Új Misszió, 1997 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1997-01-01 / 1. szám

A felebaráti szeretet­ ­ Az Úr Jézus tanítása szerint az ő ta­nítványai egymás iránti szeretetükről is­merhetők fel. Ez a szeretet azt parancsolja, hogy felebarátunkat Istenben, a teremt­ményt a Teremtőben szeressük. Az Isten és felebarát iránti szeretet két ág, mely egy törzsön fakad és közös gyökérből ered. - Az igaz szeretet arra indít, hogy Is­tent mindenek felett szeressük és felebará­tunkat úgy, mint önmagunkat. - Istápold segítségre szoruló felebará­todat, ahol csak teheted, állásodhoz mérten s az okosság szabályai szerint; a többit a jóakarat pótolja. - Ha megbántott felebarátod mégsem szűnik meg Istennek képmása lenni, aki ar­ra van hivatva, hogy Istené legyen, épp azért a sérelem után is kell őt szeretned. Talán nem érdemli meg, hogy megbocsáss neki, de megérdemli azt Jézus Krisztus an­nál is inkább, mivel nem egyszer bocsájtott meg neked sokkal súlyosabb vétségeket. - Nem áll azonban hatalmunkban, hogy ne érezzünk bizonyos ellenszenvet megbántóink és rossz emberek iránt. Ezt az érzést jól meg kell különböztetni a bele­egyezéstől. - Ha a belső gyűlölet és a külső ellen­szenv megbántóinkkal és rossz emberek­kel szemben tilos is, nincs megtiltva, hogy velük szemben kellően elővigyázatosak le­gyünk. A keresztény szeretet arra tan­t, hogy testvéreinket szeressük és velük jót tegyünk, de nem azt, hogy a gonoszokat oltalmazzuk, sem azt, hogy akár önmagun­kat, akár másoknak ártatlanságát és önzet­lenségét fondorlataiknak és gonoszságuk­nak kiszolgáltassuk.­­ A gyanúsítás megengedett, ha célja a személyes elővigyázat. A keresztény sze­retet ugyanis tilt rosszakaratú gondolato­kat, de korántsem elővigyázatot és előrelá­tást. (P. Quadrupani: LELKI ÚTMUTATÓ) Címlapunk S. Arnold Klára munkája 2 A TARTALOMBÓL: Könnyező Mária-szobor ......... 6 „Ember tervez Isten végez” ............................... 8 Margery Sinclair .....................10 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek ....................................... 16 Mérlegkészítés a szervezőkkel ............................24 Zárt ajtók mögött .....................26 Késő ................................................28 IX. évf. 1. szám ^ TI MISSZIÓ KA­TOLIKUS FOL­YÓIRA­T Főszerkesztő: CZOBORCZY BENCE Felelős kiadó: ZACHÁR GÉZA Kiadja az Éj Misszió Alapítvány Magyarországi szerkesztőség: Miskolc, Vobvoda u. 4. IV. em. 406. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 317 Telefon/fax: (46) 412-911 Erdélyi szerkesztőség: Nagyvárad, Mihai Viteazul 1. Levélcím: Of. p. 3700 Oradea 1, c. p. 75 Telefon: (059) 137-808 Magyarországon terjeszti a Magyar Posta Rt., valamint alternatív terjesztők. Romániában terjeszti az S. C. Editura Kolbe S. R. L. MEGRENDELHETŐ: 5 példány felett a szerkesztőségeknél. Egyéni előfizetés (csak Magyarországon): HELIR, 1900 Budapest, Lehel út 10/a. ISSN 0865-0306 list

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék