Uj Nemzedék, 1926. november (8. évfolyam, 249-272. szám)

1926-11-19 / 263. szám

10 Ujj Nemzedék I—wwwi iriiHiiiw—miw—bhi« Péntek, 1926 november 19. PREMIER a Rolial-Apolléftan A KAUKÁZUS­ HERCEGNŐ Vígjáték 7 felvonásban. Marion____— — Constance Zahnadge Orion _ —-------- J.Carminati A nagyherceg--------------... E Martiadat MARIONETTEK Dráma 8 felvonásb­an. Ricaboni______________Milton Sít,s Pietro _ ________ _ _ F. Mcdonald Dorothy___— __ Gertrude Oí ms tead A vasárnapi svéd-magyar váloga­tott mérkőzés kizárólag a ROYfit- APOLLÓBAN HIPAROK MŰVÉSZET * (Felesleggel zárult a Városi Színház költségvetése.) A színügyi bizottság Li­ber Endre tanácsnok elnöklete alatt tár­gyalta a Városi Színház költségvetését. A költségvetés 550 pengő felesleggel zá­rult. A bizottság a költségvetéshez hoz­zájárult. Tárgyalta ezután az Országos Színészegyesület kérelmét segély iránt és megszavazott százmillió korona se­gélyt. Hozzájárult a bizottság ahhoz, hogy a Magyar Müszi­ikör, a Jókai­­színkör és a Pető­fisz­inkör engedélyt kapjon egész est­ét betöltő darabok elő­adására, valamint a Hadviseltek Gazda­sági Köre bábszínház nyitására. * (Hevesi Sándor, mint botos.) Megírtuk tegnap©kitti szám­unkban, hogy Hevesi Sán­dort, a Nemzeti Színház közszeretetben álló igazgatóját, legutóbbi támadásokért Odry Ár­pád indítványára úgy akarták szavalni, hogy ünnepi vacsorát rendeztek tiszteletére. A va­csorán természetesen meg kellett jelennie a Nemzeti Színház minden tagjának akarva, nem akarva. Írt végtére, tehetséges, hogy siámon tartották volna azokat, akik nem men­tenek vo­lna el kupát üríteni Rettenetes Iván egész­ségére. összegyűltek tehát spincerek és fak­ásznők, súgók és világosítók és­­­indennevű­i se­géd csa­patok a fehér asztal körül, ahol mint a botosok főkapitánya Odry Árpád beszélt." Odryról köz­­tudomása, legfőbb etrőssége szédületes beszéd, technikája, amely nagyszerűen érvényesül Tan­ner Johnban, éppen úgy, mint Hamlet­ben, akit szegényt Odry agyon beszél, vagy Bánk bánban, akinek a nyel­ve éppen tury pereg, mint egy modern miniszternek, a miniszter­elnöki teán. A beszéd tehát elhangzott, pergett miként a dob­ve­rés és biztosította Hevesi Sándort ama törhetetlen szeretettről és soha el nem évülő ragaszkodásról, amelyről fehér asztal mellett szokás mindenkit biztosítani. Kupák ürültenek, rossz nyelvek szerint némely tagok savanyúan kuncognának, mikor felállt Hevesi Sándor és beszélt. Ő is nagyszerűen tud beszélni. Ő a leg­­távbeszélőbb direktor Budapesten. Minthogy ő is botos, botosi hangulatban be­szélt és ki­jelentette, hogy tör­hetet­lenül megy előre a további úton. Kupák ismét őrültének, tagok ismét hevültenek s csak némelyik keserű tag csóválta fejét lent az asztal végén, gondol­ván, hogy szép, szép eme botos ünnep, de majd elmúlik a kupák ünnepi borgőze és áll az igaz­ság, hogy az ünneplő botnak is két vége van. * (Rózsahegyi itthon.) Tegnap este tíz órakor érkezett meg­ a keleti pályaudva­rom Budapestre Rózsahegyi Kám­ján,­­* Nemzeti Színház örökös tag­ja amerikai turnéjáról. A művészt nagy közönség várta és melegen ünnepelték megérkezése alkalmából. Rózsahegyi meghatva vála­szolt az üdvözlésekre , kijelentette, hogy amit amerikai útján kapott, nem dollárok­ban fontos, hanem abban a szeretet­ben, amelyet az ottani magyarságtól kapott. Mindenről beszélt, de arról nem, hogy ke­rült fényképe a hazcáíruló Emberbe. Van­nak, akik ezt is szeretnék tudni. * (Sokan jelentkeznek a Várszínház bérle­­tére.) Minap megírtuk, hogy Bérczes Jenő fő­­városi tanácsnok az üresen álló Várszínházát értékesíteni akarja és bérletet hirdet rá. A városházára tömegével érkeznek be a jelent­kezéseik, amelyek mind ki akarják bérelni a Várnak ezt az intim kis színházát. Főleg B- listás színészek pályáznak. A főváros gondo­latát annál, inkább helyeseljük, mert így ke­ll ,vérn­élkü­li színészek jutnak ismét keresethez. * (Magyar hímzéskiállítás.) Balassa Istvánná magyar hímzésgyűjteményé­­n­­ek kiállítását tegnap nyitotta meg Barthy Miklósáé, a kormányzó felesége, az Iparművészeti Múzeumban. A kor­­mányzó felesége a legnagyobb elisme­­réssel nyilatkozott Balassa Istvánná magyar hímzéseiről. A kiállítás a nagy­közönség részére naponta 9-től fél 2-ig teán nyitva. * (Komikusok versenye a Fővárosi Operett­­színházban.) December elsejéig nyit ki a Fő­­városi Operettszínház Faludi Sándor bérleté­ben, mint vacsora utáni színház. Faludi fran­cia víígjátékokkal akar operálni s az első da­rabnak, amely színre kerül, a címe: Uraim, csak egymás után. Már ebből a címből is le­het következtetni, hogy egy Faludi jóvoltá­ból ismét milyen kultúrintézményhez jutunk. A darab női szerepeit Fejes Teri és Lázár Mária játsszák, a férfi főszerepekre pedig csupa elsőrangú komikust szerződtettek le, így Rátkai Mártont, Harkadi Aladárt, Kabos Gyulát és Gázon Gyulát. * (Bob herceg és Bob herceg.) A Városi Színház holnap este újítja föl Huszka Jenő híres operettjét a Bob herceget, amelyhez a szövegkönyvet Bakonyi Ká­roly és Martos Ferenc írta. A cím­szere­­pet, amelyben 1902-ben Férjék Sári fel­tűnt, most Biller Irén játssza. Itt említ­jük meg, hogy a Bob herceg szerepelt tegnap a Kúria előtt is. Szegény Ba­konyi Károly, aki pörölte a Bárd céget, ezt a döntést nem érhette meg. Bakonyiék ugyanis 1902-ben a szövegkönyvet elad­ták a Bárd cégnek, de akkor még senki sem gondolt arra, hogy a Bob herceget meg is leh­et filnesíteni. Ez később meg­történt s Bakonyi Károly perrel támadta meg a céget azzal az indokolással, hogy a megfilmesítéshez nem volt joga. Ebbe­n az ügyben tegnap döntött a Kúria és Ba­konyi Károlyijaik adott igazat, aki azóta már nyugszik a csendes temetőben. * (Dagadó vitorlákkal.) Ma reggel hárman utaztak el Budapestről, hogy aztán lempterre szálljanak és a jóremény­ség dagadó vitorlái­val repüljenek az Újvilág felé. A három utas Fedők Sári, Mindszenthy-Balentina Tibor és Intse Sándor. Zsuzsa,­­aki mindig új ötletekkel szokta meglepni bámulóit és ellenségeit, ez­úttal mint üzletember száll tengerre és mint manager akar bemutatkozni Ho­ly­rood­ban, miután egy dunai ski­pben fölfedezte a szép ifjút, Mindszenthy Tibort. Ezzel kapcsolatban Mindszenthy Tiborról elválik, hogy odakint a film világvárosában valóban­ Valéritim­o Jészi, belőle,­­vagy nem. A harmadik utast titkos bit epeszti. Miután mint üzletember is ráért arra rájönni, hogy a szerelemnek titkos tövi­sei is vannak, feledni, ah, tengerre száll és új tevékenységet keres magának,­­ sok az a szá­m­om, hogy senkinek titkos könnye érte nem hull, ellenebn titkos káröröm kíséri még állí­tólagos jóbab­átjai részéről is. számukra nem üzlet a magyar népszín­mű, amelyben egyszerű paraszti embere­ket alakítottak a színészek. Ugyanakkor azonban egymásután mutatják be az ame­rikai népszínműveket, mert az amerikai farmtörténetek nem mások, mint a leg­egyszerűbb amerikai népszínművek. Szó­val egyes urak azt akarják mindenkinek bemagyarázni, hogy minden nációbéli né­pies darabot szívesen fogad, a magyar közönség, csak a magyar parasztdarabo­­kat nem. Ez nem felel meg a valóságnak, már csak azért sem, mert nem egy olyan esetről tudunk, amikor az egyszerű nép­­színm­űvekből­ készült filmeket óriási si­kerrel játszották. Nagyon különös és szo­morú lenne, ha a jó ízlésű magyar közön­ségnek minden nemzetbeli paraszt dia­rab tetszene, csak éppen a magyar nem. Egyébként bizonyosa­k vagyunk abban, hogy a mozisok elnöke beavatkozik a kel­lemetlen ügybe é­s a magyar filmkultúra érdekében minél hamarabb le­játszatja a mozikkal az Ördög márkáját. A magyar mozisok részére a magyar filmeket elő­adni nem kegy, hanem kötelesség. ez MAI PREMIER! ÍZIS. ZSIVÁHYBECSÜLET saran­T I/ ÁLLJON A FEJE TETEJŰRE 9^ és egy pernek burleszk.I A CORVIN SZÍNHÁZBAN COLLEN MOORE: MI MODERNEK, DEMPSEY ÉS TUNNEY EREDETI BOX MÉRKŐ­ZÉSE ÉS A COWBOY­­GIGERLIS Előadások kezdete 5, '118. és 7. 10. " A SZÍNHÁZAK HÍREI: * (Rozgonyi-lapok) 8 darab 10 pengő. A MAI MŰSOR. OPERAHÁZ: A trubadúr (Németh Mária és Leiter Hubert vendégjátéka, 7). NEMZETI SZÍNHÁZ: Az ember tragédiája 17). KAMARASZÍNHÁZ: A hős és a katona (fél 8). VÍGSZÍNHÁZ: A Noszty­ fia esete (fél 8). MAGYAR SZÍNHÁZ: A menekülő asszony BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Nincs előadás. VÁROSI SZÍNHÁZ: Hajtóvadászat (fél 8). KIRÁLY SZÍNHÁZ: A cirkuszhercegnő (fél 8). ANDRÁSSY­ ÚTI SZÍNHÁZ: Új műsor (fél 9) TERÉZKÖRÚTI SZÍNPAD: Nagy Endre és Salamon Béla kabaréja (fél 9). ROYAL ORFEUM: Varieté és kabaré műsor (8) MOZGOttéPSZINHÁZ * (Bonyodalom a* * Ördög mátkája kö­rül.) Jelentettük, hogy Forgács Antal, az ismert­ nevű magyar filmrendező megfil­mesítette Géczy István kitűnő színművét, az Ördög mátkáját. A főszerepeket So­mogyi Bogyó, T. Mátrai Ernő, Fenyő Emil és Mik­ó László játsszák. Mivel a magyar mozgószik­lházak­­ érthetetlenül nem a legbarátságosabban fogadták a népszínművet, Forgács Antal szakbemu­­tatót rendezett, amelyre meghívta a buda­pesti sajtó képviselőit is. A szakbemuta­tón mindenki a legsikerültebbnek mon­dotta a­­filmet. Gyönyörű tisztaságú fel­vételek egymásután váltakoztak. Mégis a­ mozisok Forgács Antal legújabb filmjét, az Ördög mátkáját kedvetlenül fogadjál Lehet, hogy Forgács Antalnak előbbi filmjei gyengék volta­k. Azonban az ör­dög mátkája olyan jól sikerült, hogy a legelőkelőbb elsőhetes színházban is mint slágerdarab megállja a helyét. A mozisuk egy része azzal érvel, hogy * (Filmet készítettek a kispesti városatyák­­ról.) Néhány nappal ezelőtt Kispest­­város kép­­viselőtestü­lete teljes egészében felvonult a Sárkány­ utcai polgári leányiskola­ udvarába. A városi képviselők 6t alkalomra felöltötték ünnepi díszruhájukat. Termesztésen ez óriási feltűnést keltett a nagyforgalmú pestkörnyéki városban. Rövidesen kiderült, hogy Kispest városa lefil­mezteti az összes képviselőket és a kész filmet elhelyezi a Város levéltárában. A város ilyenformán örökítette meg első képvi­­selőtesületét. A technika vívmányai, amint látjuk,­­a levéltáraknál is éreztetik hatásukat. Nemsokára levelek helyett filmtekercsek fog­nak porosodni a levéltárak szuetle polcain. * (Uj. Gonda Béla író) A régi világ gáláns asszonyairól tart előadást pénteken délután fél 4 órakor az Urániában. ' xN Js­­ f * A,* 4PsA¡ P, tf~ JWeVá®w. A MOZGÓFÉNYKÉPSZINHÁZAK MAI ELŐADÁSAI. ALTOR-MOZGÓ. (Akácfa­ utca 4.) Tel.: J. TS­OI.) A két bakancsos. (Bakák vidám kaland­jai, 7 fölv. Főszerepben: Wallace Beerry és Raymond Hatton). — A borzalmak városa. (Drám­a (1 f­ül­vonóban. Főszereplő: Gátol Dempster.) — Híradók — Előadások kezdete 5, negyed 8 és fél 10 órakor. BATTHYÁNY MOZGÓ. (II., Matinkovits Iván­ utca 4.) Kordia Mária, Várkonyi Mihály és Bernhardt Goetzke főszereplésével: Tompei pusztulása. (Bulvor klasszikus regénye 14 fejezetben.) — Magyar Híradó. — Gaumont Híradó. — Előadások kezdete hétköznap fél 4, fél 6, fél 8 és 9.30; vasárnap fél 3, fél 5, 6, háromnegyed 8 és 9.40 órakor. —­­Vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel nagy matiné, leszállított helyárakkal. BELVÁROSI MOZGÓ­ (Irányi,utca 21. Tele­­fon József 153—88.) Moszkva 1910. (Történet a cári Oroszországból, 7 felvonásban, főszerep­ben Wladimir Gaidarovv és Marcella Albanid.) — Hogy lettem filmsztár. (Egy­ kezdődő film­­színésznő viszontagságai, 7 felvonásban, fő­szereplő Collen Moore.) — Gaumont Híradó. (Piros tereim 5, 7, negyed 10, zöld terem 6, 8.) CAPITOL FILMPALOTA. (Telefon: József 43- 37.) Hogy kell­ szeretni Parisban. (Metro. Goldiv­an-regény 7 felvonásban, főszereplő Carmel Myers.) — A csereprinc. (Vígjáték 7 felvonásban. Főszereplő Marion Davies.) Elő­adások 5, háromnegyed 8 és negyed 10 órakor. CHICAGO MOZGÓ. (Istvián­ út 39. Telefon: J. 71—75.) A Libanon asszonya. (9 f­ölvonás. Fő­szereplők: Petrovich Szvetiszlav és Arlette Marshall.) — Felbérelt feleség. (Vígjáték 7 fölvonásban. Főszereplő: Reginald Denny.) Előadások fél 5, 7 és fél 10 órakor. .CORSO (Váci­ utca 9. szám. Telefon 03—99). Constance Talmadge főszereplésével: A kau­kázusi hercegnő. (Vígjáték 7 felvonásban.) — Milton Sills főszereplésével: Marionettek. (Filmregény 8 felvonásban.) — Az 1926. évi nemzeti cserkész nagygyűlés. (Riportfilm 4 felvonásban.) — Előadások kezdete ugy hét­köznap, mint vasár- és ünnepnap 4, három­negyed 6, fél 8 és fél 10 órakor. CORVIN­­SZÍNHÁZ (József-­körút és Üllői-út sarkán. Telefon: J. 89—88 és J. 95—84.) Mi műdém­ek. (Filmregény 8 felvonásban. Fő­ « Hat IMEoasge ftruYY,’: ZORO és HURU PETROVICH SZ^ETISZLAV ^ásai oroszlán. i-i&anon asszonya. szereplő Colton Moore.) — Dempsey és Tunney boxmérkőzése. (Eredeti helyszíni felvételek.) — Cowboy glyerli. (Fimregény 8 felvonásban. Főszereplő Pete Morrison.) — Előadások hétköznap 5, negyed 8, fél 10. Va­sárnap negyed 4, negyed 6, fél 8, fél 10 óra­kor. *» _ (Ezelőtt Mozgóképotthon. Teréz­­körút 28. Jegyrendelő telefon L. 1­­982 — 82.) Hogyan kell szeretni a Dry Parisban. (Metro-G­old­w­in - regén­y 7 * felvonásban. Főszerepben Carmel Myers.) — A csereprinc. (Vígjáték 1 felvo­násban. Főszereplő Maria Davies.) — Elő­adások 4, 6, 8 és 10 órakor. ELIT-MOZGÓ (Lipót­ körút II. Telefon: S. 901—51). Moszkva 1910. (7 felvonásban. Fő­szereplők: Marcella Albánt és Vladimir Gaj­darov.) — A felbérelt feleség. (Vígjáték 7 felvonásban. Főszereplő Reginald Denny.) — — Magyar Híradó. — Előadások: 5, negyed 8 és fél 10 órakor. FÉSZEK MOZGÓ (VIII., József trerut 70). Petrovich Szvetiszlav : Libanon asszonya. (Tierre Benoit regénye 9 fejezetben.) — Vad­ember. (Izgalmas amerikai történet 7 feje­zetben. Főszereplő Ben Lijon.) — Előa­dások negyed 5, 6, háromnegyed 8 és fél 10 órakor­. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (IV., Kossuth Lajos­­utca 18. Semmelweis­ utca sarok. Telefon: Teréz 74—37 és 74—38). Megnyitás november 23-án. Josette kisasszony, a feleségem. (Víg­játék 8 felvonásban. Főszereplők Eszterházy Ágnes és Livio Pavanelli.) — A bagdadli tolvaj. (Douglas Fairbanks fantasztikus filmje 12 felvonásban.) — Hmidók. — Zenei­­igaz­gató Szikla Adolf. ! Az Or­ionban ma, csü­törtökön először — Van Isten! — Vera Reynolds, Jetta Gouda­ és Josef Schildkraut, Dempsey és Iünnep eredeti boxmér­kőzése — Híradók. Előadások kezdete: ' *5, 6, 3 , 8 és iji 10 órakor. IMPERIAL-MQZGÓ: (Aréná-ut és Dem­ binszky­ utca sarok. iTelefon: 1. 28—90.) A hágai oroszlán. (Svét ágra­ szakadt sports­­mann kalandjai, 8 fölvonásban. Főszerep­lők Zoro és Huni.) — Három hét Parisban. (Vígjáték 7 fölvonásban. Főszereplők Matt Moore és Dorothy Devore.) — Pattié-Híradó. — Előadások kezdete 5, 7, és egynegyed 10 órakor. KAMARA MOZGÓ: Anyámasszony katonája. (Filmregény 8 felvonásban. Főszereplő Hoot Gibson.) — Farkasüvöltés. (Bin-Tin-Tin leg­újabb 8 felvonásos filmje.) — Dempsey és Tunney boxmérkőzése. (Eredeti helyszíni felvételek.) — Előadások hétköznap fél 5, negyed 7, 8, 10 órakor, vasárnap negyed 4, 5, háromnegyed 7, 9 és 10 órakor. KORONA MOZGÓ: (Attila-körut 15. sz. Beth­­len-udvar.) Ne hagyd magad Bimbula. (Víg­játék 8 felvonásban. Főszereplő Bimbula.) — Megfagyott gyermek. (Eötvös József költeménye filmen 7 felvonásban.) — Elő­adások 5, 7, 9 órakor. NYUGAT MOZGÓ: Libanon asszonya. (Dráma nyolc felvonásban. A főszerepben Petrovica Szvetiszlav.) — A hágai oroszlán. (Vígjáték 8 felvonásban. Főszereplő Zoro és Hu­ru.) — Előadások fél 4- fél 6, háromnegyed 8 és háromnegyed 10 órakor. A KAMARA MAI PREMI­ER­JEN HOOT GIBSON: ANYÁMASSZONY KATO­NÁJA. RIN-TIN-TIN, FARKASÖVÖLTÉS. DEMPSEY ÉS TUNNEY EREDETI BOXMÉRKŐ­­ZÉSE. ELŐADÁSOK KEZDETE­­ 5, 71, 8, 10 ÓRAKOR.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék