Uj Magyarság, 1938. november (5. évfolyam, 247-272. szám)

1938-11-01 / 247. szám

OTMADARSAG kedd, 1938 NOVEMBER 1 A magyar és cseh határ ügyében szerdán és csütörtökön dönt Ribbentrop és Ciano Bécsben Magyar részről Kánya Kálmán, Teleki Pál gróf, Csáky István gróf, Pataky Tibor kedden utaznak Bécsbe . A kormány részletesen megvitatta a visszacsatolással kapcsolatos intézkedéseket Pozsonyban összeült a magyar-cseh katonai szakértő bizottság az átadás módozatainak megbeszélésére . Az Új Magyarság vasárnapi számában részletesen beszámolt arról az általános várakozásról, amellyel egész Európa a ma­gyar-csehszlovák kérdés végleges rendezé­sére felkért két nagyhatalom döntése felé fordul. A vasárnapi és hétfői nap esemé­nyei azután minden irányban kijelölték a döntőbíráskodás munkamenetét is s ezzel a végleges döntés stádiumába juttatták a felvidéki magyarság kérdésének­ megoldá­sát. Vasárnap nyilvánosságra került a német és olasz kormány válasza a döntőbírásko­dás vállalásáról, a legteljesebb megnyug­vást keltve a­­magyar közvéleményben, amely tökéletes bizalommal tekint a bírás­­kodás kimenetele elé. Hétfőn a döntő­­bíróság tanácskozásának helyére és idő­pontjára vonatkozó döntések is nyilvá­nosságra kerültek, a folyamatos esemé­nyeket pedig úgy az érdekelt, mint a ba­ráti nemzetek sajtója, de az­ egész világ­sajtó is a világesemények homlokterébe h­elyezi, kiemelve azt a magyar szempont­ból is szem előtt tartott körülményt, hogy Bécsben szerdán nem a Magyarországot ért igazságtalanság jóvátételéről, nem egy történeti igazságtétel tekintetében hoz­nak döntést, hanem a müncheni alapból kiindulva, az új­­magyar-csehszlovák ha­tárt az etnográfia, húsz évig negligált, szi­gorú és igazságos szempontjai­ szerint von­­­ják meg. .Az elmúlt két nap természetesen nagy munkát, rendkívül élénk tevékenységet rótt a­ magyar kormány tagjaira. Vitéz Im­rédy Béla miniszterelnök vasárnap már a kora délelőtti órákban hosszas tanács­kozásokba mélyedt el kormányának tag­jaival. Ismételten, részletesen tárgyalt Kánya Kálmán külügyminiszterrel, vitéz Rátz Jenő honvédelmi miniszterrel, Csáky István gróf külügyi kabinetfőnökkel, a ta­nácskozásokat pedig a kora délutáni órák­ban is folytatták. Délután olasz részről Vinci gróf követ, német részről Werkmeister ügyvivő nyúj­totta át a külügyminisztériumban a döntő­­bíráskodás vállalására vonatkozó választ, mire a miniszterelnök a külügyminiszterrel folytatott újabb tanácskozás utá­n kihall­gatáson jelent meg Horthy Miklós kor­,­mányzónál, részletesen tájékoztatva az ál­lamfőt a legújabb eseményekről. A hétfői nap hasonlóképpen eleven, fo­lyamatos tanácskozásokkal kezdődött. A kormány tagjai déli tizenkettőkor tanács­kozásra ültek össze, amely délután fél négy óráig tartott. Megbeszélték, minden rész­letre kiterjeszkedő módon, a felvidéki te­rületek visszacsatolásával kapcsolatban fel­merülő, összes problémákat. A tanácskozá­sok során felmerülő, összes konkrét kérdé­sekben elhatározták a szükséges intézke­déseket, amelyek igen sok téren, mint pél­dául a folyamatban lévő perek, a szociális biztosítás,­­egyházjogi, telekkönyvi kérdé­sek stb. tekintetében máris előkészítés alatt állottak, az illetékes minisztériumokban. A visszacsatolással kapcsolatban olyan kér­déseket is előkészítettek a soron követ­kező tárgyalások elé, amelyekben közvet­len, államok közötti megbeszélésekre­­ kell majd, hogy a sor kerüljön. Miután az illetékes német , és olasz meg­állapodás szerint a két kormány kiküldött­jeként Ribbentrop és Ciano gróf külügy­miniszter szerdán, Bécsben ül össze a döntőbíráskodásra, a magyar részről Bécsbe meghívott Kánya Kálmán külügy­miniszter, Teleki Pál gróf kultuszminisz­terrel,­ Csáky István gróf rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter és Pataky Tibor államtitkár, valamint a volt komá­romi delegáció több szakér­tőjének kísére­tében­­ kedden , délután négy órakor indul el Bécsbe, ahol minden valószínűség szerint csak két napot­­kell majd tölteniök. Álta­lában ugyanis minden oldalról úgy ítélik meg a bíráskodás menetét, hogy Ribben­trop és Ciago gróf két napon belül elké­szül a döntéssel s így a szerdai és csütör­töki nap munkásságát követően végérvé­nyesen megoldódik az új határ kérdése és a visszacsatolás egész módozata. A cseh részről meghívott Chvalkovsky külügyminiszter ugyancsak kedden utazik el Bécsbe, kíséretében egyes hírek szerint többek között Tiso szlovák miniszterelnök­kel. Német részről Bécsben az összes szük­séges előkészületeket megtették már a döntőbíróság tanácskozására, míg Ciano gróf már hétfőn este útnak indult Rómá­ból. Az olasz külügyminiszter Bolsanoban megszakítja útját, ahol kedden az aneccai királyi herceg olasz szertartás szerint tör­ténő esküvőjén, mint anyakönyvvezető szerepel, majd kedden este utazik tovább Bécs felé. A magyar kormányférfiaknak a döntő bécsi eseményekre való készülődésével egy­­időben katonai részről máris megindultak­­a tanácskozások a két állam között, a visszacsatolás katonai feladatainak meg­beszélésére. Magyar részről Andorka Rudolf vezér­kari ezredes, vitéz Solymossy Ulászló ve­zérkari alezredes, prágai magyar katonai attasé és Szentpétery György vezérkari százados utaztak Pozsonyba, a cseh kato­nai delegációt Wiest tábornok vezeti. A két delegáció permanens tanácskozásokon állapodik meg az átadás módozatának minden részletében. Német hivatalos jelentés a döntőbíróság bécsi tárgyalásairól Berlin, október 31. A német távirati iroda hivatalosan jelenti: A Csehszlovákiában élő magyar ki­sebbség problémáját és a Magyarország és Csehszlovákia közti igazságos nép­rajzi határ megvonásának kérdését Magyarország és Csehszlovákia az utóbbi hetekben folytatott közvetlen tárgyalások útján nem tudta meg­oldani, ezért a magyar és a cseh kor­mány azzal a kéréssel fordult a német és az olasz kormányhoz, hogy e kérdé­seket döntőbíróság útján oldják meg. Ribbentrop német birodalmi külügy­miniszter római látogatása során ezt a kérdést is megbeszélte Ciano gróf olasz külügyminiszterrel és tájékoztatta az olasz kormányt, hogy­ Németország hajlandó belemenni a kérdés döntőbíró­ság útján való rendezésébe. Miután a csehszlovák és a magyar kormány ki­jelentette, hogy a döntőbírósági hatá­rozatot fenntartás nélkül végleges ren­dezésnek elfogadja és haladéktalanul végrehajtja, a német és olasz kormány elhatározta, hogy elfogadja a döntő­bírói szerepet. Ribbentrop birodalmi külügyminiszter és Ciano gróf külügyminiszter ebből a célból szerdán, november 2-án Bécsben összeül. A magyar és a csehszlovák kül­ügyminiszter ugyanerre a napra szin­tén meghívást kapott Bécsbe. A német sajtó az igazságtételről ,.4 jelen pillanat kényes voltáról í­ír a Giornale d’Italia A Deutsche Diplomatisch-Politische Korrespondenz a magyar-csehszlovák határ megvonásának kérdésében Német­ország és Olaszország részéről elvállalt döntőbírói szereppel foglalkozva, a kö­vetkezőket írja: Németország és Olaszország tisztá­ban van azzal, hogy elvállalt szerepe, tekintve a szemben álló felek közvéle­ményének szilárdságát, egyáltalán nem hálás. Másrészről mindkét nagyhata­lomnak annyira kézenfekvő érdeke a középeurópai viszonyok stabil és üdvös kialakítása, hogy valóban elvárható részükről az igazságos ítélet, amely az egyedüli feltétele annak, hogy a jövő­ben az egyetértés alapján alakuljanak ki a viszonyok a Dunamedencében. Abban a feladatban, amely a két hata­lomra hárul, jelentős szerepet játszik a wilsoni elveknek a trianoni szerződés­sel történt megsértése. Ezért most arról van szó, hogy ezt a balfogást ismét helyrehozzák és a magyar nép­nek visszaadják azt, amit húsz évvel ezelőtt, a néprajzi elv megsértésével jogosulatlanul elszakítottak tőle. Né­metország a szudétanémet kérdés ren­dezésével megmutatta, hogy még a saját követeléseit is alárendelte a nem­zetiségi elv elsőbbségének. Az a példa, amelyet a német birodalom ez alkalom­mal adott és amelyet még most is ad, amikor lemond a nyilvánvalóan nem jogosulatlan néprajzi célok túlzott értelmezéséről, feljogosítja annak fel­­tételezésére, hogy­ a vitában álló felek hasonló megértésről tesznek bizonysá­got. Olaszországot is, amelynek felépü­lésénél a nemzeti gondolat jelentette a kiindulópontot, ugyanez a gondolat vezérli és ezt az álláspontját nem egy­szer nemesszívű módon juttatta ér­vényre. Ugyanebben a szellemben kezdi meg a két hatalom munkáját, hogy tisztességes alkuszként segítsen be­fejezni a viszályt és megvesse a Duna­­medence népeinek jószomszédi együtt­élése alapját. Ezt szem előtt tartva, a világ közvéleménye az európai béke szempontjából is csak örvendetesnek találhatja, hogy a két hatalom elvál­lalta a döntőbíró szerepét. A Nachtausgabe azt írja, hogy a páriskörnyéki határok revíziója nem lehetséges, ha stratégiai, gazdaságpoli­tikai vagy tisztán hatalmi politikai elveket vesznek alapul. A Hamburger Fremdenblatt hang­súlyozza, hogy az európai érdekek szempontjából a legmelegebben kell üdvözölni azt, hogy Németország és Olaszország vállalta a döntőbírói szere­pet, mert így a Prága és Budapest közti nézeteltéréseket kiemelik abból a veszélyes szférából, amely időnként ezzel kapcsolatban megjelent a láthatá­ron. Ez alkalommal ismét azok család- 3 tak, akik átadták magukat annak a hiú reménynek, hogy Németország és Olasz­ország érdekei határnehézségek miatt délkeleten összeütközésbe kerülnek egy­mással. Jóllehet a müncheni egyez­mény végső fokon a négy hatalom tes­tületét vette tervbe döntőbírónak, megfelel annak a tényleges helyzetnek, amelyre Németország és Olaszország ma a délkeleti térségen igényt tarthat, ha a határviszályban szereplő mindkét fél egyedül őrájuk bízza a döntőbírás­kodást. Érthetetlen az a kritika, ame­lyet a francia sajtó egy része Anglia és Franciaország kizárása miatt gya­korol. Münchennek kimagasló jelentő­sége Európa jövendő megbékélésére nézve éppen abban rejlett ugyanis, hogy vége szakadt a versaillesi rend­szer valótlanságainak, amelyek Fran­ciaország és Anglia számára nekik földrajzi, politikai és gazdasági tekin­tetben ki nem járó döntőbírói szerepet juttattak Délkeleteurópában. Az a fon­tos, hogy most olyan rendet teremtse­nek, amely igazságos és örök érvénnyel biztat. Róma, október 31. Az olasz lapok vezető helyen köztik a német-olasz döntőbíráskodás hírét és kiemelik: Budapest és Prága bejelen- SZatrtUjjO&ca­gaz. I eMdtsxXJZAt o ^ pluyAt, hr&ShaftdJ

Next