Uj Nemzedék, 1927. december (9. évfolyam, 273-297. szám)

1927-12-30 / 296. szám

10 Uj Nemzedék 'éntek, 1927 december 36. Újra Kisért a néger invázió--- vmm <»—■—b—----­Tavasszal néger válogatott jön Budapestre?- Az Uj Nemiedéit tudósítójától. — Az utóbbi időkbe®, úgyszólván minden esz­tendőben felvet ekük egy néger futballcsapat magyarországi szerepeltetésének gondolait.a. A nége-r jazz-bandok ég. rovütársulatok után a néger futballisták is be akarják mutatni tudo­mányukat a magyar sportközönség előtt. A néger futballcsapat szerepeltetése eddig még mindig meghiúsult. az idén azonban — úgy látszik — végre sikerül nyélbeütni budapesti •endégszereplésükc Egy külföldi iroda ugyanis — mint értesü­lünk — Royal Glanc néven egy komplett néger csapatot akar európai túrára hozni. A csapat tagjai délamerikai futballcsapatokból kerülné­nek ki. A terv az, bogy a négerek húsz mér­kőzést játszanának Európában. Ebből két mérkőzést Budapestnek kellene átvenni. Hir szerint a vezető egyesületeik ez elől nem is zárkóznak ed. Oaranciát követelnek azonban, hogy a néger csapat tagjai elsőrangú játé­kosok legyenek éjs az illetékes szövetségek, valamint a nemzetközi fütballszövetség a túrát engedélyezze. Ha a négerek szerepeltetésének nem lesz semmi akadálya, a csapat már már­cius elején Európába érkezik és megkezdi körútját. Az első mérkőzés március közepe táján Budapesten volna. Utána az osztrákokkal, csehekkel és németek­kel mérkőznének, majd olaszországi, svájci, franciaországi, belgiumi és hollandiad túrára mennének. A túrát Spanyolországban fejeznék be, ahonnan azután visszatérnének Délameri­­kálba. Februárban kölfeidä furára indulnak a maijae1 boKOiők Kopeuhága, Stockholm, Varsó és Prága a túra állomásai. —-Az- Uj Nemzedék kiülő silóját öl. — A Üoxolószövetséc, éppen úgy, mint az us z ós zö ve teég. nemzetközei mérkőzéseken akarja az olimpiád előtt kipróbálni ver­senyzőit. A szövetség tavasszal nagy kül­földi túrát rendez, hogy megfigyelje a magyar boxolók képességét és ezen az alapon döntsön olimpiai szerepeltetésükről. Válogatott boxolóiink február elején in* dúlnak külföldi túrára. A túrra első állo­­mása Kopeuhága lesz, ahol február tizen­kettedikén kezdődik a magyar boxolók szereplése. Kopenhágában a legalsó négy súlycsoportból álló csapat méri össze erejét a dán válogatott csapattal. Dámiából a magyar boxolók Stock­holmba utaznak, ahol február tizennyolcadikén mérkőz­nek a svéd válogatottakkal. A stockholmi mérkőzésnek az ad nagy jelentőséget, hogy Kocsis, a legjobb magyar boxoló, Bohmann Enrópa-bajnokkaL kerül szembe. KocAi« már mérkőzött Bohmannal. Ber­linben mérkőztek. Az összecsapás ekkor a svéd boxoló győzelmével végződött. A stockholmi mérkőzésnek bizonyos, mértékben tehát reváns jellege lesz. Az ottani szereplésből következtethetünk ■majd boxolóivk olimpiai eshetőségeire. A túrra következő állomása Varsó. Itt már­cius ötödikén lesz. az első magyar—len­gyel válogatott mérkőzés. Ez a mérkőzés éppen úgy, mint a prágai. — amelyen a cseheknek adnak rév árus ot a magyar boxolólk, — sokkal kisebb jelentőségű az előbbieknél, mert boxolóivk lényegesen gyengébb ellenfelekkel kerülnek szembe. Kisajátították a Nemzeti Stadion százhúsz holdas telkét — Az Uj Nemzedék tudósitójától. — A főváros tanácsa, mint ismeretes, a Rákos­­mezőn százhúsz holdas telket ajánlott fél a Nemzeti Stadion céljára. A honvédelmi mi­nisztérium hozzájárulása után az ügy a fővá­ros kisajátítási bizottsága' elé került, amely tegnap egyhangúan hozzájárult a százhúsz hold kisajátításához. A kisajátító bizottság határozatával kap­csolatosan megkérdeztük Karaffiáth Jenő országgyűlési képviselőt, áz Országos Testne­velési Tanács elnökét, aki ezt mondotta az Uj Nemzedék munkatársának: — Nagy ölömmel értesültem arról a mozga­lomról, amely az Országos Testnevelési Tanács ismételt kezdeményezésére Folkusházy Lajos alpolgármester buzgóságából került abba a stádiumba, amelyben most van. A magyar sportközvélemény mindenütt örömmel és megelégedéssel értesült a kisajátító bizottság határozatáról. Úgy érzi mindenki, hogy a ha­tározat egyfelől a testnevelési törvény ötödik paragrafusában lefektetett elvnek a gyű­~T messiás IRTAl beneschai SCHEIDL NÁNDOR Auitatonkus alakban feldolgozza a zsidó lö vendöléseket. Az 0-szö,vétségnek keresztény szempontból értékes bírálata és ismertetése Ara 2 P 50 fiiér. mölese, — ez a paragrafus ugyanis kimondja, hogy a községek és városok kötelesek a test­nevelésit előmozdítani — másfelől a nagy né­met és olasz városoknál tapasztalható áldozat­készség követésének eredménye. — A nagy nemzetek városainak polgármes­terei ugyanis mindenütt azt vallják, hogy ami érdeke a nemzetnek, az érdeke a városnak és községiek is. A külföldi városok és községek fokozott áldozatkészséget mutattak a sport fejlesztésének előmozdítására, oly annyira, hogy külföldön a városok szinte versenyeznek az állammal az áldozatkészség tekintetében. Sok helyen csodálatos energiával többet költe­nek a népegészségügyre, a nép higicua és ál­talában véve a testi kultúra fejlesztésére, mint az illető államok költségvetései. Úgy látszik ennek az eléggé nem helyeselhető felismerés­nek köszönhető az az áldozatkészség is, amely­nek ilyen szép megnyilvánulását látjuk a fővá­ros részéről, ami ismétlem, F alkus hó zy al­polgármesternek elévülhetetlen érdeme. Január huszonnegyedikén lesz az asztali tennisz világbajnokság — Az Uj Nemzedék tudósitójától. — Az asztali tennisz világbajnoki verseny ja­nuár huszonnegyedikén kezdődik Stockholm­ban és öt napig tart. A világbajnokságon, mint ismeretes, a legjobb magyar asztali ten­­niszezők is résztvesznek. A ping-pong szövet­ség legutóbbi ülésén elhatározta, hogy sürgős startengedélyt kér az Országos Testnevelési Tanácstól Jacobi dr., Mechlovits, Pécsi dr.. Glanz, Bellák, K. Mednyánszky Mária és Sipos Annus részére. A versenyzők magukkal viszik Stockholmba azt a világbajnoki serleget, ame­lyet a legutóbbi világbajnokságon Londonban nyertek. A svédek a női párost, is felvették a. világbajnoki programba, azzal a megszorítás­sal, hogy a különböző nemzetbeli nők egy párt nem alkothatnak. A magyar ping-pong szövetség képviselői ez ellen tiltakozni fognak. Apró hireK A Magyar Cserkészszövetség újra egy kis ■könyvet-bocsát az útjára „A kisfiú és a cser­készet“ oi-nmel. Nem a fiuknak, hanem a na­gyoknak íródott, azért, hogy a legkisebb fiuk­kal való foglalkozás útját egyengesse. A kisfiú problémáinak a megoldási lehetőségeit a peda­gógia és pszichológia tükrében mutatja be, a mese, a játék, a dal esZközszerii felhasználású, val. A könyvet Faragó Ede állította össze, segítőtársai Koszterssitz József dr., Radványi Kálmán dr. és Harangi László dr., a kiváló pedagógusok volta. Előszót Witz Bála orszá­gos elnök irt a könyvhöz, amely kapható a Cserkészbolt Szövetkezetben (V., Hajnal-utca 6). Ára 1 40 pengő Az Országos Testnevelési Tanács a testneve­lési főiskolán tréner tánfolya.mot rendez. A tanfolyam résztvevői a vizsga letétele után szabályszerű főiskolai tréner oklevelet kapnak. A tanfolyam célja az, hogy idővel senki se vállalhasson trón őrséget, akinek oklevele nin­csen. A tréner-tanfolyam január elsőjén kez­dődik. Az Újpest ma nem, játszik az olasz reprezen­tatív csapattal. Elmarad a január hatodikéra tervezett Slavia elleni mérkőzése is. Január hatodikén, hír szerint, Luganóhan mérkőznek az újpestiek. Amerika félmillió dollárt költ az amsterdami olimpiádra. Spanyolország százkilencvenhat versenyzővel vesz részt az olimpiádon, Chile pedig hatvanöt, versenyzőt küld Amsterdamba. A török válogatott csapat, amely részt vesz az amsterdami olimpiádon is, legközelebb Po­zsonyban mérkőzik. Párig válogatottja, január tizenötödikén Becs ellen, február tizenötödikén pedig Berlin el­len játszik városok közötti mérkőzést. Becsből érkezett hir szerint Lnndahl Stock­holmban a 100 méteres gyorsuszásban 1 p. 2.4 mp.-es idővel legyőzte Arne Borgot,, aki 1 p. 4 ínp. alatt i^szía meg a 100 métert. A hírt még nem erősítették meg. A MÚSz az olimpiád után,már csak a fo­lyambajnokságot és a vidéki bajnokságot ren­dezi meg. A vidéki bajnokság az idén augusz­tus tizenötödikén Székesfehérvárott lesz. A boxoló csapatbajnokság péntekre terve zcfl se’ejtezö mérkőzései elmaradnak. KÖZGAZDASÁG Meghiusultamagyar és a cseh posztógyárak kartelje----—«WB»l—li A csehek szigorú fizetési teltételek megát la* pitását követelték- Az Uj Nemzedék tudósítójától. — A magyar és a cseh posztógyárak között már huzamosabb idő óta tárgyalás van, amely­nek célja egységes fizetési feltételek megálhi­­pitása. Az érdekeltek megbízottai még kará­csony előtt találkoztak utoljára Brünnben 6s ezen a megbeszélésen a megegyezés lehetősége végleg meghiúsult. Csehországban ugyanis a posztógyárak csak harmincnapos hitelt nyuj tanok és azt kívánták a briiuni tárgyaláson, hogy a magyar gyárak se adjanak egy hónap­fiái hosszabb időre áruhitelt. A magyar gyá­rak ezt a kívánságot nem tartották teljesít­hetőnek « igy a megegyezés nem jött létre. Amikor a magyar gyárak képviselői vissza­érkeztek Budapestre, a posztógyárosok ülést tartottak és ezen elhatározták, hogy felveszik a csehekkel a versenyt, lényegesen kedvezőbb fizetési feltételek nyújtásával, Ezek szerint a r.agyar posztógyárak a harminc napon belül történő fizetéseknél öt százalék, a hatvammpon belül történő fizetéseknél harmadfél százalék engedményt adnak a számla összegéből és ki* len even napig kamatot sem számítanak fel. Váltóval történő fizetéseknél a mindenkori Ivánkkamaitlábnál két százalékkal, magasabb leszámítolási dijat kérnek. Ezeket a fizetési feltételeket a posztógyárait már életbe is léptették és abban bíznak, hogy most már a csehek fognak, ajánlatot tenni a kartel megkötésére Az amerikai liszt a fejlettebb malomtechnikával és a jó reklám­mal legyőzte az európai lisztet — Az Uj Nemzedék tudósítójától. —< A búza értékesítésével kapcsolatosan nz illetékes körűiket, de a gazda társadal­mat is állandóan foglalkoztatja a liszt ér­­télkcsiiitcséneik a problémája, mert hiszen a gazdák szempontjából som közömbös ailis®t/üzlet, különösen pedig a Hsztlkivitel pangása. Az Országos Magyar ■Gazdasági- Egyesület közgyűlésén ’ Somsatok Lásasló gróf nagyszabású megnyitóbeszédében kifejezetten utalt arra, hogy vizsgálat tárgyévá kell tenni a búza belértcJkéoelk megállapítása mellett a lisztet is, mert liebet, hogy malmaink berendezése nem tart mán lépést az örlés'technikja haladá­sával s ebben rejlik az oka annak,_ hogy lisztünk elvesztette versenyképességét. Bizonyos, hogy ezen a térem nagyon sok a tennivaló és exportma’maänknak a technikán és az admimieztráoión sürgő­sen és céltudatosan javítani keíll. Ami a legfontosabb, áldozat óikat kell hozmok, az elviszi tet t- fogyasztópiacok visisaahóda­­tásúra. A szakembereik, akik lisztikivüte­­iiink pangásának okaival foglafkoznak, többször rámutattak arra, hogy mal­maink teljesen elzárkóznak azoktól az újításoktól, amelyekéit a külföldi, első­sorban pedig az angol és az amerikai malmok vezették be. Ismeretes, hogy régi külföldi piacaink, nevezetesen Ausztria, Olaszország ma sóik amerikai lisztet használ és a pékek leginkább az amerikai Sieztet keresik, mert állandóan egyforma erős, a tésztája gyorsabban kel meg, ami üzleti előnyt jelent éts ha drágább is, jobban tudják az Gabonapiac — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — A tengerentúli termén ypiacok ról újból szi­lárd irányzatról érkeztek jelentések, amelyek a gabonaárak emelkedését a kedvezőtlen idő­járással, elsősorban pedig az exportoéigék na­gyobb arányú vásárlásával hozták összefüg­gésbe. A helybeli gabonapiacon tengerentúli tarménypiacok szilárdabb irányzata a kínála­tot még nagyobb tartózkodásra késztette. Ez a tartózkodás csak azért n«m jutott kifeje­zésre az árakban, mert a kereslet is igen cse­kély volt. A határidöpiacon az irányzat álta­lánosságban tartott. A spekuláció azt bíresz­tet i, hogy márciusi szállításra nagyobb mennyiségű áru van felhalmozva az áruraktá­­rakban s igy ennek elhelyezése a nehéz ér telke ­­siitési viszonyok miatt kedvezőtlen hatással lesi az áralakulásra. A tőzsdeidő elejém a márciusi szállítóim búzát 31.52, a májusit 82, a márciusi rozsot .30.54, a májusi tengerit 25.26 pengőre értékelték, A készárupiacon arra a hírre, hogy a kül­földi érdeklődés a magyar gabona iránt újból jelentékenyebb, a forgalom kissé megélénkült, de az árakban nőm történt változás. A tisza­­vid'éki búzát 30.15—31 20, az egyéb származású búzát 30.10—31 pengővel jegyezték fajsuly sze­rint. A rozs ára 28.90—28.10 pengő között mozgott. A liszt- és őrleménypiacon a malmok nem változtatták meg lieztáraikat. A korpa névle­ges ára 19.75—20 pengő. A terménycikkek piacán különösen a tengeri amerikai liszttel szabályoaná a belföldi és a magyar lisztek sokszor változó minő­ségét. Tcnmcsaetesen hozzájárult aa amerikai liszt fokozottabb használatához a jó reklám is, amihez az amerikaiak alapo­san értenek s bizonyos, hogy az amerikai malmok lisztjük elterjedésének sikerét nagyi-észben a jó reklámnak köszönhe­tik. Az amerikai liszt tehát teljes mérr lékben ki el égi ti a pékek igényeit és ma­gunk felett mondanánk lesújtó ítéletéig ha a magyar búzából őrölt liszt nem volna alkalmas arra, hogy ezeket az igé­nyeket szintén kielégíthesse. Ehhez ter­mészetesen az szükséges, hogy a malmok alkalmazkodjanak azokhoz az eljárások. hoz, amelyeket az amerikai malmok hasz­nálnak és az őrlésre úgy rendezkedjenek, be, amilyen módon az amerikai malmok őrölnek. Ben dk Ívül sürgős a kérdést beható ta­nulmányozása és arra kell törekedni, hogy a szomszédos államok a lisztkeve­résnél ne legyenek kénytelenek amerikai, hanem magyar búzából készült lisztet használni. Bizonyos, hogy lisztkivitelünk pangásának sok különféle oka van, de bi­zonyos az is. hogy lisztünket még ott is értékesithetnök. ahol sok az ellenségünk. Fokozottabb Msztki vitelről, a lisztüzlet fellendüléséről addig nem lehet szó, amíg a malomipar üzleti és üzemi politikáját meg nem változtatja s amig nem halad as őrlési technika legújabb utjain. iráni volt élénkebb a kereslet, mert a kínálati mérsékelte árait. Tengerit azonnali szállításra 21.50, későbbi, még pedig márciusi szállításra 25 pengővel jegyezték. A többi termény cikkből csak kisebb tételeket adnak el. A takarmány­­árpát 26.50—27.50, a sörárpát 29 50—33, a zabot 25.25—25.75 pengővel jegyezték minőség szerint. A magpiacon napraforgómagért állomásról 31.25 pengőt fizettek. Valuta- és érmeárfolyaraok. Az árjegyző­­bizottság tegnap a következő valutaárfolya­mokat állapította meg: Egy angol font 27.85— 28.00, száz „belga“ 79.80—80.10. száz cseh korona 16.88—16.98, száz dán korona 152.95—153.55, száz dinár 10,04—10.10, száz francia frank 22.55— 22.75, száz hollandi forint 230.60—231.60, száz lengyel zloty 63.85—64.15, száz lei 3.50—3.55, száz lira 30.15—30.35, száz némot márka 136.35— 136.85, 100 osztrák schilling 80.50—80.85, száz norvég korona 151.80—152.40, száz svájci frank 110.325—110.725, száz svéd korona 154.10—154.70, száz peseta 94.95—95.35 pengő.' — A nemesfémpiacon a magánforgalomban a husHkoronás aranyat 23—23.10, az ezüst egy­­koronást 0.40—0.42, a forintost 1—1.10, az öt­koronást 2—2.10 pengővel jegyezték. Felelős szerkesztő: CAVALLIER JÓZSEF Kiadja a Központi Sajtóvállalat R.-T. Felelős kiadó: BARANYAY LAJOS vezérigazgató. Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest, V. Honvéd-utca 10. Tel. 205—67, 205—68. 205—69.) Felelős vezető: TIRINGJER KAROLY münizaki igazgatók

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék