Uj Magyarság, 1939. szeptember (6. évfolyam, 199-223. szám)

1939-09-01 / 199. szám

PÉNTEK, 1939 SZEPTEMBER 1 OTMAGIORiag A szovjet legfőbb tanácsa egyhangúan jóváhagyta a német-orosz szerződést Molotov kíméletlenül feltárta az angol és francia tárgyalófelek őszinteségének hiányát Moszkva, augusztus 31. A szovjetunió legfelsőbb tanácsa csü­törtökön este háromnegyed 9 órakor egyhangúan jóváhagyta a német-orosz támadást kizáró egyezményt. A legfelsőbb tanács ülése azzal kez­dődött, hogy Vorosilov hadügyi nép­biztos egyórás beszédet mondott az általános hadkötelezettséggel kapcso­latos törvényjavaslat kérdésében. En­ne­k az új törvénynek a rendelkezései a hadsereg és hadihajóraj lényeges megerősödését szolgálják, amelyet úgy érnek el, hogy 19 évről 18 évre leszál­lítják a katonai szolgálatra való behí­vás korhatárát és a két évjáratot egy­­időben hívják be szolgálattételre. Azon­kívül felemelik a katonai szolgálat idő­tartamát. A hadsereg és a határőrcsa­­patok egész altiszti állományának szolgálati idejét felemelik két évről legalább három évre. A hadsereg meg­erősítése érdekében nagyrészt meg­szüntetik a mostanáig fennálló hadkö­telesek felmentésére vonatkozó hatá­rozatokat és az egész hadseregben fel­emelik a hadkötelezettségi korhatárt. Vorosilov beszéde után a támadást kizáró és tanácskozási n­émet-szovjet­­-orosz szerződés ratifikálására került sor. A tágas márványteremben az utolsó ülőhelyet is elfoglalták. A diplo­máciai testület páholyában megjelent a Moszkvában akkreditált valam­ennyi követség vezetője, csupán Anglia és Franciaország nagykövetei hiányoztak. A sajtópáholyban teljes számban meg­jelentek a külföldi lapok képviselői. Molotov miniszterelnök és külügyi népbiztos nagy érdeklődéssel várt be­szédében kíméletlenül feltárta az angol és francia tárgyalófelek őszinteségé­nek hiányát és megállapította, hogy Anglia és Franciaország egyáltalában nem gondol tényleges bék­eeszköz meg­teremtésére, hanem csakis olyan szer­ződésre, amelynek minden hátránya Szovjetoroszországot terhelte volna. Ezzel szemben a támadást kizáró né­­met-szovjetorosz szerződés világtörté­nelmi jelentőségű döntés. A történelem bebizonyította, hogy a szovjetunió és Németország kölcsönös ellenségeske­désből és egymás ellen folytatott há­borúból csak kárt szenved. Ezért a két nép nem akar egymással ellensé­geskedni, hanem kölcsönös békére van szükségük. Az augusztus 24-iki szerző­dés véget vet az ellenségeskedésnek kö­zöttük. Még ha a háború Európában nem is lenne elkerülhető, a német­­szovjetorosz szerződés következtében a háborús cselekedetek arányai korláto­zottak lesznek. Ezért a szerződéssel csak ott elégedetlenkednek, ahol a há­borús gyújtogatók békebarátok álarca alatt dolgoznak. A szovjetunió kül­politikája szilárdan népeinek érdekét tartja szem előtt, mégpedig kizárólag ezeket az érdekeket. A megkötött szer­ződés fordulat az európai politikában, mégpedig, lényegét tekintve, a béke javára. A szerződés a szovjetuniónak is új lehetőségeket nyit és új fejlődést a saját erői számára a nemzetközi arénában. A beszéd befejezése után a legfel­sőbb szovjettanács határozatot hozott, amelynek értelmében helyesli a kor­mány külpolitikáját és megerősíti a Németország és Szovjetoroszország kö­zött aláírt megnemtámadási szerző­dést. Berlin, augusztus 31. A német birodalmi kormány és a szovjetorosz főtanács csütörtökön este ugyanabban az időpontban Berlinben, illetőleg Moszkvában ratifikálta a tá­madást kizáró és tanácskozási német­­szovjetorosz szerződést. Az esti órák­­ban, amikor Berlinben ismertté vált a Vezérnek és a birodalmi kormánynak a béke fenntartása és megszilárdítása érdekében Lengyel­­országnak tett ajánlata és ennek a len­gyel kormány részéről történt gyakor­lati elvetése, a birodalmi főváros út­vonalai megélénkültek. Mindenekelőtt a Wilhelmsplatzon sereglettek egybe az emberek, hogy a komoly órákban meg­jelenésükkel bizonyságot tegyenek hű­ségükről a Vezérnek. A téren felállított hangszórókon a lakosságot tájékoztat­ták a politikai helyzetről. Nagy meg­elégedéssel fogadták azt a jelentést, hogy Oroszország jóváhagyta a német­orosz egyezményt. Kevéssel később ber­lini újságok rendkívüli kiadásai jelen­tek meg, amelyeket valósággal szét­kapkodtak az emberek és sokáig éltet­ték Hitler vezért. Berlinbe pénteken érkezik meg a szovjet katonai küldöttsége, hogy elő­készítse a német-orosz katonai szerző­dés megkötését. X­II. Pius pápa újabb békeakciója A Szentszék álláspontja fedi az olasz kormány álláspontját, hogy csak gyökeres megoldás biztosíthatja a tartós és igazságos békét Vatikánváros, augusztus 31. A Havas-iroda jelentése szerint a pápa újabb diplomáciai lépést tett az érdekelt hatalmaknál. Maglione bíbo­ros-államtitkár csütörtökön délelőtt Castelgandolfoban hosszas tanácsko­zást folytatott a Szentatyával. A bíbo­ros-államtitkár a tanácskozás után azonnal visszatért a Vatikánba és ma­gá­hoz kérette a szentszéki olasz, né­met, francia és lengyel nagykövetet, valamint az angol követet és írásbeli jegyzéket nyújtott át nekik. A Havas-iroda vatikáni körökből szerzett értesülése szerint XII. Pius pápa az olasz, német, francia, lengyel és angol diplomáciai megbízottnak át­adott okiratában az Európát fegyveres összetűzéssel fenyegető kérdések bé­kés úton való megoldása érdekében emel szót. Hír szerint az ő­t iratban a pápa az említett öt állam felelős kor­mányfőihez fordul, hogy amíg nem késő,­ tegyenek meg minden lehetőt az általános fegyveres összetűzés elkerü­lésére, ami csak borzalmas szerencsét­ lenségbe sodorná Európát. Vatikáni körökben kijelentették, hogy a Szentszék a béke fenntartásába vetett reményét még nem vesztette el. A legfőbb egyházi személyiségek álta­lános nézete szerint az utolsó pillanat­ban sikerülni fog elkerülni a háború kitörését. Az olasz, német, francia, angol és lengyel nagykövet távozása után Mag­­lione államtitkár hosszabb nagyjelentő­ségű megbeszélést folytatott Borgongini Duca kri­ináli apostoli nunciussal. XII. Pius pápa csütörtökön délelőtt Castelgandolfoban kihallgatáson fo­gadta Angelo Rotta budapesti apostoli nunciust is, aki azután visszutazott a magyar fővárosba. A Gazetta del Popolo vatikánvárosi értesülése szerint a Szentszék állás­pontja a mai nemzetközi válság idején nagyjából fedi azt az álláspontot, ame­lyet a Popolo d’Italia szerdai számában kifejtett, vagyis, hogy csak gyökeres megoldás biztosíthatja a tartós és igaz­ságos békét. Az olasz szárazföldi hadsereget Mussolini két csoportra osztotta Az egyik hadseregcsoport parancsnoka a piemonti herceg, a másiké Graziani tábornagy . A király és a Duce parancsára az egész olasz nép kész a dicső­séges kötelességteljesítésre, írja a Giornale d’Italia Róma, augusztus 31. Mussolini miniszterelnök, mint hadügy­miniszter elrendelte, hogy szeptember 1-től kezdve az olasz szárazföldi hadsereget két csoportba osszák be. Az első hadseregcsoport parancsnoka a piemonti herceg, mint hadseregtábornok. Ehhez a csoporthoz tartoznak a Marinetti és Grössi tábornokok parancsnoksága alatt álló hadtestek. A második hadseregcsoportot Graziani tábornagy parancsnok­sá­ga alá rendelik. Ehhez a csoporthoz tartoznak az Ambossi és Bastico tábornok parancsnoksága alatt álló hadtestek. Ugyancsak csütörtökön jelent meg a hadügyminisztérium egy másik rende­lete, amely fontos katonai előléptetéseket tartalmaz. Alfredo Dallolio hadseregtá­bornok és szenátor, aki hadfelszerelési fő­felügyelő volt, erről az állásáról magas korára való tekintettel lemondott. Dallolio már a világháború alatt hadfelszerelési miniszter volt és 1935-ben nevezték ki hadfelszerelési főfelügyelővé. Ezt az állást kitűnően töltötte be, annak ellenére, hogy jelenleg már 86 éves. Utódjává Fava Grossit, a fasiszta milícia tábornokát ne­vezték ki, aki a spanyol polgárháborúban résztvett olasz csapatok intendánsa volt. A Duce rendeletét, amely a szárazföldi hadsereg kettéosztásáról intézkedik, a csütörtök esti lapok az olasz felkészültség jelének tartják. A félhivatalos Giornale d’Italia rámutat arra, hogy Olaszország a fasizmus tizenhétéves uralma alatt olyan hadsereget szervezett, amely egyet­len más hadseregtől sem marad el. A csapatok nagy részének tisztikara és le­génysége két háború tűzpróbáját állotta már ki. A lap hangsúlyozza, hogy a piemonti herceg hadseregfőparancsnokká való kinevezése különösen nagyjelentő­ségű, mert a Savoyai királyi ház már a középkor óta összeforrt az olasz nemzet­tel. Az a tény tehát, hogy a piemonti her­ceg lett az egyik hadseregcsoport fő­­parancsnoka, egységet teremt a királyi család és a nemzet között a csatamezőn is. Ezután Graziani tábornagy, a másik hadseregfőparancsnok érdemeit ismerteti a lap és rámutat arra, hogy az afrikai hadjárat alkalmával bebizonyította hő­siességét és nagyságát. Graziani tábor­nagy Olaszország „nagy katonája”, aki tapasztalataival és hadvezéri zsenijével korunk legnagyobb hadvezérei közé tar­tozik. A Giornale d’Italia végül hangsúlyozza, hogy az egész olasz nép kész a király és a Duce parancsára a dicsőséges köteles­ségteljesítésre és a harcvágyó katonák, akik Olaszország igazi acél-védőfalai, ma­guk mögött tudják az egész nép egységes akaratát. Rómában egyébként hivatalos nyilatko­ Államtanács Párisban Páris, augusztus 31. A francia kormány csütörtökön este hat órakor Lebrun köztársasági elnök el­nöklésével államtanácsot tartott az Elysée­­palotában. Daladier miniszterelnök és Bonnet külügyminiszter beszámolt az ál­lamtanácsnak a nemzetközi helyzetről. A Havas-iroda jelentése szerint a miniszte­rek egyhangúan úgy határoztak, hogy szi­lárdan fenntartják Franciaország vállalt kötelezettségeit. Az államtanács előtt délután öt órakor Daladier előbb Gamelin tábornokot, azután Lukasiewicz lengyel nagykövetet fogadta. Newyork, augusztus 31. Az amerikai biztosítótársaságok be­jelentették, hogy szeptember 6-tól kezdve nem biztosítják az Atlanti-óceáni, a Föld­közi-tengeri vagy a Fekete-tengeri ki­kötőkbe irányított vagy onnan jövő szál­lítmányokat angol vagy francia hatósá­gok részéről történő elfogatás, lefoglalás, visszatartás, igénybevétel vagy kisajátítás vol,Té­ntai eben. 3 zat jelent meg, amely szerint Olaszor­szágban a szükséges készletek olyan mér­tékben állnak rendelkezésre, amelynek alapján az állam nyugodtan nézhet min­den megpróbáltatás elébe. A kormány erélyes intézkedéseket tesz a gazdasági életnek a mai körülmények között szükségessé vált megszervezésére. Csütörtökön az árak szabályozásának és az áruk felvásárlásának szigorú megtiltá­sára került sor. A rendelet szerint az ár­drágítókat és az áruhalmozókat esetenként három évig terjedő fegyházzal, vagy tíz­ezer líráig terjedő pénzbüntetéssel sújtják. Ugyancsak csütörtökön jelent meg a kor­mány rendelete a vasúti, hajózási és gép­kocsiforgalom szabályozásáról is. A vas­úti forgalom olaszországi viszonylatokban 50 százalékkal csökken, a Budapest és Róma közötti vasútforgalomban eddig nincsen változás. A benzin és nehézolajok­kal hajtott motorosvonatokat gőzmozdo­nyokkal hajtott szerelvényekkel cserélik fel. A hajózási forgalmat szintén 50 szá­zalékkal csökkentik. Az olasz délamerikai, északamerikai és távolkeleti hajójáratokat beszüntették. A nagy felkészülés egyik jele az a ren­delet is, amely megtiltja a kávénak ki­csinyben és nagyban való árusítását és ki­mérését. Az ország egész kávékészletét a katonaság számára tartják fenn. Egy má­sik rendelet kimondja, hogy szeptember 3-tól kezdődően a nyilvános éttermeket, kávéházakat és a szórakozóhelyeket éjjel tizenegykor be kell zárni. Olasz gazdasági körökben megelégedéssel utalnak arra, hogy az idei gabonatermés a jövő évi ter­més betakarításáig bőségesen fedezi az or­szág szükségleteit. Burgonyával és hüve­lyes véleménnyel hasonlóképpen el van látva az ország. Az északolaszországi nagyvárosokból, így Torinóból és Milánóból jelentik, hogy az ottani hatóságok nagyarányú légvé­delmi intézkedéseket tettek. Naponta tar­tanak légvédelmi gyakorlatot. A Rómában folyó gyakorlatokon Vatikánváros is részt­­vesz. Vatikánváros fegyveres alakulatai­nak tagjait és a lakosság nagy részét gáz­védő álarccal látták el. Rómában csütörtökön este nagyszabású légvédelmi gyakorlat során elsötétítették a várost. A Regime Fascista csütörtök esti vezér­cikkében a helyzetet változatlanul súlyos­nak tartja. Sötét erők, írja Farináci lap­jában, azon működnek, hogy felborítsák a békét. A Duee hallgatag és szívós munká­val dolgozik a béke fenntartásán és annak az igazságos bék­ének megteremtésén, amely megadná Európának a tartós egyen­súlyt. A Duee semmit sem mulasztott el és semmit sem fog elmulasztani ennek a célnak érdekében és az egész világ háláját és népének bizalmát érdemli. KIESZítNEK ,. NŐI KACAP rapdelek 4.M­US1. ««ZSEF-Hrtt * •

Next