Uj Nemzedék, 1923. április (5. évfolyam, 74-97. szám)

1923-04-22 / 91. szám

6 Vasárnap Uj Nemzedék f 1923 április 22. ISTÉTŐL-MG&EÜ® A nemzetgyűlés tegnapi ülése. A nem­zetgyűlés tegnapi ülésén a gazdasági munkabérek szabályozásáról szóló tör­vényjavaslat tárgyalása után Kéthly Anna sürgős interpellációja következett. Meg kell állani a Fecske-utcai gyárka­tasztrófa tizenöt áldozatánál — mondta. — A Fecske-utcaiboz hasonló üzemek százával vannak Budapesten. Nem az a Véletlen, hogy baleset történt, hanem véletlen, hogy nem történik gyakrabban baleset. Ki kell kutatni, hogy ki adta az engedélyt. Willner és Schneller urak, akik nem fajmagyarok, könnyűszerrel futottak valami lsmerotlen közreműkö­dés következtében az engedélyhez. Ez a gyár külföldre dolgozott jó valutáért; megtehette volna jó valutáért az óvin­tézkedéseket is. Intézkedéseket kér a ve­szélyes üzemek fokozottabb ellenőrzésére 1Bethlen István gróf miniszterelnök csak ideiglenes választ ad. A kormány végle­gesen akkor felel az interpellációra, amikor a kereskedelemügyi miniszter által elrendelt vizsgálat megtörtént. Ezután Szakács Andor kérdezte meg, hogy mi van a földbirtokreform-novel­­lával. Szabó István föklmivelési minisz­ter kijelentette, hogy a novella elkészült ás a jövő héten szétkiildi. Az ülés ne­gyedháromkor véget ért. Vass miniszter pótreipldetet ad a lakásrendelethez. A Keresztény Iparosok Országos Szövetsége kül­dötte éget menesztett Fass József népjóléti miniszterhez és védelmet ikért a lakásrendeletnek a kis ipa­rosság érdekeit sértő rendelkezései ellen. Vass József a védelmet azon­nal meg is ígérte. Kijelentette, hogy előterjesztést fog tenni a kormány­nak arra vonatkozóan, ha netán az íegy vagy két szobában lakó kis­iparosok házbérét a háztulajdono­sok tulmagasra emelnék, akkor ne a bérlő, hanem a bérbeadó legyen köteles a bér megállapítását kérni a bíróságtól. Egyébként a Házban is nyilatkozni fog, hogy ő a lakás­rendelet antiszociálisnak látszó in­tézkedéseit azért fogalmazta, bőgj a még keresztény kezekben lévő ingatlanokat megmentse. Mivel azonban a háztulajdonosok egy része túllép azon a határon, amelyet a lakásíendelet megenged, a napok­ban pótren dele tét is ad ki a túlka­pások ellen. Az orvosok a betegség- és balesetbizto­sításról szóló törvényjavaslat ellen. A Budapesti Orvosok Szövetsége rendki­­ívül! közgyűlésen tárgyalta a betegség­ás balesetbiztosításról szóló törvényja­vaslatot. Bollinger Gyula, a szövetség elnöke, rámutatott a törvényjavaslatnak a pénztári orvosokat s az egész orvosi kart sértő pontjaira. Csillcry András, V- népjóléti miniszter hangoztatta, hogy ez a törvényjavaslat egyszerűen szociali­zálja az orvosi kart és nemcsak az orvo­sok szempontjából, de a közegészségügy érdekében is az egész orvosi karnak egy emberként állást kell foglalnia vele szemben. Határozati javaslatot hoztak, .amelyben tiltakoznak a népjóléti minisz tér legújabb' törvényjavaslata ellen. Odescalchi herceg autója elgá­zolt egy műegyetemi hallgatót. Teg­nap délután négy óra tájban a Fe­renc József-hid és Erzsébet-hid kö­zött a budai Dunaparton Odescal­­■cbd Miklós herceg elütötte gépkocsi­jával az előtte kerékpáron halad?) i:Kövér Lajos 24 éves műegyetemi [hallgatót. Az elgázclás olyan sz\­­rencfiétlpniil történt, hogy a mű­egyetemi ha’lgató azonnal meghalt .Odescalchi herceg a szerencsétlen­ség után a főkapitányságra ment. ahol kihallgatták, azután elbocsá­tották. Heverték a mühlheimi kommunista-' zavargást. Tegnap reggelre sikerült a ‘.várost megszabadítani a kommunisták (uralmától. A huszonnégy órás kommu­nista uralomnak összesen nyolc halottja és számos sebesültje van. A városban is­mét a törvényhatóságok intézkednek, csupán a külvárosban garázdálkodnak még kisebb kommunista csoportok. A (mühlheimi rendőrség megállapította, hogy tervszerűen előkészített akcióról Volt szó, amely a francia katonaság sze­meié ttára folyt le. Az utcai összeütközé­seken kivül a lázadók külön is elkövet­tek gyilkosságot. Egyik külvárosi korcs­mában többen szeszesitalokat fogyasztot­tak s amikor a korcsmáros számláik ki­fizetését kérte, agyonütötték. A rendőr­ség tegnap reggel elfogta a lázadó cso­port vérérét, egy Kropp nevű kommu­nistát Magyarország Róma leánya. A Korvin Mátyás Magyar-Olasz Iro­dalmi Egyesület Róma alapításá­nak évfordulója alkalmából tegnap délután magas színvonalú ünnepsé­get rendezett. Berzeviczy Albert olasz nyelvű megnyitó beszédében Rómát az emberi szellem és a mun­ka legtökéletesebb szintézisének mondta. Mi magyarok mindig nagy tisztelettel nézünk Rómára, — mon­dotta — mint a katolikus egyház székhelyére, mint az emberi művelt­ség és művészet földjére és kiván-Annyi nemzetközi sakkversenyt, mint tavaly, még egyik évben sem rendeztek. Ez év tavaszán azonban olyan élénk versenyszezón indult meg, mintha 1923 a múlt évet is túl akarná szárnyalni. A f. hó végén kezdődő karlsbadi monstre-versenyt három kisebb — mondhatjuk tréningverseny — előzte meg, a kopenhágai, margatei és li­verpooli. Példátlanul álló, hogy e három verseny csaknem egyidőben folyt le. Kopenhágában rövid idő alatt most már a második versenyt bo­nyolították le. Eredmény; 1. Nimzo­­wics 8, 2. Tartakower 6, 3—4. Spiel­­mann, Saemisch 5%. Resztvettek ti­zen. Nimzowics nyerte meg az első versenyt is. A szellemes stílusáról ismert orosz mester — ezelőtt Niem­­zowics — dán állampolgárságot szerzett s Kopenhágában telepedett meg. A sakkban vezérszerepet játszó Anglia, mely mégis szűkében van erős játszóknak, tervszerűen trení­rozza játékosait erős külföldi meste­rekkel. Ezért szerződtette a has­ting si klub Maróczyt s a két hús­véti angol verseny is ezt a célt szolgálta. Mieses liverpooli győzelme elég­tételt jelent a háború után Angliá­ban bojkottált német sakkozóknak. Miesest még az utolsó fordulón is megelőzhette volna Maróczy, ha Mieses mai rovatunkban közölt Thomas elleni játszmáját élveszti. A két angol verseny táblázatát itt adjuk: A liverpooli verseny eredménye: O Ö ső a äs Sa sii Mieses______- £ 1 1 1 1 1 1 1 £ 8 Maróczy _„_£-£l£lllll 7‘/. Thomas ____0 i - 0 1 1 1 1 1 1 6 V, Yates_______001-111111 6 V, Blake_______0£0£-01111 5 Spencer____0 0 0 0 1 - j j 1 1 4 Wahltuch____ 0 0 0 0 0 i - 1 1 1 3«/, Holmes dr. ._ 00 000j0-lj 2 Dawbam___ 00000000-1 1 Louis______JOOOOOOjO- 1 A margatei verseny eredménye: s S a te _ •§ ­£ 3 S 3 " o u d ® ? ’S 6o — - 3o-a> 0*2 o-íSSmcaoa Grünfeld____-££1£111 5*/, Aljechin___j - 1 } 0 } 1 1 ilU Muffang } 0 - } 1 i 1 1 4l/s Miehell _ 0 | - 1 1 1 j 4»/, Bogoljubow —£100-111 4‘/j Réti ______ 0 H 0 0 - 1 1 3 Colman _—000000-1 1 Müller______0 0 0 ( 0 0 0 - £ 72. sz. játszma Második meccsjátszma, 1923. Bállá. Vajda dr. 1. e4, e6. 2. d4, d5. 3. Hc3, Hf6. 4. Fg5, Fe7. 5. e5, Hfd7. 6. FXe7, VXe7. 7. Hb-5. Hb6. 8. c3, a6. 9. Ha3, c5. 10. Vd2, Fd7. 11. Bbl, Ha4. 12. f4, b5. 13. Hc2, c4. 14. Hf3, a5. 15. Fe2. Ha6. 16. b3, Hb6. 17. bXc, dXc, 18. 0—0. 0—0. 19. g3, Bfe8. 20. Hh4, b4. 21. Ff?., BabS. 22. Fe4. Ha4.23. cXb, aXb. 24. He3. (Vi­lágos minőséget áldoz, hogy szoron­gatott helyzetéből meneküljön.) IIc3. 25. Fc2, HXbl. 26. Fxbl, 1.3. 27. aXb, BXb3. 28. Fe2, Ba3. 29. f5, Vgű. 30. Bf4, Bal R 31. Kf2, c3. 32. Vc2. Hb4. 33. IJf-3, Vd8. 34. fXe, FXe6. 35. d5. HXd5. 36. Bd4, Vb67 (Baj juk, hogy Róma nagysága továbbra is tündököljön az emberiségnek. Utána Radó Antal elemezte Car­­ducci ódaköltészetét és rámutatott Carducci magyar szimpátiájára. Nollica Ferenc, a Popolo d‘Italía budapesti szerkesztője, olvasta fel ezután nagyszabású tanulmányát Róma nagyságáról és kifejtette, hogy Magyarország a régi panno­njai kultúra és a keresztény Róma jogán műveltségben és vallásban Róma leánya. nyert volna.) 37. Vd3, gG? (Sötét a 36. lépésig mintaszerűen játszott, utolsó két lépése azonban a játsz­mába kerülhetett volna. g6 helyett HXe3 a remit biztosította.) 38. BXd5, FXd5. 39. VXd5, Bel. 40. Fb3, Be7. 41. Hd4? (41. e6 nyert volna.) c2. 42. Vd8-f- Kg7. 43. Hf5+ gXf. 41. Vg5+ és remi örökös sakkal. 71. sz. feladvány Liverpooli verseny, 1923. Mieses. Thomas. 1. e4, e5. 2. Hf3, Hc6. 3. d4, eXd. 4. HXd4, Hf6. 5. HXc6, bXc. 6. Fd3, d5. 7. e5, Hg4. 8. Ff4, Fc5 9. 0—0, Bb8. 10. Hc3, BXb2. 11. He2, b5. 12. Vei, Bb8. 13. c3, Fd7. 14. Hd4, Hb6. 15. Bel, Kf8. 16. e6, fXe. 17. HXe6+, FXe6. 18. BXe6, Vd7. 19. BXb6, gXh. 20. FXh6-l-, Ke8. 21. Vf4, Ve6. 22. VXc7, FXfe+. 23. Kbl, Bb2. 24. Fg5, Kf8. 25. Bfl, Kg8. 26. Fel, BXa2. 27. Vd8+, Kg7. 28. Vg5+, Kf7. 29. Fe3, Vf6. 30. VXf6, KXf6. 31. Fd4+, sötét feladta. 53. sz. feladvány Jakab Árpádtól. A Sydsvenska Dagbladed Schnaell­­posten versenyén (1923.) 1. díjas. ABCDEFGH A B C D t FGH Matt 2 lépésben. Sakkhirek Az amatőrbajnoki versenyen Ba­konyi és Steiner Lajos vezet. Szombathelyen a szombathelyi és győri klub április 22-én 10—10 ját­szóval mérkőzik. Szombathely a lá­togatást vissza fogja adni. A Sydsvenska Dagbladet Snaell­­posten „nyolcköves“ versenyén a magyar problemisták újabb szép sikert arattak. Első dijat nyert Ja­kab Árpád budapesti szerző fentebb közölt problémája. Második díjas Eriin K. (Wien), első dicséretet nyert Neukomm Gy. (Bpest), máso­dik dicséretet Letzén E (Malmö). A Charousek Sakk-Körben mi­nap leplezték le a fiatalon elhunyt magyar nagymester, Charousek Re­zső arcképét. A Balla-Vajda meccs négy játsz­mája közül kettő remi lett, kettő függőben maradt. Mindkét befeje­zetlen játszmában Vajda dr. áll job­ban. Nemzetközi csapatversenyt ren deztek husvétkor Berlin és Prága- Brünn között. A • versenyt 21:19 arányban Prága és Brünn nyerte meg. Drezdában és Weiszenfelsben sakk-kiállitás készül. 'XJ0CXXXXXX30000CCXXXXXXX300000CO0CCCCCC0000000000C0CCO0C Sakkversenyek szezonja — Az, Uj Nemzedék tudósítójától. — fferrfsnyp, Heztyfi l különlegességek TM Infers II«, IV. Kígyó-utca 5 D m Kálttfcíí-nt 51. magáa­a ífü0* 3 ‘anfolyamáa készülhetleg­­"■ ilBIfl 11 olcsóbban, Legbi/.tosabbaa középiskolai javító- és magánvizsgálatokra. HAGGENMACHER BAVÁRIA-SiR csapoAása: Ózv.AlbeckerSándorné Kurtz János Szabadság-tér 6. Keleti pályaudvar. (Ét-Ifj. App! János terem' Lágymányos-utca 4. Ligeti Imre Bagyik Vince Fö'ntca 63‘ ishoia-u ca u. Pávdi Ferenc Csarnok-buffet zsigmond-utca i. Pipa-utca és Csarnok- Raposa Margit utca sarok (Rehberger Akácfa-utca 12 László) _ , . , PoK -+t, , a. Reiner Ignác CsorgstS LajOS Mester-utca. Baioas-tér 15-Czieolpr Jenő Schmiedhoffer Vilmos Naphegy, Czaké-mca. »«-«“» 8 (Budai Hl- i seni.) Döcker Ferenc Schuster Sebestyén Berlini-tér 1. (London irányi-utca 22. (Saskör) szálloda.) _ , ,, ­Haja8 József SzéP Jozsef Haja8 JOZSeT Dőbrentei-tér 10. Krisztina körút 63. Hoffmann János Vezér Péter Pába-u. S. (Ven diófa.) népszínház- és Német­­utca sarok. Kertész Jenä viim«. Lipőt-körnt 15. (Vig- W?9"e.r szioház.ótterem.) Audrássy-ut 44. kőműves István Waltz György Teréz-kÖrut 17. Aréna-út (Kéményseprő) Mindenféle ruhaneműt, ^fehírne­inilt, cipflt, edényt, régiségre! díjmentesen eladásra elvállal, esetleg megvesz, I.AMBKECUT szővöttáru-iizlete, V.. Vadász.utca 22. szám. c. Kerék pír-alkatrészeket a létező ÄffTrs. összes kerékpárokhoz. Külső és belső OssIsÉmSA 1 gummikat nagybani gyári árban, vjj" - N . i,áng Jakab és fia kerékpár- éa gnmminagykereskedők, Bpest, Vm., József-kőrnt 41. Nagy képes árjegyzék ingyen A timre ügyelni lessék, A kommnnizmus után fellépő kijózano­dásnak, öntudatra ébredő magyar érzés­nek legerőteljesebb és legszebb termése Torauy Cecile két hatalmas müve, a Bujdosó könyv két kötete. Emlékeztetőül, józanság-meg­őrzőül, akaratedzőöi és tiirolemébresztőöt ott kell ennek lennie minden magyar család asztalán. Ara kötésenként 11 SO korona. Kapható minden könyvkereskedésben. NE VEGYEN MÁST MINT lil FELIRÁSU VALÓDI DRÓTLÁMPÁT @ I EGYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS VILLAMOSSÁGI RT. ÚJPEST------------------ ~J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék