Uj Nemzedék, 1924. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-13 / 11. szám

^ VasSrnap U) Nemzedék 1524 jjanulr 13.1 Salamanca, a titokzatos sakkfeladványszerző — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — A saikkfeladyányok kedvelőinek az utóbbi években egyre növekedő bámulatát vonta magéra agy ritka tehetségű fiatal feladvány szerző, a buenos-ajjresi Ellerman tevéfoemy­­cége. Feladványaival valósággal elárasztotta a világ összes sakk­­lapjait és sakkrovataát s nemzet­közi feladvány versenyeken töme­gesen aratta győzelmeik így 1922- ben összesen 53 feladványát tüntet­ték ki nemzetközi, versenyen díjjal vagy dicsérettel, míg az utána kö­vetkező, legtöbbször, kitüntetett szerző is csak 8 tornasikert ért ek _ Problémás ták körében meglepe­tést keltett, hogy a legtermékenyebb feladványszerző néhány hónap óta egyetlen feladványt sem publikál.­­De még nagyobb meglepetésre Ellermayi elnémulásával agyidobén Salamanca néven egy ugyancsak argentínai feladványszerző bukkant fel s uaylátszib, hogy a letűnt pro­blémakirály örökébe akar lépni. Éppoly termékeny, mint Eller­man — a novemberi ’ Folder 32 fel­adványából 12 volt az övé — s stí­lusa is Ellermanéra emlékeztet Szakértők azt hiszik, hogy az uj név mögött Ellerman rejtőzik, aki különös szeszélyből, vagy talán fo­gadásból most — álnéven — másod szór is meg akarja hódítani a vilá got. A - valóság mindenesetre rövi­desen ki fog derülni. 90. sz. feladvány Sima y-Molnár Aladár dr.-tól. Az Uj Nemzedék feladványvers nyén 4. dijat nyert (ex aequo): ABC D E P O H . A tí- C D n F OH Matt 2 lépésben, 117. sz. játszma B, S. T. karácsonyi versenye. Merényi. Szigeti; 1 e4, eS. 2. Hf3, Hc6. 3. Hc3, HM. 4. Fb4, Fb5. 5. 0-fl, 0-0, 6. d3, dS. 7. Fg5, FXc3, 8. bXc, Ve7. 9. FXc6, bXc. 10. h3, h6. Il -Fh4, «5. 12. HXKá hXg. 13. FXg5, Ve6. 14 f4, oXÍ. 15. Fh6, Hk7, 16. FXÍ8. H Xf 8. 17. Bf4, Hg6. 18. Bf2, Fd7. 19. Vd2, Kg7. 20. Bail, Bf8. 3L Bf6, KXf6. 22. BXf6, KXI6. 23. Vf2+Kg7. 24. Vxa7, Bc8. 25. a4 és világos nyert. 118. száma játszma Bécsi verseny, 1923. Wolf. S. Takács. I o4, c5. 2. d3, efi. 3. f4, d6. 4. Hf3, Hd7. 5: Fe3, Vc7. 6. c3, Hgf6. 7. Ha3. a6. 8. 0-0, b5. 9. Vei, Fe7. 10. Khl, 0-0. 11. Fe3, Fb7. 12. Hd2, e5. 13. f5, d5. 14. Fg5, c4, 15. Hc2, cd: 16. Fd3:, Hc5, 17. FÍ6:, FÍ6:: 18. , Ve2, Bfdg. 19. Hel, Vc6. 20. Bdl;, de:. 21. Fbl, e3. 22. Ve3:, Bd7. 23. Fc2i ,Bad8. 24. Ve2, e4. 25. Hb3, Hb3:. 26. Fb3;, Bdl:. 27. Fdl:, Vd5. 28. Fb3, Vd2. ?9.,Vd2:,,Bd2:. 30. Ho2, Fg5. 31. Bel, BÍ2, 32. Kgl, Bf5:. 33, Hd4, Bc5. 84. a4, Ffö. 35. He2, gfi. 36. Hg3, Be5. 37. ab:, ab:. 38.. Bal, Fd8. 39. Kíl, Fb6. 40. Ke2, Kg7. 41 Bdl, Be7. 42. Fd5, Fc8. 43. b3, 15. 44. Fc6, Be5. 45. b4, Fe6. 46, Kel, Kf6. .i7, Ke2, g5. 48. g3, Ke7. 49. Bal, Kd6. 50, Fe8, Fc4, 51. Ba8, Fd5. 52. BaG, Kc7 58. Fh5, Kb7. 54. Bal, Fel. 55. Bdl, Kc6. (fenyeget B®7—a7—a2) 56, Hd4, Fd4:. 57. cd, Be7. 58. Fe2, Kd5. Sötét, fel­adta. Sakkhirek Levelezési versenyünket f. hó végeivel lezárjuk. Felhívjuk a versenyzőket: 1. a még függő játszmák beküldésére, 2. a szépségdijra pályázó játszmák megjelö­lésére és 3. annak közlésére, hogy idő­átlépés miatt kik ellen kivárnák nyert pont megítélését, illetve, hogy kilépett ellenfelük mióta nem válaszolt. Határ­idő: február 5. Mezőkövesden hat résztvevővel kétfor­dulós verseny folyik. Nem közölhető feladványok: B. S (Kc6, Kgl, Ka5); S. J. (Kf6, Kal); Cs. J. (Kg8). Kagan hollandi szimultánturájinak eredménye: + 85, —18, -==37. A B. S. T. versenyén az első szépség­dijat Müller, a másodikat Vajda nyerte, előbbi Merényi, utóbbi Müller elleni játszmájával. A Körmendi Sakkör az Uj Nemzedék­ben és a Magyar Sakkvilágban megje­lenő feladványokra fejtési versenyt irt ki. A klubban verseny kezdődött, mely­nek négy győztese. Tornyos dr. kllib­­elnök különdijáért fog meccseim. Á Brisbane Courier feladványverse­nyén Kovács Norbert dr. kettese dicsé­retet nyert. A Magyar Sakk világ januári száma £ hó 15-ike körül rendkívül gazdag, vál­tozatos tartalommal fog megjelenni. Közli lapunk feladvány-versenyének eredményét is. A Budai Sakkegytet versenyére a fő­város és vidék válogatott erői neveztek. A verseny f. hó 21-én indul meg, sorso­lás 20-án délelőtt. A klub .legutóbbi két háziversenyét Gálfalvy-Héty és Szopkó nyerte meg. A B. S. K. versenyének állása: Steiner E. 5 (4), Négyessy dr. 5 (2), Vajda dr. 4J4 (2), Szabó 4 (1), Merényi 3 (6). Föl­­desy 3 (2). Heim .'2% (1), G.-Hétjiy 2 (3), Szigeti 1 (7), GuldViy dr. 0 (2), Zárójel­ben a függő vagy le nem játszott játsz­mák. ■A hastingsi karácsonyi kongresszus nyolc versenyén nyolcvan résztvevő in­dult. A főversenyt Euwe nyerte még, Maróczy második lett Nagy feltűnést keltett egy tizenhétéves orosz lánynak. Miss Menchiknek a játéka, aki Maróczy tanítványa. XXXX200000QOOOOOOOOOOOOOOOOOQOQGOQOOOOOOÖOCOQQOOQOÖCOJ IRODALMI ÉLET Surányi Miklós uj regénye A nápolyi asszony. Két kötet. Bpest, Singer és Wolfner, 1924. 240 és 231 1. Burányi Miklós irói egyénisége még mindig nem rajzolódik elénk éles és tiszta vonásokkal, noha költői munkás­sága vagy egy évtizedre terjed s ered­ménye legújabb regényével, a Nápolyi asszonnyal együtt éppen tíz kötet. En-, nek a határozatlanságnak és bizonyta­lanságnak azonban nem az egyéni voná­sok szegénysége, hanem ellenkezőleg, a gazdagságuk. az oka. Snrányi minden újabb müve megíepétésszámba megy, mindegyik más és más, mindegyikből szinte egy uj.iró bontakozik ki. Ilyen különös, Burányi minden alkotá­sától elütő mü a Nápolyi asszony is. Talán nem a legjobb, regénye, de a leg­sajátosabb, legérdekesebb. Történeti re­gény, de nem a Szenthegy modorában, nem is a történeti regények hagyomá­nyos szellemében.. Inkább történet, mint regény, de történetnek meg túlságosan regényes és színes, helyenként még á kronológiával is hadilábra kerül. Hőse Beatrix, a nápolyi királyleány, Mátyás királyunk felesége, s a regény tárgya az az élet-halálra szóló harc, amelyet ez az erősakaratn, céltudatos asszony a nagy királlyal folytat a trónöröklés kérdésében. A Bécs meghódítása (1485) óta betegeskedő király azon dolgozik, hogy a magyar koronát törvénytelen fia, Corvin János számára biztosítsa, a dicsvágyó, uralomra szomjas Beatrix pedig maga szeretne majd a megüresedő trónra lépni. Ez a küzdelem s nemze­tünk történetének ez az ötéves szakaszt, amely innen Mátyás haláláig terjed, a regény gerince — de csak látszólag. Ez az eseménysorozat nem fejtik egy­séges, szerves mesévé, hanem átalakul keretié, és arra szolgál az írónak, hogy azt élénk jelenetekké’, érdekes alakok­kal és színes korrajzzal töltse ki. Amint a történet adatait időnként kicsibe veszd, akként a mesével sem gondol so­kat, széttördeli 'önmagukban hatásos, de egymással csak lázán kapcsolódó vagy éppen ellentmondó, de hatásos mozzana­tokra. így a regény érdeme nem. az összhatás miivészi voltában jelentkezik, hanem a képzelet részlet-munkájában, abban az erőben,. amellyel egyes alako­kat, egyes helyzetekét megrajzol'. “ * Emberei, különösén, azok, akik a re­­.gény meséjét" tóvább gördítik, nágyad sokrétegüek, lelkűknek sok a rekeszé, igy lelki életük gazdag, mozgalmas, de nem harmonikus. Elsősorban Beatrix ilyen a maga bonyolult lelkirajzával: rendkívül színes és érdekes, de érzelem­világa, a maga ellentétes kitöréseivel, nemosak a regény szereplői számára ti­tok, hanem az nekünk is. Ilyen a király­né áldozatának, a fiatal Csáky Miklós­nak lelkirajzit is, Igen érdekes ember: igazi középkori magyar lovag, de át­itatva a renaissance humanizmusával, barbár és.filozófus egy, személyben. Hatalmas érzelmi 'Imilámok csapnak át szivén, hol szinte egy. őrült ínáníájá-' vál szereti, hot gyűlöli a királynét, s minden lelki mozdulata fölkelti az ér­deklődésünket, ele nem mindegyik elé­gíti ki. Finoman cizellált azonban Má­tyás humanistájának, Galeotti Marzió­­nak alakja, akinek epikureizmusa és lé­hasága alatt őszinte szív dobog, s igen jó magának a nagy királynak, Mátyás­nak a rajza, A történelem Mátyása, an­nak minden nagyságával; de emberi mivoltában bemutatva, s ■ Surányinak van ereje őt hatalmasnak, szinte ember­­fölöttinek . bemutatni, anélkül, hogy hazug fényárba fürösztené. Ezt a. Má­tyást bámuljuk fenségében, de szereljük is, mert igazi ember. Csak Beatrix iráni gyöngédebb, mintsem a lélektani igaz­ság megengedi. Ezeket az em ebereket,- történetieket, - és költötteket, Snrányi képzelete élteti, gaz­dag, színekben duskálkodó fantázia.- Ez az eleven, de inkább színező, mint te­remtő fantázia hatásosan érvényesül azoknak a tarka helyzeteknek rajzában, amelyekbe az Író embereit állítja. A eselekvény élénk gyorsan perdülő — nem ’ ritkán erotikns — jelenetekben pereg le, önmagában véve mindegyik érdekes megkapó és belsőleg igaz, de egymásra vonatkoztatva, éppen mert az iró képzelete túlságos élénk színekkel dolgozik, bizonyos' disharmóniát okoz­nak, s nem keltik a. valóság illúzióját. Szinte az az érzésünk, hogy önálló, ki­tünően kieszelt novellák százai vannak mesterségesen, egy liägy, de ^iilső egy­ségbe összepr ékeivé.. A legbujábban valósággal csodálatos szrapompában ragyog Snrányi képze­lete akkor, mikor a kor képét festi. Nem Kemény Zsigmond nyomain jár, aki a kor nagy törekvéseit,- hatalmas eszme­­áramlatait, az érdekük harcát a kor em­bereiben'testesítette még — bár ezeket $ém hanyagolja el —, hanem inkább a kor külső képét rajzolja, a XV. század végének életét a maga mindennapi és ünnepi formájában. Elkápráztat á vo­nások tömegével és a. színek élességé­vé!, a krónikákból kiásott és a képzele­tével kiegészített .adatoknak ezreivel. Egyik-másik színárnyalatát a történet­­tudós' rikítónak találná, ©gyikrmásik vonására rásütné, hogy elrajzolt, dé ki kutatná ezt. A miniatűrök, beláthatatlan •sorából egy nagyszabású, páratlanul gazdag és élénk korkép alakul meg, a magyar középkor végének színes képe. A regényről különbözőképpen Ítélnek majd a különféle ízlésű olvasók, de az bizonyos, hogy Surányi írói egyénisége itt jelentkezik a legjellemzőbben. " r. r. Seregszemle. Ezzel a címmel számól be a „Köztelek" újévi száma mindazokról az állami és társadalmi intézményekről! amelyek a magyar mezőgazdaságot hiva­tásszerűen szolgálják. Több mint száz agrárintézményt vonultat fel, ismerteti' múlt évi működésük főbb eredményeit s legközelebbi munkatervüknek is váz­latát adja. Az ismertetés a földművelés­ügyi minisztérium 1923. évi tevékenysé­gének áttekintésével, .kezdődik. Ezt kör veti a kisérletügyi intézmények, és álla­mi intézetek telj esi tm ényeinek ismerte­tése. Majd a gazdasági szakoktatás szer­vezeteibe nyerünk betekintést. Rendre sorakoznak azután a gazdatársadialom érdekképviseleti testületéi, az agrár­szövetkezetek, mezőgazdasági téren mű­ködő vállalatok és bezárja a sort a szak­sajtó.1 Okulhatnak ebből a szemléből a gyakorlati gazdákon , kívül a nemzett élet problémáival foglalkozók is, igy különösen a törvényhozók, A termelés fokozásának .és a gazdasági haladásnak, meg van a nyitja, csak az évszázadokon át kialakult agránnunfca szervezeteibe kell több írtaimat, tervszerűséget és összhangot vipni. Megjelent a Révai Nagy-Lexikon XVI. kötete. A minap hagyta el a sajtót a | Révai Nagy Lexikon „Racine—Sodorna" kötete, amelynek gazdag anyagából kü­lönösen aktuális érdekességnek a Radio­aktivitás, Radio geometria, Rádium, Re■ . löt'ivitds. Repülőgép, Repülőtér, Rönt­gensugarak, Rutirvidék cimii cikkek. A ' művészet köréből, ebbe a kötetbe esik többek között Rembrandt, Rodin és' Rubens életrajza és művészi pályafutá­sának ismertetése. A kötet minden ki­emelkedő jelentőségű cikkét illusztráció díszíti, A közel 900 oldalas, hatalmas, vaskos kötet a világháborúból jól is­mert Skagerrakl csata leírását is adja s igy a. legújabb események is fel talál­hatók benne. A pompás kiállítású kötet" nyomdai előállítását a PaRas nyomdába végezte el nagyszerű mnértésseL A Szí­nes és fekete miimeliéklefcket is éz a nyomda állította elő. A luileip hé van ! Rftdft-skipSlváh-Islfiüő állapéiban! Egész nap sportolhat, délután 4—8-ig táncolhat fi MM Mlö művészi halijában, borokat, édes különlegességeket francó báxhoz szállít­tízszer J. bornMefesM v Stáliiy-utca 5. Eikns-kórbAz mögött •> Telefon. Jitaat 3S— SÍ: KP AuaaAlmwls tonlonlän tökéletes köseörfi­­ft 55r«vf?íllísfi iése.-.tviclíelesése, íavitái&.é* taJMaMliía átalakítása legröTldeDb. műn-: "-1--i.ini raiclű alatt," legolcsóbb árban léber Kálmán, SK2,.iÄü Rákócasi>ut 61. — Alapi Itatott; 1889 Egy elegáns; tinóin kiállítású Witt iiiÉÉI hí; ketsi lanuár 1.5-től kezdve havi11,600.000 K-ért bérbeadó. — »Elegáns fogat' jelige alatt a kiadóba, MetMpő 08M! Elsőrendű férfi box fűzős­­cipő, rámánvárr'ott. . .K 92000 Elsőrendű női box fűzős­­cipő K 95000 Ezenkívül óriási választék a világhírű „THE BELLA“ cipőkben l leül János 8., Itlészároe-ctca 2. Krisztina-tér «saroi. B 1V m ^ Ä a nilók, ebédlők, nrlszobák, 11 i 11 O 1 sezIónok- ©bédiöszekek, 19 | [| ff J garnitiirák, mindenféle w ^ • kárpitos bútorok és Iroda­berendezéeek Lássylwáí, Podaianlczlcy*utca 27« (Teréz-körút sarok, Nyugati pál vaud varnál) Viöébre szaűszorö csomagolás. sLáf* Nagy válasziéb. szolid «saltálás. 3 Hónon M firaitoK MflHDOLilIT elasz módszer szerint, kottaismerei nélkül is. V. Széchenvi-utca12. Ili, 17. Krtekezéh d n. 9-S-fp-.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék