Uj Nemzedék, 1922. december (4. évfolyam, 274-297. szám)

1922-12-21 / 290. szám

1022 december 21. x Influenzás időkben ügyeljen a belek­­rendes működésére. A Hunyadi János­­viz mint szabályozó, enyhe hashajtó, e célra a legalkalmasabb. x A Talmud magyar fordításának IV. kiadása megjelent. Terjedelme 192 oldal. Tartalma: 1. Mik a nemzsidók a Talmud szerint. Rituális gyilkosságok. 2. Rablás, csalás, uzsora, hamis eskü. 8. Trágársá­gok és pikantériák tömege. 4. Talmud­­ista teológia és babonaságok. 5. Kacag­tató, kolosszális csodák. A könyv ára 800 K. (Utánvéttel nem küldhető, mert az utánvétel díja 92 K.) Csak 3000 pél­dány van a könyvből, amely kapható: Luzsénszky Alfonz szerkesztőnél, III., Nád­ utca 1., az EME és MOVE csoport­­vezetőnél és a keresztény szövetkezetek­nél. ▼vvtvvvvvvtVvtTvtvvVTttWvTtTtvvvvVvtFV M­ŰVÉSZET Tóth Lászlót Versek A karácsonyi könyvpiac egyik érdekessége kétségkívül ez a verses könyv. Tóth László dalol benne, tiszta és harmonikus lélekkel. Mert ezeken a verseken legelőször is az kap meg, hogy nyugodtak, csende­sek, harmonikusak. Egy-egy emlék, egy-egy alig rejtett vágy muzsikál bennük, néha-néha egy-egy sora erősen feslik ki, mint valami rikító, piros virág, de a másik percben már ismét enyhén omlik a dal: „Szeretném tudni, hogy valaki vár“. Nincs sok hangja és széles válto­zatú skálája, de ahogy dalol, meg­­érezzük, hogy dalában az egyszerű­ség a legkedvesebb. Igen, valahogy ez a jelző illik verseire, mint maga is mondja egyik képében: „Menje­tek versek, búsak, vigadók, — Kéz­kézbe, mint a szűzlányok vasárnap, Mikor a tarka százrét-vigadók Ringó lépéssel a templomba jár­nak . . .“ A kötet legszebb versei a Lehaj­tott fejjel ciklusban vannak. Itt a szive dalol igazán. Néha komor szimbolizmussal, néha játszi köny­­nyedséggel, néha fiatalos hetykeség­gel, de legtöbbször őszintén és köz­vetlenül. Alaptónusa annak a cik­lusnak a Szivem „Szeretném a szi­veimet kivenni — S a te fehér két kezedbe tenni: Hogy dédelgesd, be­cézd, szeresd szivem, Hogy simo­gasd puhán és szelíden.“ Legsike­rültebb azonban a Keserves óra.­­Az örök, férfiszerelem találó kifeje­zője ez a vers: „Kezünk búcsúra odaadni, Az alvó utcán lenn ma­radni, Kihajló szőke fejre lesni, Ma­gányunktól kétségbe esni. Nézni a csillagot felettünk, Megátkozni azt, hogy szerettünk. Indulni és újra Visszajönni, Üres ablaknak felkö­szönni. Állni egy dacos nemmel szemben — Hinni az örök szere­lemben.“ A kötet többi része hosszabb le­­letezetű és másfajta impressziókat megszólaltató költeményeket tar­talmaz. Az olvasó azonban önkénte­lenül visszalapoz az első ciklusra, mert az az igazi Tóth László. Egy költő, aki a szívét a kezében tartva megy a salakos világ útján és kristálytiszta dalokat énekel eb­ben a keserves világban. E dalok üdeségétől felüdülünk, s néhány sora fülünkbe cseng a téli esték merengésében is. Tóth László nem éri be a nagy akarnokok, a csavart­­szaru titánkodók és az Adyból élő divatos költők közé, de könyvét éppen azért szeretni fogják. A könyvet a Pallas adta­­ rendkí­vül ízléses kiállításban. G. J. * (A Petőfi-rem.) Tegnap mutatták be az Omn­iában meghívott közönség előtt a Petőfi-álmet. A kétórás film szcená­­riuma felöleli a nagy költő egész éle­tét, a szülői háztól a hősi halálig. A jó­módú Petrovics­ék házatájékáról az is­kola padján keresztül a vándorkomé­­diások szekerén vezet Petőf útja. Azután jön a katonaság s a zágrábi kórház, az első versek és első szerelmek dicsősége. A fiatal költő belekerül az életbe, az Irodalomba, szerkesztő lesz és megismerkedik Szendrey Júliával. Meg­születnek a világirodalom legszebb sze­relmes versei. Itt kezdődik a sok szeretettel és áldo­zatkészséggel készült film legnagyobb fogyatkozása. A csodálatos versek, láto­mások hangulatát a fotográfia őszinte realitása nem bírja el. Ha a költő vad­rózsákról álmodik, a vásznon krizanté­mok között, lehetőleg Puccini zenekísé­­ret mellett játszik Petőfi Sándor. Ha a szabadságról, dicsőségről énekel, akkor félmeztelen ballerinák ölelgetik a leve­gőben. Szerelmesét idézi: valami vizen keresztül, csípőig gázolva, csapzott fáty­lakkal törtet feléje az ideál. Ezek gyer­mekes, sőt. ízléstelen megoldások. Min­­denképen ki kell vágni a filmből ezeket a félrecsúszott részleteket, hogy a meg­maradt fémkilomaéterek megőrizhessék hatásukat. A filmdarab tovább pereg. A nagy szerelem tavaszával megérkezik a sza­badság tavasza. Március, a Talpra ma­gyar, Kossuth és a szabadságharc. Petőfi őrnagy ott harcol Bem apó mellett, a dicső halálig. Vannak it is egészen rossz részletek. Azt az orosz generálist, aki egyetlen ágyúja mellett kivont karddal vezényel, szintén az ollóra kell bizni. Uray Tivadar adja Petőfit. Figurában el sem lehet képzelni alkalmasabb sze­replőt. Alakításában kerül minden kiál­lást, emberi és rokonszenves, sok jelene­tében egészen megható. Szendrey Julia Bajor Gizivel igazi költői jelenség, csu­pa szelídség, jóság és szépség. A többi szereplő, közöttük Petőfi szülei, Kossuth, Vörösmarty, Arany, Jókai megfelelő keretet ad, élethűséggel tárja fel Petőfi korát.­­ (Tapolczay és II. Lajos bajor király.) A Fővárosi Operettszínház még meg sem nyílt, de Tapolczay Dezső máris tü­neményes példáját adta a színigazgatás művészetének. Tudni kell, hogy a szín­házi világ legszervezettebb, talán a fog­lalkozás természeténél fogva legössze­­hangoltabb csoportja a zenészeké. Ha a zenekar valamit kíván, akkor Budapest összes zenészei ott állnak a kívánság mögött s a színigazgató urak némi al­kudozás után csak engedhetnek. Ezer szabály és megállapodás biztosítja mun­kaidejüket, pontosan leszögezték, hogy déli 2 óra után csak külön díjért tartoz­nak tovább próbálni. Még arra is gon­­doltak, hogy új darabokból összesen nyolc próbán kötelesek részt venni. A Fővárosi Színháznak kissé megnyúlt a próbaideje, körülbelül három hónapja készülnek a Buttykay—Földes-operettre, Olivia hercegnő­re. A nyolc zenekari próba régesrégen elfogyott, már a hu­szadik felé tartanak s a zenekar a na­pokban, szerződésre hivatkozva, elég határozottan kérte különdija kiutalását Itt jön Tapolczay szerepe. Barátságo­san, de fejedelmi fölénnyel fordult ze­nészeihez: — Uraim, önök tévednek. A nyolc ze­nekari próba csakugyan elmúlt, csak­hogy most már nem próbáltunk. A zenészek meglepetve néztek az igaz­gató úrra, aki így folytatta: — Hallottak önök II. Lajos bajor ki­rályról? Nem tűrt közönséget a színház­ban, egyedül nézte az előadásokat Ezt teszem most én is. Ezek nem próbák, hanem előadások s az előadások nekem szólnak egyedül. A színházak történelmében igy került Tapolczay Dezső II. Lajos mellé, a ze­nészek nagy szomorúságára, vésznője Budapestnek, s tán egész Euró­pának, köszönti újból az ő hálás buda­pesti publikumát, egy örökké vidám és örökké huncut művésznő, akinek talán legtöbb kellemes és legtöbb vidám órát köszönhetjük. A neve egyelőre titok, de annyit elárulhatunk, hogy az „Osztrigás Miéi“ óta nem volt ilyen pajkos és paj­zán vígjáték, mely annyi derűt és annyi vidámságot ébresztett volna a közön­ségben. A műsor másik fele egy híres francia írónak regénye, amely a háború utáni időknek egyik legérdekesebb és legizga­­tóbb problémáját tárgyalja. Az író, Pier­re Lotti utódja, Claude Farrere, re­gényének színhelye pedig Marokkó. Franciaország afrikai gyarmatának rej­telmes élete, a csodaszép tropikus tájak, a bennszülött törzsek szineg városai, harcaik, szokásaik s a Földközi-tenger napsugaras derűje szolgáltatnak keretet az izgalmas meséhez, mely éppen témá­jánál fogva hónapokon át Franciaország s az egész művelt Európa beszédtárgya volt s amelynek érdekes problémája mindenkit érdekel. A 21-iki premiere közönsége valóságos színházi eseménynek lesz tehát részese, színházi eseménynek, mely az amúgy is elsők közt levő Corvin-Színházat Buda­pest legelső szórakozóhelyévé avatta. * (Az „Út a boldogság felé“) diadal­mas második hete is a táblás házak sza­kadatlan sorozata. Soha Budapesten még filmet ennyi érdeklődéssel és szere­tettel nem fogadtak. Az Omnia előadá­sai hétköznap 6, 148 és V­10, az Uránia és Royal-Apolló előadásai 5, ki 8 és yz 10 órakor kezdődnek. Jegyeket tanácsos elővételben megváltani. * (Kacagó műlsor) az Est-moziban a szezon legjobb burleszkjeivel. Vasárnap délelőtt burleszk-matiné. * (Csütörtöktől vasárnapig) Jocelyn és Max Linder „7 évig nem lesz szeren­csém“ a Nyugat-Mozgóban. * (Mozgókép-Otthon.) Kiváló új mű­sor: Mexikói Don Juan (5 felv.), fősze­repben W. Kerrigan és Lilian Walker, Őnagysága, a mindenes (5 felv.), egy in­­kognitó szerelem története Mary Pick­­forddal a címszerepben. A lekvárkirály és Falusi legény nagyvárosban, két 2 felvonásos amerikai burleszk, valamint az Angol Híradó már csak ma és holnap kerül utoljára bemutatóra. (Fél 4, fél 6, fél 8, fél 10.) * („János vitéz“ díszelőadása.) A Ki­rály Színház vasárnap, 3-án Petőfi Sán­dornak, a halhatatlan költőnek 100-dik születési évfordulóján éjjeli előadás ke­retében szinte hozza a „János vitézt“, melynek minden egyes szerepét a ma­­gya operett színházjátszás egy-egy ki­magasló egyénisége fogja játszani. Az előadást, melyre szombattól kezdve áru­sítja a pénztár a jegyeket, 12 és fél óra­kor kezdik és rendes stelyárak melleit tartják meg. * (Az Intim-Kabaré) karácsonya rend­kívül változatos és érdekes előadások sorozata lesz. Vasárnap, 24-én, délelőtt ,10­2 órakor szenzációs matiné a tagok és a személyzet javára, kiváló vendégek közreműködésével, délután tíz órakor pompás gyermek előadás a világhírű Lubinszky-gyerekek felléptével. 25-én délután 30 órakor éjjeli előadás speciá­lis új műsorral, 26-án, kedden délután a Lubinszky-gyerekek felléptével a nép­szerű gyermekelőadás és z1í8 órakor a Budakeszi trombitás, Chaos, Petőfi-da­­rab, stb. kiváló műsor. Jegyek az összes előadásokra előre válthatók egész nap Teréz-kiírat 46. * (Az Aranymadár 2M-ik előadása) e hónap 21-én, csütörtök este lesz a Szejjal- Orfeumban az eredeti szereplőkkel. Har­­math Imrének és Zerkovitz Bélának ez a valóban páratlan népszerűsége ope­rettje ezzel egy olyan jubiláris állomás­hoz ér el, amely még a legnagyobb si­kert ért színpadi művek közt is ritka­ságszámba megy. A jubiláris előadás alkalmából — amint, értesülünk — a szereplők és szerzők nagy ünneplésére készül a Royal­ Orfeum közönsége. * (Csütörtök) d. n. 30/9 órától 6-ig tart a kitűnő gyermekelőadás a népszerű In­tim-Kabaréban. A MAI MŰSOR ! Opera: A köpeny, Angelika, nővér, Gianni Schicchi (7). Nemzeti: Lear ki­rály (7). Városi: Cigánybáró (7). Víg: A kis cukrászda (fél 8). Magyar: A névte­len asszony (fél 9). Király: A bajadér (fél 8). Belvárosi: Kékszakáll nyolcadik felesége (fél 8). Andrássy-uti: A ferenc­városi angyal, stb. (fél­ 9). Blaha Lujza Színház: Szép Heléna (fél 8). Renaissan­ce: Morfium (9). Várszínház: A hambur­gi menyasszony (7)­. * (A Petőfi-ünnepi színjáték a Vár­színházban.) Szávay Gyula és Déczy István ünnepi Petőfi-színjátéka kará­csonykor ismét megkezdődik a Várszín­házban. A darab öt előadásban ment már és a közönség tüntető lelkesedéssel tapsolt annak a művészien összeállított tíz képnek, amely a nagy költő életet mutatja be. A vidéki színházak, vala­mint a megszállott területek színházai is megszerezték a darab előadási jogát és egyöntetűen január elsején, Petőfi szü­letésnapján hozzák színre. Nagyon sok műkedvelő­ társulat is megszerezte a da­rab előadási jogát. A színdarab a Petőfi­ Társaság megbízásából díszes könyvben is megjelent. A könyv művészi cím­lap­­ját Makoldy József rajzolta. Ára 400 ko­rona. Megrendelhető Szávay Gyulánál, Budapest, V., Szemere­ utca .­ Új Nemzedék A Corvin Színház karácsonya A legszebb karácsonyi ajándék Budapest mozipublikumának , a Corvin-Színház monstre műsora. A Corvin-Színház, Budapestnek ez a legfiatalabb színháza, karácsony alkal­mából páratlan ajándékkal lepi meg hálás közönségét, mely egyszerre meg­szerette és szívébe fogadta e kedves és otthonos palotáját a nyolcadik „néma“ művészetnek. Ez a páratlan karácsonyi ajándék­­ egy olyan műsor, amellyel még pesti színház nem kedveskedett közönségének. Két kép, amely meglepetés lesz a leg­öregebb mozihalitűeknek is. A műsor egyik részében egy rég nem látott és régen nélkülözött kedvenc mű­ Csütörtök­ 7 Orbán vezet arany briliánst. Hamisfogat 370 K-ig Aranyműves, Wesselényi-u. 10 Ezüst evőkészletek Budapest IV. ker.,­­/ Múzeum körút 11 Kandallók, Porcellaa­ugrephBignilfar Táviratcím: Kerámia, Debrecen, Timior­ u. 11. ■———————■■can A legszebb karács­i ajándék Erzsébet-körút 28 egy por J0& női cipő bámulatos olcsó fiar­ácsonyt­ászon 2500,3100,35flMnflB.45B0.5B90K KARÁCSONYI ■­ ajándék-könyvek Pallas irodalmi és nyomdai r.-t. kiadása. Szépirodalmi művek! Alszegh­y-Hajdu Margit: -Szűz Mária szentsége? élete. Elmélkedések______ 100.— Nagyréti Idám Erzsi: Aranyhid. Regény 40.— N­Arsány István: Magyar élet. Elbeszélések 130.— Bazin René : Donatienne. Regény ..............100.— Bordeaux Henry: Testnek feltámadása. Regény.........—......................._ ... _ 350.— Dr. Cebrián láttáimét Gloria victim Háborús emlékezések ._ ._ ..._... __ 100 — Caiszár Elemér és Ferenczi Zoltán­­ Petőfi-köny­v_______... _ ... ... 400.— Dandel Alonse­­ Jack. Regény.............. 860.— DAnielné Lengyel Laura: Az adlers­feldi Szent Ágnes. Regény... . ______80.— Erdős Renée: Az U­­sarj. Regény____ 400.— — Az élet királynője. Regény— _ ____ 600.— — Ugyanaz amatőr ..................................10­­0.— — Római levelek. Útirajzok _ ... _____. 880.— — Egy perccel alkonyat előtt. Versek — _ 70.— — Uj dalok. Kleopátra. Versek __ l_______80.— Farkas Imre: Melódia. Költemények— _ 80.— Dellért Mária: Don Juan leánya. Regény 100.— Harsányi Zsolt : A féltékeny költő. Kuplók, dalok stp. ... _ ..................„ ...____... loo___ Kaffka Margit: Csendes válságok.Novellák 100.— Karinthy Frigyes: Ne bántsuk egymást. Tréfák-------------------------------------------- 130.­Kom­áromi János : Rongyos gárda. Elbe­szélések— . __ ._ ___________ _. h­u.— Kosztolányi Dezső: A rossz orvos. Kis regény___________ _________ _ 80.— Kovács Lidia : A két esztendő. Riportok 40.— Krúdy: Tótágas. Elbeszélések _ ... ... — 60.— Lázár Béla: Út csapáson. Fűzve. Regény 60.— — Iz­ók és művészek közöött. Vidám históriák 60__ Liptay Imre: Kegyelmes uram. Színpadi komédiák — _______________________100.— Lendv­ay István: Harmadik Magyarország. Jóslatok és tanulmányok _... —__... 120.— Lovászy Károly: A szivem. Válogatott versek ....... — . ... ... _ 40.— Br. Nyáry Albert: A bécsi udvar a XVII. században. Lovina Ignác naplója... 1 40.— Rodzievics Mária : Lengyel sors. Regény 140.— Sheehan Patrik: Gray Doktor vaksága. Írországi regény ... ... ... _ ...____ _ 1000.— Szederkényi Anna: Sorsok, ha találkoznak Regény _ . _. .......................—........... 100.— Szomory Dezső: Harry Russel Dorsan le­velei a francia hadszíntérről ______100.— — II. József császár: Színmű—____L. — 80.— Tharand Jean-Jérôme: Kereszt árnyéka Regény-------------------------------------------60.— Tormay Cecile: Bujdosó könyv. Ii. rész. A proletárdiktatúra — — _ ____ — sk).— Tóth László: Versek_—________— __ 400.— — Ugyanaz. Amateur —_______— — — 800.— Ifjúsági könyvek: Als­eghy Zsolt: Magyar lírikusok. Vörös­marthy, Komjáthy, Harsány­, Ady—___ 100.__ Altay Margit: A végzet útja. Diszkötés 800.— Bourget: Pia. Diszkötés_______.____... top.— Dánielné Lengyel Laura: Beatrix. Diszkótés ,_ ... — — ____— __ ___ 860.— Erdélyi László: Árpádkor. A magyar állam, társadalom, művelődés legrégibb története 1801-ig__ _.______ 700.— Horváth János: Aranytól—Adyig. iro­dalmunk ét közönsége ... _ —________ go._________ — Petőfi Sándor: Tanulmány__________ 800.__ Marosi Arnold: Bevezetés a biológiába 180.— Riedl Frigyes: Arany János, tanulmány, fűzve____________________—­­ 800.— — ugyanaz kötve .......... ...________ 350.— Székál Gyula: Széchenyi Igéi: Fűzve _ 100.— — ugyanaz kötve ... ... ______________ 140 — Szentgyötrgyi Czeke Vilma: Az éneklő tulipán. Mesék. Dlsíkötés______ ... _ 850.— Kapható minden könyvkereskedésben«

Next