Uj Magyarság, 1938. november (5. évfolyam, 247-272. szám)

1938-11-01 / 247. szám

4 tette, hogy fenntartás nélkül aláveti magát a döntőbírósági határozatnak. A Giornale d’Italia hasábjain Virginio Gauda vezércikkében a következőket írja: A közös német-olasz döntőbíráskodás mind­en egyéb állítással szemben bizo­nyítja, hogy az olasz és a német kor­mány a cseh­-magyar kérdés megítélé­sében és annak gyakorlati megoldása tekintetében is tökéletesen egyetért. Bebizonyítja továbbá, hogy a német­olasz együttműködés, amely a róma­­berlini tengelyben jut kifejezésre, az európai béke szempontjából fontos sze­repet tölt be és ezzel a két érdekelt fél által kért közbelépés igazságos, belátó formulával gyorsan le fog zárni egy olyan viszályt, amely könnyen veszé­lyes fordulathoz vezethetett volna. Ez a döntőbíráskodás megerősíti Olasz­ország és Németország középeurópai érdekeinek párhuzamosságát, amelyet maguk a dunai államok is elismernek, amit a magyar és a cseh kormány Ró­mához és Berlinhez intézett felkérése is bizonyít. Ami a Ciano gróf olasz kül­ügyminiszter és Ju­bbentrop német kül­ügyminiszter bécsi döntőbíráskodásának eredményeképpen létrejövő döntő meg­oldást illeti, úgy ebben a tekintetben a legnagyobb óvatossággal lehet csak nyilatkozni, tekintettel a jelen pillanat kényes voltára. Megismételhetjük azon­­bsz,z írja Gajda, azt, hogy mindkét kormány elismeri ann­ak szükségét, hogy : 1­ azonnal és véglegesen megoldják a­­ cseh-magyar határ kérdését, hogy­­ megszabadítsák a Dunavidéket olyan veszélyes helyzettől, amely ha elhúzód­nék, csak egyre súlyosabbá válnék; . . 2. kielégítsék a magyar követelések lényegét és érvényt szerezzenek azok­nak az igazságos és vitathatatlan nem­zeti jogoknak, amelyek az egyes álla­mok közötti egyensúly szükséges ténye­zőit jelentik­, 3. szívélyes szellemben közreműköd­őjének a cseh köztársaság új politikai berendezkedésénél, amely ország új em­berekkel és új eszmékkel igyekszik új nemzeti életet kezdeni szőkébb, de méltányosakb­ keretek között. A fasiszta Olaszország már a mos­tani viszály elején kijelentette, hogy nem a cseh nemzettel, hanem a szeren­csétlen emlékű Versailles­, trianoni és saint-germaini békeszerződéseken ala­puló politikai rendszerrel áll szemben. Azok a közlések, amelyeket néhány nap múlva Ciano gróf és Ribbentrop Ma­gyarország és Csehország­ képviselői előtt tenni fognak, életbevágó fontossá­gúak lesznek a két ország megbékélése és szívélyes együttműködése szempont­jából, valamint egész Európa szempont­jából is. Magyarország és Csehország hivatott vezetőiben a válság legvégső határán is volt annyi bölcsesség, hogy nem bocsátkoztak kalandos vállalkozá­sokba, mert mindkét részről bíztak Olaszország és Németország barátsá­gában és politikai felelősségérzetében. Az olasz és a német nemzet a legtelje­sebb elismeréssel adózik ezért és köve­tendő például állítja őket a nyugtalan európai lelkek elé. A cseh külügyminisztert Tiso és Volosin is elkíséri Bécsbe­ n . ....... Prága, október 31".­­A cseh minisztertanács hétfőn délután összeült. Chvalkovsky külügyminiszter kedden Bécsbe utazik, hogy ott képviselje a prágai kormányt, az­ új csehszlovák-ma­gyar határ megállapítására tartandó érte­kezleten. A minisztert elkíséri Tiso szlovák miniszterelnök, Volosin ruszin, miniszter­elnök és Krno, a prágai külügyminiszté­rium politikai.. osztályának vezetője. A cseh és magyar katonai szakértők hét­főn este 6 órakor Pozsonyban összeültek, hogy előkészítsék ama területek kiürítésé­nek technikai részleteit, amelyeket az olasz­német döntőbíróság Magyarországnak ítél meg. A katonai szakértők munkája mind­addig tart, amíg az átengedett területek megszállása, véget nem­ ér. . KEITH, 1931 NOVEMBER 1 wmackmisAg Szüllő Géza beszél a magyar többségű területek visszacsatolásáról Pozsony, október 31. A felvidéki magyarság teljes nyugalom­mal néz a jövő elé és várja a bécsi döntő­bírósági ítéletet. A felvidéki magyaroknak szilárd meggyőződésük, hogy Németország és Olaszország külügyminisztereinek dön­tése alapján rövidesen visszatérhetnek az anyaországhoz. Most tartotta­, ülését Po­zsonyban a magyar nemzeti tanács Szüllő Géza elnöklésével. Az üllésen a tanács több tagja nem vehetett részt, mert a Felvidé­ken olyan közlekedési nehézségek vannak, hogy idejében nem jelenhettek volna meg. Az ülést Szüllő Géza nagyobb beszéddel nyitotta meg és többek között a követke­zőket mondotta: " A trianoni békediktátummal Magyar­­országot úgy darabolták föl, hogy se a történelmi, se a jogi, se a közgazdasági, se a népi szempontokat nem vették számba. E tévedések miatt Középeurópában se az új, se­­ a régi államok nem tudtak meg­nyugodni és nem tudtak életképesen fej­lődni. A müncheni egyezmény segíteni kí­­vánvák ezen az állapoton, a ,,népi­ nemzet” álláspontjára helyezkedett. E célból az et­nográfiai határok megteremtésével akarja a középeurópai államok együttélését népi­­nemzeti állami elvek alapján biztosítani, s épp ezért kimondja, hogy­ nem lehet disz­­kriminálni az egyes államok között, vagyis egyenlően kell kielégíteni a népi nemzeti elv betartásával a német, a magyar és a lengyel nem­zetet.­­ A népi nemzeti etnikum határmeg­­állapításának egyik eszköze a népszámlá­lás, de ez nem az egyetlen eszköz. A nép­­számlálás tulajdonképpen az állam esz­köze annak kimutatására, hogy hány em­ber milyen körülmények között és milyen tedbosz °­ sk Halász kabátot, ruhát ,e fel a szabott árak! HALÁSZ DEZSŐ divatháza, VII. Rákóczi-útM Alpokká evőeszköz É­­­ nehét, nem öntött! Villa.... 70 fillér kanál ... 70 „ V kés . . . . 1.50 „ 1 ' kávéskanál 40 'Tlói-tMÁr Sültestálakat, széke­­/V/1 A0 kot, asztalokat köt- OyG DeOnbe adok Alpokka pecsenyén­, tisztás- és halastálak nagyon olcsón! SQLENFELD, Jíép»*inhA*-utc* M Meghívom . a megna­gyobbitot­t, ~a$f­étérti . megtekintésévé, ahol modern és ‘styl tini bútorok, országos.­­birú fotelágyalm­a. legjutá­­nyosabban ka­platók: Győrffylmre LAKBERENDEZŐ. IV., tráffqi-utca. 15 (Belvárosi mozgónál). Telefon: 184*200. öröklakások ZSOLTÁR UTCÁBAN (Lenke-tér mellett)... 3. 3. 4 szoba hallos és gázszép úri lakások befejezéshez közeled­nek: csendes, kirüpó levegőjű hely, kevés készpénzhez , amorti­­­zációs kölcsön. Elönyös vétel .. MIÉNK” Cpitőszövetkezet, jav., surai M­át a. Ja­m­its DIT BUNDÁK szakszerű alakítások Kókay intics mest­ernél. V., Vilmos csá­­szár-út 10. Telefon: 1 0 734. DIITflDIUr teljes laJcbeTen-OU luftUA­­dézések nagy vá­lasztékban. S20lkl kiszolgálás, jutányos árak. HAZAI BOTOR­­IPAR kés. váll., Baross-utca 46 tMária-utca sarok.) — Kedvezi fizetési feltételek. Használt és új . . . EVŐESZKÖZÖK. SZÉKEI, fl 0 7 T II I n IZ párberendezések, H d a I H LU n. bridzs­é asztalok R III IIIC nnif­­álak, tálcák, teás. 0 I III Dl­ U Un. Kávés készletek Igen élesen. Kölcsönzés. UUUUUl. Kit Algate* 26. faji eltolódásban él. De alapcélja sehol sem az etnikum egyedül elfogadható meg­állapí­tása. Az etnikum megállapításának vannak más módszerei. Éppen ezért a csehszlovák köztársaságban politikai a szervben tömörült magyarok pártja, az egyesült magyar párt elfogadja azt az álláspontot, hogy népszavazás nélkül, ipso facto etnikai, népi nemzeti határnak ismeri el azt a területet, ahol a népszám­lálási alapelv szerint abszolút többségben élnek a magyarok.. Szüllő Géza beszédének további részét a sajtár,emura nem­ engedte közzétenni. Petrásek Ágoston nemzetgyűlési képviselő ismertette a Nyitra­ és Érsekújvár közti vegyes, terület, valamint a Nyitrától . Lehangolt, étvágytalan, eldugott embereknél reggel telkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József” keserűvíz megszabadítja az emésztőcsatornát a fel­gyülemlett, erjedő és­ rothadó anyagoktól s az emésztőszervek további működését előmozdítja Kérdezze meg orvosát, északra fekvő magyar községek politikai kívánságait, amelyek népszavazástól vár­ják sorsuk eldöntését. Koncsek György tartománygyűlési képviselő a pozsonyi magyarság hasonló kívánságait tolmá­csolta. A nemzeti tanács nagy lelkesedés­sel fogadta a be­jelen­téseket és biztosította a n­yítravidéki és pozsonyi magyarságot-­­hogy a jogaiért vívott harcban teljes erő­­­vel támogatja. Kassát kiürítik a csehek Miskolc, október 31. Ideérkezett hírek szerint Kassa kiürí­tését, amely már napok óta folyik, a cseh hatóságoknak kiadott bizalmas rend-the­sis szerint állítólag november 2-án ■ eslig be kell­ fejezniük. Egyes katonai alakula­tok is elvonulóban vannak észak felé. Iglón mintegy 400 tiszt számára készítet­tek szállást, akiket Kassáról várnak. Az iglói katonai kiegészítő parancsnokság nyilvántartását és irodai berendezését a Fehér-Vág Völgyiben, hír szerint, Liptó­­szentmiklósra szállították. Szombaton múlt harminckét esztendeje annak, hogy II. Rákóczi Ferenc hamvait a messzi idegenből hazahozták régi szép fővárosa, Kassa gyönyörű székesegyházá­nak boltívei alá, hogy sugalmazó szelleme legyen­­ halló poraiban is nemzetének, amelyért a történelem folyamán senki se hozott­ nagyobb áldozatot, miint ő. Ezen a napon azóta minden esztendőben a Rá­­kóczi-kriptába zarándokol Kassa minden hű magyarja, hogy kegyeletes emlékezés­sel áldozzon régi vezérének. Kassa magyar­­­sága ebben az esztendőben is elzarándo­v köti a nagyságos fejedelem sírjához. A­ k­assai magyarok lélekemelő ünnepségéről a­ Pozsonyi Új Hírek a következőket írja:"Ti — A kassai magyarok ezidén hálát adt­ak Rákóczi hamvainál a jó Istennek ama­végtelen kegyelméért, hogy meghallgatta­ könnyes fohászaikat, meghallgatta imái­kat, amit az elmúlt húsz esztendő szomorú, idején Rákóczi sírja, mellőt küldtünk trónusa felé. Él a nagy, Rákóczi szelleme, él és megvédett bennünket, diadalra jut-­, látta az igazságos magyar ügyet. Október . ,29-én úgy hódoltak a kassai magyarok a mi nagy Rákóczink emlékének, hogy Őr hódolat méltó volt hazánk szentjéhez, sza­badságunk vezéréhez és méltó volt a kuruc Kassához, az Ő szeretett, régi szép főváro­sához is. — Magyarok! Ne feledjük soha, hogy a" jó Isten II. Rákóczi szelleme által tar­tott fenn és támasztott fel bennünket s az ő szellemében adja meg nekünk azt a boldogabb jövendőt, amelyet már régen megbűnhődtünk. Cseh hazugságok Ipolyságról A Magyar Távirati Iroda jelenti: “ A pozsonyi cseh rádió hírszolgálata, azt­­ állította, hogy az Ipolyságon maradt ál­lami vagy közalkalmazottakat elbocsátot­ták. Az alábbiakban felsoroljuk azokat az ipolysági állami, köz- és városi intézménye­ket, ahol a cseh megszállás alatt szolgá­latot teljesített tisztviselők és alkalmazot­tak a mai napig is szolgálatot teljesítenek. Nagy részük a hivatalos esküt is letette és hamarosan sor kerül a még esküt nem tett alkalmazottak eskütételére. Az országos közkórház vezető főorvosa, osztályfőorvosa és alorvosa helyén maradt Helyükön mar­adtak a számvevő és szegőd­­ményes alkalmazottak is. Több alkalma­zott önként hagyta el­ a helyét, és erről írásbeli nyilatkozatot is adott. A határszéli pénzügyőrség természetsze­rűleg feloszlott. Eltávozott tagjai a bevo­nulás napjától az új határon teljesítenek szolgálatot. Cseh légionistákról volt szó. A magyar bevonulás előtt távozott el a cseh, állomásfőnök is a cseh tisztviselőkkel; a helyén maradt két magyar és két szlovák alkalmazott már a bevonulás napjától szol­gálatot teljesít. A jövedéki hivatal cseh főnökével együtt a bevonulás előtt eltávozott. Ugyanakkor eltávozott a városi hivatal személyzete is, amelyből egy tisztviselő maradt vissza, aki ma a katonai ügyosztályt kezeli. A járásbíróság tisztviselői kara egy zsidó járásbíró kivételével a helyén ma­radt, letette a hivatalos esküt és rendesen végzi munkáját. A tisztviselők között több szlovák van. A bíróság vezetője is a he­lyén marad­t, vezető állásban. A posta, cseh főnöke a cseh legionista alkalmazottakkal, együtt a cseh csapatok­kal egy időben távozott el. A magyar tisztviselők okt­óber 11 -től, a­ bevonulás napjától szolgálatot teljesítenek és letet­ték a­ hivatalos esküt. A postán egy ma­gyar tisztviselő, három magyar és egy szlovák alkalmazott maradt, vissza.­.A város két jegyzője a csehekkel együtt távozott. A városbíró három nyugalma­zott jegyzővel végzi ideiglenesen a város ügyeit. A rendőrök megmaradtak. Közülük egy csak töri a magyar nyelvet. Az iskolák teljes tantestülete helyén maradt, csak a gimnázium szlovák igaz­gatója, a szlovák elemi iskola és a szlovák polgári iskola tantestülete távozott el ugyancsak a cseh csapatokkal egyidőben. A szlovák iskolák így önmaguktól szűntek meg, mert tantestületeik elhagyták a vá­rost. A cseh cs­endőrség a bevonulás napjának reggelén eltávozott. Helyét magyar csend­­őrség foglalta el, és magától szűnt meg a volt csehszlovák tanfelügyelet is, mert a tanfelügyelő a be­osztott tanítóval együtt már október 10-én Korponára távozott. A magyar irodai se­­­géderő helyén maradt. A magyar hatóság mindenkit átvett,aki, a helyén maradt. Arról nem tehet, hogy a bevonulás alkalmával a m­ai csehszlovák­­területen levő volt Ipolysági alkalmazotta­kat nem találta a helyükön. A magyar kor­,­mány és a magyar hatóságok jelszava ez­­„Mindenkit átvenni, aki a helyén maradt!”­­Nem azért élt a magyar és a szlovák nem­zet évezredes sorsközösségben közös hazáj­­ban, hogy egymástól tartania kellene. Ipolyságon bárki a helyszínen meggyőződ­hetik arról a tökéletes rendről és bizton­ságról, amely a város minden lakóját, neve­­­­zettségi vagy vallásfelekezeti különbség nélkül, eltölti. A teljes jogrend és az igaz­ságosság legfőbb biztosítéka éppen Sál-,­kovsky Jenő­ dr. volt tartománygyűlési képviselő, magyar kormánybiztos személye, aki mint ipolysági cikkós, legjobban is­meri a helyzetből előállott szükségleteket. Holder tüzérségi tábornok az új német vezérkari főnök Berlin, október 31. Hitler vezér és kancellár Milch repülő­­tábornokot, a légügyi minisztérium állam­titkárát, vezérezredessé, Triumpff altábor­nagyot, a légi vezérkar főnökét repülő­­tábornokká, Odét vezérőrnagyot, a­ minisz­térium hi­vatalfőn­ökét, akl­tábornaggyá lép­­tette elő. Reek tüzérségi tábornokot­, a­ hadsereg vezérkari főnökét, a vezérek­e-­­dési jelleg adományozásával kérelmére el­bocsátotta a tényleges katonai szolgálat­iból és megengedte, hogy az 5-ös számú, tüzérezred egyenruháját viselhesse. Új vezérkari főnökké a kancellár Halder tüzérségi tábornokot nevezte ki. Ugyan­ekkor elbocsátották a tényleges szolgálat-, bői Rundstedt vezérezredest és helyire az. ,1-es számú hadseregcsoport főparancs­nokává. Bock vezérezredest, a 3-as számú hadseregcsoport eddigi főparancsnokát ne­vezték ki

Next