Uj Nemzedék, 1926. augusztus (8. évfolyam, 172-195. szám)

1926-08-24 / 190. szám

10 . (Imre József egyetemi tanárt kérték fel az Országos Orvosszövetség elnöki tisztségére.) Doll­inger Gyula le­mondásával kapcsolatb­an az Ors­zágos Orvosszövetség vezetősége tárgyalást kezdett abban az irányban, hogy kit kérjenek fel az elnöki tiszt­eg elvállalá­sára. A Szövetség figyelembe vette, hogy az elnöki tisztségre olyan orvost válasszanak meg, akit az egyénisége és orvostársadalmi állása­ erre elsősorban predesztinál, azonkívül a Szövetség régi szokásaihoz híven az egyhangú megvá­lasztást is biztosítja. Ezért előzően tár­gyalást folytattak az ös­szes érdekelt té­nyezőkkel. Meghallgatták a különböző orvostársadalmi egyesületek vezetőségét. A tárgyalás alapján egyhangú megálla­podás jött létre, hogy a szeptember el­sején Szegeden tartandó orvoskongresz­­szusnak Imre József dr-t, a kolozsvári egyetem nyugalmazott rendes tanárát, aranydiplomás orvost, fogják megválasz­tásra ajánlani. Imre József az orvostár­­sadalmi kérdések iránt mindenkor a legmelegebb érdeklődést tanúsította és a múlt évben jelent meg kitűnő könyve az orvosi etikáról. Imre Józ­ef dr. a fel­ajánlott elnöki tisztséget elfogadta. Így szeptember elsején, a választás után át­veszi az Országos Orvosszövetség veze­tését. MŰVÉSZET * (A tegnap esti vihar összedöntötte a Szent István ünnepi játék díszleteit.) A Szent István ünnepével kapcsolatban az FTC pályáján, mint ismeretes többször előadták Nyárt, Albert báró Szent István c.i.mű ünnepi játékát szabad színpadon, több mint ezer statisztával. Tegnap este lett volna a darab utolsó­­előadása. Az előadás megkezdése előtt azonban óriási szélvihar kerekedett s csakhamar az eső is megeredt. A nagy szabad színpad, amely mögé még Szent István esztergomi vára is fel volt építve fából, recsegni, ropogni kezdett, a színpadot tartó két fő­oszlop megingott és az egész faalkotmány összeomlott. A közel kétezer főnyi közön­ség soraiban nagy pánik tört ki, de a rendőrség hamarosan rendet teremtett, úgy hogy szerencsétlenség nem történt. A színpadról a színészek idejében elmenekül­tek. Csupán Somody Pál, a Nemzeti Szín­ház volt tagja, aki a prológust akarta el­mondani, tartózkodott a színpadon, de az utolsó pillanatban ő is leugrott és sebesü­lés nélkül sikerült megúsznia a nagy vi­hart és a színpadösszeomlást. * (Farkas Imre Miskolcon.) Augusztus 25-én, 26-án és 27-én este nyolc ómkor a HADROA miskolci csoportja jótékonycélú előadássoro­zatot tart a miskolci nemzeti színházban Színre kerül Túl a nagy Krivánon, a Mézes­kalács és a Nótás kapitány. A huszonötödi­kéig tartandó előadást maga Farkas Imre a népszerű dal és operettszerző dirigálja. * (Befejeződött a pécsi dalosünnep.) Pécsről jelentik: Tegnap déliben 12 óra­kor tartotta a Dunántúli Dalosszövetség évi rendes közgyűlését Pécsett a város­ház dísztermében. Nentvich Andor, Pécs véres polgármestere nyitotta meg a gyűlést. Meleg szavakkal üdvözölte a re­organizált, új életre kelt szövetséget és a most folyó dalosünnepélyre megjelent 22 egyesület képviselőit. Utána Petz Jenő, a győri egyesület el­nökének indít­ványozta, hogy a közgyűlés az Országos Dalosszövetséget üdvözölje. Borsi Jenő, a Dunántúli Dalos­szövetség ügyvezető elnöke válaszolt és kijelentette, hogy a szövetségtől távol áll az egység megbon­tásának szándéka, de autonómiáját fel nem adja. Ezután a közgyűlés elhatá­rozta, hogy az országos Dalosszövetség vezetőségét üdvözli és biztosítja mun­kásságáról és támogatásáról. Majd Bors Dezső, a szövetség titkára terjesztette elő jelentését, vázolva azt a nagy mun­kát, amellyel sikerült a szövetséget re­organizálni. Köszönetét fejezte ki mind­azoknak, akiknek áldozatkészsége lehe­tővé tette, hogy a mostani szép ünnep megvalósulhasson, elsősorban Baranya vármegye törvényhatóságána­k a 12 mil­liós és Pécs város 30 milliós adomá­nyáért. Ezután Vétek György, Kaposvár város polgármestere hívta meg a szö­vetséget a következő ünnep megtartá­sára, Kaposvárra. * (A román királyné hallétjét ősszel Pozsony­ban adják elő.) Necval Oszkár, a pozsonyi cseh­­sezovák színház igazgatója, aki egyébként a csehek egyik ismert zeneszerzője, nemrégiben Bukarestben járt vendégszerepelni s ez alka­lommal fogadta­ a román királyné is, aki több „irodalmi termékét“ megmutatta a cseh muzsi­kusnak. A Titokhercegnő mese annyira meg­tetszett Nedbalnak, hogy elhatározta, hogy megzenésíti. A hallet bemutatója ősszel lesz Pozsonyban és a román királyné is jelen lesz a bemutatón. * (Puccini holttestét Torre del Lago­ban temetik el véglegesen.) A nemrégi­ben elhunyt világhírű olasz muzsikus­nak, Giacomo Puccininek holtteste még nincs véglegesen eltemetve. Egy időben úgy volt, hogy Viareggioban temetik el a Twury muzsikust, most azonban az olasz tartmány úgy döntött, hogy Puccinit Torre del Bagóban temetik el. A teme­ Új Nemzedék Kedd, 1928 augusztus 26. tésen jelen lesz az olasz király is. A gyászszertartás alkalmából ünnepi bi­zottság alakult, amelynek elnöke Musso­lini. A kormány elhatározta, hogy a nagy zenész sírja fölé emléket állíttat s erre a célra százötvenezer lírát szavazott meg. * (Somlay Artur a Vígszínházhoz szerződött.) Somlay Artur­ a Renaissance volt tagja aki jelenleg a Magyar Színházban játssza a Bazsa­rózsa férfi főszerepét, egy évre a Vígszínház­hoz szerződött. Somlay ezzel a szerződéssel rekordot ért el. Tudniillik most már nincs Budapesten drámai színház, amelynek ne lett ■volna tagja. A művész egyébként Mikszáth— Harsányi Zsolt A Noszty fiú esete Tóth Mari­val című drámában fog föllépni. Partnernője Gál Franciska lesz, aki kétszáz estére szerző­dött a Vígszínházhoz. SZÍNHÁZAK HÍREI * (Beírás a Nemzeti Zenedébe.) Az állami kezelés­ben levő Nemzeti Zenedében a beírás augusztus 25-től szemptember 5-ig tart, a gaz­dasági viszonyok alakulása szerint csökken­téti tandíj mellett. Az intézet felső tagozatán négy hegedűs, négy énekes és két gordonkás növendék pályázhatik ingyenes helyre. A je­­lenkezők versenye szeptember 14-én, kedden délelőtt 11 órakor lesz * (Rozgonyinál) 6 művészlap 10 pengő. A­L MAI -MŰSOR VÍGSZÍNHÁZ: Seybold (8). MAGYAR SZÍNHÁZ: Bazsarózsa (?) BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Darázsfészek (8). VÁROSI SZÍNHÁZ: Az ember tragédiája (fél 8). KIRÁLY SZÍNHÁZ: A pesti lány (három­negyed 8). FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ: Az Apolló kabaré vendégjátéka (8). BUDAI SZÍNKÖR: Muzsikus Ferkó (fél 8). BUDAPESTI SZÍNHÁZ: Aferini bűvész­estje (8). SZIGET SZÍNPAD: Hol jártál az éjszaka (8). TERÉZ KÖRÚTI SZÍNPAD: Nagy Endre és Salamon Béla kabaréja (8). HANGVERSENY Az Állatkertben a Filharmóniai Társaság hangversenye: 1. Tannhäuser — Nyitány és Bachenele (Pá­risi átdolgozás); 2. Siegfrie­d — Idill; 3. Tris­tan és Isolda. Előjáték és Isolds szerelmi ha­lála; 4. Parsifal. Előjáték; 5. Parsifal. Nagy­pénteki varázs; 6 Parsifal. A viráglányok kara. 7. Istenek alkonya. Siegfried halála. (Gyász induló.) Karnagy: Szikla Adolf. Kezdődik fél 8 órakor.­­ A Margitszigeti Víztoronynál a Szimfonikus zenekar hangversenye.: Kezdődik fél 7 órakor. mmutmu­mki * (Nívós magyar filmeket akar a Film­ipari Alap.) Megírtuk, hogy a Filmipari Alap befejezte erre az évre a magyar flmgyártás felélesztésére vonatkozó tár­gyalásait. A Fim­ipari Alap szerződést kötött a Corvin és a Star filmgyár bér­letére, megállapodott a berlini Ufa film­gyárral és néhány nappal ezelőtt a Deutsche Lichtbild Gesellschaftal kapcso­latos Fox-Staaken filmcsoporttal kötött szerződést magyar filmek gyártására. Hosszú idő telt el, amíg a Filmipari Alap erre az eredményre juthatott. Csak legnagyobb nehézségek árán lehetett a magyar filmgyártásnak új alapjait meg­teremteni. Hogy közben egy esztendő telt el, abban főképem azok a gáncsoskodók hi­básak, akik minden alkalmat megragad­tak, hogy a Filmipari Alap munkáját el­­odázzáss­. A gáncsoskodók sajtó- és társa­dalmi hadjárattal próbálták saját­ üzleteik érdekében a magyar filmipar fölt­ám­adá­sát lehetetlenné tenni. Ennek ellenére a magyar filmgyártás még ebben az évben megindul, a filmgyárak a közeli napok­ban már technikai berendezés szempont­jából is európai nívón fognak állani. A Filmipari Alap az egyik magyar filmgyár részére húszezer dollár gyártási hitelt biztosított. A 20.000 dolláros köl­csönt az illető filmgyár fel is vette. Amint beavatott helyről bennünket informálnak, az illető filmgyárnak a megállapodás sze­rint egy versenyképes, nívós magyar fil­met kellett volna a 20.000 dollárból ké­szíteni. Ezzel szemben úgy értesülünk, hogy egy olyan burleszk felvételébe kezd­tek bele, amely csupa szabadtéri felvéte­lekből fog állani, állítólag takarékossági szempontok figyelembevételével. Termé­szetesen a húszezer dolláros film nem fog tízezer dollárnál többe kerülni. Ennek megfelelően a film nem fogja elérni a kívánt mértéket és nem fogja a külföld előtt az újjáéledő magyar filmgyártást méltóan reprezentálni. A filmgyártás megindulásainál nem szabad engedni, hogy üres, tartal­matlan és nívótlan giccsekkel lép­jenek a világ elé és ezeket magyar filmeknek nevezzék el, amelyeket a meg­­újhodott filmipar­ műhelyéből kerülnek ki. A magyar közönség pénzéről van szó­­amelyet úgy kell felhasználni, hogy anyagi és erkölcsi szempontokból is ki­elégítő legyen. * (Szerdán kezdi meg felvételeit Forgács Antal.) Jelentettük, hogy Forgács Antal, az ismert magyar filmrendező Az ördög márkája című filmet filmesíti meg. Forgács Antal a főbb szerepekre máris leszerződtette Somogyi Erzsit, a Nemzeti Színház kiváló és tehetsé­ges tagját, Mátrai Erzsit, Abonyi Mariannet és Kürti Terézt. A férfi főszerepeket Fenyő Emil, Újvári Lajos, Mikó László Rétei Lajos, Szegő Endre és Szőke Sándor játsszák. A film­­felvételeket Kerepesen, Törökbálinton, Tárno­kon és Sóskúton fotografálják. A film fotogra­­fálását Eiben István, a kváló magyar film, operatőr készíti. Forgács Antal a filmet már október elején bemutatja az egyik magyar premier mozgószínházban. * (Kecskemét megvendégelte a svéd filmeseket.) Jelentettük, hogy svéd fil­meseik érkeztek Magyarországra, akik Herczeg Ferenc Gyurkovics lányok című d­arabj­á­mak külső felvételeit akarják itt el­készíteni. Helykeresés közben a svéd filmesek leutaztak Kecskemétre is. Nem tudni, honnan tudták ezt­ meg a kecske­métiek, a pályaudvaron Kecskemét vá­ros kurturtan­ácsosoka fogadta a svédeket és az egé­sz társaságot meghívta di­sz­­ebedre, amelyet a városi tanács adott a tiszteletükre. A svédek kellemesen meg­lepődve fogadták a magyar vendégsze­retet megnyilvánulását. Délután kocsi­val mentek helyet keresni. A svéd film­rendező a­z egyik utcában egy nagyon szép magyar kúriát látott. Azonnal hoz­záfordult a mellette ülő városi tanács­s­­hoz és kijelentette, hogy ez a ház telje­sen megfelelne Gyurkov­csek lakóhelyé­nek. Csak a tetővel volt egy kis baj. A tető nem tetszett a svédeknek. A kulturta­­nácsnok erre odafordult a fccorls mellett ülő segédjéhez és utasítást adott, hogy a tetőt a­ város költségén bontsák le és afekifuják át. A svédek ezt a szívességet természetesen még nagyobb örömmel fo­gadták. Kecskemétről való távozásukkor kijelentett­ék, hogy a magyar vendégsze­retethez és magyar báró­sághoz hasonlót sehol a világon nem tapasztaltak. * (A Márkus Emilia Farkmozgó műsora.) A Márkus Emilia Parkmozgó szombati bemuta­tóján ismét kitűnő műsorral lépett a közön­ség elé. A feketeszemű kémnő című kitűnő kalandordráma teljesen elüt a megszokott sablo­nos kalandorszirvekt­ől. Egy nemzetközi kém viszontagságos sorsa játszódik a szemünk előtt, aki egy várnak az erőd­ítmény tervezetét akarja kicsikarni. Rendkívül sok változatos és érdekes jelenetben bővelkedik a film. Bemuta­tásra került még Jancsi és Juliska cím­ű két­­felvonásos filmmese is, amelynek főszerepé­ben Baby Peggy, az ismert kiváló gyerm­ek­­színész ismét nagyszerű. A két film között fel­lépett a Frizzo and, Simons külföldi táncos­pár, szenzációs amerikai excentrikus táncok­kal. A táncok viharos tapsra késztették a kö­zönséget. Ezt a kitűnő műsort a Márkus Emi­lia Farkmozgó csak csütörtökig játssza. MOZGOFÉNYKÉPSZINHAZAK MAI ELŐADÁSAL ASTOR MOZGOSZINHÁZ: (Akácfa-utca 4., Rá­­kóczi-út sarkán, a Nemzeti Színházzal szem­ben. T. J. 78—03): Unus, a hegyek hercege. (Kalandos és bravúros film két részben, 13 felvonásban. Főszereplő Harry PieL Eredeti felvételek színhelye Marokkó, Barcelona, Amszterdam. Mindkét rész egyszerre.) — Dupla vagy semmi. (Amerikai burleszk, 2 felvonásban.) — Előadások fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. BUDAI KERTMOZGÓ: Mar­git-rakpart 16—17. Híradó — Hol vegyek egy banánt? (Víg­játék 6 felvonásban. Főszereplők: Walace Raid és Lisa Lee.) — Puszták fiai. (Texasi történet 6 felvonásban. Főszereplők: Art Acord, Omar, a csodaló és Revin­a csoda­­kutya.) — Az előadások kedvezőtlen idő ese­tén a Batthyány-mozgóban (II. Markovits­­utca 4) tartatnak meg. Vasárnap 3 és 5 órai kezdettel délutáni előadást tartunk. CAPITOL FILMPALOTA: (Telefon J. 43-37.) Az elsodort kastély. (Fox-világattrakció I fejezetben. A főszerepekben Jaqueline Logan és Me. Grail.) — Dénes Oszkár és Zahler Magda ének- és táncduett. — A bangalori ti­tok. (Amerikai történet 7 felvonásban. A fő­szerepben Harry Carey.) — Előadások kez­dete 5, 7 és 9 órakor. CORSO: (Váci-utca 9. Telefon 63—99.) Buster Keaton főszereplésével: Elmegyek a vad­nyugatra. (Burleszk-vígjáték 7 felvonásban.) — Eleanor Boardman főszereplésével: Az asszony verve jó. (Vígjáték 7 felvonásban.) — Zigota főszereplésével: Szárazon és vizen. (Burleszk 2 felvonásban.) — Előadások kez­dete ugy hétköznap, mint vasár- és ünnep­nap 4, háromnegyed 6, fél 8, fél 10 órakor. CORVIN SZÍNHÁZ: A feleségem frakkja. (Víg­játék 8 felvonásban. Főszerepben Reginald, Denny, Laura La Plante.) — Éva a colw­­boyok között. (Filmjáték 7 felvonásban. Fősz. Josie Sedgwick.) — Buster Brown és a re­pülőgép. (Burleszk 2 felvonásban.) — Hír­adók. — Előadások hétköznap fél 7 és 9 óra­kor. ELIT MOZGÓ: Lipót­ körút 16. Telefon L. 961-51. Szerelem banditája. (Egy főtárgyalás törté­nete 7 felvonásban. Főszereplők: Bessir Love, Frank Maya és Marr Cyarr.) —A kék barlang titka. (Nyugati történet 6 felvonás­ban. Főszereplő: Pete Morrison.) — Peggy mint Carmen. (2 felvonásban.) — F°x jour­nal. -- Előadások kezdete 5, egyn­egyed 8 és fél 10 órakor. FÉSZEK MOZGÓ: (József-körút 70.) Razula. (SCalan­dorregény 8 felvonásban.) — A kék­­barlang titka. (Wild-West történet 6 felvo­násban.) — Előadások 5, negyed 8 és fél 10 órakor. KAMARA: A két szimuláns. (Vígjáték 7 fel­vonásban, főszereplő Hoot Gibson.) — A szerelem banditája. (Filmregény 8 felvonás­ban, főszereplő Bessie Love és Lew Cody.) Előadások 6, 8 és 10 órakor. KERT MOZGÓ: A két szimuláns. (Vígjáték 7 felvonásban, főszereplő Hoot Gibson.) — A szerelem banditája. (Filmregény 8 felvonás­ban, főszereplő Bessie Love és Lew Cody.) Előadások 8 és 10 órakor. MÁRKUS EMILIA PARKMOZGÓ: Telefon J. 152—87. Augusztus 21. szombattól: Hiradó. Bathe revue. — Halálos csók. (A fekete­ szemű kémnő Filmdráma II. részben, 12 felvonásban. Főszerepben: Maria Dalfca­cin.) — Jancsi és Juliska. (Filmmese 2 felvonásban. Főszerep­ben: Baby Boggy.) — Személyesen fellépnek: Frizzo and Simons. Amerikai extrentikus táncok. NYUGAT MOZGÓ: A szanszuszi malom titka. (Vígjáték 10 felvonásban. Főszerepben Otto Gebühr.) — Az ördörzuahatag. (Dráma 6 fel­vonásban. Főszerepben Tom Mix.) — Előadá­sok fél 4, fél 6, háromnegyed 8 és három­negyed 10 órakor. PALACK FILMSZÍNHÁZ: Newyork-palotával szemben. (Jegyrendelés: J. 65—23.) Egy tisz­tességes asszony. (Liane Haid, Harry Liedtke 9 felvonásos szerelmi drámája.) — A száguldó kísértet. (Amerikai burleszk 7 felvonásban, főszereplő Johnny Hines.) — Híradók. Elő­adások hétköznap fél 6. fél 8. fél 10, vasár- és ünnepnap fél 4. fél 6 fél 8. fél 10. ROYAL APOLLÓ: Elmegyek a vad nyugatra! (Buster Keaton nagy 7 felvonásos burleszkje.) — Az asszony verve jó. (Amerikai vígjáték 7 felvonásban. Főszereplő Eleanor Boardman.) — Zigoto szárazon és vizen. (Zigoto-burleszk 2 felvonásban.­ — Híradók. — Előadások kez­dete hétköznapon. 5, egynegyed 8 és fél 10 óra­kor Vasárnap és 0M.epiapon 4, 6, 8 és 10 órakor. Telefon: József 118—94. TÓ MOZI: A Bumerang. (Vidám történet 7 fel­vonásban. Főszereplő Roc le Roque.) — Az ördögzuhatag. (Fox-film 7 felvonásban. Fő­szerepben Tom Mix.) — Híradók. — Előadá­sok 8 és 10 órakor. TÚRÁN MOZGÓ: A Bumeráng. (Vidám törté­net 7 felvonásban. Főszerepben Rod la Roque és Jetta Goudal.) — Utazás Mexikóba. (Kirándulás a volt inkák országába.) — Elő­adások 5, negyed 8 és fél 10 órakor. UFA FILMSZÍNHÁZ. (Telefon: Lipót 921—32, 921—33.) Agglegények éjszakája. (Kalandos vígjáték. Főszerepben Priscilla Dean.) — Menyasszony urti. ..Bohózat 6 felvonásban. Főszereplők Ami Pennington és John Et­­linge.) — Pilóta befutott. (Amerikai bur­leszk 2 felvonásban.) — Tinta Matyi. — UFA és Magyar Híradók. — Előadások a csütörtöki premiernapon 7 és fél 10 órakor. — Hétköznap fél 6, háromnegyed 8, három­negyed 10. — Vasár- és ünnepnap háromne­gyed 4, háromnegyed 6, 8 és 10 órakor. URÁNIA SZÍNHÁZ. (Telefon: József 121—35.) Az elsodort kastély. (Fox-világattrakció 8 fejezetben.) — Starokká. (Egy francia tiszt kalandjai a riffkabilok földjén, 7 felvonás­ban. A főszerepekben Alma Rubens és Ed­mund Lowe.) — Kisgazda a háztetőn. (Fox­­burleszk 2 felvonásban.) — Előadások hét­köznap 5, negyed 8 és fél 10 órakor. Az Uj Nemzedék előfizetési ára: Egy hónapra 40.000 K. Három­­ hónapra 120.000 K. A Nemzeti Újság előfizetési ára: Egy hónapra 50.000 K. Három hónapra 135.000 K. Kedvezményes, kombinált előfizetési áraink: Uj Nemzedék és Nemzeti Újság Egy hónapra 72.030 K. Három hónapra 210.000 K. A Képes Krónikával kombinált, ked­vezményes előfizetési áraink,­­ tekin­tettel, hogy az színes illusztrációkkal, rengeteg képpel, megnövekedett terje­delemben jelenik me, néhány ezer ko­ronával megváltoznak. Ez szerint folyó évi augusztus 15-től kezdve: Új Nemzedék és Képes Krónika együtt: Egy hónapra 62.000 K. Három hónapra 182.000 K. Nemzeti Újság és Képes Krónika együtt: Egy hónapra 72.000 K. Három hónapra 210.000 K. Új Nemzedék, Nemzeti Újság és Képes Krónika együtt: Egy hónapra 104.000 K. Három hónapra 290.000 K.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék