Uj Magyarság, 1938. október (5. évfolyam, 221-246. szám)

1938-10-01 / 221. szám

2 jelképéül tekintjük, hogy a két nép t­oh­a­­sem akar többé egymás ellen háborút viselni.­­ Határozott szándékunk, hogy más kérdéseket is, amelyek országainkat ér­deklik, a megbeszélések módszerével intéz­zük el és továbbra is azon fáradozunk, hogy a véleményeltérések esetleges okait kiküszöböljük, hogy ezen az úton hozzá­járuljunk az európai béke biztosításához. Adolf Hitler. Neville Chamberlain. Chamberlain délben fél e­gy órakor tért vissza a Regina-szállóba, ahol vissza­vonult lakosztályába és kíséretével elköl­tötte villásreggelijét, majd pontosan dél­után két órakor újból elhagyta a szállót. A szálló halljában és az utcán óriási tömeg gyűlt egybe és nagy lelkesedéssel búcsúztatta az angol miniszterelnököt, aki az elmúlt két napon Németországban a legnagyobb népszerűségnek örvendett. Chamberlain Robbentrop külügyminisz­ter, valamint a német külügyminisztérium főtisztviselői kíséretében hagyta el a szálló épületét és a repülőtérre hajtatott, ahol a rohamosztagosok díszszázada fogadta. Chamberlain az angol nemzeti Minunaz hangjai mellett ellépett a dísz­­század arcvonala előtt, majd kíséretével együtt beszállt a repülőgépbe, amely dél­után 2 óra 25 perckor elhagyta Münchent. A Völkischer Beobachter müncheni ki­adása Chamberlain angol miniszterelnökkel folytatott beszélgetést közöl. Ennek során Chamberlain arra a kérdésre, hogy a müncheni egyezményt nagyjelentőségű eseménynek tartja-e, a többi között ezeket mondotta: — Sohasem hagytam fenn k­étséget az­iránt, hogy sokkal többre gondoltam, ami­kor minden erőmmel a szudétakérdést ke­zembe vettem. Ez a probléma rendkívül veszélyes volt ugyan aku­t stádiumában, de az volt az érzésem, hogy ez csak az utolsó akadály volt a nagyobb dolgok felé vezető úton. Az én tulajdonképpeni célom annak megvalósítása, hogy Európa nem­zetközi viszályok állandó veszélye nélkül folytathassa békés munkáját. Ennek lé­nyeges előfeltétele az Anglia és Németor­szág közti kölcsönös jobb megértés.­­ Kormányrendszerünk nagyon eltérő. Mindegyikünk meg van arról győződve, hogy kományzati rendszere a legjobban felel meg saját szükségleteinek és bele kell törődnünk abba, hogy minden nép sajátos kormánnyal bírjon. Nem látom be, miért ne tudnók a mindkettőnket foglal­­­koztató ügyeket barátságos szellemben megvitatni. Azt a körülményt, hogy ez a válság lehetővé tette a legnagyobb felelős­séget viselő államférfiak személyes érint­kezését és a német államfővel való nyu­godt megbeszélésekre vezetett, mint szíve­sen látott alkalmat örömmel fogadtam. Azt hiszem, hogy ezzel olyan kapcsolatot létesítettünk, amely mindkét ország jövő­beni kapcsolataira nézve nagyon hasznos­nak fog bizonyulni. OTMACHMISAC SZOMBAT, 1938 OKTOBER ? Ezt pompásan csináltad, jó öreg Neville, az Isten áldjon érte! London örömujjongással fogadta a hazatérő miniszterelnököt London, szeptember 30. Chamberlain miniszterelnök repülőgépe­­pénteken délután 5 óra 40 perckor leszál­lott­­a hestoni repülőtéren, ahol a kormány valamennyi tagja, sok nagykövet, követ és más előkelőség várta hatalmas tömeg élén. Amikor Chamberlain kiszállott a repülőgépből, a miniszterek falapjukat lengetve, b­öréje sereglettek és örömkiál­tások közben rázták meg egymásután a kezét. A lelkesedés első kitörésének elülte után Halifax lord külügyminiszter átnyúj­totta a miniszterelnöknek VI. György ki­rály saját kezükig írt levelét. A miniszterek együtt éneklik a tömeggel: Ő nagyszerű legény * * * ! Chamberlain kezében magasra tartva mutatta meg a tömegnek a Münchenben készült okiratot és rövid beszédet tartott: — Ma délelőtt tanácskoztam újból Hit­ler kancellárral és itt van az irat, ame­lyen az ő névaláírása és az enyém lát­ható. önök közül egyesek talán már hal­lották, hogy mit tartalmaz, de azért fel akarom önöknek olvasni. A miniszterelnök azután felolvasta a pénteken délután már nyilvánosságra hozott közös közleményt, majd így foly­tatta beszédét: — Két dolgot akarok még mondani. Elsősorban azt, hogy­ tömérdek levelet kaptunk ezekben a súlyosan aggasztó napokban, úgy én, raint a feleségem, a támogatás, a helyeslés és a hála ki­fejezéseit. El sem mondhatom Önöknek, milyen biztató hatással volt ez rám. Köszönetet akarok mondani az angol nép­nek azért, amit tett. — Azután ki kell jelentenem, hogy a csehszlovák probléma elintézése, amely most létrejött, nézetem szerint csak az előjátéka a tágabb elrendezésnek, amely­ben egész Európa békét találhat. A tömeg egetverő éljenzéssel fogadta a beszédet. Chamberlain ezután várakozó gépkocsija felé indult, de az örömittas tömeg annyira körülfogta, hogy a rend­őröknek csak nagynehezen sikerült utat szorítaniok a miniszterelnök számára. A tömeg lekesen kiáltozta: ,Ezt pompá­san csináltad, jó öreg Neville! Isten áld­jon érte!” Midőn Chamberlain kocsiba szállott, az egész közönség, a miniszterek­kel együtt, harsogó hangon énekelte a kedves angol üdvözlő dalt: ,fie is a good jolly fellow...” (A nagyszerű legény...) Négy lovasrendőr lovagolt a hestoni repülőtérről London felé vezető úton a mi­niszterelnök gépkocsija előtt, de alig tu­dott utat törni a tömegben a gépkocsi számára, amely csigalassúság­gal tette meg a Londonba vezető út első mérföldjét. Ez a béke túléli korunkat A S.- rendőrségnek végre sikerült kiszabadí­tani az autót a tömegből és Chamberlain most már­ gyorsabban folytathatta diadal­­útját a miniszterelnöki palota felé. A Downing­ Streetről a miniszterelnök a ki­rályhoz ment, hogy jelentést tegyen mün­cheni tárgyalásairól. Mialatt Chamberlain a Buckingham-palo­­tában tartózkodott, a palota előtt a suhogó eső ellenére egyre nőtt a tömeg s amikor a miniszterelnök húsz perc múlva elhagyta a palotát és autójába akart szállni, annyira elözönlötte a közönség az úttestet, hogy Chamberlain nem tudott elindulni. Lovas­rendőröknek kellett szabaddá tenniök az autó számára az utat. A tömeg azonban még ekkor is többször áttörte a rendőr­­kordont és egyházi barátokat énekelve, állta körül Chamberlain kocsiját. A mámoros lelkesedés végigkísérte a mi­niszterelnököt egészen a Downing­ Streetig, ahol a rendőrségnek megint kordont kel­lett vonnia, hogy az autó befuthasson a szűk utcába. Amikor azután Chamberlain eltűnt a palotában és a rendőrség vissza­vonult az utcáról, már ismét ezer és ezer ember tolongott a palota előtt A lelkese­dés nem ismert határt s a nép mindenáron látni akarta vezérét Chamberlain végül is megjelent az első emelet egyik ablakában és rövid beszédet intézett a közönséghez. — Másodszor fordul elő Anglia történe­­tilem — sasadetta —hogy brit mtoit­, ­ Megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél a gyomorbélcsatornát reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József” ke­serűvíz alaposan kitisztítja, az emésztést és az anyagcserét előmozdítja, a vér­keringést megélénkíti s kellemes közérze­tet és fokozott életkedvet teremt. Kér­­dms® mik­arszasit. Szűkebb határok közé kerülünk ugyan, de legalább magunk között le­szünk, állapította meg Sirovy cseh kormányelnök péntek délutáni rá­dióbeszédében. Közben azt fejte­gette, hogy vannak a világon kis ’’b és szegényebb államok is, mint amilyen az övék lesz. Teljesen egyetértünk a szibériai légiókban oly nagy hírre vergődött cseh mi­niszterelnökkel. Örülünk annak, hogy végre már ők is belátják, mennyivel előnyösebb, ha ők ki­zárólag maguk között lesznek. A kár csak az, hogy már húsz esz­tendővel ezelőtt nem jöttek rá minderre s a családi együttes he­lyett olyan sok millió más nemzeti­ségűvel, magyarokkal, németekkel, lengyelekkel, szlovákokkal, ruté­nekkel akartak „együttélni”. A fő most már csak az, hogy a tábor­nok úr Kolcsak ellenforradalmának hátbatámadása korából ismert eré­­lyével végre hozzáfogjon az együtt­élés sürgős megszüntetéséhez. Is­ten látja lelkünket, mi örülnénk legjobban, ha a csehek már holnap kizárólag maguk között maradná­nak. Örülünk annak is, hogy mi­kor Sirovy úr a cseh hadsereg feladatairól és az új határok meg­védéséről beszél, az egészet a jövő időbe teszi. Kár volna elsütögetni a puskaport olyasmire, ami úgyis feltartózhatatlan. Meg kell várni szépen, hogy a szudétanémetek után Szlovákia és Lengyelország felé megrajzolják az új határokat. A kis családi együttest aztán, ami megmarad, csakugyan védhe­tik annyi erődítménnyel, ágyúval és géppuskával, hogy minden tíz centiméterre jusson egy belőle. Azokat a határokat ugyani®, me­lyeken belül majd kizárólag csehek laknak, a világon senki, de senki óhajtja majd megtámadni, még gumipuskával sem. Ez esetben tehát a védekezés csakugyan si­keres lesz. De van a Sirovy-beszédnek egy másik passzusa is, mely fölött éppen mi, magyarok nem térhetünk napi­rendre. Akaratunk ellenére, nélkü­lünk döntöttek Münchenben, szuve­­renitásunk, határaink fölött dön­töttek, anélkül, hogy ott lettünk volna. Ez példa nélkül van a törté­nelemben! Körülbelül így szólt a generális úr háborgó szemre­hányása. Mi csak annyit teszünk hozzá, hogy, sajnos, ez az eljárás nem egészen példa nélkül való a történelemben. Például 1920-ban a békeszerződés magyar-cseh határ­­megállapításánál szintén egy érde­kelt nép meghallgatása nélkül dön­töttek. Pedig akkor nem idegen néptestek lecsatolásáról volt szó, hanem egymillió magyarnak, három és félmillió olyan másnyelvű test­vérünknek népszavazás és minden nélkül való elrablásáról, akik ezer éven jóban-rosszban kitartottak velünk. Volt tehát, Sirovy úr, az önök mostani kényes esetére egy sokkal tragikusabb és csúnyább példa már. S hogy van isteni igaz­ságszolgáltatás, ime, éppen az önök müncheni esete bizonyítja. Most, hogy a háború veszedelme elmúlt s a viharfelhők eltávoztak Európa egéről, különös érdekessége van annak, hogy az egyes országokban a társadalom hogyan reagált a küszöbön állott veszedelemre. Ke­vés olyan érdekes dokumentuma van például a politikai életnek, mint Flandin­ volt francia miniszter­elnök és jobboldali elvbarátainak küzdelme a háború, éspedig az ok és értelem nélküli háború szörnyű ragálya ellen. Flandin és társai megjelentek Lebrun köztársasági elnöknél és a legvégső konzekven­ciák levonására határozták el ma­a­gukat, amikor azt látták, hogy a népfront, a vörös izgatás és a nyugateurópai emigráns zsidóság csupán vlágnézeti okokból, csupán attól a reménytől vezettetve, hogy a fasiszta hatalmakat sikerül meg­­dönteni, végső katasztrófába akarta sodorni Európát. A francia jobboldal fellépése bizonyára rend­kívüli hatást gyakorolt a francia társadalomra, ahol mindenki ugyanazt érezte öntudat alatt: a küszöbön álló háborúban idegen érdekekért kellene harcolni. Ez az állásfoglalás akkor igazolódott és az egész francia nép előtt, akkor vált igazsággá, amikor megjött a hite Párisba, hogy a megegyezés Münchenben megszületett. Angliá­ban ugyancsak a konzervatív körök voltak azok, amelyek az angol kor­mánnyal együtt minden áron a béke megóvását akarták s a baloldal itt is az utolsó órában állott a béke oldalára. A háborús párt úgy Franciaországban, mint Angliában szinte megszűnt egyik napról a másikra. De bezzeg, ha a két nyugati demokrácia kormányát a népfrontok szuggerálták volna, vájjon minden így történt volna-e? Hitler és Mussolini mellett a két nyugati demokráciában is a pol­gári és nacionalista erők voltak tehát azok, amelyek megakadályoz­ták a háború kitörését. Vájjon mit jelent ez? Jelenti azt, hogy a há­borúkat nem mindig a nacionalista túlzás s az imperialista szándék okozza, mint ahogy azt a régi idők­ből való reminiszcenciák alapján hitték és sokan ma is hirdetni sze­retik. Európa békéjét ezúttal a nacionalista gondolat óvta meg a vörös veszedelemmel és a szélsőbal­­oldali uszítással szemben. S ezt a békét a másik, az ellentétes oldal fenyegette. terelnék becsületes békével tér vissza Né­metországból. Az ujjongó kiáltások itt félbeszakítot­ták a beszédet s percekig tartott, amíg Chamberlain megint szóhoz jutott: —­ Meg vagyok győződve arról — foly­tatta —, hogy ez a béke túléli a mi ko­runkat. Szivemből köszönöm önöknek, ezt a fogadtatást. — Mi köszönjük önnek! — harsogta a tömeg. Chamberlain végül arra kérte az embe­­reket, hogy menjenek szépen haza és fe­küdjenek le nyugodtan. Az utolsó sza­vaknál meghajolt és bement a szobába. Az ablak becsukódott és Chamberlain többé nem mutatkozott, hiába kiáltozta to­vábbra is a tömeg, hogy látni akarja. A késő esti órákban végre csillapodni kezdett a mámor s a közönség lassan szétoszlott. Varsó új sürgős jegyzéket küldött Prágába Varsó, szeptember 30. Lengyel hivatalos részről a cseh válasz ügyében pénteken éjszaka közleményt ad­tak ki, amely szerint a napok óta késedel­mes cseh válaszjegyzék pénteken délután megérkezett Varsóba, de csak általános­ságban mozgó kijelentéseket tartalmaz. A lengyel kormány azonnal válaszolt erre a jegyzékre, újból pontosan megfogalmazta követeléseik­e tescheni Sllézia területére és kijelentette, hogy a követeléseit teljesí­­tésének elmaradásáért a felelősség egyedül a cseh kormányt terheli. A lengyel jegy­­zéket vivő repülőgép este tíz órakor ér­kezett Prágába. Beck külügyminiszter a pénteki napon fogadta a német, olasz, angol, amerikai, francia, román, valamint a magyar köve­tet, Szembek gróf helyettes külügym­ini­sz­ter pedig Belgium követét.

Next