Uj Nemzedék, 1922. augusztus (4. évfolyam, 172-197. szám)

1922-08-27 / 194. szám

© Vasárnap Uj Nemzedék Első osztályú futball-csapataiuk inégcsak barátságos mérkőzéseken készülődnek a szeptember 3-iki be­mutatkozásukra, a második osz­tályú csapatok azonban már hol­nap megkezdik bajnoki futball-sze­­zonjukat. A csapatok formája meg teljesen ismeretlen, úgy hogy a mérkőzések kimenetele teljeseit nyilt. A ló versenytér i-pályán bá­rom bajnoki mérkőzés is lesz. Dél-, ben 12 órakor a KAOE mérkőzik az RTK-val, délután 3 órakor az NbC játszik a Húsosokkal, 5 órakor pc­­dig a VII. kerület 33 FC mérkőzés kerül sorra. A Testvériség-pályán a BTK' a BEAC-all, a TSE pedig a EMTK-val mérkőzik. Az Ékszeré­szek a BAK-al a Hungári-uti pá­lyán, az UTSE a Postasokkal a népszigeti pályán találkozik. A lutballsport lelkes közönségé, tehat ezét fog szóródni a külonbozo pá­lyákra lélekben azonban mindnyá­ján Lipcsében lesznek, ahol n «w­­qvar válogatott csapat a kozep­­németekkel mérkőzik es igyekszik fölöttük sorrendben a harmadik győzelmét aratni. Ez a győzelem azonban attól függ, hogy a golkep­­telennek látszó magyar csatársor, amelynek mind az öt tagja eredeti­leg szélső csátárjatekos, méltónak bizonyuké a beléjük helyezett bi­zalomra. Budapest sportközönsége azon­ban idehaza is nagy ünnepre készü­lődik: az évek óta megszállás alatt álló Felvidék egyik legtöbb csa-. pata, a Kassai Sport Club látogat el hozzánk és mérkőzik meg dél­után 5 órakor a MAC első csapatá­val a Margit-szigeti pályán. A csa­pat tegnap este érkezett meg a nyu­gati pályaudvarra, ahol a M AC es a társegyesületek tagjaiból allo eportközönség nagy lelkesedéssel fogadta. A ESC jövő _ héten meg mérkőzést játszik cl vidék legjobb­­iáival, kedden Kecskeméten, csü­törtökön Békéscsabán, ^ péntekén Hódmezővásárhelyen, vasárnap pe­­dig Szegeden. Kassán viszont mn és holnap a TTC vendégszerepei. A ■fegyelmi bizottság erre a két mér­kőzésre • engedélyt adott a játékra Trocenkó Győri, és Schremsz kitil­tott játékosoknak, valamint Gomb­kötőnek és ■ Höfling érnék., akikei tudvalévőén fölfüggesztétt a fe­­gyelmi bizottság. — (Szeptember 8-án Becsben in­dulnak atlétáink.) Az FTC vasár­­nap délután 2 órakor rendezi meg ebben az évben második nemzetközi versenyét, amelynek nemzetközi jel­legét a Budapesten időző német fő­iskolai rövidiávfutó bajnok, a lip­csei Fritz indulása adja meg. A Springer-dijas pontversenyt az FTC nyeri, a 100 méteres síkfutást Gerő, a 400 méteres síkfutást Kurunczy, a 800 méteres síkfutást pedig Bene­dek. 1500 méteren és 5000 méteren Németh}/, a 110 méteres gátfutásban Stolmár, a magasugrásban Gáspár, a távolugrásban Somfai, a rúdug­rásban Brausz, a sulydobásbau Vállay, a diszkoszvetésben Toldi, a gerelyvetésben pedig Csejthey győz. Az olympiai stafétafutás favoritja a MAG. Az MTK ma délután 3 órakor a. Hungária-uti pályán ren­dez ifjúsági versenyt, amely aGrün­­feld-dijas verseny előcsatározásának tekinthető. A 200 méteres gáton,_ a diszkoszvetésben és a távolugrás­ban rekordjavitás várható. — Jövő vasárnap a Magyar Atlétikai Szö­vetség rendem meg előnyversenyét, szeptember 10-én pedig a KAOE at­létikai viadala kerül sorra. Ezt megelőzőén, szeptember 8-án (Kisasszony-napján) Bécsben indul­nak legjobb atlétáink a WAC ver­senyén. Teljes gárdájával vesz részt a bécsi versenyen a MAC, amelynek atlétái nap-nap után szorgalmas tréninget folytatnak. Somfai sprin­téi, tréningben igen könnyen futott tegnap 12.6 mp. alatt 110 métert, ugyancsak könnyen futott 300 mé­tert Fixl és Fedák 36.7-, Illetőleg 36.9 mp. alatt. Megkezdte tréningjét a vidékről hazaérkezett Püspöki Gyula is. De nagyban készülődik a szeptember 8-iki versenyre a ren­dező egyesület a WAC is és arra való tekintettel, hogy nincs megfe­lelő 800 méteres futója, az olympiai stafétát 200—200—400—800 méter he­lyett ebben a sorrendben kívánja lefuttatni: 800—200—200—400. Szor­galmasan treníroznak a szigeten az ifjúsági futók is, elsősorban Bejczy, de igen jó formát ígér Jókuthy is. Strauch megránditotta a lábát és igy az MTK versenyén aligha in­dul. Nem indul Fixl sem holnap a 400 méteres síkfutásban és legföl­jebb csak a stafétákban vesz részt. — (Engdahl három győzelmet aratott a svéd bajnokságon.) A Stockholmban megrendezett svéd. atlétikai bajnoki ver senyen Lundgrent három kiugrás miatt kizárták a 800 méteres versenyből. Eng­dahl három, Backmann és Christiernsson két-két bajnokságot nyert• Részletes eredmények: 100 méter: 1. Engdahl 11 mp. 2. Sandström 11.1 mp. 3.“ Lindwall 11.2 mp. Lilja 11.3 mp.-el ötödik lett. 200 méter: 1. Engdahl 21.8 mp. (svéd rekord)- 2. Sandström 22.2 mp. 3. Lilja 22.5 mp. 400 méteres bajnok Engdahl 49.7 mp. 800 méteres bajnok Hultin 2 p. 02.5 mp. 1500 méteres bajnok Wide 4 p- 03.5 mp. Lundgren a 800 méteren történt kiállí­tása miatt nem indult. 5000 méteres. és 10.000 méteres bajnok Backmann 15 p. 09.8 - mp, illetőén 32 p. 27.5 mp. 110 mé­teres és 400 méteres gatfutó bajnok Christiernsson 15.8 mp. illetően 56.6 mp. 4X100 méteres staféta 1. Malmö A. 43-9 mp. 4X400 méteres staféta 1. Hellas 8 p. 26 mp. Stdydobó bajnok Bertill Jans­­son 26.86 méter (jobb kézzel 14,20. m.) Gerelyvető bajnok Blomquist 111.12 m. (jobbkézzéL 61 m.) Diszkoszvető bajnok Zallhagen 80.31 m. (42-31 m.) Magasugrő bajnok Jagenburg 185 cm. 1 Távolugró bajnok Abrahamsson 702 cm. 2. Millsson 678 cm. 3. Petterson 673. Rúdugró baj­nok Rydberg 380 cm. Hármasugró baj­nok Folke Janssen 14.45 m. — (Ma mérkőzik Bécsben a budapesti és bécsi siketnémák futballcsapata.) Becsből jelenti tudósítónk: A budapesti és bécsi siketnémák futballcsapata ma délután 5 óraikor mérkőzik Bécsben, a2 ostmarki futballpályán. Holnap délután pedig a két főváros kombinált siketnéraa futballcsapata mérkőzik az Ostmark Sportclub csapatával. — (Az RTK vasárnapi kerékpárver senye) a legjobb hazai versenyzőkön kí­vül a múlt vasárnapi páros verseny hő seit Kaléttát és Martint gyűjti a start hoz. A motórvezetéses versenyek favo­­ritjai: 1. Bállá, 2. Bartos, 3. Kaletta. A fél 4 órakor kezdődő verseny programm ját fleyer-versenyek, valamint _ Junior . szenior- és vadászverseny egészíti ki. — (A német tennisz-bajnokság) dön tőjét Freudheim és Rahe Hamburgban iátszák le. Második helyre Kreutzer, harmadik helyre Kehrling (Magyaror szag) és'Kleinsc-hrott jutott. A női egyes ben 1. Friedlibenné, 2. Neppachné, 3. Váradi Ily (Budapest) és Alvarez kisasz szony. Férfi páros bajnokság: 1. Freud heim' és. Kreutzer, 2. Galvaos és Spitz. Kizárásos versenv Hamburg- bajnoksá gáért: 1. Göncz (Budapest^ 2. Flohr,_ A versenyzők közül Váradi és Kehrling Hamburgban is játszanak, Göncz Lajo-J pedig a siófoki versenyen vesz részt. — (A III. kerületi TVE nemzetközi uszóversenyének) első napja ma délután 5 órakor, második napja pedig hómat, délután 4 órakor kezdődik a Császár fürdőben. A brémai Eitnemek háton Hla vacsek, a két sprint-számban pedig Ke­­nyery lesz az ellenfele. A többszörös baj­nok Piowaty a 100 méteres mellúszásban Sípossal szemben aligha győz, inig a löl* yardos és a 400 méteres háluszás való­színűen Owerham zsákmánya lesz. A 400 méteren érdekes küzdelem lesz a német Freudenberger és Eperjessy között. A riiüugrásnak a német Klinke indulása ad érdekességet. Sportkörökben érdeklődés sei tekintenek a stafétaszámok és a viz:­­pólómérkőzések eredménye elé. Legfon­tosabb az FTC és a III. kerület küzdelme lesz a bajnokságért. ^xxx>oooooooc^oooooocxxx30oooQQocoaoQcooGoocoooooocxxxx3t A londoni sakkverseny eredményei Capablanca hajlandó Rubinsteinnel a világbajnokságért megmérkőzni — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — A most lezajlott londoni nagy sakktorna fényesen beigazolta Ca­pablanca világbajnok fölényét, aki az utóbbi évek tornáinak győztesét, az c versenyen is veretlen Aljechint is másfél ponttal előzte meg. Köny­­ny.ed biztossággá! s bámulatos gyors áttekintéssel játszott. * Bár a gon­dolkodási idő rövid volt —: 20 lé­pés óránként —, játék közben állan­dóan sétált s a többi versenyzőnek kilicclt ....... Capablanca mindazáltal ugv nyi­latkozott, hogy hajlandó a világbaj­noki címért mérkőzni. Minthogy Rubinstein kihívása korábbi, első­sorban vele meccsel; de ha Rubin­stein 1923 végéig a költségeket nem hídja biztosítani, joga Aljechinre száll. A mesterverseny többi résztvevője is nagyjában a várakozásnak meg­felelően helyezkedett. A még díjas Maróczyt, jóllehet indiszponált volt s néhány játszmában időzavarba ke­rült, a három első győztes egyike sem tudta verni. A világbajnoktól is ő csikarta ki az első remit. S .2 o ® . f g S -- o S . „ | -g o.H 2 » 2 T So S §,r?2j g’S§iÖ3iS | §3 I« fe »ö < > osjtq S- | | S >, -t fi £ 9 SS 9 S3 *o — f ■ i r i ■ Capablanca..................— — Vi i V, 1 .*/» | 1 V» 1 i 1 l 1 1 1 1 13 Aljechin.u......................... V. — Vj 1 V, >/> I V, V» 1 1 1 1 Vj 1 1 1 11% Vidmar...............— ... o % — i 0 1 1 j V, ! V> 1 % 1 1 11 1 1 11 Rubinstein ... .............. i/t 0 1 — ‘/all Va 1. Va 0 1 % 1 11 1 10% Bogoljubov....................... 0 ‘/a 0 Vj — 1 Va 1 0 1 Va 0 11 1 1 9 Tartakover... ................. % % 0 0 0 — Va Va 1 0 1 1 1 Va 1 1 8Va Réti............................ <T </a Va Va Va j'Va — Va 1 1 Va 1 0 í 0 1 81/a Maróczy... ....................... Va Va Va 0 0 Va ! Va - 1 % i/2 1 i/a 0 1 1 8 Yates ........................... 0.0 0 Va 10,0 ,0 — j 1 1 1 1 1 i/a 1 8 Atkins _____......... 0 0 Va 1 0 1 j 0 j Va 0 — 0 1 Va Va 0 1 6 Euwe............................ 0 0 0 0 Va ’0 Va j Va 0 1 — 0 1 0 1 1 6% Snosko-B. ... _ ... 0 0 0 Va 1 | 0 j 0 j 0 \ 0 0 1 — 1 Va 10 5 Wahltucb ............ ... 0 >/a 0 0 0 0 1 Va ! 0 Va 0 0 — 1 1 Va 8 Morrison.............................. 0 0 0 0 0 Va 0 10 % 1 Va 0 — 0 1 i% Watson.............................. 0 0 0 0 0 0 1 0 % 1 0 0 0 1 — 1 4% Marotti _. ... _............... 0 0 0 0 0 0 0 j 0 0 0 0 1 Va. . 0 0 — 1% 1 Az A) főtorna a tavalyi gyulai versenyünkkel egyenlő nívójúnak mondható. Díjnyertesei: Michéll (8), Seitz, Blake (7 és fél), Berndl­­son (7 és fél); nyomban utánuk a magyarok: Steiner E. (Budapest), Balogh (Csíkszereda) és Vécsey (Kassa) következtek, A B) főtornát Vajda Árpád (Bn dapest). játszva .nyerte 9pQn.t.tgl. Ri ■ralisát az angol Goodingojt egy. ponttal hagyta maga mögött, ámbár a 3—4 helyezettet ez is másfél egy­séggel ugorta meg. A liöígyverseny győztese Miss Price lett. A kongresszus alatt számos vil­lámtornát rendeztek. Ezek egyikén Bogoljubov a világmestert legyőzte. Vajda itt is jól szerepelt; két ver­seny-csoportban volt első. 1922 augusztus 27. ESTÉTŐL- RfGGElMi Hódmezővásárhelyen búza valutá­ban fizetik a tandijat. A hódmező­vásárhelyi tanárok mozgalmat in­dítottak, hogy a szülőkkel buzava­­lutában fizettessék a tandijat. A1 hódmezővásárhelyiek indítványa nem jelent újítást, mert az ország­nak több vidékén máris meghono­sították a fizetésnek ezt a módját. A tandijat progresszív alapon álla­pítják meg, olyképeu, hogy a nagy­­birtokos nagyobb mennyiségű bú­zát tartozíik fizetni tandíj fejében, mint a kisbirtokos. A Bécsi Magyar Újság bukaresti tudó­sítója boiseviki szervezetnek a vezetője, A bukaresti rendőrség boiseviki szerve­zetet leplezett le, amely „Export-import iroda'1 címen szerepel. A propaganda­szervezet vezetője egy Radrí nevű ember, aki a Bécsi Magyar Újság bukaresti tu­dósítója volt és összeköttetést carto’tt fenn a bécsi kommunista szervezettel. Radó mellett huszontöttagu propaganda* bizottság működött. A bukaresti rendőr* ség Radót és társait letartóztatta. A krakój dómban elénekelték a magyar Himnuszt. A Budapesti Tornaklub futballcsapata Szent István-napján Krakóban tartózko1- doth Ebből az alkalomból ünnepi nagymise volt a dómban, amelyen a krakói magyar kolónia is részt­­vett. Az ünnepi mise végén, ame­lyet a püspök celebrált, az orgona a magyar Himnuszt intonálta és a­­jelenlevő magyarok nagy áhítattal énekelték végig. A Himnusz fönsé­­ges hangjai nagyon meghatották a misén résztvevő lengyel híve­ket is. A nemzetgyűlés pénteki ülésének to­vábbi folyamán Farkas István szociáL demokrata kép-viselő bírálta a földadó­javaslatot, amelyet végül a maga névé-: ben visszautasitott Az elnök bemutatta a kisüstök felállítása érdekében a nem­zetgyűléshez beterjesztett feliratot, ame­lyet átadtak a kérvényi bizottságnak. Moser Ernő, a külügyi bizottság előadója terjesztette be ezután a Dunára vonat­kozó párisi nemzetközi egyezmény be­cikkelyezéséről szóló törvényjavaslat bi­zottsági jelentését. Az elnök indítvá­nyozta, hogy a nemzetgyűlés szeptember* 5-én tartsa legközelebbi ülését, mert a képviselők az interparlamentáris Unió; bécsi ülésére utaznak. A Ház az indít, ványt elfogadta. A nemzetgyűlés a szep-i tember 5-iki ülésen választ aielnököL , Hindenburgot ünnepük München­ben. Müncheni jelentés szerint Hindenburg vezértábornagyot Mün­chenbe való megérkezésekor Ruprecht trónörökös, Kahr volt­miniszterelnök1 és Bothmer gróf vezérezredes fogadta. Beláthatatlan tömeg üdvözölte a népszerű vezér­tábornagyot a pályaudvar előtt levő téren és az egész útvonalon, amerre a városba hajtatott. A kormány tagjai a Hadimuzeum lépcsőin üd­vözölték. A Múzeumban előbb a király, azután Bothmer gróf mon­dott üdvözlő beszédet, amelyre a vezértábornagy meghatottan felelt Szerencsétlenség egy bérház építésé­nél. A Szabadság-tér és a Nagykorona­­utca sarkán épülő üzleti bérháznál nagy szerencsétlenség történt pénteken dél­után. A második emelet épülőfélben lévő bolthajtása beszakadt és magával rán­totta az ott dolgozó munkásokat. Öt munkás veszedelmesen megsebesült. A rendőri bizottság megállapította, hogy a szerencsétlenségért Kovács Pál pallér' fe­lelős. Kímélni akarja • lábát ? Hordjon Palma sarkot l HAMISFOGAT drls no* bevált Qiszágos ékszsriiáz bejárat az Uránia bankba! 1Itőnnn nlntt Moh mandolínf i olasz mteszer szerint, kottaismeret nélkül le. «- Srfstaayfret#» l&UL 17.ártake»--rHL».»*éfci Holnap kezdődik meg a bajnoki futhall-szezon — Az Ui Nemzedék tudósitóiától. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék