Uj Nemzedék, 1927. január (9. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-15 / 11. szám

8 VISZKETÉSED, míner, bőrkiütést gyorsan 6s biztosan csak a v­ágzikra BORÓKA-KENŐCS gyógyitja. Kérje a legközelebbi patikában. MŰVÉSZEI * (Mussolini távirata a miniszterel­nökhöz.) Tudvalevő, hogy az olasz kor­mány két Corvin-kódexet ajándékozott Magyarországnak. Bethlen István gróf miniszterelnök ezért táviratban mondott köszönetet az olasz miniszterelnöknek, aki­től most a következő vá­lasztávirat érke­zett: "— Meghatva attól a szíves rokonérzés­­től, amelyet Nagy méltóságod hozzám in­tézett távirata kifejezésre juttatott, örü­lök, hogy a Corvin-kódexek ügye jó al­kalmat nyújtott az olasz kormánynak és az olasz népnek arra­, hogy kimutassa a magyar kormány és a magyar nép iránt érzett rokonszenvét. Mussolini. * (A Központi Katolikus Kör harmadik hangversenye.) Január 17-én hétfőn délután fél hat órai kezdettel rendezi meg a Központi Katolikus Kör (Budapest, IV., Molnár­ utca 11) III. kulturestjét, amelyen J’setty Józsa, a m kir. Operaház tagja, Huszka Nelli, Egerváry Gartner Bea, Zsedényi Sári, Gombos Ilonka, Höger Mária, Hlohr Ferenc, Grünwald József és Eyssen Tibor dr. szerepelnek. Belépő díj nincs. A kör elnöksége tisztelettel kéri a kul­­tarestély résztvevőit, hogy a tömeges részvé­tel miatt jóval az előadás megkezdése előtt jelenjenek meg a kulturesten. * (Két Moliere-repriz a Nemzeti Szín­házban.) Egyik legszebb estéi közé köny­velheti el a Nemzeti Színház a tegnapit, amikor két Moliere-vígjátékot mutatott be új szereposztással és új rendezésben. Az egyik a Tudós nők. Moliere híres víg­­játéka, amely valósággal iskolapéldája a molierei kacagásnak, szatírának. Moliere, aki könyörtelenül kicsúfolta kora ízlés­telenségeit,­­társadalmi betegségeit, rossz szokásait, a vígjátékban egyszerre két­felé is hadakozik. A szatíra élesebb fegy­verét inkább a tudományt mímélő nők ellen fordítja, kora úgynevezett tudomá­nyos női szalonjai ellen, ahol a nők min­dennel foglalkoztak, ami valahogy össze­függött az áltudománnyal és egészen ki­vetkőztek női mivoltukból. A másik fron­ton a tudós nagyképűség, a pedánsság álarcába burkolózó üresfejűség ellen har­col az író. A kettős csatát az író az is­mert molierei vigj­e­tékhad­i­terv szerint diadalmasan vívja meg s miután szatí­rája legyilkolt minden áltudományt és minden tudománymaj­molást, az igaz és józan emberek sikerével végződik a da­­rab. A Nemzeti Színház előa­dásának főér­deme ott van, hogy a­ szereplőik a legjob­ban beleélték magukat a molierei szatí­rába és aláhúzták az egyes figurák lehe­tetlenségeit. I legelsősorban meg kell di­csérnünk Várádi Arankát (Armande), aki légies finomsággal rajzolta meg még a filozófiában tetszelgő tudós nőben is a leányt. Ez a tudós nő eleven és kacagtató cáfolata volt önmagának. Somogyi Erzsi (Henriette) a­ bájos, természetes fiatal lány képviselője, szerepében kissé fáradt­nak látszott. Mulatságos volt a vénkis­asszony szerepében Kiss Irén és Hettyey Aranka, mint tudós mam­a. A tudós nagy­képűséget Náday Béla (Trissotin) és Su­gár Károly (Vadius) kacagtató jellem­zése szólaltatta meg. Horváth Jenő, Bod­nár Jenő és Ligeti Juliska, valamint a Nemzeti Színház együttesébe egyre job­ban belesimuló Harasztos Gusztáv har­sogó derültség közben pergették le az elő­adást. A másik Moliére-darab, A szerelem, mint orvos. A darabot ezelőtt egy év­­v­el mutatta be a Nemzeti Színház s már akkor nagy sikere volt ennek a mulatsá­gos komédiának, amelyet jogosan lehet mondani az operett ősapjának. Maga a darab a legélesebb hadakozás az orvosi nagyképűség ellen (Moliere kedvenc té­mája) és a darab zsenialitása éppen az, hogy az orvosok elleni gyűlölet valószí­nűtlen túlzásai közben mégis megértjük Moliere jogos elkeseredését korainak or­vosi tudománya ellen. A négy, illetve az öt, orvos kacagtató operett-figura. A darab commedia del arte-szerű beállítása nagyon alkalmas arra, hogy az előadás alatt, amely tánc- és balletbetétekkel van tarkítva, a közönség és a színészek között a legintimebb hangulat fejlődjék ki. A szereplők közül Sugár Károly és az ezúttal igen eleven Somogyi Erzsi (Lisette) érdemel elsősorban dicséretet. Pethes Sándor, Mihályfi Béla, Losonczy Zoltán, Gabányi László és Ónody Ákos az öt orvos figurájában éppen a bohóc­kodással adják meg az igazi karaktert. Radó Mária igen bájos és Forgács Antal kitűnő. Fehér Gyula mint buffo opera­énekes mulatságos és Gyergyai István táncos komikusnak elsőrangú. A korhű kísérőzenét Kern Aurél állította össze, a kórusokat és a zenekart Lavotta Rezső tartotta nagyszerű összhangban és a stílusos archesztikát Szentpál Olga nö­vendékei szolgáltatták. (G. J.) * * (A Petőfi Társaság zártü­lése.) A Petőfi Társaság január 19-én délután 6 órakor az Akadémia patkó­termében zártülést tart. A zártülésen a nagy díj hízotts­águkat jelölik ki, a tagsági helyek betöltéséről és más folyó ügyekről tárgyalnak. * (Bibó Lajos szerzői estje a rádión.) Bibós Lajos író, akiinek Báthory Zsigmond című történeti drámáját e hónap 21-ikén mutatja­ be a siker minden bizonyosságá­val a Nemzeti Színház, szerzői estet ren­dez a rádión. A szerzői est a darab bemu­tatóját megelőző napon,­­ tehát 20-ikán este hat órakor kezdődik Bibó Lajos írói működéséről szóló konferanszszal, majd utána Kiss Ferenc és Várady Aranka, a Nemzeti Színház tagjai adnak elő részle­teket a Báthory Zsigmond drámából. Vé­gül a kitűnő író a dráma első felvonását felolvassa. Az első írói szerzői­ est iránt — amelyet egyébként egész ciklus fog követni — általános igaz érdeklődés mu­tatkozik. * (A Székesfővárosi Zenekar) január 18-án d. u. 5 órakor a Pesti Vigadóban tartja hang­versenyét a következő műsorral: 1. Csaj­kovszky: TV. szimfónia. 2. Weber: F-moll zon­goraverseny. Előadja: V­et­tier Lili 14 éves zon­goraművésznő. 3. Mozart: Figaro lakodalma. Nyitány. 4. Mozart: D-dur hegedűverseny. Előadja: Thoman Mária he­ged­ű­mű­­vésznő. 5. Mozart: C-dur (Jupiter) szimfónia. Vezényel: Bor Dezső karnagy. Jegy a Vigadó pénztárá­nál vasárnap d. u. 4 órától váltható. Köz- és magántisztviselőknek 50 százalékos kedvez­mény. * (Zsótér Ákos kiállítása Parisban.) Zsótér Ákos, a budapesti kiállításairól is jól ismert festőművész január 12 én a párisi Salon d‘Au­­tomne helyiségeiben kiállításon mutatta be legújabb műveit. A francia sajtó igen elisme­rően nyilatkozott, a magyar művészről. Külö­nösen színeinek frisseségét­, témái és formalá­tása újszerűségét emelik kii. * (A Nemzeti Szalon kiállítása.) Ma délután négy órakor lesz a Nemzeti Sza­lon Lili. csoport-kiállításának a meg­nyitása. A kiállító tíz művész munkáin sok tiszta, becsületes törekvés párosul ko­moly, sokat igérő tehetséggel. Károly An­dor festményei közül kiválik két Savo­­narola-kompozíciója és néhány város­­részlete. Érdekes egyéni felfogásra valla­nak gazdag színezésű, itt-ott az impresz­­szi­on­izmus felé hajló festményei. Bayer Ágost néhány pompás rézkarccal szere­lmi. A fiatal, tehetséges művész elismert nevet vivett ki magának a magyar gra­fikai művészetben és a kiállításon sze­replő művei száz százalékig igazolják a munkásságához fűzött reményeket. Egy termet töltenek be rajzai, rézkarcai és akvarelljei. Portré-sorozata (Anyám, Gyermekfej) legkiemelkedőbb részlete a kiállításnak. Egyetlen festményt­ állított ki: Csernoch János hercegprímás karak­terisztikus, mély meglátással megfestett portréját, amely már az egyházművészeti kiállításon is elismerést szerzett a mű­vésznek. Hessky Iván bő terméssel vo­nult fel. Néhány biblikus jelenete meg­ragadó erejű, akvarelljeiben is sok az őszinteség. Beyerné Koszits Hilda aktjai figyelemre méltók, elmélyedő tanulmány­­ról és fejlődésképességről tesznek tanú­ságot, Nagy László és Horvai Ilona új utakat keresnek. Rozek Cölestin meghitt, kedves, hangulatos képei rég elmúlt kor­szak derűjét érzékítik meg, keresetlen egyszerűségükkel. A szobrászok közül Kőbor G. Henrik munkái válnak ki leg­nagyobb erővel. Kitűnő komponáló képes­séggel, biztos statikával építi fel nagy­szerű gondolatait. Monumentalitásra törő nagyjövőjű művész. Keresztényi Pál rendkívül finom, művészi elefántcsont­­faragványa­i és Bruze­r Melanie iparmű­­vésznő kerámiai munkái méltóan egészí­tik ki az egyebekben is nívós kiállítást. * (Az Aranyhattyú főpróbája ma este lesz.) Király Ernő betegsége miatt az Aranyhattyu főpróbáját szombaton délelőttre halasztották el. Ma éjjel Király Ernő állapota azonban annyira javult, hogy már ma­ felléphet s ezért a főpróba ma este fél 8 órakor lesz a Király Színháziban. * (A magyar nóta fejedelme.) Tegnap este ismét megjelent a Zeneakadémia ragyogóan kivilágított pódiumán Balázs Árpád, akinek nótafája ma a leggazda­gabb az országban s aki minden szezon­ban ennek a dús nótafának gyümölcseit néhányszor el szokta szórni az őt rajon­gásig szerető közönség soraiban. Tegnap este is, amennyi pótszék volt, be kellett ál­lítani a Zeneakadémián, az emelvényen csak éppen annyi hely jutott a művész­nek és Magyary Imre bandájának, hogy szorongva elférhettek. A nagy orgona alatt is ott tolongott, csicsergett, lelke­sedett, tapsolt, éljenzett Balázs Árpád leg­kedvesebb közönsége, az ifjú leánysereg. A nézőtéren pedig a magyar középosztály színe-java, előkelő hivatalnokok, katona­tisztek, magyar úrilányok és úriasszo­­nyok, akik még nem hódoltak be a jazz bandnek s hűek maradtaik a hegedűhöz és a magyar nótához. Ez a közönség mindjárt orkánszerű taps­sal köszöntötte a pódiumra lépő Balázs Árpádot, aki most is szebbnél szebb da­lainak színes csokrával kedveskedett a közönségnek. A régi szép Balázs-nóták mellett néhány meglepően finom új szer­zemény is felcsendült és tapssal és virág­esővel annyira elhalmozták a költőt, hogy már régen csengettek a következő hang­versenyre, de az ünneplésnek nem akart vége szakadni. Az emberek körülállták az emelvényt és onnan rendelték ked­venc Balázs-nótáikat. Balázs Árpád ga­­vallérosan egyre újrázott mindaddig, míg le nem oltották a terem lámpáit. Új Nemzedék Szombat, TS27 január 15. Ha és minden este 9 órakor VIGYÁZAT! NŐI SZAKASZ A FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZBAN * (Hangverseny.) A Budai Mária Kongregá­ciók Csernoch János dr. bíboros hercegprímás, József Ferenc királyi herceg és Anna királyi hercegasszony fővédőségével a Zugligetben épülő „Manreza“ lelkigyakorlattos ház javára a budai Vigadó nagytermében január 16-án, vasárnap délután 5 órakor hangversenyt ren­deznek. Az ünnepi beszédet tartja P. Bangha Béla S. J. A hangversenyen szereplő művé­szek: Biscara Betta hangversenyénekesnő, Laurisin Lajos operaházi tag, Szántó Jenő hegedűművész, Zsámboki Miklós, a Zenemű­vészeti Főiskola tanára, gordonkaművész. * (A Pázmány Egyesület választmányi ülése.) A katolikus írók és hírlapírók Országos Pázmány Egyesületének vá­lasztmánya csütörtökön ülést tartott Hindy Zoltán elnökletével. Az ülés egyik főtárgya, a tagdíj kérdésének rendezése volt. Ugyanakkor üdvözölte ,a választ­mány azokat, akiket az egyesület tagjai sorából országgyűlési képviselőkké vá­lasztottak, névszerint Krüger Aladárt, Fitz Arthurt és Kocsán Károlyt, vala­mint Ó­váry Ferenc alapító tagot, akit Veszprém vármegye a felsőház tagjává választott. A védőiroda jelentése után el­fogadta a választmány a január 27-én Budapesten tartandó Assisi Szent Ferenc ünnepi ülés­­programját, felkérvén Bri­­sits Frigyes tiszt. tanárt, Krüger Ala­dárt és Anka Jánost a díszgyű­lésen való közreműködésre. Tárgyaltaik még a leg­közelebbi vidéki vándor­gyűl­és, valamint a szélesebb körű propaganda megindítá­­sámak kérdését. sül. Somogyi Erzsi Az ördög mátkája címszerepében felejthetetlenül kedves és bájos. A többi szereplő Mátray Erzsi, Új­vári Lajos, Fenyő Emil is kitűnők voltak. A filmben nincsenek monumentális dísz­letek. A rendező nagyon helyesen nem tö­rekszik külföldi rossz darabok utánzá­sára, hanem megelégszik azzal, hogy a magyar lelket és jellemet becsületesen és hűen vissza tudja tükrözni. Vannak technikai hiányosságok is a filmben azonban ezt a filmet nem készítették sem húszezer dollárból, sem negyevenötezer dollárból, hanem jóval kevesebből és még így is nagyobb a hatása, mint a húszezer dollárból készült filmnek. A vérmedve című­­ filmet Az ördög mátkájával együtt szintén az Uránia, Décsi mozi és Capitol mutatta be. A Vérmedve hátborzongató, borzalmas grand guignolszerű jelenetei emlékezetesek maradnak. A Radius és a Palace filmszínház egy amerikai és egy német vígjátékkal ked­vesbe esett a közönségnek. Az Autó-kisasszony című filmben minden megvan, ami egy amerikai filmben szokott lenni. Autós, motorbiciklis hajsza, rendőrök tömege, a szigorú apa, a pajkos leány s a gyáva, de mégis vakmerő szerelmes. A filmnek nem egy jelenete keltett derűs pillanato­kat. A két jókedvű csirkefogónak Zoro és Har­imák szintén új filmjét mutat­ták be A SZÍNHÁZAK HÍREI: Az ..Arausgitanust bemutató előadása szombaton, január 15-én lesz a KK­OHI-színházban Az eredetileg január 12 ikére, szerdára, ter­vezett bemutatóra megváltott jegyek a hol­napi, szombati premierre érvényesek. A hol­nap, szombatra eredetileg váltott jegyek jövő szombatra, január huszonkettedikére érvénye­sek. A pénztár ezeket kívánatra másnapra is becseréli. A főpróba nem ma délelőtt fél 11 órakor, hanem ma este fél 8 órakor lesz Király Ernő felléptével..A­ szombati bérautót már Ki­rály Ernő­ felléptével tartják meg. * (Csoportkiállítás.) Szentgáli Tóth Zoltán és Sztelek Dénes festőművész január 22-én délután 3 órakor a Vasúti és Hajózási Klub félemeleti helyiségében képkiállítást rendez. (Csengery­ utca 68.) A kiállítás két hétig lesz nyitva. A MAI MŰSOR OPERAHÁZ: Trubadúr (Aime Roselle vendég­játéka, 7). NEMZETI SZÍNHÁZ: Hamlet (7). KAMARASZÍNHÁZ: Házitündér (fél 8). VÍGSZÍNHÁZ: Nem nősülök (fél 8). MAGYAR SZÍNHÁZ: Párisi kirakat (fél 8). BEI.VÁROSI SZÍNHÁZ: Egy férj eladó (fél 8). VÁROSI SZÍNHÁZ: Szevillai borbély (fél 8). KIRÁLY SZÍNHÁZ: Nincs előadás. FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ: Vigyázat, női szakasz (9). ANDRÁSSY­ ÚTI SZÍNHÁZ: A csodálatos nagymama, st­b. (fél 9). TERÉZ-KÖRÚTI SZÍNPAD: Nagy Endre és Sala­mon Béla kabaréja (fél 9). ROTÁL ORFEUM: Varieté és kabarésműsor (8) MOZGÓsÍtPSZÍNHÁZ Mozibemutatók Az elsőhetes filmszínházak a jövő hétre tették el jó filmjeiket. A jövő héten jele­nik meg ugyanis az amerikai filmgyártás egyik legnagyobb filmje a Ben Hur. Ezzel a filmmel csak a legkitűnőbb műsorok versenyezhetnek, így a hét műsora az összes bemutató színházakban elég szürke, azonban némely helyen mégis csak fel­csillan a jókedv s az igazi filmművészet. Mindenek előtt Forgács Antal legújabb filmjéről Az ördög márkájáról kell megemlékeznünk. Forgács Antal esz­tendők­­óta dolgozik a magyar filmszak­mában. Évenként még a legválságosabb időkben is elkészítette azt a két filmet, amely nem egyszer az egész magyar film­gyártást jelentette. Amikor az „áldozat­kész” Star filmgyár és a bukott Corvin tespedésre kényszerültek, Forgács Antal szegényes eszközökkel, de tele szívvel és akaraterővel elkészítette filmjeit. Az ör­dög márkája a legjobb film, amit Forgács Antaltól láttunk. Géczy István nagyszerű színműve For­gács Antal rendezésében megtartotta ma­gyar levegőjét A drámai hangulatoktól fűtött darabban a magyar faj és jellem minden­ egyes típusa kitűnően érvénye­­ sesülj te is pajtás címmel a Fórum nagyszerű amerikai víg­játékot mutatott be. Douglas Mac­Lean a film férfi főszereplője, a legkitűnőbb amerikai szálon vígjáték szmiészek közül való. Margaret Morris új név a film­vásznon, tehetséges, kedves. Bemutatták m­ég a , Lady Hamilton című filmet is. Lady Hamilton sík­ig tartó szerelme néhány évvel ezelőtt, lázba hozta, a magyar közönséget. A történelmi tévé­­erős­ű­ darab finom jeleneteit szívesen vette a publikum. Az évek során a film nem sokat vesztett hatásából s most is szívesen emlékezünk vissza Lord Nelson és Lady Hamilton romantikus szerel­mére. Külön meg kell emlékeznünk a Fórum filmszínház zenekaráról, amely el­sőrendű filmérzék­kel kísérte a műsort. A Royal Apolló tudományos filmet és egy vígjátékot mutatott be. Egy berlini filmvállalat készítette a Royal Apolló film­jét, a Mája-t A természet csodálatos világa elevene­dik meg. A rovarok élete mindig foglal­koztatta az embereket. Ezt a misztikus életet dolgozza fel a film egy kis mese ke­retében. Mája a kis méh vándorlása és munkás élete számtalan színes és pazar pompával m­erendezett jelenetben jelen­ik meg előttünk. A főszereplők ebben a film­ben a különböző rovarok, a fák, a füvek s a színes virágok. A németek óriási kul­­túrmunkát fejtettek ki, amikor a méh­­filmet, amely minden tudományossága mellett élvezetes és hatásos, elkészítették. Ugyancsak bemutatták az őnagysága az inasom című vígjátékot is, amelyben a kitűnő Harry Liedtsee és Ossi Oswalda szerepeltek jól. A hercegnő csókja című filmoperettet­­ Corvin, Kamara és Orion mutatta be. Egyszerű, romantikus történet, amely mindamellett kedves. Be­­muttatták még A titokzatos X club című filmet is. A protzbadeni főkapitány címmel. A régi rendszerrel ellentétben a kicsi, kövér, jókedvű csirkefogó nem a jóismert, rongyos ruhában szerepel, hanem Protzbaden világhírű kirándulóhely fő­­a­­pitányaként rémíti a gazembereket. A sovány Zoro hű maradt régi jóism­ert rongyaihoz. Egymást váltják fel a ked­ves, hatásos és mulatságos jeleneteik, ame­lyeket, a közönség állandó harsogó kaca­gással kísér. KPTaNAfk­.r**«­. Budapest, IX., Ráday­ utca 41. sz. Tel­fon I 101—90. IVn­eicu étel- batesei- betöréses­­odós- kiházasitási- temetkezési­­szavatossági-, autó-, harang- vagy egyéb biztosítási ügyletei köt, tor­­iution bizalommal személyesen vagy írásban a Központi Sajtó­­vállalat R.-7 Biztosítási Osztá­lyához IX Atlei­us 1. téleme­nt. Telefon■ / 99—36 /. 99 - 57, /. 99-58.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék