Új Misszió, 2003 (15. évfolyam, 1-12. szám)

2003-01-01 / 1. szám

A belső béke megszerzése Nagy belső békében élhetnénk, ha nem avatkoznánk folyton mások szavába, csele­kedeteibe, amelyekhez nincs semmi kö­zünk. Ugyan miképpen élhetne sokáig békes­ségben, aki más dolgaiba beleártja magát, aki azt lesi, mikor nyílik alkalom külső dol­gokkal való foglalkozásra, belsőleg alig vagy nagyritkán szedi össze magát? Boldogok azok, akik csak az egy szüksé­gesre figyelnek, mert nagy belső békességet élveznek. Miért volt némely szent olyan tökéletes és az elmélkedésben olyan járatos? Mert azon igyekeztek, hogy a földi vá­gyaktól teljesen elszakadjanak, és így szí­vük minden rezdülésével Istenhez ragasz­kodhattak, nagy belső szabadsággal Isten dolgaira irányíthatták figyelmüket. Minket nagyon lekötnek indulataink, so­kat törődünk azzal, ami múlandó. Ritka eset, hogy egyetlen hibánkat is tö­kéletesen leküzdenénk, s a mindennapos előrehaladásért nem törjük magunkat, ezért maradunk hidegek és lanyhák. Ha magunkat teljesen megtagadnánk, szívünket pedig semmi sem kötné gúzsba, akkor volna érzékünk Isten dolgai iránt, ak­kor valamit megtapasztalnánk a mennyei szemlélődés öröméből. Egyetlen igen nagy akadályozónk, hogy képtelenek vagyunk megszabadulni szen­vedélyeinktől, érzéki vágyainktól, és nem igyekszünk a szentek nyomába lépni a töké­letességre vezető úton. Amikor pedig valami csekély nehézség­be ütközünk, igen hamar hanyatt vetjük ma­gunkat és emberi vigasztalásokat keresünk. (Kempis: Krisztus követése 1/11.) XV. évf. 1. szám 9 ÚJ MISSZ ------s KATOLIKUS FOLYÓIRAT Főszerkesztő: CZOBORCZY BENCE Felelős kiadó: ZACHÁR GÉZA Kiadja az Új Misszió Alapítvány Magyarországi szerkesztőség: Miskolc, Vologda u. 4. IV. em. 406. Levélcím: 3502 Miskolc. Pf. 272. Telefon/fax: (46) 505-794 Erdélyi szerkesztőség: Nagyvárad, Mihai Viteazul 1. Levélcím: Of. p. 3700 Oradea 1, c. p. 75 Telefon: (259) 447-176 Magyarországon terjeszti a Magyar Posta Rt., valamint alternatív terjesztők. Romániában terjeszti az S. C. Editura Kolbe S. R. L. MEGRENDELHETŐ: 5 példány felett a szerkesztőségeknél. Egyéni előfizetés (csak Magyarországon): Magyar Posta Hírlapelőfizetési Iroda 1089 Budapest, Orczy tér 1. ISSN 0865-0306 2 Címlapunkon: Bosco Szent János (1815-1888), a kallódó fiatalok apostola, aki az ut­cagyerekek számára Torinóban in­tézetet hozott létre, ahol mestersé­get és keresztény életet tanulhattak. Ő alapította meg a Szalézi Szent Fe­renc, illetve a Mária, a Kereszté­nyek Segítője Leányainak Társasá­gát. Kezelésükben jelenleg több száz ilyen intézet működik a vilá­gon.­­ Don Bosco mennyei születés­napját január 31-én ünnepeljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék