Uj Magyarság, 1940. január (7. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-04 / 2. szám

7 sok során egymás iránt tanúsítanak. Tokiói hírek a moszkvai szilveszter megegyezést úgy magyarázzák, hogy a japán politika ezzel a megállapodással támaszt keres magának a vészesen kö­zeledő japán-amerikai szerződésen kí­vüli állapothoz, ami gazdasági háborút szokott jelenteni. Abban az üzenetben, mellyel Roosevelt elnök az amerikai törvényhozás huszonharmadik üléssza­kát megnyitotta, a japán-amerikai fe­szültség küszöbönálló korszakáról nem esik szó. Az üzenet mégis világosan mutatja, hogy az Egyesült Államokban nem nézik tétlenül és közömbösen a világ eseményeinek alakulását. Még a strucc egészségének se használ, ha a homokba rejti a fejét, mondta többek között Roosevelt. A problémák azon­ban, amelyek elől az elnek szavai sze­rint az amerikai struccok el akarnak bújni, az Egyesült Államok számára ma legalább olyan aktuálisak a távoli Ke­leten, mint az európai harcmezőkön. Általános szavakba öltözötten ez benne is van az elnöki üzenetben. Amikor a kis nemzeteket fenyegető veszedelmek­ről beszél, nyilván Európát érti. De amikor felteszi a kérdést: hová ve­zetne, ha a világ kereskedelmét egyet­len nemzet vagy hadcsoport kerítené kezébe fegyveres erővel, bizonyosan nem a tengereken uralkodó brit hata­lomra gondol, hanem arra az új ázsiai rendre, amelyet legelső és legfőbb céljukul­­ a japánok tűztek maguk elé. MMAWSlfi CSÜTÖRTÖK, 1940 JANUÁR 4 A finnek már a norvég határnál is visszaverték a szovjet csapatokat Helsinki, január 3. Egyhónapi kemény küzdelem után el lehet mondani, hogy a karéliai földszoro­­son a finn csapatok mindenütt megtartot­ták azt a vonalat, amely a Vuoksi-folyó­­­­tól indul ki és a földszoros középső és nyugati részén több tavat szel keresztül. Ezen a vonalon indították a szovjet csa­patok a leghevesebb támadásokat. Úgy be­csülik, hogy egyedül csak a karéliai föld­szoroson az oroszok ezer harckocsit ve­tettek harcba.. Az ellenség a karácsony előtti héten fejtette ki a legerősebb nyomást. A szov­jet parancsnokság több alkalommal küldött az arcvonalra erősítéseket, de a támadá­sokat minden alkalommal, nagy vesztesé­geket okozva, visszaverték. Különösen a gépesített és a páncélos csapatok elleni küzdelemben bizonyult kiválónak a finn harci módszer. Mindezideig az arcvonal legkülönbözőbb részein négyszáznál több harckocsit semmisítettek meg vagy zsák­mányoltak a finnek. A harckocsik leg­nagyobb részét a karéliai földszoroson zsákmányolták. Maguk a finnek biztosra veszik, hogy a jövőben is hatékony ellenállást tudnak ki­fejteni, még ha az ellenség szünet nélkül intéz is támadást és ha az orosz támadást heves tüzérségi tűz támogatja is. A karé­liai földszoroson állás­háború folyik, amelyben az ellenség mindenekelőtt elsán­­colni igyekezett magát. Ezzel szemben az arcvonal többi részein mozgó háború folyt. A Ladoga-tótól kezdve, végig az egész keleti határon az ellenség az utakon nyomult előre, harckocsikkal és tüzérség­gel támogatott csapatokkal. A háború elején a finnek arra szorítkoztak, hogy nehézségeket és súlyos veszteségeket okoz­zanak a szovjet csapatoknak, hogy feltar­tóztassák előnyomulásukat. A finnek visszavonultak és elsáncolták magukat a már előre elkészített állásokban. Ezekből az állásokból kiindulva intézték azután az ellentámadást és sikerült is visszafoglal­­niuk az elvesztett terület nagy részét. Az első sikert Tolva­ji­rinnél érték el. Itt az ellenséget kény­szer­ítették, hogy harminc kilométernyire vonuljon vissza, egészen Agläjärviig, ahol­­a legutóbbi hét végén az orosz csapatokat megsemmisítették és nagy zsákmányt ejtettek. A másik döntő had­művelet Suomisalminál történt, ahol hatal­mas orosz erőket vetettek harcba, hogy Finnországot a legszűkebb részén kettévág­ják. Suomisalmit először kiürítették a fin­nek, azután ismét visszafoglalták és az oroszokat egészen Kiantajärvi vidékéig vetették vissza Egy szovjet hadosztályt gyakorlatilag teljesen megsemmisítettek. Az oroszok többezer halottat és nagy hadi­­anyag-készletet hagytak hátra. A szovjet­hadosztály maradékát szétszórták az erdők­ben. Az erdők megtisztítása most folyik. Sallá vidékén és Petsamo vidékén, az ellenséget hátrálásra kényszerítették. Eze­ken a vidékeken különben a lappföldi tél nagyon­­csökkenti a cselekvés lehetőségeit. A finn sikereket végül a Kuhmo és Lieksa vidéki csapatok hadműveletei tették tel­jessé. Itt a szovjet csapatokat egészen az orosz területig vetették vissza. A háború első hónapjában minden orosz kezdeménye­zés, minden orosz támadás teljesen meg­hiúsult. A tengeren a parti tüzérség a partoktól megfelelő távolságra­ tartotta az orosz ten­geri haderőket. A Finn-öböl lassanként be­fagy és az orosz tengeri haderők cselek­vési lehetősége csökken. A hadijelentések­ben gyakran említett koivestói finn parti ütegeket a szovjet tengeri- és légihaderő több alkalommal bombázta, anélkül azon­ban, hogy figyelemreméltó eredményt ért volna el. Ezek az erődítmények nagymér­tékben akadályozzák az orosz szárazföldi hadműveleteket, mert a karéliai földszoro­son levő szovjet csapatokat tetszés szerint áraszthatják el tüzérségi tűzzel. Ami a karéliai földszoroson lévő finn tüzérséget illeti, a vidék ismereténél fogva jelenté­keny előnyökkel rendelkezik a szovjet­tüzérséggel szemben. Ez magyarázza meg, hogy az orosz messzef­ordó tüzérség miért hallgatott el egy idő óta. Az orosz légihaderő a városok és az arcvonal mögötti falvak bombázásával nyilvánvalóan meg akarja félemlíteni a finn lakosságot. Most kitűnt, hogy ezt a célt nem érték el. Minden alkalommal, ami­dőn az orosz légihaderő katonai célponto­kat akart bombázni, csak igen nagy ma­gasságból tehette és ennek következtében nem okozott számottevő kárt. A finn lég­­védelmi tüzérség által elért eredmények minden várakozást felülmúlnak: a vadász­­repülőgépek, amelyek számra és a gépek gyorsaságára nézve nem állnak a szovjet­vadászgépek felett, igen súlyos vesztesége­ket okoztak az oroszoknak. A finn légvé­delmi tüzérség és a finn gépek által le­szállásra kényszerített orosz repülőgépek számát 150-re becsülik, nem számítva hozzá az erdőkben lezuhant gépeket, ame­lyeket csak később fognak felfedezni. London, január 3. A londoni finn követség jelenti, hogy Finnország négyheti hadjárat után, amely­nek során nyolc arcélen harcolt,a száraz­földön, vízen és a levegőben védelmi vona­lait mindenütt sértetlenül tartotta meg. Meghiúsították az oroszok összes partra­szállási kísérleteit. Az orosz légitámadások, amelyeket néha 300 repülőgéppel is végre­hajtottak, csak polgári életet pusztítottak, de katonai eredményeket nem értek el. Helsinki, január 3. Megerősítik, hogy a finn hadsereg bal­szárnya az északi arcvonalon visszafog­lalta az egész norvég határral szomszédos területet Nautsitól Petsamoig. A finn főhadiszállás különben szerdán ezt a hivatalos jelentést adta ki: Szárazföldi hadsereg: Január 2-án a karéliai földszoroson a szokásos tüzérségi tevékenység. Taipaleemjoki mellett az el­lenség tüzérségi tüze délelőtt — támadás előkészítésére — déli 1 óráig egyre foko­zódott. Utána az ellenség gyalogsága he­ves támadást kezdett. Gyalogságunk és tüzérségünk tüze a támadást visszaverte, igen nagy veszteségeket okozva az ellen­ségnek. Este az ellenség Hatjalahden­­jarvitől északra is támadott. Ezt a táma­dását is visszavertük. A Ladoga-tótól északkeletre egész nap folyt a harc né­hány támaszpont birtokáért. Ezenkívül élénk tüzérségi és járőrtevékenység is folyt. Ai­tojoki mellett csapataink meg­semmisítettek egy géppuskákkal megerő­sített ellenséges századot. Az ellenség el­lentámadásait visszavertük. Suomisalmi mellett csapataink Rante irányában meg­semmisítettek öt páncélos harckocsit és két páncélos gépkocsit. Juntusranta irá­nyában csapataink elérték a Kokkojärvi nyugati partját. Az arcvonal más szaka­szairól nincs jelenteni való. Tengeri haderők: A Ladoga-tó partjain kisebb harcok voltak. Egyébként január 2-án a vihar és a hófúvások megakadá­lyozták a hadi tevékenységet. Légi haderők: Említésre méltó ellen­séges légi tevékenység nem folyt. A nap folyamán megtaláltuk az ellenségnek azt a három repülőgépét, amelynek meg­semmisítését eddig bizonytalannak tar­tottuk. Moszkva, január 3. A leningrádi katonai körzet vezérkara a következő hadi jelentést adta­ ki: Január 2-án Finnországból semmi lé­nyeges eseményt nem lehet jelenteni. A rossz idő miatt az oro­sz légihaderő csupán felderítő repüléseket végzett. Herczeg Ferenc mint „wates“ nagy nyi­latkozatot adott az egyik liberális délutáni újságnak s kifejtette nézeteit az irodalom és a politika viszonyáról. A magyar írók nesz­tora megállapította, hogy az írók­nak felelősségtudatot kívánó fel­adataik vannak s kötelességük lenne a nyílt kiállás, a harc az em­berért, a jobb jövendőért, a kul­túráért,­­ „de nem teszik“ ... En­nek az elszomorító jelenségnek okát Herczeg Ferenc úgy magya­rázza, hogy „a napi politika meg­zavarta és elkedvetlenítette a leg­több mai írót. Nem marad idejük, hogy az irodalomba mélyüljenek el. Határozottan állíthatom, hogy va­lami döbbenetes gátlás köti őket: többnyire a politikai gondolatok formájában élik ki magukat“... A rendkívüli óvatosság kissé meg­zavarja a nagy író gondolatainak világosságát... Micsoda döbbene­tes gátlás akadályozhatja meg az igazi tehetséget irodalmi remek­művek alkotásában? Miért kedvet­lenítette volna el olyan érzékenyen, olyan fájdalmasan az írókat a napi politika? Hát azelőtt nem volt ná­lunk s szerte a nagy világon napi politika? És ha az igazi író elmerül a politikai gondolatokban, akkor nem írhat nagy, halhatatlan művet? Ha ez igaz lenne, a világirodalom legmaradandóbb alkotásai sohasem születtek volna meg! A „döbbene­tes gátlások“ ismételten hangozta­­■ tett akadályairól pedig érdemes volna már egyszer nyíltan beszélni. Hadd tudja meg a nemzeti közvéle­mény, hogy hol a hiba. Ne kerül­gessük az irodalmi megújhodás akadályait, ha vannak ilyen akadá­lyok. A nagyokat nagy nyíltság illeti meg, hogy­­ tanulhassunk tőlük. Homályosan a kicsik is tud­nak beszélni... Szilveszter­ fájdalmakat érez utólag a későesti liberális, amely szemére veti az álkormányf­iztosnak, hogy nem engedte felemelni az óesz­tendő búcsúztatása alkalmából a kávéházi árakat. Eddig ugyanis az volt a szokás, hogy az új esztendő ünneplésének tiszteletére a pengő­kilencvenes menüt a vendég csak három pengőért ehette meg, s ugyanabból a borból, amelyet más alkalmakkor három pengőért tet­tek az asztalára, ez alkalommal hat­nyolc pengőért koccinthatott. Az ember, aki egyébként tán nem szo­kott sűrűn szórakozóhelyeken meg­fordulni, az esztendő utolsó nap­ján elhatározza magában, hogy duhaj lesz, a családot elviszi va­csorázni abba a bizonyos ezüst­tükrös kávéházba, s utána sűrűn hajtogatva a poharat, mindenféle kilengéseket követ el, húzgálja a visítozó malac farkát, a kémény­seprőtől nyírfaágat vásárol, s­­a végén­­ fizet, mint egy katona­tiszt. A jámbor polgárnak ezt az esztendőben egyszer történő „du­­hajságát’“ mostanáig arra használ­ták fel, hogy borsosan megfizet­tették vele­ a szórakozást, s úgy­látszik, egyeseknek fáj, amiért az idén erre már nem kerülhetett sor. Azt mondják: Szilveszter estéjén megdrágul a rezsi, s ez már magá­ban is indokolja az áremelést. Kissé furcsa az okoskodás, mert a pengő kilencvenes menü nyers­anyaga a hentesnél ezen a napon is hétköznapi áron kapható, a pincé­ben a domoszlói hárslevelű pedig Szilveszterre se nemesedik hatput­tonyos aszúvá, amitől az értéke valóban megháromszorozódnék. Sőt a panasz se egészen állja meg a helyét, hogy kisegítő személyzetet kell fogadni, mert hiszen a vendég is több, mint hétköznapokon, ami pedig a műsort illeti:­­ a közön­ség minden jel szerint, szívesen le­mondott az elmúlt Szilveszteren arról, hogy Hacsek és Sajó, vagy Lenghe Lívia művésznő két percre megjelenjék előtte, s elmondván valami báva tréfát, új helyiségbe viharozzék a pendliző taxin. Az álkormánybiztos intézkedésével a közönség teljes mértékben elége­dett volt, s mivel az érdekeltek kö­zül a közönség a nagyobbszámú, ■ neki van igaza. Papucsban és házikabátban ült a kályha mellett a National Broadcasting Corporation rádiótársaság elő­fizetője s a hangszórón keresztül élvezte a nem mindennapi helyszíni közvetítést — a karéliai frontról. A mikrofon az egyik finn üteg mel­lett állt, a lövések döreje egész jól hallatszott, a gránát süvítése is, éppen úgy, mint az orosz tüzérség válasza. A végén roham is volt s a finnn védelem a szovjet csapatokat visszaverte. Ennyit mond az első háború-közvetítésről a stockholmi Tidningen című lap, megállapítván, hogy a bravúr kitűnően sikerült, a riporternek nem esett semmi baja. Kifogástalanul működött a gránát, tárgyilagosan kattogott a gép­puska s közben a beszélő részlete­sen ismertette az ütközet állását, bizonyára nem feledkezvén meg pótolni színes fantáziával azt, amit saját szemeivel nem láthatott. Mr. Hope, vagy Mr. Watkins Ameriká­ban rendkívüli borzongást kapott külön csemegéül a vacsora mellé. Istenkísértésnek tűnik, mikor ilyes­miről hallunk, hiszen nem szoktuk meg, hogy előre elrendezett ütköze­teknek legyünk fültanúi. A Natio­nal Broadcasting Corporation vál­lalkozása úttörés volt a maga nemében s hogy a riporter enge­délyt kapott erre a közvetítésre, az meg bizonyítja: az egymással szem­benálló felek minden fegyvert fel­használnak. Amellett a háború mel­lett, amely fegyverekkel folyik az erődvonalak között, van egy másik is, a népek rokonszenvéért, a kor­mányok állásfoglalásáért, a köz­vélemény kialakításáért vívott nem kevésbé elszánt és nem kevésbé sorsdöntő küzdelem. A propaganda háborúja. Eddig csak írásban, szó­ban, röpiratokkal, célzatos beállítá­sokkal, valótlanságokkal vívták, ma pedig, mint a karéliai epizódból lát­juk, helyszíni közvetítéssel is ... „Nehéz Izsónak lenni.“ A zsidó gyön­gyösbokréta a Komédia-orfeumban ütötte fel a fejét és legfrissebb műsorának közös címéül ezt a sóhajt választotta, hogy „Nehéz Izsónak lenni“. Úgy véljük, nincs itt semmi baj a választott néppel, ha ilyen vidáman sóhajtoznak. Meg­élnek ők még a zsidótörvényből is. A bemutatóról szóló összes tudósí­tások kiemelik, hogy a Komédia­orfeum szakított a fehér műsorok­kal és visszatért a régi stílusához. A jó zamatos zsidó viccekhez, a zsargonhoz, a műsor élén a nagy Radóval. Kisebb helyen, szűkebb körben, de fennen lobog újra a diadalmas zsidó szellem. Hahotáz­­nak azon, hogy milyen nehéz ma zsidónak lenni. A fórumokon tele­sírják a világ fülét a zsidó birák nyugdíjaztatásáról, a zsidó birto­kok igénybevételéről, a zsidó sike­­rek és táncosok üldöztetéséről, az egyensúlytörvény kegyetlen végre­hajtásáról s ugyanakkor fellép a kabaréban „az“ Izsó, a markába nevet s azt mondja: „Nehéz ma Izsónak lenni“ ... S vele derül az egész izsó-nézőtér. A finnek harcol­hatnak negyvenfokos sarki hideg­ben, franciák, németek vas boxok­­ban és beton börtönökben szorong­hatnak, egész orosz hadosztályokat nyelhetnek el az északi tavak, s az Izsók derülten szakítanak a fehér műsorokkal, ez már nem­ elég jó nekik, nem izgatja őket s vissza­állítják a régi jó borsos-zamatos kóser attrakciókat. És fütyülve maguk körül minden zord időkre, fütyülve a helyreállítandó egyen­súlyra is, összekacsintanak és jól mulatnak azon, hogy milyen nehéz ma itt Izsónak lenni...

Next