dicsőség, hogy a cseh-német konfliktussal kapcsolatban a párisi bé­kéknek egyik legbetegebb következmé­nyét s ezzel együtt a magyar és lengyel igazság kérdését is fölvetette, tárgyalá­sukat, eldöntésüket kierőszakolta. Az övé az érdem, hogy ennek az erőszak­nak következményeitől egy percre se meg nem rettent, hogy leszámolt vele: erre a beteg Európára nem lehet többé csak ilyen eszközökkel hatni. Chamber­laine az érdem másik része, hogy ezt megértette, hogy angol s francia ellen­tényezőkkel szemben a megoldás szük­ségét magáévá tette, képviselni merte s roppant türelemmel, rugalmassággal, szívóssággal elősegítette. És, akit Hit­lerrel elsősorban kellett volna említe­nünk, az a Mussolini bámulatos éles­látása, baráti hűsége, energiája, kiapad,­hatatlan kezdeményező képessége, amellyel a német-angol tárgyalásokat egy négyhatalmi értekezlet együttesévé fejlesztette s közvetítői munkájával azok sikeréhez oly hatalmasan hozzá­járult. Nevük és munkájuk be van írva a magyarság soha nem múló hálájába és emlékezetébe. Ha már most a megállapodások poli­tikai mérlegét akarnánk megvonni, hogy ki mit nyert és mit vesztett álta­luk, az első felelet: a siker legnagyobb része azé, aki legtöbbet mert és legtöb­bet kockáztatott. Hitler és a német bi­rodalom százszázalékos győzelemmel ke­rült ki ebből a világraszóló mérkőzés­ből. A szudétanémet kérdés müncheni megoldása koronája az ő eddigi sikerei­nek. Méltó, győzelmes betetőzése annak­­ a német hatalmi fölemelkedésnek, amely­­ a saarvidéki népszavazással kezdődött, s a Rajnavidék megszállásával folytató­dott, hogy alig fél évvel ezelőtt Ausztria bekebelezésével eljusson egyik kulminá­­ciós pontjához. A három és félmilliónyi szudétanémetség beölelése, visszatérése a birodalom új határai közé, hadviselés, háborús vérontás nélkül, Európa újabb történetének egyik példa nélküli ese­ménye. Ugyanezek a sikerek, ugyanez a dia­dal Csehország számára olyan veresé­get jelent, amely létalapjaiban rázza meg a nyugati demokráciának ezt a kö­zeti végvárát s a szovjetbolsevizmusnak ezt a nyugatra előretolt menedékhelyét. Természetes, stratégiai védőhatáraitól megfosztva, népességének erejében, gazdasági életképességében megcsök­kenve, el kell viselnie külpolitikai sú­lyának teljes elvesztését, a cseh impe­rializmus, a cseh demokrácia hazugsá­gainak, a kisebbségek elnyomására, Európa becsapására fölépített benesi állam­rendnek teljes csődjét s ami ezzel egyet jelent, az állam belső kohéziójá­nak, összetartó erejének teljes meg­rendülését. Ami már most bennünket, magyaro­kat legelső­sorban érdekel, hogy mit jelent számunkra München, hogy mit hozott nekünk a szeptember 29-iki éj­szaka, erről még sokat fogunk beszélni. Bevezetésképpen valljuk meg teljes nyázsággal, őszinteséggel: egyelőre nem kaptuk meg mindazt, amit annyira vártunk, amit olyan biz­tosra vettünk.­­ A magyar kérdés el­odázását, ha csak három hónapra is, keserű szájízzel vesszük tudomásul. Nincs szentebb türelmetlenség, mint a mienk, s az a tény, hogy Lengyelország hasonló sorsban részesül a maga nem­-­­zeti igényeivel, számunkra csak mérsék­­­kelt vigasztalás. Azt szerettük volna, s ha a rendezés elvi alapjául a Felvidék­­ sorsának eldöntésére már most kimond- t ták volna a népszavazás szükségét, saj­­­nálattal látjuk, hogy a müncheni meg-­­­állapodás egy szóval sem említi a szlovák és rutén autonómia, a szlovák és rutén kisebbség sorsát és igényeit. Mindezen túl a bizonytalanság érzését ébreszti bennünk az a gond, hogy mi lesz a magyar kérdéssel, ha — ami e pillanatban ugyan nem fenyeget — egy,, két vagy három hónapon belül akár a mostani angol, akár a mostani francia, kormány megbukik s ott új kormányok, új irányzatok jutnak uralomra? Hogy fogjuk ezekkel szemben igényeinket érvényesíteni, hogy fogjuk rajtuk a­ müncheni váltót behajtani? Ezek nagy,, nyitott kérdések, amelyekre egyelőre nem találunk feleletet. A mérleg másik serpenyőjébe esik az az eredmény, hogy Münchenben először ismerték, el elvi döntés formájában hivatalosan Anglia és Franciaország képviselői a két or­szág nevében Magyarország és az el-­ szakított magyar kisebbség követeléseit. További eredmény, hogy Csehország ezután a négy­ nagyhatalom nyomása és kontrolja alatt marad s ezeknek­ közöttük elsősorban .Német- és Olasz­országnak továbbra is döntő szavuk lesz a magyar kérdés végleges meg­oldásában. A másik megnyugtató körül­mény számunkra, hogy Csehország mindaddig nem kapja meg se német, se olasz részről a biztonsági garanciákat, míg a magyar és lengyel kérdésben meg nem egyezik, vagy míg ilyennek híján eleget nem tesz a négy hatalom dönté­sének. Nyilvánvaló, ahhoz, hogy mi jogaink­hoz hozzájussunk, reánk még nagy, felelősségteljes, nehéz küzdelmek vár­nak. Hogy ezeket kiverekedhessük, ahhoz az eddiginél sokkal nagyobb el­szántságot, következetességet eger­­földet megmozgató energiákat kell latba vetni. A mi számunkra, de Európa szá­mára se lehet béke és megnyugvás ad­dig, amíg a müncheni igazságok a ma­gyar nemzet­­rég­zére is végleges békét és igazságot nem jelentenek A szudétakérdés az utolsó akadály volt a nagyobb dolgok felé vezető úton A cél most az, hogy Európa nemzetközi viszá­­ly­ok állandó veszély­e nélkül folytathassa békés munkáját . Berlin és London háborút kizáró különegyezményt is kötött Münchenben Chamberlain hirdeti: Ez a béke túléli korunkat München, szeptember 30. Chamberlain angol, miniszterelnök pén­teken délben féltizenkét órakor látogatást tett Hitler vezér és kancellárnál Prinz Regenten­ utcai magánlakásában. Cham­­b­­erlain miniszterelnökért a vezér el­­. ’?.t és . i súgó­­inifca­terelnök Hitler gépkocsiján érkezett a német államfőhöz. Chamberlain, kíséreté­ben volt Douglas lord parlamenti magán­titkára és Salem követség­ tanácsos. Hit­ler és Chamberlain megbeszélésén csupán Schmidt követség­ tanácsos volt jelen, mint tolmács. Hitler vezér és kancellár és Chamberlain angol miniszterelnök megbeszélésük után, a következő közös nyilatkozatot hozták­ nyilvánosságra. — A mai nap folyamán újabb szélest folytattunk és egyetértünk abban, hogy a német-angol kapcsolatok kérdése elsőrendű fontosságú mindkét ország és Európa szempontjából. A tegnap este alá-­­írt egyezményt és a német-angol flotta­­egyezményt népeink ama kívánságának

Next