Uj Magyarság, 1944. június (11. évfolyam, 122-145. szám)

1944-06-28 / 144. szám

SZERB A, WU íT'fTTS *8 W MAGYARSÁG F öld, p én z.gazdaság inain—i w—mmmmmmfmqmm „Európa élelmezési szabadsága44 fi&$fyV&&ű4Í Ctadtettoské-éázfau é$ r A sokszoros horvát bajnok ChradjansU.i Otthon és külföldem kivívott pompás ored­­inányeivel Európaszerg páratlan tekintélyre *ett »rert. A horvát sport vezetői nem is alap­talan lokálpatronizmuKsal a kontinens legjobb jelubeg yüttesének kiáltották lei a Orad- Ijfcmskit, éppen a NAC ellen aratott Vg-utöbbi két győzelme alkalmával. A ZAprábot meg­járt nagyváradiak persze erősen rí telték a horvát bsjnok sikeréből levont konzekven­­ieiát, tekintve, hogy akkor közel háromnapos Viszontagságos úttal a lábukban keMe’-t ki­­ifülaniok. Akkoriban azt mondta moso yo-gva az eg-yik horvát sport ve--ér: Elmegyünk Nagyváradra is * ha, ott győzünk, remélhető­leg önök it elismerik, hogy « Gradjn-nski a ‘kon'inens legjobb khilutsapota. ,v Ebeb az alkuba belementek a váradisk s tnost szombaton és vasárnap kerül sor a ket­tős visszavágóra, amely hivatva lesz eldöntet?.! ftz „európai hegemóniát". A NAC hallatlanul lelkiismeretesen készült fcz egész hét során erre a mérkőzésre, ami érthető, hiszen a visszatérés óta ez lesz az első nemzetközi mérkőzés Nagyváradon. A jMAC-ot nemcsak a büszke bajnoki cím, hanem a váradi közönség bizalma és várakozása is fcsztökéli s idei szereplésére két kiadós g-yözel­­tnével szeretné rátenni a pontot. Rónay edző i mérkőzéssel kapcsolatban ♦trunk «.társunknak a következőket mondotta: — Jól tudom, hogy a túlnyomóan NAC já­tékosokra épített vidéki válogatott pesti és Zágrábi veresége sokakban azt a hitet keltette, hogy a vátddi fiúk az erős idény hatása alatt íetörte.k. Merem állítani, hogy pesti vereségün­ket a nekünk idegen kuuancs-rendszer, a zágrábit pedig a viszontagságon nehéz út okozta. Most egészen mások a feltételek s a NAC-ot egymagában képesnek tartom arra a bravúrra, hogy Nagyváradon és Pesten is megverje a kiváló horvát bpjnokcsapatot. A német birodalom élelmezési miniszteré­nek és a német parasztság vezérének, Backe Herbertnek európaszerte nagy feltűnést keltő könyvét a fenti címmel magyar fordításban is megjelentette Kosslaw Nándor, a közellátás­­ügyi minisztérium gazdasági főosztályának vezetője, aki nemrég Jüresek Béla miniszter­rel együtt személyesen győződött meg a párat­lan szervezőmunkáról, amely Németország élelmezését a háború ötödik évében ts zavar­talanná teszi. Nyilván e nagyszerű élmények hatása alatt határozta el magát Rosslaw Nándor, az illusz­tris szerző munkájának lefordítására. A szép kiállítású könyv fjltóiagos olvasása is meg­győzhet bárkit arról, hogy a népek valóban sorsdöntő harcaiban, akárcsak a most folyó világháborúban is, döntő szerepet játszik az élelmezési szabadság megszerzése vagy meg­védése. A világtörténelmi háttér, amibe a nagy el­méleti és gyakorlati felkészültséggel rendel­kező szerző bcleállítja Euiápa élelmezési sza­badságának kérdését világosan mutatja: mi ként pusztultak cl nagy kultúmépek és biro­dalmak mihelyt függőségbe jutottak élelmi­szerellátásuk tekintetében olyan távolíekvő gabonatárházaktól, amelyeket ellenséges erők beavatkozása bármikor elzárhatott előlük. A belföldi termelését elhanyagoló római birodal­mat a spanyol, afrikai és délolaszországi ga­bonatárházainak elvesztése döntötte romlásba. A. liberális világgazdaság egyre nagyobb függőségbe hozta Európa él< lm iszer ellátását az olcsó Umgereniúli behozataltól. Ennek folytán az európai parasztgazdaságok túlnyomó része tarlós válságba került. Anglia, Franciaország, Németország, Oroszország, Dánia és Hollandia mezőgazdasági fejlődésének történelmi ismer­tetése kapcsán meg a nem szakember olvasó előtt is érthetővé válik a világgazdasági munkamegosztásra alapozott mezőgazdasági termelés teljes csődje. Ugyanez az érdekes történelmi fejtegetés meggyőzően igazolja azt, a tényt, hogy az an­gol birodalom az ottawai egyezmény megkö­tésével és az Egyesült Államok a védövámos politikájának tökéletes!lésével már régen le­tért az elméletben még mindig hirdetett sza­bad viUíggazdasági útjáról és rátért a terv­­szeri nagylérgazdálkodásra. Történelmi szük­ségszerűség tehát, hogy az európai mezőgaz­daság is minél előbb rátérjen erre az útra. Nagy érdeklődésre tarthat számot Backe könyvének az a fejezete, amelyben az orosz bolseviki mezőgazdasági rendszernek eddig még sehol másutt ilyen újszerű megvilágítás­ban nem ismertetett befolyását mutatja be az orosz politikai élet alakulására- Nem kevésbé megrázó a francia parasztság- és • francia termőföld pusztulásával foglalkozó tanul­mánya. Aki meg akarja ismerni ennék a há­borúnak meglepő fordulatai mögött meghúzódó igazi okokat, annak olvasnia kell Backe köny­vét. A nemzetiszoointista Németország ismerte fel elsőnek azt a veszedelmet, amely Európát élelmezési szabadságánWc elvesztése folytán fenyegette. A német „termelési csata” azonnal megindult, mihelyt Hitler hatalomra került Némeországban. Hosszú időre szóló termelési tervgazdasággal, készletgazdálkodással, piac­rendezéssel és a falu életszínvonalának rend­szeres felemelésével sikerült Németországot oly mértékben függetleníteni a tengerentúli élelmi­szerbehozataltól, hogy az angoszász blokád a most folyó világháborúban teljesen hatás­talanná vált. Backe jól ismeri Európa mezőgazdasági ter­melésében rejlő nagy tartalékokat és rend­kívül alapos adatgyűjtéssel támasztja alá könyvének *zt az alapvető tanítását, hogy Európa népei csak akkor maradhatnak fenn és őrizhetik meg kulturhwtásulzat, ha az egyes népek és nemzetek mezőgazdasága az európai nagytér szülcségletéhez alkalmazkodva minden talpalatnyi termőföldet a legbelterjesebben megmunkál. Jurcsek Béla földmívelés- és közeli át ésügyi miniszter a magyar fordítás előszavában jog­gal ajánlja gazdatársainak és mindazoknak a figyelmébe ezt a könyvet, akik a nagy világ­­események legmélyebb mozgató erőit meg akarják ismerni. A fordító valóban komoly szolgálatot tett azza!, hogy Eackeóriékesmun­káját a magyar olvasóközönség számára hozzáférhetővé tette. S^adUicek 0 Az ifjúsági ökölvívó bajnokság első nap­ján az ózta VÜK 12:6-ra győzött az MFSE ei­len, a BTK pedig 10:8 ra verte a pécsi HE 'gjüttesét. A következő fordulót csütörtökön ívják a nemzeti sportcsarnokban. () Kolozsváron lesz a magyar kupa újabb döntője. A múlt vasárnap 2:2 arányban dön­tetlenül végződött X* erencváros—Kolozsvár mérkőzést junus 2-án Kolozsváron ismétlik meg. Csapán az nem biztos, hogy a meccs szümelye a Horthy Miklós sportpark pályája, avagy a sétatéri városi sporttelep lesz-e. A KEuvC pályája ugyanis csak pótlelátok alkal­mazásával válik nagyobb tömeg befogadására alkalmassá s játéktere, amely egyébként az ország egyik legszebb füves pályája, nincs elkerítve a nézőktől. Ezért valószínű, hogy a városi sporttelepre tűzik ki a mérkőzést, ahol tízezer néző akadály nélkül elhelyezkedhetik. Az az elképzelés tehát, hogy a niegismét­­lendö mérkőzés is a fővárosban legyen — el­esett. Nem lett volna ugyanis sportszerű, ha a KAC másodszor is az idegenben való játék hátrányát vállalja magára, amikor a Ferenc­várost nemcsak a számára ismerős környezet, hanem hatalmas szurkoló-táborának biztatása is támogatja. Kolozsváron egyébként a KAC pompás szereplése rendkívüli örömet okozott s most már bizonyosra veszik, hogy a nagy múltú piros-fehérek idei pompás szereplésük betetőzéseként végleg birtokukba veszik a magyar kupát. () Fellebbezés a Ferencváros—Kolozsvár ügyben. Az MLSz egyes bírójának vasár-* napi határozata értelmében a vasárnap leját­szott és döntetlen erelménnyel végződött Fe­rencváros FC—Kolozsvári AC labdarugó Ma­gyar Kupa döntömérközést julius 2-án, Ko­lozsváron, a KEAC sporttelepén kell leját­szani. Az egyes bíró határozatát a Ferencvá­ros FC hétfőn este megfellebbezte. A felleb­bezés ügyében rendkívüli elnökségi ülésen döntenek. () összeállították az ökölvívó válogatottat. Viniczey János szövetségi kapitány Budapest válogatott ökölvívó csapatát, amely julius 1, szombaton délután 6 órai kellettel a Mille­náris sporttelepen szabadtéren méri össze ere­jét a válogatott vidéki együttessel, a követ­kezőképpen állította össze: légsúlytól felfelé: Kaltenecker Z. Danuvia, Erdei MAC, Bogács Csepel, Vajda BVSC, Marton BTK, Bicsák Csepel, Torma IX. BTK és Bene Csepel. () A délvidék legjobb kosárlabdázói Szege­den találkoztak. Vasárnap délelőtt az SzTVSE pályáján két kosárlabdázó szövetségi díjmér­­közést bonyolítottak le a következő eredmé­nyekkel: Kiskunfélegyházái RVSE/a—SzVAK 35:15 (22:7), SzVAK—Kiskunfélegyházái RVSE./b 48:13 (30:2). Utána a szegedi Pos­tás SE, a Szegedi TVSE és a Baross SzTK játékosai résztvettek a szövetségi edzésen. Vasárnap délután a SzEAC pályán az SzTVSE* rnedezésében a Délvidék legjobb ko­sárlabdázó egyesületei mérkőztek egymással. Eredmények: Női mérkőzések: Újvidéki VAK— Baross SzTK 25:24 (21:21), SzVAK— Szegedi Postás SE 39:4 (14:2), SzTVSE— Újvidéki VAK 31:26 (21:11). Férfi eredmé­nyek: SzTVSE Újvidéki VAK 33:19 (19:5), Baross SzTK—Újvidéki VAK 36:15 (12:6). — (A földmíveJésügyi miniszter Péter-Pál napi rádiószózat«..) Jurcsek Béla földművelés­ügyi miniszter Péter-Pál napján délben egy órakor „Mindennapi kenyér, mindennapi munka“ címmel rádiószózatot intéz a gazda­­közönséghez. — (A nőmet vasutak páratlan teljesítmé­nyei 1943 Inui.) A német birodalmi vasutak 1943. évi jelentése megállapítja, hogy a vasúti személyzet legmagasabb kötelesség-tudásának köszönhető, hogy a német forgalom legfőbb lebonyolító eszköze az ötödik háborús eszten­dőben is pontosan teljesíteni tudta a reá­­háramló mérhetetlen feladatokat. A múlt év­ben nemcsak a nagyobb forgalom rótt na­gyobb terhet a vasutakra, hanem a mozgó háború és a kiürített területekről történő szállítás is jelentősen emelte a munkát. Az összpontosított irányítás lehetségessé tette a megnőtt feladatok szerves megoldását. Külö­nösen kiemeli e jelentés, hogy az előrelátó rendszabályok kiküszöbölték a légitámadások által okozott károkat és minden üzemi zavart sikerült a legrövidebb Idő alatt megszüntetni. — (Az Ibusz közgyűlése.) Az Ibusz junius 27-én tartotta meg idei közgyűlését Láner Kornél ny. Máv. elnök elnöklé3ével. Veress Gábor dr. alelnök, vezérigazgató előterjesz­tette a sikeres üzletmenetről szóló jelentést és a zárszámadást, amelyeket a közönség elisme­réssel tudomásulvett. Az Ibusz az üzleti nye­reségből szociális célokra és a nyugdíjintézet támogatására nagyobb összegeket fordított. — (Rendelet erdélyi ipar jogosítvány ok fe­­lütvizogálásiviak módosításáról.) A kormány 2270/1944. M. E. szám alatt rendeletet adott ki a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen ipart (kereske­dést) űzök ipar jogosítványának felülvizsgálá­sáról szóló 4870/1942. M. E. számú rendelet újabb módosításéró*i. A rendelet értelmében a 4870/1942. M. E. rendelet 6. $-a, amely sze­rint 1944 junius 30. napja után az említett rendelet alapján iparjogosítványt kiállítani nem lehet, hatályát veszti. A rendelet kihirde­tésének napján lép hatályba. — (Texttia.sya.gok festésének korlátozása.) A Budapesti Közlöny keddi számában jelenik meg a m. kir. iparügyi miniszter 31.300/ 1944. Xp. M. számú rendelete egyes textil­­anyagok festésének (átfestésének) korláto­zása tárgyában. A rendelet szerint bármilyen színű hajtókaposztót, tábori barna, tábori zöld (általában khaki) színű fésűs szövetet, posz­tót, molinót (kalikót) és egyéb vászonnemüt, továbbá ilyen anyagból készített ruházati cik­ket, ágyneműt (kész vagy fejtett állapotban), ugyanilyen színű fonalat és ilyen fonalból ké­szített ruházati cikket (kötszövött ujjast, hó­sapkát, térdmelegítöt, érrnelegitöt, lábszár­­melegíLőt, stto.-t), — továbbá vasszürke színű tábori takarót, fehérszínü piros-fehér-zöld ke­resztcsíkkal szőtt honvédségi ágytakarót fes­tésre (átfestésre) elvállalni vagy festeni (át­festeni) csak a m. kir. honvédelmi miniszter engedélyével szabad. VIDÉKI TEXTILGYAR KERES: fistag, oki. gépészmérnököt és budapesti központjának anyagbeszerző osz­tálya részére anpukeszerző tisztviselőt. Ajánlatok „TEXTILGYAR" jeligére, BAKY hirdotóTrodába, Rákóczi-út 27/a. küldendők. Rendelet a polgári textiláruk előállításáról A Budapesti Közlöny keddi számában jele-. nik meg a un. kir iparügyi miniszternek 31.400—1944. Ip. M. számú rendelete a pol­gári lakosság ellátására szükséges textil­áruk előáll! áfának és forgalmának szabá­­./ozásáról szóló 31.000—1943. Ip. M. számú rendedet kiegészítése tárgyában. A rendelet szerint a polgári lakosság ellátására szüksé­ges textilárut előállító iparos köteles a textil­áru elóál hasának megkezdése előtt az ipar­­ügyi miniszterhez jóváhagyás végett mínő­­ségmiotót beküldeni. Az 1944. évi július hú 27. napjától kezdve a polgári lakosság ellá­tására textilárut csak a beküldött minőség, minta alapján hozott iparügyi miniszteri ha­tározattal megállapított minőségben szabad előállítani. A textilárut előállító ipwos a pol­gári lakosság ellátására előállított olyan tex­tiláruból. amely e rendelet hatálybalépésé­nek napján birtokában van, nyolc nap alatt, az olyan textiláruból pedig, amelyet az 1944, évi július hó 26. napjáig állít elő, az ólóállí. tás napjától számított nyolc nap alatt köteles minőség-mintát beküldeni az iparügyi minisz­terhez. Az ilyen textilárut csak abban aj esetben szabad forgalombnhozni, ha annak minőségét az ipartlgyi miniszter a po'gArl la­kosság ellátására alkalmasnak nyilvánítja. Jól állnak a vetések A legutóbbi két hét időjárása a vetések fejlődésére eléggé kedvező volt. A tníza ko­mi vetései mindenütt kikalásaoltak. További fejlődésühöz meleg időt kívánnak. A rozs és az árpa további fejlődéséhez és beéréséhez ugyancsak száraz, meleg idő kel­lene. A Zab korai vetése jól bokrosodott, a ké­sőbbi ve-ések fejlödéskbem visszamaradtak. A tengeri korai vetései jól fejlődnek, de Kapá­lásuk az esőzés miatt vontatottan halad. A burgonya korai fajtái jól virágzanak. A kerti veienumyek erőteljesen fejlődnek, A gyümölcsfák közűi a kajszi baracif köze­pe3 termést fog adni. Meggyből, almából, körtéiből és szilvából közepes termés vírhatő, míg dióból a termés valószínűleg gyenge lesz. um m ^nnppii iüi)pwwiípwiiwill^ Danielle Darrieux éS Albert Prejan kacagtatószellemesbübáiosv:g játéka NINCS SEMMI BAJ Máiéi PEST — (Rendelet a kitermelt tölgy-, fűz- és luc. fenyőkéreg lieszolgáltat ásónak helyéről.) Jur­csek Béla földmívelésügyi miniszter a hivata­los lap keddi számában rendeletet adott ki, amelynek értelmében a tölgy-, fűz- és luc­fenyőkérget nem a termelés helyén, hánem — külön megállapodás hiányában — a fel­­adóállomáson vasúti kocsiba vagy hajóba rakva köteles az erdőbirtokos vagy fatermeiő átadni, adidg is azonban, amíg a feladóállo­másra a szállítás megtörténik, köteles az erdőbirtokos vagy fatermeiő a kitermelt tölgy., fűz- és lucfenyőkérget szakszerűen összegyűjteni, összerakni, megőrizni és a rom­lástól megóvni. — (A szövetkezeti jog reformja.) Több év­tizede esedékes már a magyar szövetkezeti jog korszerűsítése. Most pedig, midőn az ország gazdasági élete az irányított gazdálkodás je­gyében történő teljes átállításihoz érkezett el, okvetlenül eljött az a pillanat, midőn a szö­vetkezeteket az új gazdasági rendben el kell helyezni, másrészt fel kel£ készíteni ők?t arra, hogy a mezőgazdasági termelés és értékesítés terén rájuk váró szövetkezett feladatokat meg­oldhassák. Ezeknek a kérdéseknek a megoldá­sára állított össze egy fiatal erdélyi gazda, Horváth Dénes, az erdélyrészi Hangya cég­vezetője egy új szövetkezeti törvénytervezetet, melyet az elmúlt napokban az ország gazda­sági vezetőinek megküldött tanulmányozás végett. A népi erők teljes összefogása soha­sem volt akkora probléma, mint éppen ma és ha ezt a kérdést jogilag szabályozott formá­ban, zökkenő nőikül meg tudjuk oldani, a ma­gyar gazdasági átállítás kiállotta a teher­­próbát. Ennek a munkának egy része az új szövetkezeti törvényjavaslat is, melyet a szakkörök a legnagyobb érdeklődéssel fo­gadtak. ___9________ ß ^ ti MMWtor —r lm faMk»«np Sfl flIHr, H r #ji tyn ten 4L- 1 / 1». — r. **% kedvei». H S?ir:Mny P 346*18 i «*<«i. r~ HSÍIflR fi !Hű Faanyag Lakásában alhatil * * Bl I1UB8 500 xn2 területű volt rakár iere^mentesitéa után, felelősség-Budapest, V., Nádor-utca 2. szám eCIiyÖSCítl elSidÓa fel. UJrc"d«zeru ,,B. F.“ gázzá [- . Ajánlatot ,.Já vétel” jeligére (mn ciá«) tökéletesen és jöt-F©$S?0lkö£«ti* 1 Blockner hirdelőbe, Vilmos oaá- iuásssi irtunk: „TOTAL“ válla-­­- .....—I __________sz-ir-ut «3. |*j, Révsjr-stea 25 Tel : »i)J .. , . Takarítást is vállalunk! OCÍ *...«*.* 2 tonnás pótkocsi —---------------­P- es ByOiS- • o-i-*, «r m M-« Ciánoz ózonnal . _ -5? * Ilin míg rohamosan fogyó valódi IwS’CállllIW békebeli ciánja van. Irás­irilRHn 5 gumival eladó Ajánlatot „Jó ,b«h gsranoi». Titán, Teréz-II wIIlell vétel” jengére Blockner hirde­­krt 41. 1. 13, Íj5$ lehetőleg német nyelvtudással, il- tőbe, Vilmos caászár-»t 33. p •' * •' ^ íetőleg könyvelési ismeretekkel iumllliii i iiniuii I -1 ■ : —_ pestkörnyéki iparvállalathoz fel- sywilllWHfM agegoiani.-iittli^ vétetnek. Ajánlatokat fizetési ____ igény és eddigi működés meg­­—---------W— — ------- — — M. SL K jelölésével a Magyar Hirdető Káé ím WjflA játS Tf K Bi« Iroda rt. Budapest, VIII. Sán- Rtf WlBI t) W» dór u. 7 s*. továbbít, , Nyugdíj­­ah __ 1- ■* Mm ______jogosult" jelige »-’ttt. E| 1 Sá jwf Magán tisztviseld. 32 éves. 4 gyér­­• mm WB * mekes, állást változtatni. Irodai. pótlására üvegszilárd, légnyomásbiztos cellofántáblák. Megmaradt 1 felügyelői munkát egyaránt vál- üvegtáblák törés és szilánkolódás elleni vastag, átlátszó védőbevo­lal. Gabonaátvételben évtizedes nata Szab bej. légo. hat. eng. Napsugár vézérképv. Andrássy-út gyskorláttsl- Szíves megkérésé- 6 . Te'rfen: J7-í lo.'i sék: Szilvágyi T>énes. Kecske ■ .........—......... ... ........................ ' mét. Csányi-Utca 2. ililTitrW-íliaftlIinWiyulllltiMtUMI iWillíánlllWt ikWMWXriTII'f-rr Iflffí ífíri'iáMi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék