Uj Nemzedék, 1921. november (3. évfolyam, 244-269. szám)

1921-11-13 / 255. szám

1921 november 13. uj Nemzedék artalm # Házipróba a^r Operaházbjpmf —Jfkz Uj Nemzedék tuá^KlfSjáról — Jaavas esőben^siíSek a csatakos An- Drissy-uton-A?* Operához. Már elkés­­tem,~"a-'TRwt szemek házi főpróbája fél tizenegykor kezdődik s a körút sar­kán már tizenegyet mutat az óra. A művészbejáróban Anfhes-szel ütközöm össze, ő is száguld, menekül november elől. Bosszúsan és hibátlan operaházi magyarsággal mondja: Richtiches Z­au­­wetta..."­­ A nézőtér koromsötét. Az élőjátékról csakugyan lekéstem, a közzenét­­ját­­ssik. A széksororc között tapogatód­­­zom, szerencsésen beleütköztem vala­­­­kibe. Kgímetlen robaj, a zenekar ép­­­píg vaftanót játszik. A karnagyi széken Molder ül, mindkét karja mozog, hol lassabban, hol sietősen, olyan, mint egy mindenesetre hatalmas, óriási kaszáló pók. A zenekarban apró lámpák égnek, a kivilágított hangjegyek mögött fekete árnyékok dolgoznak. Szétmegy a függöny. Keleti ház, pál­mák, exotikus fák, a háttérben sivatag, melyből barna hegy és barna vár emelkedik. A színpad lámpái bevilágí­tanak a nézőtérre. A széksorokban többen ülnek most kora délelőtt, mint Keglevich István intendáns az esti elő­adásain. Hanns Heinz Ewers érkezik a pró­bára. Ő írta a szövegkönyvet, mely egy szépséges görög hölgy vakságáról és szerelméről mesél. Medek Anna adja a vak asszonyt, aki igazán, mélyen szereti férjét, a jeruzsálemi római kö­vetet. Csoda történik, az asszony újra lát. Gyógyulása pillanatában férje he­lyett a daliás római tiszt, Galba áll előtte, férjének hiszi, nyakába borul, öleli, csókolja. A férj, jelentéktelen kül­sejű, beteges tudós, meglesi a jelene­tet s féltékenységében megfojtja régi barátját, Galbát. Az asszony megundo­rodik a látható világtól, kiáll a napsu­gárba, fásultan néz a fénybe s újra el­veszti a szeme világát. A vakok boldog­ságát választja. Folyik a próba, ha valami nem sike­rül, a karmester kopog, megállnak. Németnyelvű kis intermezzók követ­keznek ilyenkor, Ewers otthon képzel­heti magát. „Das Echo ist falsch“, — mondja Máder. Ritka eset. A legvidé­­kibb visszhangoknak is jó fülük van, csak az operaházi visszhang hamis néha. Az Operaház egyik kedves, régi tag­ját beugratják. Az öreg úr nem tudja, hogy a szerző három neve közül me­lyik a keresztneve. Kitanítják, hogy „Hanchevnc“ a vezetékneve, Ewers pedig a keresztneve. Mikor összekerül a szerzővel, igen nyájasan szól hozzá: „Lieber Herr von Hanchevnc ...“ Ewers nem tiltakozik, átsiklik a tré­fán, mosolyogva beszélget. Jómodorú, gyakorlott férfiú, nem játszik, nem pó­zol, itt a komédiások között ügyel rá, hogy ne tartsák színésznek. Nem akar érdekes lenni, nem demonikus. Fürgén mozog, ha beszél, egyik keze mindig a levegőben hevesen gesztikulál. I-Hosszú, toropavégű ujjai vanfalu, mint Basser­­mannnak. Most a színpadra megy. Leül a ren­dező asztalához, meredten figyeli az előadást. Mikor Szemere Árpád, a férj ráveti magát Pilinszky­re, a római tisztre, kipirul az arca. Ewers szeret­heti az ilyen gyilkos komédiákat. A gyilkosság nem sikerül tökéletesen, nem megy taktusra, vagy mi. Újra pró­bálják. Ewers arcán igazi gyönyörű­ség, mikor újra fojtogatnak. Megelége­detten, felhangoltan nézi a halált A próbának vége. Most egyszerre magyarul beszél mindenki. A zenészek is értenek magyarul, a világosító is és a teremben mindenki. Ewers újra ide­genben van. A lépcsőkön tolongnak ki­felé. Kern Aurél, a szövegkönyv fordí­tója, tűnik fel egy percre. Gratulálnak neki, valaki fülébe súgja, hogy a szerző nagyon elégedett a fordítással. A szó­rakozott, kitűnő kritikus egy percre beleesik s lelkes baritonján mondja: »No ne mondd!“ A próbának vége. É­s­ Pipa, november 10. Ez túl a szelíd Dunántúl... Nem­ messze a Bakony hegyei kéklenek. A város alatt, a Tapolca vize mellett hosz­­szú sort állanak a bámészkodó jegenye­nyárfák. A városban néhány barokk polgári ház tartja fenn a régen messze­­hires pápai molnárok, szijjártók, ková­csok, mészárosok, gombkötők, szabók bognárok, szűcsök, kőmivesék, taká­csok, vargák céhének emlékét. Éjszaka, ha az Eszterházy-kastély s a hatalmas székesegyház előtt az árva villany­lámpa fénye ráborul a falakra, az em­­ber rég meghalt lándzsás éjszakai őrö­ket sejt a békésen hazabandukoló pol­gárokban. A nagytemplomban a derék olasz Maulberts-nek gyönyörű freskói Szent István vértanuságáról s ha a régi pálosok zsúfolt diszti templomában a bencések mondják loyolai szert Ignác zsolozsmáját Anima Christi Sanctifica me Sanguis Christi Inebria me... az embert elfogja a letűnt idők hangu­lata; a városból az él, ami régi, ami el­múlt. Iparosműhelyek, kicsi üzletek, kicsi házak, zeg-zugos utcák... mintha e nagy csendesség és nyugalom csak azért volna, hogy a termő mag itt csi­rába szökkenjen. Innen, e boldogító nyugalomból röppentek a magyar égre a sasok, itt diákoskodott Petőfi, Jókai, Deák Ferenc. Franciscus Deák annorum 10. A régi pálosok mellett, ahol a kriptá­ban békén alusznak fakoporsóikban a szerzetesek s a város előkelő polgárai, van a bencések főgimnáziuma. Ma mintegy háromszáz diákja van az inté­zetnek. Itt tanult az 1812—13. iskolás évben a tízéves Deák Ferenc, még pe­dig kitűnő szorgalommal, nyolcadik helyen az eminensek közül. Elfogadva nézem a betűket egy régi cifrafedeles értesítőben, ahova egy régi bencés gon­dosan beírta a másodikos Deák Ferenc érdemjegyeit. Kívül a latin felírás: Informatio de Studiosis IL-dae Sram­­maticae in Regio' Minori Gymnasio Papensi primo semestri anni scholas­tici 1812-3. A második osztály tanulói közt a név­sorban hetediknek van bejegyezve az a kis fiú, akiből a­­nagy államférfin lett. Deák Franciseus annorum 10. r. kath. • Hungarus ex Kehida Comitatus Szaladien*sis. Tutor Deák Antonius vicc index no­­bilium habitat ibidem. Classis morum: Primae classis e doctrina religiorum primae classis ex omnibus studiorum argumentis primae classis octavus. A kis Deák Ferenc már az iskolában sem lehetett a legutolsó. Petrovich Sándor I. éves tanuló versei a református kollégiumban a könyv­­tár is büszkén hozza elő a Petőfire, jó­kára vonatkozó maradványokat. Itt van az önképzőkör könyve, a jegyző­könyvek és az igazgatónak egy bekötött füzete, melyben a fegyelmi eseteket je­gyezte fel. A dene­igazgató fiainak szem­neltar­­tása végett pontosan beírta, ha a tami­lok mulasztottak, énekeskönyv nélkül szűkölködtek s a közönséges tanítások­tól távol voltak. Idegesen forgatom a kicsi könyvecs­két, melyben nem a lapok, de az egy­más után következő fegyelmi esetek vannak megszámozva. Itt tr. .dóm Orlay Petrich Somáról: Közönséges tanításokról távol voltak. Petrich Samu 6-szor s utána egy-két diák következik, majd az Ítélet: Büntettessenek a 4. § szerint. Ez a negyedik paragrafus többször előbukkan. A 18. esetnél bukkan elő először Pe­tőfi* neve: Petrovich Sándor és Nagy Gedeon múlt heti mulasztásokról adjanak szá­mot. A 25. „ügynél“ ez van bejegyezve: Dienes Károl, Kovács János, Várnai János, Petrovich Sándor az 1941/2. d. évi karácsonyi tanításdíjjal adósok. A 27. esetnél újra szerepe! Petőfi: Békássy Antal, Petrovich Sándor, Nagy Sándor gazdasszonyaiknak járandó szálláspénzt többszöri felszólítás után is le nem tevők fizetésre kényszerittes­­senek. Egy névnélküli diákcsiny lezárt aktái: 17. ügy: A fütyölés tárgyábani ügy fejeztes­sék be. Újra Petőfi. Magános vizsgálatot többszöri felszó­lítás után sem adtak: Petrovich Sán­dor, stb. Majd egy másik ügy: Leckéktől távol voltak: Csizmadia Sándor 3-szor, Cseh István 3-szor, Vida Ferenc 4-szer, Petrovich Sándor 6-szor. A törvény értelme szerint büntettesse­nek. Egyszer a dolgozatnélküliek közé ke­veredik. Heti dolgozat nélkül szűkölködtek: Petrovich Sándor, stb. Keményen megdorgáltassanak. Itt szerepel Jókai is, az eminens Jókai a mulasztók közt A képzőtársulat érdemkönyve Nincs Magyarországon önképzőköre érdemkönyv, melyet oly féltve őrizné­nek, mint a "kollégium h­egyedrétalaku, kékkötéses könyvét, melybe Petőfi Sándor és­ Jókai Mór írták bele gyö­nyörű, gyöngybetűs írással első mun­káikat. De Petőf­i kilenc verssel szerepel a könyvben, ide irta be t­st dicsőségét, Schillerből, Claudiusból és Matthison­­ba való fordításait»,­fiu a pataknál, s Elegia egy vár­rwff fölött, majd a Tü­­nődés, Tolvaly huszár, Vándordalok, Iofeál cimű­ eredeti költeményeit s a Szin és való és Lehel cimű­ pályadijat és dicséretet nyert munkáit. Jókai Mór egy verssel s egy Istenítélet cimü el­beszéléssel szerepel. Van még Petrich Somának is néhány verse a 335. olda­las könyvben, a többi diákköltő kö­zött. Petőfinek a neve két helyen át van húzva, valaki idegen kéz föléje írta ifjúkorában használt álnevét: Ho­­monnai-t. Egy verse A. B. jegygyel sze­repel. A versek Petőfi akkori német tanul­mányát mutatják s csak villanások jelzik a közelgő vihart. Van az érdem­könyvben Petőfitől egy székfoglaló be­széd, mely szellemességével sokkal jobban képviseli a zsenit, mint az első zsengék. Szokás volt ugyanis, hogy az újonnan megválasztott bírálók első íz­ben elmondják elveiket. Petőfi ezt a székfoglaló beszédet, melyet az ön­képzőkörben tartott, egész terjedelmé­ben bejegyezte az érdemkönyvbe. — Uj királdtag megnyitóbeszédekkel lépjen a pályára, ez a t. Társaság ren­delete. —• kezdődik a beszéd. —• Jól van, tehát szólók én is egyet-kettőt, de csak röviden. Okaid fogja a rága­lom morogni gúnymosollyal ajkán, ért­jük, mert hosszan nem tud szólni. Igen tisztelt Rágalom néni! A dologban lehet ugyan némi igazság, s én már szerénységből sem fogom magamat az ellen védeni, de mindenesetre remény­­em, leszel kegyes okaimat meghall­gatni. — Röviden szólok tehát először, mert az előttünk lévő tárgy olyan, mint. egy országút mellett­i bokor, s melynek virágát a leánykák letörde­­l­tek, gallyait a hazatérő kecskenyáj konfekt gyanánt használó, ágait a gyerkőcök paripának metszek le, vagy ostornyélnek, mígnem törzsöké maradt meg,, a kopár, árnyaltan törzsök. így vagyunk az alkalmi beszédekkel: Tri­­famateria s alig hiszem, hogy decies repetita placebit. Valóban nem is tu­dom, minek volnának már azok, ha­csak mákonynak nem. Na még ez egyre felhasználhatók s ezt praxisból mondom, mert nekem legalább már voltak szívesek ezen szolgálatot tenni, s hogy nem egyedül nekem, ezt onnan tudom, mikor egyszer ily beszéd alkal­mával Morpheusz pilláimra nyoma csókját, egy hatalmas koccanásra éb­redtem föl. S mi volt az? Szomszédo­mat szinte az álomisten ringatá­s bó­­linték én, bólinta ő, én jobbra, ő balra s mire homlokaink barátilag érintet-*­ték egymást s igy futott a halál szelíd testvére körünkből. — Röviden szólok másodszor: Azon igen világos okból, miszerint én az al­kalmi beszédeket, hogy őszintén szól­jak, sz­emből gyűlölöm, nem ugyan említett tulajdonságukért, hiszen­­az inkább dicséretükre válik. Nem, e gyű­­lölség valami mély és titkos forrásból ered, de ez az emberiség előtt örök talány marand, mivel egész bizonyság­gal magam sem tudom. Van ugyan némi gyanításom, azonban ez csak ho­mályos gyanitás, semmi egyéb, t. i. anyám gyakran emlité, hogy kereszte­lőm tora alkalmával születésem helyé­nek koszorús muzsafia, a" rektor, oly cikornyás beszéddel idvezte, hogyha valami ügyes marchande des modes jelen van s azt ex tripode összeférceli, a legkacérabb aggszüznek is beillett volna fejkötőül. Lehet talán, hogy én az alkalmi beszédeket már ekkor meg­­csömörlöm. — Harmadszor. De minek több ok? Talán már úgyis megtette beszédem azon jótékony szolgálatot, mire fen­tebb alkalmasnak mondom s különben tovább mentem, mint amennyire szán­dékom volt, ezennel van tehát szeren­­csém berekeszteni prolegomenámat, nem valami buzdítással, bátorítással célunk elérésére, hiszen ezt már elő­deim sikerrel-e, nem-e tették, hanem — s itt már valójában komolyan szólva — azon óhajtással, vajha a t. Társaság a netalán éretlen kezdőt pályája ele­jén némi kímélettel kisérné, mert orane imitium durum. Aláírva Petro­­vics Sándor. Söprik a pápai utcát... Künn az utcán népes hetivásár. 35 templom háta mögött szekerek, mar­hák, a sátrak mellett parasztasszony alkuszik, a bábosnál egy fiatal menyecs­ke próbáltak egy cukorsipot a fiának. A lulanyitáios rászól: Majd addig pró­­báljai lelkem, míg elfogy. Van szövet, vászon bőven, kádak, ciftárok, korsók egész halomban, amott egymás mellett font kocsikasok. S ott állnak sorban, mik már kiveszőben vol­tak, ha most előkerülnek újra, a szépen esztergályozott rokkák. Két kikiáltó nagyhangon kalendáriumot, pesti or­feum-nótákat, ponyvaregényeket, ál­moskönyveket és egyéb jókat árul a b­öréje gyűlt sokaságnak. Idehallik, a­mint kiáltja: Itt van a szép kalendá­rium, no meg hozzá az egyiptomi ál­moskönyv harminc­­ csízióval. Nyoma meg a gombot, a legújabb daloskönyv, szerelmes levél a Lidinek, meg egy szép zsebnotesz, no meg hozzá az Elpusz­tult falu szomorú története, Popcsicsák Istvánról, ki született Kassán s meg­halt az akasztófán. Elgondolkozva továbbmegyek a pápai utcán. Még visszafordulok s látom,­­ahogy a vidéki atyafiak nevetve viszik hazafelé a kalendárium mellé kapott fércmunkákat. Mi lesme, ha a mi né­pünk kezébe egyszer végre Petőfit, Kossuthot, Jókait, Aranyt adnak s hasznos könyveket, melyekből tanul­hatna. Még idehallom, ahogy a kikiáltó az orfeumnótákat kínálja s r­údolgatni kezdem keserűen az utcán, az Ester­­házy-kastély alatt: Söprik a pápai utcát... Boros Ferenc. Ahol Petőfi­, Deák Ferenc és Jókai diákoskodott / , * — Az 1-7 Nemzedék tudósi­tójától/ Vasárnap &

Next