Uj Magyarság, 1939. október (6. évfolyam, 224-248. szám)

1939-10-01 / 224. szám

■*f­t­fa 20H11& ELŐFIZETÉSI ÁRAK: EGY HÓNAPRA FFI FI STFRKFSTTff* ------ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATALI 1 PENGŐ NEGYEDÉVRE 0 PENGŐ. FÉL- " BUDAPEST, ", JÓZSEF-KÖRÚT 5. ÉVRE 18 PENGŐ. EGYES SZÁM ÁRA MILOTAY ISTVÁN (WEN) TELEFON: 1-464-20, 1-464-28, 1-464-29 ÉS KÖZNAPON 10, VASÁRNAP 20 FILLÉR SC­I * 1-444-00. POSTACSERESZÁMLA 0500 1939 október I VASÁRNAP VI. évfolyam 224. szám Clairo gróf német meghívásra Jövő héten összeül a birodalmi gyűlés a kormánynyilatkozat meghallgatására légiharcok és tüzérségi párbaj a nyugati fronton Moscicki lengyel köztársasági elnök lemondott, utóda Párisban Raczkiewicz volt szenátusi elnök, aki rendeleti úton lemondatta az eddigi kormányt s ugyancsak Páris székhellyel új kabinetet nevezett ki . A német fővárosban számolnak Molotov közeli látogatásával A­ szomszédok a Kárpátoknál írta: Milotay István Lengyelország tragikus bukása s a német-orosz megegyezésben bejelentett negyedik felosztása talán senkit nem érint közelebbről, mint bennünket. E világpolitikai változás következtében a magyar-lengyel határ nagy része szov­jet-magyar határrá lett, az orosz biro­dalom pedig a Kárpátok hosszú vona­lán közvetlen szomszédunkká- Az ezer­éves magyar történelem folyamán most először jutott hozzánk ebbe a közel­ségbe. A kettős monarchia idején még elválasztott tőle bennünket Galicia és Bukovina, a világháború után elválasz­tott Lengyelország és Románia, hogy ezek dacára, a szövetséges Csehszlová­kia jóvoltából, mégis átlépjen a Kárpá­tokon s az egykori magyar Felvidéken át szinte a Duna vonaláig ereszkedjék hatalmi, katonai jelenlétével. Szemébe kell néznünk ennek a változásnak. Magyarország ezer éven át, vagy legalább is Szent Istvántól kezdve min­dig a nyugat legkeletibb kiegészítő része volt, csakugyan annak keletre előretolt legszélsőbb bástyája. Sor­sunkra, politikai életberendezésünkre, társadalmi, nemzeti szerkezetünkre, vallási mozgalmainkra, gazdasági bol­dogulásunkra, kulturális fejlődésünkre mindig innen, nyugatról kaptuk a döntő hatásokat. Innen kaptuk, német­római közvetítés útján, az államvallássá lett katolikus kereszténységet éppen úgy, mint évszázadokkal később a pro­testáns kereszténységet. Mind a kettő elterjedésének keleti határvonalai min­dig egybeestek a történelmi Magyar­­ország politikai és földrajzi határaival. Nyugatról kaptuk a rendiség állami és társadalmi rendszerét éppen úgy, mint a liberalizmus, a gazdasági szabadelvű­ség végzetes hatásait. Magyarország a kelet szellemi ura­lomra jutásának békés, vagy erőszakos kísérleteit, ezer év folyamán mindig nagy öntudatossággal elhárította ma­gától. Ezt tette, mikor szakított az ős­magyarság keletről hozott pogányságá­val s ennek megismétlődő feltámadá­sait Szent István után könyörtelen erő­vel leverte, kiirtotta. A görögkeleti val­lás térhódító kísérletei éppúgy megbuk­tak a magyar nyugati orientáció ellent­­állásán, mint századokkal később a bol­­sevizmus barbár belső forradalma. A nemzetszervezés és illamfenntar­­tás nagy művészete a nyugat és kelet közé szorult Magyarországtól szinte Szent István óta roppant feladatokat kívánt, az óvatosság, a rugalmasság, az egyensúlytartás állandó, szinte haj­szálra kiszámított erőfeszítéseit. Népi, nemzeti erőforrásaink sose voltak ak­korák, mint keleti vagy nyugati szom­szédaink é­s állami hatalmunk politikai, katonai ereje is csak a nemzeti­ nagy­ság kivételes, átmeneti időszakaiban tudott egyszerre két nyomás ellen ered­ményesen küzdeni. A bizánci, kelet­római birodalom hegemonikus hatalmi kísérleteit csak a III. Béla Nagy­­magyarországa tudta kivédeni. Az Ár­pádok Magyarországa csak azért és ad­dig erősödhetett meg a német szom­szédság árnyékában, amíg a nyugati birodalmat belső megosztottság tépte és gyöngítette. Mátyás király kétségbe­esett erőfeszítése, amellyel a német bi­rodalmat magyar vezetés alatt pró­bálta a török veszéllyel szemben meg­szervezni, erőnket felülhaladó, arányta­lan vállalkozásnak bizonyult. IV. Béla alatt a tatár betörés idején először történt, hogy Magyarország földjét az Árpádok óta keleti ellenség taposta, s először történt, hogy a ma­gyar birodalom nagy része két éven át egy keleti barbár hatalom legnyugatibb tartományává alakult. A bizánci kelet­római császárság lehanyatlása után egy ideig még a keleti tatár birodalom fenyegetett bennünket szórványos, pusztító beütéseivel, hogy azután, Bizánc elestével, az ozmán-török impé­­rium hódító nyomása nehezedjen ránk ellenállhatatlan erővel. A mohácsi vész után a nyugati né­met és a keleti török nagyhatalmi poli­tika két malomköve közé kerültünk. Arra, hogy mind a kettővel szemben egyszerre sikeresen védekezni tudjunk, a gyenge uralkodók alatt belsőleg meg­rendült, legyengült Magyarországnak nem lehetett többé elég ereje. Választa­nunk kellett volna egységesen, vagy a törökhöz állunk, illetve alávetjük ma­gunkat neki, mint balkáni szomszé­daink, egykori szövetségeseink, a szer­­bek és a bolgárok, vagy ugyancsak egységesen a nyugati német hatalom­hoz szegődünk s mint annak részei, el­kötelezett szövetségesei és ő erejével együtt próbálunk a töröknek ellent­­állni. Mi se az egyiket, se a másikat nem tettük, hanem a harmadikat, a leghálatlanabbat választottuk, meg­hasonlottunk egymással, kettészakad­tunk s két évszázadon át egyszerre és egyidőben, szinte állandóan mind a kettővel szemben önvédelmi harcot, egymással szemben pedig a kuruc­­labanc jelszavak alatt belső testvér­­háborút folytattunk. Nem tudtuk ma­gunkat se arra rászánni, mint a szer­­bek vagy a bolgárok, hogy a török ura­lom alatt meghúzódva, állami önállósá­gunkról lemondva, legalább népi erőin­ket megkíméljük s azok birtokában ki­várjuk a nemzeti feltámadás idejét. De az alkalmazkodásnak azt a másik mód­ját se tudtuk magunkévá tenni, ame­lyet a csehek a fehérhegyi csata után olyan művészettel gyakoroltak, mikor behízelegték magukat a német-római császárok kegyeibe, így népi erőiket is megkímélték, a művelődés folytonossá­gát is biztosították a maguk számára és sokszor az egész birodalom katonai, politikai vezetésében is döntő szerep­hez jutottak. A történelem kikerülhetetlen logikája volt, hogy végül mégis a német-római császárság, a Habsburgok ereje szabadí­tott föl bennünket a török hódoltság alól, hogy aztán ezen a címen újabb beavatkozási és uralmi igényeket tá­masszon velünk szemben egészen a 67-es kiegyezésig. De ehhez is, hogy ez az egyensúlyi állapot létrejöjjön, előbb mi végigcsináltuk a negyven­­nyolcas szabadságharcot, Ausztriának és a Habsburg-háznak pedig ki kellett válnia a nagy német birodalomból s örökre le kellett mondania a német­római császárság hódító hagyományai­ról. Azok a szövetséges kisebb hűbéri államok, amelyek a magyar nagyhata­lom idején Magyarországtól függőség­ben­­ éltek, mint Bulgária, Moldva- Havasalföld, vagy Szerbia, a mi meg­gyengülésünk után, vonzóerőnk és urré­­i nagyságunk lehanyatlásával, a dolgok logikája szerint előbb a török, ennek visszaszorulásával az orosz-szláv uralom érdekszférájába kerültek. Az innen szított nemzeti aspirációik kezd­ték ki aztán a kettős monarchia össze­tartó kapcsait. Ennek az orosz balkáni befolyásnak csak pillanatnyilag tudott határt szabni az Andrássy Gyula kül­politikai zsenije, aki a sanstefanoi török-orosz béke után a berlini kon­gresszuson német segítséggel keresztül­­húzta a cári Oroszország számításait. Bosznia-Hercegovina okkupációja And­rássy elgondolásában egy pár rövid év­tizedre felidézte a régi magyar Balkán­hegemónia céljait és aspirációt, a ket­tős monarchia keretei között. A hatvanhét után adott nyugalmi helyzetet, sajnos, nem arra használtuk föl, hogy Magyarországot belülről, a belső népi gazdasági, szociális refor­mok útján minél erősebbé tegyük, ha­nem a kuruc-labanc hagyományok nyo­mán ádáz közjogi harcok formájában tovább folytattuk belső harcainkat, körülöttünk reánk leső idegen nemzeti­ségek növekvő tengerében, egészen­­ a világháborúig. Ez a világháború úgy talált bennünket nyakunkban félszázad­ról elmaradt belső problémáinkkal, ezek között talán a legsorsdöntőbbel, a ma­gyar agrárreform nagy adósságával. Hogy most, a második világháború küszöbén még mindig ugyanezzel küsz­ködjünk. 1867-től kezdve a kettős monarchia vette át a régi Magyarország egyen­súlyozó szerepét a kelet-nyugat hatá­rán terjeszkedő új nagyhatalmak kö­zött. Nyugatról a Hohenzollernek új német birodalma támadt föl, keletről pedig a török veszély, a török impé­­rium helyére Nagy Péter óta növekvő erővel nyomult fel az új Oroszország a pánszláv imperializmus céljaival és igényeivel. Ez a pánszláv imperializmus éppúgy megtalálta a maga útját a csehek szívéhez és vágyálmaihoz, mint a balkáni szláv testvérnépek terjeszke­désre törő hatalmi ambícióihoz, sőt megtalálta ezt az utat a magyarországi szlováksághoz és ruténséghez is. A világháború legnagyobb baklövése az volt, mikor a kettős monarchiát és Magyarországot megsemmisítették s ezzel Középeurópa egyensúlyhelyzetét teljesen feldúlták és végérvényesen bi­zonytalanná tették. A kisantant-lengyel kombináció húsz évig se tudta betölteni azt a szerepet, amelyet a versaillesi és trianoni békék kitervezői nekik szán.

Next