Uj Nemzedék, 1928. szeptember (10. évfolyam, 201-218. szám)

1928-09-06 / 202. szám

Csütörtök, 1928 szeptember 6. (Jl Nemzedék 7 Capablanca exvilágmester részvételével nemzetközi sakkverseny lesz Budapesten — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — — (A mulatozás vége.) Ma hajnali öt óra táj­ban három fiatalemberből álló jókedvű társa­ság fordult be a Bákóczi-utról a Dohány­utcába. A három fiatalember harsány énekszó­val, tánclépésekben az egyik gyalogjáróról a másikra futkosva már messziről elárulta, hogy nem most kel fel munkába sietni, hanem át­­lumpolt éjszaka van mögötte. A Hungária­­fürdőbe akartak menni. A pénztáros kisasszony megtagadta a jegyek kiadását. Erre hosszas és bonyodalmas vita keletkezett, amely végül is úgy fejeződött be, hogy mégis csak adtak be­lépőjegyeket a vidám fiatalembereknek, titkon remélve, hogy a fürdőben majd csak kitisztul b fejük és lecsillapodnak. A számítás azonban rosszul ütött ki. A für­dőben a három fiatalember ahelyett, hogy le­csillapodott volna, még hangosabb és jobb­­kedvű lett, úgyhogy a fürdőben egymásután következtek a botrányos jelenetek. A megzavart fürdőzők végül is a fürdőmesterhez mentek panaszra. Követelték, hogy a vidám társaságot azonnal távolítsák el a fürdőből. Most újabb diplomáciai tárgyalás következett, amely azon­ban már úgy ért véget, hogy a fürdőmester erélyes fellépésére a három ifjúnak ismét fel kellett öltenie estélyi öltönyét, reggel hat óra­kor és el kellett hagynia a fürdő helyiségét. Kivonulásokkor a bejárat előtt nyugodtan söpörgetett Cser Mihály, a fürdő portása. A három ifjú leghangosabbika és — úgy látszik — vezére hozzálépett: — Ne fáradjon öregem, — ajánlkozott, — majd én kisöprök maga helyett. Az öreg Cser Mihály furcsának találta, hogy az elegáns ur söpörjön helyette és nevetve még jobban magához szorította a söprűjét, mire a fiatalember ütlegelni kezdte. A verekedés zajára végül rendőr is került elő. A Rákőczi-uton posztoló őrszem futott a Izinhelyre. A verekedő ifjú erre revolvert rán­tott és a fegyver csövét a rendőrre irányította. — A halál fia, aki hozzám mer nyúlni! — kiáltotta fenyegetően. A közönség riadtan hátrált. Csak a rendőr maradt állva a pisztoly csöve előtt. Ebben a pillanatban még két rendőr érkezett futólépés­ben a fürdő elé. Az egyik gyors mozdulattal nekiugrott a fiatalembernek és egy csapással kiütötte kezéből a revolvert. Az ifjú a revolver elveszte után puszta kézzel támadt a rend­őrökre, majd néhány ökölcsapással keresztül vágta magát a bámészkodó tömegen és futás­nak eredt Valahol a Stáhly-utcában érték utói; Lefog­ták és bekísérték a főkapitányságra. A köz­ponti ügyeletén ittas állapota miatt egyelőre nem lehetett kihallgatni. Csak személyi adatait állapították meg. Bárdos Ferencnek hívják, 29 esztendős, gyári tisztviselő. Hatósági közeg elleni erőszak címén megindítják ellene az el­járást és átkisérik az ügyészség Markó-utcai fogházába. Két társa ellen, akik a hatósági közeg elleni erőszak „megkezdése" előtt cserben hagyták, csupán a fürdőben és az utcán való hangos mulatozásukért indult kihágási eljárás. A Szieszta-szanatórium szeptember 20-iki kezdettel sakkversenyt rendez. A versenyt ki­emelkedő jelentőségűvé teszi, hogy Capablanca, a volt világmester is indul. Kívüle Spielmann, Kmoch és az amerikai Steiner s esetleg Fidmar vesz részt a versenyen a külföldi mesterek közül. A magyar résztve­vők névsorát még nem ismerjük. Elsősorban a hágai olímpiászra kiküldött mestereinket vonják be a versenybe, amelyet Hz résztvevő­vel terveznek. A verseny Maróczy kezdeményezésére jött létre. Annak, hogy Capablancát sikerült egy buda­pesti versenyen való résztvételre megnyerni, érdekes előzménye van. Amióta Aljechin a világbajnoki címet elhó­­ditolta Capablancától, az nj bajnok sakkverse­nyen nem vett részt s a közel jövőben meg­induló versenyeken sem szándékozik szerepelni. Ez a visszahúzódás annál feltűnőbb, mert Aljechin a mnltban minden jobb ver­senyen starthoz állott. Úgy látszik, Aljechin is megkapta a világ­bajnokok szokott betegségét, az irtózást hirne­­vének kockára tevésétől. Láttuk ezt Laskernél, aki világbajnok korában évekig nem volt lát­ható a versenyporondon. Capablanca szintén „splendid isolation“-ban élt bajnoksága ide­jén és csak nagyritkán lehetett rávenni, hogy versenyen mérje össze erejét mestertársaival. Capablanca elvesztette a bajnokságot s »»ffigiawsgmcjCTargiBJja^MLanjuiamiiiii ■» ib ii wm azóta lépten-nyomon szerepel. Maga is kijelen­tette, hogy megártott a hosszas visszavonult­­ság s hiányzó rutinját gyakori verseny­játékkal akarja visszaszerezni. Közben folyvást keresi az alkalmat, ég a vágytól, hogy visszavegye a világbajnokságot Aljechintől, aki viszont nem siet az újbóli kiállással. Hasztalan volt a Nemzetközi Sakk­­szövetség beavatkozása, Aljechint nem sike­rült az újabb meccsre rávenni. Capablanca különben a legutolsó versenyen, Kissingenben bebizonyította, hogy ereje teljé­ben van a rutinhiány ellenére is. Nem lett ugyan első, mert Bogoljubow, a nagy orosz játékos, kétszer is megelőzte. A versenyjáték természetrajzát ismerő sakkozók azonban tud­ják, hogy az első és második hely nagy nem­zetközi versenyen jóformán egyforma értékű. Az az egy pontkülönbség, amellyel Bogolju­bow megelőzte Capablancát, nem jelent még tudásbeli különbséget. Egyébként a kissingeni tornán Bogoljubow kikapott Capablancától. A sakkozók nagy érdeklődéssel várják az exvilág­mester újabb szereplését. A jövő hónapban Berlinben a Berliner Tag­blatt fog rendezni nagyszabású internacioná­­lis versenyt, amelyen Capablanca a nagymes­terek legjobbjaival újból össze fog csapni. Sajnos, Aljechin ezen a versenyen sem fog indulni. ^ ^.t-M MŰVÉSZET * (Ma érkeznek a Király Színház német vendégei.) Megírtuk, hogy a Király Színe ház a Puszipajtás előkészítéséig egy osz­­trák operett-társulattal akarja kihúzni az időt. A külföldi vendégekkel együtt érkezik Budapestre Piccaver Alfréd, a bécsi állami operaház világhírű tenoris­­tája is, aki ezúttal operettszerepeket fog énekelni a magyar közönség előtt. Picca­ver a Dreimäderlhaus-ban lép fel holnap csütörtökön, pénteken, szombaton és_ va­sárnap este. A vendégtársulat naa érke; zik meg Budapestre és ma tartja első próbáját is s éppen ezért a Király Szín­házban ma este nem lesz előadás. * (Balázs Árpád ebben a szezonban két dal­művel is szerepel színházainkban.) A Nemzeti Színház még a szezon első felében felújítja vi­téz Garamszeghy Sándor Matyólakodalom cimü színmüvét, amelyet a Nemzeti Színház kitűnő művésze, aki irodalommal is foglalko­zik, még jóval a háborn előtt irt. A darabnak egyik érdekessége annakidején az volt, hogy Blaha Lujza is fellépett benne. Garamszeghy most átdolgozta a darabot, amelyhez kisérő ze­nét Balázs Árpád, az ünnepelt dalköltő irt. Balázs Árpád egyébként még ebben a szezon­ban szóhoz jut a Városi Színházban is egy másik daljátékéval, amelyhez a szöveget, egy művészi meselibrettót Bibö Lajos, a kitűnő iró irta. • (A nürnbergi magyar hét előkészítői ma múzeumaink művészi auyagát tekin­tik meg.) Emlékezetes, hogy a békési Dü­­rer-ünnep alkalmával Nürnberg város magisztrátusának több tagja Magyaror­szágon járt és viszonzásul a szép Dürer* ünnepért megígérte, hogy ősszel Nürn­berg magyar hetet rendez, amelyen ma­gyar festők és magyar színdarabok jut­nak szóhoz. Tegnap este Budapestre érke­zett Traugott Schulz, Nürnberg város művészeti előadója és Maurach dr., a nürnbergi színházak főintendánsa, hogy a magyar hét anyagát előkészítsék. Á német vendégek ma a Néprajzi és a Szép­művészeti Múzeumot látogatják meg és kiválogatják azt az anyagot, amelyet a magyar hét keretében Nürnbergben ki­állítanak. A kiállításon a magyar képző­művészet minden csoportja szóhoz jut. Lesz egy külön reprezentatív terem a magyar képzőművészet klasszikusainak, Munkácsy Mihálynak, Lotz Károlynak, Szinyei-Mersének és Zichy Mihálynak. A magyar hét színházi programjában a fő attrakció Herczeg Ferenc Bizánca lesz. • (Rövid művészi hírek.) A Nemzeti Színház­ban holnap, csütörtökön adják először ebben a szezonban a Hamletet. A címszerepet Odry Árpád játssza. A Király Színházban tegnap este volt b Szeretlek utolsó előadása. Ez alkalommal lé­pett fel operettben utoljára Ttátkai Márton, aki a Magyar Színházhoz szerződött. Balatonalmádin most leplezték le Kom­­polthy Tivadar volt iró és újságíró emléktáb­láját, aki valamikor a balatoni kultusz elő­­hareosa volt. Megemlékeztünk arról, hogy a hűvösvölgyi Nemzeti-parkban a Hűvösvölgyi Plein-air Tár­saság képzőművészeti kiállítást nyitott meg. A kiállítók közül főleg Udvary Dezsőnek, a szol­noki művésztelep tagjának van sikere sok erőt felmutató képeivel, Borbáthné Barabás Anná­nak finom stílusával és elmélyedő hajlamá­val, Kemény Évának kitűnő rajzaival, amelyek közül néhány amerikai képet külön meg kell dicsérnünk, Mészáros Mihálynak portréival óa Straubner Andornak sokat Ígérő vásznaival. A kiállítást, amelyen általában a portré dominál, még ezen a héten megnézi Albrecht királyi herceg is. — (Két szállítót négy-régy havi fog­házra ítéltek a vámcsalási ügyben, a többi vádlottat felmentették.) A büntető­törvényszék Várady-Brenner tanácsa teg­nap hirdette ki Ítéletét a vámcsalási^ per­ben. A bíróság csupán Felber Gézát és Frank Gézát mondotta ki bűnösnek meg­vesztegetés vétségében azért, mert Román Istvánt meg akarták vesztegetni s ezért egyenként négy-négy hónapi fogházra Ítélte őket. Csípik József vámtisztről megállapította a bíróság, hogy semmi­féle szabálytalanságot vagy hamisítást nem követett el s ezért úgy őt. mint Ugró Zoárdot. Klein Gyulát. Fixált Emilt, Erdős Jakabot és Schreiber Rezsőt fel­mentette az ellenük emelt vád alól. Az ügyész megfellebbezte az ítéletet. — (Megölte a fiát, mert nem birt tőle meg­válni.) A mai postával érkezett francia lapok közük azt a csikágói hirt, hogy egy Falk Ar­tur nevű gazdag kereskedő megölte saját flát, a huszonkét éves Alfrédot, mert ez el akarta hagyni a családi tűzhelyet. A fiatalember megunta atyja örökös gyámkodását s arra gondolt, hogy mihamarább saját otthont ala­pit. A bűntény után a kereskedő a rendőr­­főnökségre telefonált s nevének bemondása után igy fakadt ki: — Isten bocsássa meg, agyonlőttem a fiamat. Amikor a rendőrség a lakásra érkezett, ott találták az öreg Falkot, amint fia holttestére ráborulva, keservesen sirt. Kihallgatásakor azt mondta, hogy hevesen összetűzött a fiával, aki el akarta őt hagyni. Kijelentette fiának, hogy csak holtan távozhatik a házból. S mikor a fiú mégis el akart menni, agyonlőtte. x Szolid kivitel, művészi elegáns fazonok jellemzik a Hazai Fatermelő B. T. lakberen­dezés készítményeit. V. Nádor-utca 18 és VII. Dohány-utca 36. Fizetési kedvezmény.-k x „SVENSKA“ svéd fogyasztó habfürdő első -küldeménye Magyarországra megérkezett és oly mennyiség fogyott el, hogy egyenlőre meg­akadtak a szállítások. A fürdőről csodákat be­szélnek, mert egy fürdő használata után kb. fél kg. testsulyapadás észlelhető. Kérjük ér­deklődni gyógyszertárakban, drogériákban és illatszertárakban, hogy kapható-e már ismét. x A repülés korszakában a „Zephir“ kályhá­kat is szárnyra vette a világhir. Négy külföldi állam füt már e tökéletes magyar találmány­nyal, mely 10 kg. fával füt egy normál szobát 24 órán keresztül. Árjegyzéket készséggel küld az egyedüli gyáros: Héber Sándor, Vilmos­császár-ut 39. Akiknek a szívműködése gyenge, erőlködés nélkül ngy érhetnek el könnyű székelést, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes „Ferenc József* keserüvízet. Szivszakorvosok megállapították, hogy a Ferenc József viz súlyos billentyübibáknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerük etekben. — (Négyszáz falut elöntött Koreában az árviz.) Tokióból jelentik: A keletkóreai árvíz­katasztrófának a legújabb hírek szerint ed­dig ötszáz halottja van. A Tuyen völgyében négyszáz falut teljesen körülzárt az ár, úgy hogy a falvak lakosaival minden összeköttetés megszakadt. Az árvízkatasztrófa borzalmas arányairól ilyen körülmények között nem is lehet megbízható értesüléseket szerezni. EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI ÉLET. Az Országos Kézművesipari Tárlat még né­hány napig van nyitva a városligeti Iparcsar­nokban. A tárlatot az ipari balesetek és fog lalkozási betegségek nemzetközi kongresszu­sának tagjai is megtekintették s a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a magyar mesterek készítményeiről. Szakszerű, vezetés mellett ta­nulmányozzák a tárlatot a fővárosi iskolák nö­vendékei is. A nyaralásból hazaérkezők nagy­­része őszi Vásárlásait itt végzi. A „Balatoni Társaság" műszaki szakosz­tálya szeptember 16-án, délután 5 órakor Ba­­latonfüreden a Szántó-féle étterem helyiségé­ben ülést tart, amelyen a Balaton kulturális fejlesztésével kapcsolatos műszaki teendőket beszélik meg. A Magyar Fascista Munkások Országos Pártja vasárnap tartotta alakuló gyűlését Orosházán, Aszódon és Bodrogkereszturon, ahol Scheyer József országos elnök, Bedler István és Boán Lajos főtitkárok ismertették a magyar fascista törekvéseket és megalakítot­ták a csoportokat. Vasárnap 9-én, Szentetor­­nyáp, Nayszénáson, Szentendrén és Piüsvörös­­váron tart alakuló nagygyűlést a párt, amely hangsúlyozni kívánja, hogy nem azonos a Magyar Fascista Párt nevet viselő és Káli Nagy József, Szentgyörgyi Árpád, Lévay László, Ulbrik Ferenc, Szentmihályi Jenő ügy­védek által vezetett párttal. A Magyar Irodalmi és Művészeti Kongress­­szust szeptember tizenötödikéről elhalasztot­ták. A kongresszus a legújabb dátum szerint október huszonegytől huszonötödikéig lesz, részben a Vigadóban, részben a régi képvi­selőházban. Budapest összes iskolái részére előírás szerinti fűzetek, ralzszerek, legjobb minőségi! iskolatáskák legolcsóbban STEINITZ pa&8 rá ruháséban, Lipót-körut 22, a villamos vasutak házában (Vígszínház mellett)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék