Uj Magyarság, 1942. november (9. évfolyam, 248-271. szám)

1942-11-29 / 271. szám

-MAGYARSÁG .14 VASARNAP, 1942 NOVEMBER 29 Ssinyei A4erse Jenő kultuszminiszter nyitja meg a nemzetközi filmkamara budapesti főtanácsülését A nemzetközi filmkamara november 29-től december 4-ig Budapesten tartja fő­­tanácsülését. Ez alkalomból mintegy 120 külföldi szakember érkezik a magyar fő­városba, akiket a margitszigeti Palatínus­­szállodában szállásolnak el s ugyanott tartják majd az üléseket is. A kongresszus első főtanácsülése a pesti Vigadóban hétfőn délelőtt 10 órakor kez­dődik, amelyen Szinyei Merse Jenő kul­tuszminiszter megnyitó beszédében üdvözli a kamarát és a megjelenteket. Ezután Melczer Károly kamarai főtitkár számol be a kamara ezévi munkájáról. Az ülésen Volpi di Misurat a gróf olasz államminisz­ter felkérésére, aki felesége súlyos beteg-Qiuil Tßjot'linq ária- és daltitje Operaházi szereplése után a pesti Vi­gadó nagytermében ária- és dalestet ren­dezett Jussi Björling, a rokonszenves svéd tenorista. Rendkívüli énekkészségéről a hangversenyterem sokkal igényesebb kör­nyezete még megragadóbb képet nyújtott. Az eszményi szép éneknek az alig har­­mincévees ifjú művész tökéletes mestere. Természettől szép hangjával, amely a ba­ritonális hősi jellegű és a behizelgően lágy lírai tenornak valami szerencsés keveréke, meglepő könnyedséggel bánik. Amellett nemcsak tehnikai megoldásai tökéletesek, hanem előadásmódjában is sok az átlagon jóval felüli, értékes vonás. Keresetlen, póz­nélkülien egyszerű tolmácsolással meg­kapó bensőséggel teremtette meg a mű­során szereplő Schubert, Brahms, Wolf és hazája szerzőinek, Sjörgen, Alfvén, vala­mint Sibelius dalainak meghitt hangula­tát. Néhány operaáriával természetesen szintén hatalmas sikere volt, olyannyira, hogy a hangverseny végeztével a közönség tomboló tapsaira népszerű áriák és két Strauss-dal megszólaltatásával valóságos kis második hangversenyt adott- A zon­gorakíséretet fogékony alkalmazkodással, tehetségesen Dankó Aladár látta el. L. Janígro olás? gorJonícaművcs? Budapesten Elhisszük Janigro Antonióról, hogy né­hány évvel ezelőtt a párisi versenyen az első dijat nyerte, mint a legjobbnak ta­lált csellóművész. Olaszországban az utóbbi években bámulatos erőre kapott a zene­művészet. Nemcsak zeneszerzők akadnak szépszámúnál, akik tehetségükkel kivál­nak, hanem előadóművészek is. Pillanat­nyilag a fiatal korosztály legkiválóbb zon­goraművésze — nemzetközi mértékkel mérve — olasz művész: a nálunk is jól­ismert Michelangeli. Janigro meg vezet a csellósok között. Meleg, zengő, nemes és szép tónusa, hibátlan a tehnikája, ko­moly a felfogása, elmélyülésre képes az előadása. Műsorán szerepelt egy Locatelli­­szonáta és Debussy késői, gyönyörű cselló­­szonátája. Ezeket a műveket a latin szel­lem közvetlenségével máris kifogástala­sége miatt nem érkezhetett meg, Wlassics Gyula báró államtitkár elnököl. A főta­nácsülés után sajtófogadás lesz a Vigadó büffétermében. „ Hétfőn délután a körúti Líradómozit te­kintik meg a külföldiek, kedden este zárt­körű előadásban az ,,Emberek a havason“ című filmet forgatják le előttük, szerdán pedig az Oper&ház ünnepi előadásán vesé­nek részt. Az előadás után a kultuszmi­niszter fogadást rendez. Csütörtökön lesz a záróülés, utána a vendégek a Hunnia­­filmgyárat látogatják meg, estefelé pedig Budafokra rándulnak ki. A főtanácsülés öt napja alatt a különböző szakosztályok naponta délelőtt és délután üléseznek. —ii nul tolmácsolta. Brahms és Beethoven tö­kéletes megértéséhez azonban még időre van szüksége. Kár, hogy remek játékával nem volt egyenrangú Gsiby József zongo­rázása, Szólamának belépéseinél késleke­dett és a kelleténél hangosabb volt. A ka­marajáték különleges stílust igényel. Min­denekelőtt az előadónak alkalmazkodnia kell a társhoz. Zavartalanabbá élvezhet­tük volna Janigro feltünéstkeltő hangver­senyét, művészibb zongorakíséret mellett. \ H. G. 0 Magor-fllm néven Sonkovlfcs János és Sonkovits Jánosné, a szakma ismert tagjai, filmgyártó és kölcsönző vállalatot alapítottak. A vállalat egyelőre három magyar film készí­tését vette tervbe. Az egyik, „A móriam kas­tély” című aktuális dráma, amely a mai ma­gyar’társadalmi élet érdekes és izgalmas ke­resztmetszetét mutatja be, a másik „A szép Korponayné” című történelmi színjáték a Rá­ír óczi-felkelés idejéből, a harmadik pedig az „Udvarok csalogánya” című énekes és zenés vígjáték. Tarka lánc Ezzel a címmel az Uránia szülés rövidfilmet mutatott be, amely az ősszel a nemzetközi filmversenyen kitüntetésben részesült. A film a népszerű német testvér táncospár, Hedy és Margót Höpfner három táncát adja: egy pa­raszttáncot, egy szteppet, végül pedig Strauss Császárkeringőjét. Gyönyörű díszletek között, színes jelmezekben táncol a két szép, fiatal leány, akit ma Németországban a legjobb tán. cospámak tartanak. A film egyben ízelítőt ad a német színes filmtechnika, az Agfa-Color eljárás fejlettségéről. Ennek alkalmazásával a színek csodálatos harmóniája érhető el, a ké­pek minden ragyogás mellett sem válnak ri­kítókká, hanem teljes mértékben élethüek. A művészi értékű rövidfilm a két hiradómeaiban is előadásra kerül. * Michel Simon detektívszerepben. A fran­ciák kiváló jellemszlnésze, Michel Simon detektivszerepet játszik abban az érdekes és humoros francia filmben, amely ,.Az úszó város” címmel kerül bemutatóra. Milliókat érő ,gyémántokat szállít a Normandie fedél­zetén a newyorki világkiállításra, közben azonban egy fiatal párisi újságírót és egy amerikai milliomosleányt juttat a házasság révébe megkanóan szép szerelmi történet keretében. Michel Simon ip ellett Gaby Morley és Jules Berry játsszák a film másik két főszerepét. ► El - I Egy asszony visszanéz Radvényi Géza filmjének, amelyet itthon is, mert botlásáért a legsúlyosabb ár<H kell Készített, mielőtt Olaszországba utazóit, volna, fizetnie. Igen érdekes szerepeket kapott a főszerepét Tasnádi Fekete Mária és Jávor Pál filmben SOmtay Arthur, Csór los Gyula, és átssza. Tasnádi;Fekete Márta fzerepe szerint Zsilley Margit, A cselekményt Fényes Szabolcs "is színésznő, aki elhagyja férjét, mert szerel- hangulatfestő zenéje kíséri a filharmonikusok mes lesz a színészbe, akivel Hollyivoodba u‘a­­zik. Ezt a színészt Jávor Pál alakítja. Rend­kívül érdekes és bonyolult események követ­keznek ezután, az asszonyt ez a szerelem vé­gigkíséri az életede ez lesz egyben végzete előadásában. As Atelier.Kárpát fUmvállalat újdonságát nagy érdeklődéssel várja a mozi­­látogató közönség, mert. Radványi Géza eddigi filmjei az átlagon jóval felüli művészi rangot képviseltek» jC h sza km z Millimétersor &r% hétköznap 55 fillér, vasárnap és ünnepnap 65 fillér. leg­kisebb hirdetés (10 mm) 5.50 Y, illetve 6.50 P, Álláskeresőknek 50% kedvezm. fB UTÓR modern, styl, új és használt I fflAGV Sámson §3 Uároíy-ücrúí 26 Nézzen körül iéMmaküát Akácfa-utca 7. Kombinált berendezések, új és használt MüBüTOROK. . 10 BAKTATBAN 100 készítő j 1000 BÚTORA íJMlfjrapRS MCBCTORGYAR, UHIfUlOHl IBOUABCTOKliVAK VII., 4Yepselényi-ntra 8. Telefon: 228—693. 226—692 r.J RENDSZERŰ BUTOBim iü Közalkalmazottak & minden véglegesnett lakását berendez­nél! harminc egyen)? havi rész letre, av.2 minden P 100 után havi P 8.83 törlesztéssel. Egy éven belüli törlesztésnél a kama­tokat visszatérniük. Kai-dos Test­vérek. We3sei#nyl-utca 18. Részletre komplett hálók kombinált szobák. Modern Bútor­­háj. Baross-utca 42. CSKfäluioi részletre is llWfiil Garcst.utca 34. Hálószobák ebédlőberendezések kombinált szobák. Választékunk óriási T áraink olcsók, Minöségér garantálunk. NINCS FÉNYES KIRAKAT. olcsón kis részletre konyha sezlon, matrac, recamier, bá lók. kombinált berendezések kap hatók Kárólv-Lőrút 16, udvarba-SZÍNES ombfnáltak KISIPARI konyhák BÚTOR termékek NAGYMEZŐ-UTCA í% bütöWz^^ bútorüzletében vasáról. VI. Vll* mos császár-öt 43 Báthory-utcá val szemközt). Kombinál! szobák níffih éliMInlr rtij* Lakás- -■ ircdsbulcr Olcsón, részletre is «T jp KLAUZÁL-UTCA Jöjjön hozzánk! Kcffliiija érdemes! Használt és új márkás műbútorok. Hálók, ebéd­lők, úriszobák, szalónok, kombi­nált szobák olcsón. Bútor­üzlet, Király-utca száztizenkettő. (Lövölde-térnél). Használt bútor biztosan jó! Hálók, ebédlők. Kombinált berendezések. Konyhák óriási választék új és használt oerendezésekbeh. Árban legol* | esőbb. Bútormagazin. Mária-o. 48. Részletfizetés! teljes l&k­yiUPP berendezések U KODON asztalosmesternél, ni VII., Péterfy Sándor-utca ______ egyéves részletre kamatmentesen EICHLERNÉL, Nagymező-utca äabS» ANTIK BÚTOROK székek, szekrények, asztalok, fotelek, tálalók RÉGISÉGBOLT, Bank-ntca 4. ár heti részletre konyhák rekamlék ezines bútorok, irodaberendezéseli Bányafalvinál. lzabélla*utca 11 FIZETÉSI KEDVEZMÉNNYEL IS SZOBÁK. KONYHÁK, R EK AMI ÉK. KOMBINÁLT SEZI.ONOK, használt bútor-cseré Podmaniczky-utca 6 smasgm TMtatoUak, JUvéfyQfi'mic • Cite DOKOTTYA-U. 9 | LeweSezés | ÉDES. ÉDES SZIVEM, tudom, mát jelent utazásom, űtravalót adtál, nem félek! Rajtam nem múlhat! Keddi viszontlátásig. ALDEBARAN. Kedves, nagyon kérlek, írj! Neih tudom elgon­dolni, mi van Veled? Mindig Rád gondolok. Nagyon! j Magánnyortiozó | Msgán-nycmczó Or. Békési Tibor rendőrkapitány Erzsébet-kunit 17. Telefon 222-802 Szabó Ödön legolcsóbb MAGÁNNYOMOZÓ Rákóczi-üt 67. Telefon; 130-571. | Oktatás j ZSOLDO S - féle összevont tankőny-vek, algebra magántanulók részére kaphatók. Dohány-utca 84. Telefon 223-1H6 IRODAI GYORSÍRÓVÁ, gépíróvá különőrás. egyéni tanításban ol­csón, gyorsan kiképezi DÉNES József v. Keresk. Akad. tan., a „Stenografia" v. Igáig. Rákóczi­iét 14. Telefon: 223-846. ( Vétel, eiacsas Briliánst, ékszert. ezüstöt legmagasabb árban veszek SINGE RSSeteB- 11 Kérem a pontos efmre ügyelni: ^nrn&nsT fogarap. vat VJ£.VU" mm imp© ékszerész. Vili., Baross-utca nn Mária Terézla-tér sarok ÖS» Gyermekkocsik nagy választékban Bachracb Aladár. Dohány-utca 68. „SZiGEir'EZÜST 12 szem. evőkészlet kazettában 90 darab 1.750.- P Szigeti Nándor és Fia II.. OLASZ-FASOR 35. $2 asztalok ^£CKtí,Kf minden meny­­nyiségben kölcsönbe is kaphatók ROSENFELD, Népszínház-u. 31. Briliáns®, ezüstöt, aranyat, fogaranyat magas áron ves'ze te. Zálogból kiváltom Boa(sstohaiGr°’£.T4o0^9u- £3 Játék babakocsi í> y erm c Ivkocfci, babaágy bicikli, szánkó, gycrmel!®uíő Készíti legolcsóbban gyermekkocsiüzem, VCinC-fOK VII., Csányi-utca 12 i I Bútor j |0UT0R4EXTiL <eresk. rt., Liszt ferenc-tér 0. Egy helyen, egy számlán. Hálók, ebédlők, kombináltak. Tel. je«, lakberendezések, szőnyegek, függönyök, kelengyék. Kényel­mes, hosszú folyószámlahitei. — Vidékre díjtalan képes árajánla­tot küldünk. BÚTORT KOCSIS JÁNOSTÓL VEGYEN. Üzlet: Visegrádi-utca 14. Telefon: U2-821. üzem: Gróf Teleki Fál-utca SS. Telefon: 310-628. Fotel ágyak, rekamsepek fizetési feltételekkel kaphatók WeusefényNu. 11 Bútorüzlet. nnrran’rif V Csodaszép Mária a&MVnii I Terézia - ebédlő. nilT AO Hálók, komoinál- OU 1 Ült tak, garnitúrák. Vilmos császár-út 63. Nyugatinál. Dlvaféksier 9 Csecsebecsei Férjét. nejét lepje meg Károly-körút huszonegy, t A 11 Ajándékozzon |ílj márkás porcelldnt, legdivatosabb pordret, divatos karéket. 6 sze­mélyes fcinsilber mokkakészletet.» | Ruházkodás j Mókus, biberett, sakál, stb. és PBPZsa-Ruiidili szépek, olcsón Szemere szűcs­nél. Erzsébet-körút 26, MÁSODIK EMELETEN Meobiziiaió szilcs Vitéz K6RY GYULA IX., RÁD A Y-UTCA lt Bandák Szőrméit Bundát olcsón vehet PLETENIK szűcs­nél, Erzsébet-körút 29, első emele-t PERZSA és PERZSALAB bundák, ezü3t- és kékrókák, hörcsögbun­dák legjutányosabb áron. Alakí­tások a legújabb divat szerint. NAGY ANTAL szűcsnél. Deák­tér 1. II. 7. Perzsabunda gyönyörű, ezüstrólta-boleró öl­esén eladó. Kér. Vörösmarty-u, 61. II. em. Tel.: 319-897. VESZEK a legmagasabb árban használt ruhát, fehérneműt, ci­pót, zálogban lévő minden tár­gyat, hagyatékot, egész háztar­tást, Nutovits, Népszínház-u. 26. Tel. $40—967, vidékre is megyei?. Tittles szabású bundái Filát szűcstől, IX.. Ferenc-körút 32.. II. em. Bundák festése javítása KASZÁS szűcs, IV., Váci­utca 67. Régi és új szőrmét veszek ( Hangszer f HÍRNEVŰ lONOORATERMl VILMO* cjAjzár-út 66 LtoA'drJ AiAftAtfJti céÁsét / LEGESLEGOLCSÚBBAN vásárolhat ÍSI33I Rt., Magyarország legna­gyobb zongoratermében. Er­zsébet-körút 19. Részletre is Figyelmébe ajánlom Rákóczi-üft Ötven ZONGORATERE Rengeteg zongora, pianínó vásá­rolható feltűnően olcsón, csekély részletekben. OLCSÓN Jó HANGSZER RÁKÓCZI -UT HATVAN ZONGORÁK narmónlumote eiadasa es vetei« ftskeresztény cégnél. Mendölné, VIII.. Bezerédt*u. 10. T: 14-64-1& HALL Andrássi-oMi Legnagyobb keresztén, vállalati OLCSÓ ARAKI Erzsébetért 15 Bechstein-, Förster-planlnók. B6- sendorfer-, Stingl-, Lauberger-, Stelzhammer-zongorúk. kényel­mes részletfizetés. E0N60SA UC edU «ARMGNSKA REMENYI-nii ti*'"" Hirdessen a KSSSZARASZ-bin

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék