Uj Magyarság, 1942. november (9. évfolyam, 248-271. szám)

1942-11-29 / 271. szám

-MAGYARSÁG Ssinyei Aderse Jenő kultuszminiszter nyitja meg a nemzetközi filmkamara budapesti főtanácsülését A nemzetközi filmkamara november 29-től december 4-ig Budapesten tartja fő­­tanácsülését. Ez alkalomból mintegy 120 külföldi szakember érkezik a magyar fő­városba, akiket a margitszigeti Palatínus­­szállodában szállásolnak el s ugyanott tartják majd az üléseket is. A kongresszus első főtanácsülése a pesti Vigadóban hétfőn délelőtt 10 órakor kez­dődik, amelyen Szinyei Merse Jenő kul­tuszminiszter megnyitó beszédében üdvözli a kamarát és a megjelenteket. Ezután Melczer Károly kamarai főtitkár számol be a kamara ezévi munkájáról. Az ülésen Volpi di Misurat­a gróf olasz államminisz­ter felkérésére, aki felesége súlyos beteg­sége miatt nem érkezhetett meg, Wlassics Gyula báró államtitkár elnököl. A főta­nácsülés után sajtófogadás lesz a Vigadó büffétermében. „ Hétfőn délután a körúti Híradómozit te­kintik meg a külföldiek, kedden este zárt­körű előadásban az ,,Emberek a havason“ című filmet forgatják le előttük, szerdán pedig az Operaház ünnepi előadásán vesz­nek részt. Az előadás után a kultuszmi­niszter fogadást rendez. Csütörtökön lesz a záróülés, utána a vendégek a Hunnia­­filmgyárat látogatják meg, estefelé pedig Budafokra rándulnak ki. A főtanácsülés öt napja alatt a különböző szakosztályok naponta délelőtt és délután üléseznek. Qiuil Tßjot'linq ária- és daltitje Operaházi szereplése után a pesti Vi­gadó nagytermében ária- és dalestet ren­dezett Jussi Björling, a rokonszenves svéd tenorista. Rendkívüli énekkészségéről a hangversenyterem sokkal igényesebb kör­nyezete még megragadóbb képet nyújtott. Az eszményi szép éneknek az alig har­­mincév­es ifjú művész tökéletes mestere. Természettel szép hangjával, amely a ba­ritonális hősi jellegű és a behízelgően lágy lírai tenornak valami szerencsés keveréke, meglepő könnyedséggel bánik. Amellett nemcsak technikai megoldásai tökéletesek, hanem előadásmódjában is sok az átlagon jóval felüli, értékes vonás. Keresetlen, póz­nélkülien egyszerű tolmácsolással meg­kapó bensőséggel teremtette meg a mű­során szereplő Schubert, Brahms, Wolf és hazája szerzőinek, Sjörgen, Alfvén, vala­mint Sibelius dalainak meghitt hangula­tát. Néhány operaáriával természetesen szintén hatalmas sikere volt, olyannyira, hogy a hangverseny végeztével a közönség tomboló tapsaira népszerű áriák és két Strauss-dal megszólaltatásával valóságos kis második hangversenyt adott. A zon­gorakíséretet fogékony alkalmazkodással, tehetségesen Dankó Aladár látta el. .. Janigro olasz gortonícaműves? Budapesten Elhisszük Janigro Antonióról, hogy né­hány évvel ezelőtt a párisi versenyen az első díjat nyerte, mint a legjobbnak ta­lált csellóművész. Olaszországban az utóbbi években bámulatos erőre kapott a zene­művészet. Nemcsak zeneszerzők akadnak szépszámúnál, akik tehetségükkel kivál­nak, hanem előadóművészek is. Pillanat­nyilag a fiatal korosztály legkiválóbb zon­goraművésze — nemzetközi mértékkel mérve — olasz művész, a nálunk is jól­ismert Michelangeli. Janigro meg vezet a csellósok között. Meleg, zengő, nemes és szép tónusa, hibátlan a technikája, ko­moly a felfogása, elmélyülésre képes az előadása. Műsorán szerepelt egy Locatelli­­szonáta és Debussy késői, gyönyörű cselló­­szonátája. Ezeket a műveket a latin szel­lem közvetlenségével máris kifogástala­ ii­á­ nul tolmácsolta. Brahms és Beethoven tö­kéletes megértéséhez azonban még időre van szüksége. Kár, hogy remek játékával nem volt egyenrangú Gsiby József zongo­rázása, Szólamának belépéseinél késleke­dett és a kelleténél hangosabb volt. A ka­marajáték különleges stílust igényel. Min­denekelőtt az előadónak alkalmazkodnia kell a társhoz. Zavartalanabbá élvezhet­tük volna Janigro feltűnést keltő hangver­senyét, művészibb zongorakíséret mellett.­­ H. G.­­ Magor-film néven Sonkov­­cs János és Sonkovits Jánosné, a szakma ismert tagjai, filmgyártó és kölcsönző vállalatot alapítottak. A vállalat egyelőre három magyar film készí­tését vette tervbe. Az egyik, „A móriam kas­tély” című aktuális dráma, amely a mai ma­gyar­ társadalmi élet érdekes és izgalmas ke­resztmetszetét mutatja be, a másik „A szép Korponayné” című történelmi színjáték a Rá­tr­óczi-felkelés idejéből, a harmadik pedig az „Udvarok csalogánya” című énekes és zenés vígjáték. Tarka tánc Ezzel a címmel az Uránia szülés rövidfilmet mutatott be, amely az ősszel a nemzetközi filmversenyen kitüntetésben részesült. A film a népszerű német testvér táncospár, Hedy és Margot Höpfner három táncát adja: egy pa­raszttáncot, egy szteppet, végül pedig Strauss Császárkeringőjét. Gyönyörű díszletek között, színes jelmezekben táncol a két szép, fiatal leány, akit ma Németországban a legjobb tán­­cospárnak tartanak. A film egyben ízelítőt ad a német színes filmtechnika, az Agfa-Color eljárás fejlettségéről. Ennek alkalmazásával a színek csodálatos harmóniája érhető el, a ké­pek minden ragyogás mellett sem válnak ri­kítókká, hanem teljes mértékben élethűek. A művészi értékű rövidfilm a két hiradómeaiban is előadásra kerül. * Michel Simon detektívszerepben. A fran­ciák kiváló jellemszínésze, Michel Simon detektívszerepet játszik abban az érdekes és humoros francia filmben, amely ,,Az úszó város” címmel kerül bemutatóra. Milliókat érő ,gyémántokat szállít a Normandie fedél­zetén a newyorki világkiállításra, közben azonban egy fiatal párisi újságírót és egy amerikai milliomosleányt juttat a házasság révébe meghanóan szép szerelmi történet keretében. Michel Simon i m­ellett Gaby Morley és Jules Berry játsszák a film másik két főszerepét. ► El - I Egy asszony visszanéz Radvényi Géza filmjének, amelyet itthon is, mert botlásáért a legsúlyosabb árat kell készített, mielőtt Olaszországba utazott, volna, fizetnie. Igen érdekes szerepeket kapott a főszerepét Tasnádi Fekete Mária és Jávor Pál filmben Somlay Arthur, Csor­­os Gyula, és átssza. Tasnádi,Fekete Márta szerepe szerint Zsilley Margit. A cselekményt Fényes Szabolcs k is színésznő, aki elhagyja férjét, mert szerel- hangulatfestő zenéje kíséri a filharmonikusok mes lesz a színészbe, akivel Holly­woodba uta­­zik. Ezt a színészt Jávor Pál alakítja. Rend­kívül érdekes és bonyolult események követ­keznek ezután, az asszonyt ez a szerelem vé­gigkíséri az életede ez lesz egyben végzete előadásában. Az Atelier:Kárpát fémvállalat újdonságát nagy érdeklődéssel várja a mozi­­látogató közönség, mert­ Radványi Géza eddigi filmjei az átlagon jóval felüli művészi rangot képviseltek. .14 jChszakmz smasgm TMtatoUak, JUvéfyQfi'mic • Cite DOROTTYA-U. 9 | Levelezés | ÉDES, ÉDES SZIVEM, tudom, mát jelent utazásom, útravalót adtál, nem félek! Rajtam nem múlhat! Keddi viszontlátásig. ALDEBARAN. Kedves, nagyon kérlek, írj! Neid tudom elgon­dolni, mi van Veled? Mindig Rád gondolok. Nagyon!­­ Magánnyom­­ozó | Magán­nyomozó Dr. Békési Tibor rendőrkapitány Erzsébet-km­it 17. Telefon 222-802 Szabó Ödön legolcsóbb MAGÁNNYOMOZÓ Rákóczi-út 67. Telefon: 130-571.­­ Oktatás | ZSOLDO­S - féle összevont tanköny­vek, algebra magántanulók részére kaphatók. Dohány-utca 84. Telefon 223-126 IRODAI GYORSÍRÓVÁ, gépíróvá különórás, egyéni tanításban ol­csón, gyorsan kiképezi DÉNES József v. Keresk. Akad. tan., a „Stenografia" v. Igáig. Rákóczi­tét 14. Telefon: 223-846. ( Vétel, csacsas Briliánst, ékszert, ezüstöt legmagasabb árban veszek SINGE­RSSeteB- 11 Kérem a pontos címre ügyelni: ^nmn&nsT fogalap. vat VJ£.VU' mm imp© ékszerész. Vill., Baross-utca in Mária Terézia-tér sarok ÖS. Gyermekkocsik nagy választékban Bachrach Aladár. Dohány-utca 68. „SZIGEK­"EZÜST 12 szem. evőkészlet kazettában 90 darab 1.750.- P Szigeti Nándor és Fia II.. OLASZ-FASOR 35. $2 asztalok ^£CKtí,És minden meny­­nyiségben kölcsönbe is kaphatók ROSENFELD, Népszínház­ u. 31. Briliáns®, ezüstöt, aranyat, fogaranyat magas áron ves­ze­te. Zálogból kiváltom Boa(sstohaiGr°’£.T460^9u- £3 Játék babakocsi íg­y erm c Ivkocsol, babaágy bicikli, szánkó, gyermel!autó Készíti legolcsóbban gyermekkocsiüzem, VCinC-fOK VII., Csányi­ utca 12 i I Bútor 1 |0UT0R4EXT­L kereske­rt., Liszt ferenc-tér 0. Egy helyen, egy számlán. Hálók, ebédlők, kombináltak. Tel­­jes, lakberendezések, szőnyegek, függönyök, kelengyék. Kényel­mes, hosszú folyószámlahitel. — Vidékre díjtalan képes árajánla­tot küldünk. BÚTORT KOCSIS JÁNOSTÓL VEGYEN. Üzlet: Visegrádi­ utca 14. Telefon: 02-821. üzem: Gróf Teleki Fál­ utca SI. Telefon: 310-628. Fotel ágyak, rehamsepek fizetési feltételekkel kaphatók WeusefényNo. 11 Bútorüzlet, nirran’rif V Csodaszép Mária a&MVnii I Terézia - ebédlő. n ilT AO Hálók, kompinál- OU 1 Ult tak, garnitúrák. Vilmos császár-út 63. Nyugatinál. Millimétersor &1% hétköznap 55 fillér, vasárnap és ünnepnap 65 fillér. leg­kisebb hirdetés (10 mm) 5.50 Y, illetve 6.50 P, Álláskeresőknek 50% kedvezm. fB­UTOR modern, styl, új és használt I fflAGV Sámson §3 Károly-körút 26 Nézzen körül félmaknát Akácfa-utca 7. Kombinált berendezések, új és használt MüBúTOROK. . 10 BAKTATBAN 100 készítő­­ 1000 BÚTORA 1JMlfjrapRS MCBCTORGYAR, UHIfUlOHl IBOUABCTOKK­VAK VII., 4Yepselényi­ntra 8. Telefon: 228—693. 226—692 r.J RENDSZERŰ BUTORim in Közalkalmazottak & minden véglegesnett lakását berendez­nél! harminc egyen)? havi rész­letre, av.2 minden P 100 után havi P 8.83 törlesztéssel. Egy éven belüli törlesztésnél a kama­tokat visszatérniük. Kar­dos Test­vérek. Wesselényi-utca 18. Részletre komplett hálók kombinált szobák. Modern Bútor­­ház. Baross-utca 42. CSKfalusos részletre is tl­su­l Garcsi.utca 34. Hálószobák ebédlőberendezések kombinált szobák. Választékunk óriási , áraink olcsók, Minőséget garantálunk. NINCS FÉNYES KIRAKAT, olcsón kis részletre konyha sezlon, matrac, recamier, há­lók. kombinált berendezések kap­hatók Káróly-Lőrút 16, udvarba-SZÍNES ombináltak KISIPARI konyhák BÚTOR termékek NAGYMEZŐ-UTCA 1% bütöWz^^ bútorüzletében vasáról. VI. Vil*­mos császár-öt 43 Báthory-utcá­val szemközt). Kombinál! szobák níffih­éliMInk­ rtij* Lakás- -■ k­cdsbulor Olcsón, részletre is «T jp KLAUZÁL-UTCA Jöjjön hozzánk! Kofflin­ja érdemes! Használt és új márkás műbútorok. Hálók, ebéd­lők, úriszobák, szalonok, kombi­nált szobák olcsón. Bútor­üzlet, Király­ utca száztizenkettő. (Lövölde-térnél). Használt bútor biztosan jó! Hálók, ebédlők. Kombinált berendezések. Konyhák óriási választék új és használt berendezésekben. Árban legol­­­­esőbb. Bútormagazin, Mária-p. 48. Részletfizetés! teljes l&k­y iUPP berendezések A KODON asztalosmesternél, in VII., Péterfy Sándor-utca _ _____ egyéves részletre kamatmentesen EICHLERNÉL, Nagymező-utca­iabSZ­ANTIK BÚTOROK székek, szekrények, asztalok, fotelek, tálalók RÉGISÉGBOLT, Bank-utca 4. ár heti részletre konyhák rekamlék czi­es bútorok, irodaberendezések­ Bányafalvinál. Izabella*utca 11 FIZETÉSI KEDVEZMÉNNYEL IS SZOBÁK, KONYHÁK, R­EK­AMI­ÉK, KOMBINÁLT LEZI­ONOK, használt bútor­csere Podmaniczky­ utca 6 Divafékszer 9 Csecsebecsei Férjét, nejét lepje meg Károly-körút huszonegy,­­ A 11 Ajándékozzon fílj márkás porcellánt, legdivatosabb pordrót, divatos karéket, 6 sze­mélyes feinsilber mokkakészletet.» | Ruházkodás ! Mókus, biberett, sakál, stb. és PBPZsa-Bun­dil­ szépek, olcsón Szemere­szűcs­nél. Erzsébet-körút 26, MÁSODIK EMELETEN Megbizn­aló sziles Vitéz EÖRY GYULA IX., RÁD­A­Y­ UTCA K­ Bandák Szőrmétt Bundát olcsón vehet PLETENIK szűcs­nél, Erzsébet-körút 29, első emele­t PERZSA és PERZSALAB bundák, ezüst- és kékrókák, hörcsögbun­dák legjutányosabb áron. Alakí­tások a legújabb divat szerint. NAGY ANTAL szűcsnél. Deák­tér 1. II. 7. Perzsabunda gyönyörű, ezüstrók­a-boleró él­esen eladó. Kér. Vörösmarty-u. 61. II. em. Tel.: 319-897. VESZEK a legmagasabb árban használt ruhát, fehérneműt, ci­pót, zálogban lévő minden tár­gyat, hagyatékot, egész háztar­tást, Nutovits, Népszínház­ u. 26. Tel. 940—967, vidékre is megyei?. Titt­es szabású bundái Filát szűcstől, IX., Ferenc­ körút 32., II. em. Bundák festése javítása KASZÁS szűcs, IV., Váci­utca 67. Régi és új szőrmét veszek ( Hangszer ) VASÁRNAP, 1942 NOVEMBER 29

Next