Uj Nemzedék, 1930. január (12. évfolyam, 1-24. szám)

1930-01-10 / 7. szám

8 III Nemzedék Péntek, 1930 január 10. MŰVÉSZET- i—a—B»»1IIW — i •— ' * (Papp Viktor a Kisfaludy Társaság­ban.) A Kisfaludy Társaság tegnap dél­után tartotta januári felolvasó ülését az Akadémián. Az ülés legfőbb eseménye Papp Viktornak, az Uj Nemzedék zene­­kritikusának előterjesztése volt. amely beszámolt az idei Greguss-jut alomról A Greguss-jutalmat az alapszabályok ér­telmében ezidén zeneszerzőnek kellett odaítélni, ezért kérte fel a Kisfaludy Társaság Papp Viktort a szakértői véle­mény kidolgozására. Papp Viktor nagy­szerű kritikai érvekkel és Írói készséggel fölépített előterjesztése Dohnányi Ernő Ruralia Hunnarica cimü nagy zenekari szvitjének Ítélte oda a Greguss-jutalmat. Dicsérőleg emlékezett még meg Papp Viktor Kodály Hári Jánosáról és Lavotta Rezső Karnevál című egy fel vonatosáról. A közönség lelkesen megtapsolta a ki­tűnő szakvéleményt és a jelenlevő Doh­nányi Ernőt. Ezután Kenedy Géza ol­vasta fel Pás Mátyás tanuságtétele cimü mulatságos elbeszélését. A Kisfaludy Társaság tegnapi ülésén egyébként tisz­tázódott az idei jelölések ügye is. Össze­sen négy helyet, három költőit és egy Íróit tölt be a társaság. A három költői helyre ajánlották Gyallay Domokost, Babits Mihályt, Móra Ferencet és Lam­­■pérth Gézát, az Írói helyre pedig Sebes­tyén Károlyt. * Rövid művészi Iiirek.) A Király Színház holnap, pénteken este mindjén körülmények között megtartja a Sisters bemutatóját. A Magyar Színházban ma este játsszák hu­­szonötödször Hasenclever Talpig úriember című darabját. Gárdáé Kornélia február nyolcadikén ren­dezi előadó estjét a Zeneakadémián. Többek közt előadja Verheeren A szél cimü költemé­nyét orgonakisérettel. A Nemzeti Színház Kamaraszínháza, január tizennyólcadikán mutatja be Csehov: A sirály cimü darabját. A Fővárosi. Müvészszinhá.z szombati bemu­tatója után (Dr. Chan-Fu) a jövő héten ismét bemutatót ad. A darab ohne: A feleségem par főm je. Alapi Nándor országos Kamaraszínháza ma este mutatja be Székesfehérvárott Hevesi Ferenc: Árnyak cimü háromfelvonásos szín­müvét. A Magyar Színház legközelebb bemutatja Gáspárné Dávid Margit: A szerencsekerék cimü drámáját, amely egy újságíró életét viszi tizenkét, képben színpadra. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig cimü darabja kedden érkezik el a Nemzeti Színházban első jubileumához. A debreceni ,Csokonai Színház most ujitotta fel Fali Leó Pompadourját. A címszerepben Erkel Gabi aratott nagy sikert. Kitűnt még Ferenczy Marianne, Sugár Misi és Misoga László. Debrecenben egyébként a jövő héten kezdi meg négy estére torjedő vendégjátékát Kiss Ferenc, aki a Tájfunban és a Pálinká­ban lép fel. * (Mozart-bemutató az Operaházban,) Az Operaház ma este mutatja be Mozart Cosi fan tulte cimü kétíelvonásos vig­­operáját. Az opera először még Mozart életében Bősben került színre, annál is inkább mert Lorenzo da Ponte szöveg­könyve egy, a bécsi arisztokrata világ­ban lejátszódott mulatságos históriát vitt a színpadra. A szövegkönyv arról szói, hogy két vőlegény próbára akarja tenni menyasszonya hűségét. Azzal az ürüggyel, hogy háborúba mennek, el­búcsúznak mens £ fcszonyaiktól, de ez csak csel. A két próbatevő — a színpadon ná­polyi — szerepet cserél, visszatér a városba s az egyik a más menyasszonyának kezd udvarolni Az eredmény lesújtó. Mind a két menyasszony hajlandó eLf elejtem vőlegényét és az uj lovagnak nyújtani kezét A rcu!álságos történe: főszerepeit Sándor Erzsi, Bottá Erzsi, Röster Endre ■V» Kál'ián Oszkár játsza, illetve énekli Igen hálás feladat jut még Szende Fe­rencnek és Kalász Gittának is. Az ope­rát Márkus László rendezi és Rékai Nándor vezényli. A ballet frászokét Brada Ede tani to-1 a be. * (Két regény lányoknak.) Allay Margit irta mind a kettőt; a kiválóan flnomtollu és nőies érzésű ifjúsági író. Az egyik komoly, érzelme«, megható történet. A címe: Némy. Az elhagyatott, apátián, anyátlan, küszöbön talált néma gyermekről szól, akinek később megiön a hangja, beszélni kezd, de nem em­lékszik semmire . . . Egy megható, mozgal­mas, drámai és érdekfeszitő történet során találja meg a családját és boldogságát. A kis regény tiszta, művészi, nemes eszközökkel ké­szült. A legszebb lányregények egyike. A má­sik könyv címe: Daisy gyámja. Ez már vidá­mabb történet. Tele mulatságos, kedves, elbá­joló részletekkel. Eleme a vidámság és forrása az emberi lélek legmélyebb kincses kútja: a tiszta humor. Mind a két. könyv a felnövekvő Iámynemzedék legméltóbb olvasmányai közé tartozik. A színhazak hírei DR. CHAN-FU DR. CHAN-FU — premier szombaton DR. CHAN-FU — izgalmas DR. CHAN-FU — mulatságos DR. CHAN-FU — látványos DK. CHAN-FH — színház és mozi együtt. DR. CHAN-FU — Kabos Gyula DR. CHAN-FU — A MA SZÍNHAZA DR. CHAN-FU — A Fővárosi Müvészszinház­­ban (volt Fővárosi Operett­­színház). DR. CHAN-FU nbm a keresztény közönség magazinja I A SZÍNHAZAK mai műsora Opera-ház: Cosi fan tutte (először, F bérlet, 4. sz., félnyolc). — Nemzeti Színház: négy jó mindhalálig (félnyolc). — Kamaraszínház: A férfi szive (háromnegyednyolc.). — Vígszín­ház: Matyika (nyolc óra). — Magyar Színház: Taípig úriember (nyolc óra). — Belvárosi Színház: Utolsó kaland (nyolc óra) Uj Szín­ház: Béla, aki huszonhatéves (nyolc Óra). — Fővárosi Miivészszinház: Te nem ismered Ve­rát! (nyolc óra). — Városi Színház: Katica (félnyolc). — Király Színház: Cigányszerelem (félnyolc). — Andrássy-uti Színház: Szenzá­ció, stb. (kilőne óra). — Teréz-köruti Színpad: Helyet a fiataloknak, stb. Góth-pár vendég­játéka (kilenc óra). — Bethlen-téri Színpad: Fehér rózsa, stb. (félhat ós félkilenc). — Royal Orfeum: Rastelli, stb. (félkilenc). Az olasz trónörökös és menyasszonya a Quiriual erkélyéről fogadják a római nép ünneplését. Baloldalt a belga, jobboldalt az olasz királyi pár. A mozgószínházak műsora BELVÁROSI MOZGÖ. (IV.. Irányi-utca 2\ ftidon; Aut. 833—29.) Az elsodort asszony. Dráma. Főszereidben: Pola Negri. — Névtelen hősök (A bosszú ördöge). Dráma. Főszerepben: Jack Holt és Betty Compson. — Híradók. Flőadá>ok kezdete piros terem 5. egynegyed 8 és tél 10 órakor, zöld terem S órakor. Vasár- és ünnepnapokon riros terem 3. 5. egynegyed 8 és fél 10 órakor, zöld terem 3, 6 és 8 órakor. BUDAI APOLLO ;:Es£S£ Mary Philbin és Lione Barrymoore főszereplésével: .4 fekete nász. Romantikus dráma. — Betty Compson és Jack Holt főszereplésével: Névtelen hősök (A bosszú ördöge). Izgalmas történet — Híradók. — Előadások kezdete fél 5, háromnegyed 7, egynegyed 10 órakor. Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, egy­negyed 8 és fél 10 órakür. m* m FILMPALOTA (Baross-tér I Telefon: lózsei 343 37 sz.) Singing Fool (Az éneklő bolond) Beszélő, éneklő film.‘ Főszereplő: Ál Jolsou. — Abe Lyman-Jazzband Gigli: Parasztbecsület nagyária. ­­Előadás kezdete 5, fél 8 és 10 órakor. Vasár- és ünnep­napokon fél 4. háromnegyed 6. 8 és 10.10 orakor. — Az előadás megkezdése után az altókat lezáriuk. Csütörtökön a Rádióban a m. kir. Operaház „Cosi fan tutteM előadása. CHICAGO MOZGÖ (István ut 39. Telefon: .1. 321 75) Az. elsodort asszony. Dráma. Főszerepben; Pola Negri. — A ytccadmirális. Vígjáték. Főszerepben: Buster Keaton.- Magyar és külföldi híradók. — Előadások kezdete 5, egynegyed 8 és egyriegyed 10 órakor. Vasár- és ünnep­napokon 3 órától tolyiatólagosan. — Az óriási műsorra való tekintettel médsékelten felemelt helyárak. Cfl O C á beszélő, éneklő, zenélő Négy w 2$ Uj? ördög. Hermann bang regényének-.................. hangos filmváltozata 12 felvonás­(Váci-utca 0.' ban. Főszereplők: Janet Gayuor, Act. 874— ff? Nancy Drexel, Charles Morton és Mary Duncan. — Híradók. — Elő­adások kezdete 4, 6, 8 és 10 órakor. rW?*f** ^ T P°ía Ne&ri főszereplésé ÍjC1 vei: A nagyhercegnő. A M TERÉZ korútParamount zen élő-éneklő m 1 . hűt. 2*0 *43. attrakciója 12 felvonásban. JS T£í'auT. ZS9-S2. Sard0" viláshir» .,Fedora" cimü regényének filmvál­tozata Fér fi főszerepben: Lukács Pál és Norman Kerry — Hangos hírűd óverseny. — Fox—Paramount. — Elő­adások kezdete mindennap 4, 6, 8 és 10 órakor. FÉSZEK MOZGÖ (József-körut 70. Telefon: 460—40.) A trigris. Egy állatszeliditő családjának különös törté­nete. Főszerepben: Lon Chaney. — A névtelen hősök (A bosszú ördöge). Főszerepben: Jack Holt. és Betty Compson. — Magyar és külföldi híradók. — Előadások kezdete 4, 6, 8 és 10 órakor. Vasár- és ün­nepnapokon 3, háromnegyed 5. fél 7. egynegyed 9 és 10 órakor. — Vasárnap délelőtt 10—l.-g burleszkmatiné. r1 ■% (Kossuth Lajos utca 18. szám. Te lefon: Automata 895—43 és 897—07.) !•pSyfererVs 1 A Császárt Kozák Kórus hangver- I v Oriv/r# se"ye ~ 2 Arnaut Bros. a Szerel mes madarak c füttyjeienetben 3. KÉRJ ÉSZ MIHÁLY magyar nyelvű prológusa. - j\ NOÉ BÁRKÁJA tNoah's Ark). A Warnet Brös világhírű beszelő és hangos filmje Rendezte: Ker­tész Mihály Főszereplők: Dolores Costello. Georg« O'Brien és Noah Beery - Eiőadások kezdete 5. fél b és 10 órakor Szombat, vasár és ünnepnapokon fél 4. há ronmegyed 6. 8 és 10.10 órakor -Az előadás megkez dése után az összes ajtókat lezárják. IMPERIAL MOZGÓ SZÍNHÁZ. (VII., Dembinszkv­­utca és Aréna-ut sarok. Telefon: József 328—90. szám). Hangosan beszélő és éneklő műsor: Jean Garbers Jazz-' band. — Szökik a vöm. Főszerepben: Dina Grállá, Szőke Szakáll és Harry Hohn. — Híradók — Előadások kez­dete 5. fél 8 és fél 10 órakor. Vasár- és ünnepnapokon fél 4, 6, 8 és háromnegyed 10 órakor. HP I MOZGÓ. (Dohány-utca és mM áfM is Ifi 9 BIBI Nyár-Utca sarok Telefon-K fl P * fJ°zse* 440—27 számó Uj iH A bosszú éjszakája. United ■ Ili Artista világfilm. Főszerep­■ HrB ben: Bánky Vilma és Ronald Colman. — || BT Mk Ilyenek a férjek. — Filmregény. Fő­ig szerepben: Philis Haver és Don Alva­” rado. — Előadások kezdete (szombat kivételével) ő, 8 és 10 órakor. Szombaton egynegyed 5, 6, 8 és 10 órakor. Vasár- és ünnepnapokon 3, háromne­gyed 5. fél 7, egynegyed 9 és 10 órakor. KULTUR MOZGÓ (IX. Kinizsi-utca 16 Tel. Aut 836—96). Mary Phi Ibin, Lionel Barrymore és Don Alva­­iado főszereplésével: Fekete nász. Romantikus történet. — Anita Page és William Haynqs főszereplésével: A sankingi fogoly. Filmjáték. — Előadások kezdete fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. Vasár- éis ünnepnapokon fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. Balatoni Jnagyforgalmu fürdőtől 5 kilométerre, | megyeszékhelytől fi kilométerre eladó H 459 magyar hold b rtok bevetve. 1 modern le estél! val, I élő, holttal dúsan felszerelve, igen mél- H tányos áron. a vételár egynegyed tósze Wm Hö éves kölcsön. Bővebbet: Up V., Honvéd-utca 10. si. I. emelet 18. NYUGAT MOZGO. (Teréz-körut. Telefon: T 91-62.) Nyugati pokol. Színmű. Főszerepben: Richa/d Bartehlmes és Marien Nixon. — Az elsodort asszony. Dráma. Fősze* repben: Pola Negri és Lukács Pál. — Gyerünk a po­kolba. Főszerepben: Collen Moore.”— Magyar Híradók. — Előadások kezdete 4, 6, 8 és 10 órakor. Vasár- és ün­nepnapokon háromnegyed 3, fél 5, egynegyed 7,' 8 és háromnegyed 10 órakor. S ( József-körut 31. Telefon: József 301—28.) Nagy vigjátékmüsor! Párisi divatkirály. Vlgjátékattrakció 8 felvonásban. Fősze­repben: Harry Liedtke, Korda Mária, Székely Ibolya és Verebes Ernő. — Mókaházasság Szenzációs vígjáték. 8 fel­vonásban. Főszerepben: Reginald Denny. — Magyar Híradó — Paramount Jour­nal. — Előadások kezdete 5, egynegyed 8 és fél 10 órakor. Vasár- és ünnepnapokon 4, 6, 8 és 10 órakor. ORION SZÍNHÁZ. (Eskü-ut !. Telefon: Aut. 831-02.) ,4 bosszú éjszakája.. Bánky Vilma és Ronald Colmann utolsó együttes fellépte. United Artista-vi’ágfilm. — Fürt. amely tisztit. Filmregény. Főszerepben: Nancy CaroU és Jack Holt. — Magyar Híradó. - Fox Híradó. — Előadá­sok kezdete fél fi, fél 8 és fél 10 órakor. Vasár- és ünnepnapokon fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. r ------—" -.......— -----;—ti (Erzsébet-körút 8., [PALACE HLM5ZINHAZ ava, "7 '• József 365- 23.) ­A veiélytársnők. Ohnot György ..Madonna odes Dirne’* cimü regénye filmen. Főszerepben: Korda Mária és Adalbert Schlettow. — A fakir. Misztikus történet egy Örökség körül. Főszerepben: Jacqueline Logan. — Barnák előnyben. Amerikai burleszk. — Híradók — Előadások kezdete 5, háromnegyed 6. 8 és 10 órakor. Vasárié*« ünnepnapokon 3, 4. fi. 8 és 10 órakor. PÁTR*A MOZGO (Népszinház-u 13. Telefon: 456- 73.) Fekete nász. Dráma. Főszerepben: Mary Philbin és Lio­nel Barrymoore. — Symbe Afrikai expediciós film. — Jonn, a felperes. Burleszk. — Híradók. — Előadások kezdete 5, fél 8 és háromnegyed 10 órakor. Vasár- és ünnepnapokon 3, háromnegyed 5, fél 7, egynegyed 9 és 10 órakor. FÍLMSZ1NHA2 (Nagymező utca 22—24. ^5=5*. fegyrendelötelet.. Aut 220 98 és 292- 50.) Szabadság. Szerelem. A BIP izgalmas drá­­(((( mája az ir szabadságharc idejéből. A iő­fRIVDItli szerepben: Puty Lia. I^irs Hanson és War-Nk/' M v.ick Ward. — Mókaházasság. Amerikai siú'gervigjáték. Főszerepben: Reginaid täüjjjL Denny. — Híradók. — Előadások kezdete (szombat kivételével) 5. egynegyed 8 és fél 10 órakor. Szombat, vasár- és ünnepnapokon 4, 6, 8 és 10 órakor. f \ y A I (Telefon: I 429—46 és f 419—02.) L- * Prolongálva! Apák bűne. Paramount­­attrakció. 12 fejezetben. — Fox-hir­adó. - Rézi Hangos, mókás nóta és nótás mókái. - Előadások kezdete 5, egynegyed S és fél 10 órakor. Va­¥ g sár- és ünnepnapokon 3. egynegyed 6. iADOLLW fél 8 órakor és háromnegyed 10 1---------------------- órakor. 4P §2 & A fi H-. Horthy Miklós ul 39. %llvlPl 1 IN Telefon: Lágymányos S |j i 81 fi V 62 Automatáról .tár­csázandó 582— 20.) — Symbe, a vadállatok királya. Expediciós világtilm. — A fekete nász. Amerikai drámai attrakció. — Híradók. — Előadások kezdete 8, egynegyed 8 és fél 10 órakor. Vasár és ünnepnapokon 5, egynegyed 8 és fél 10 óra­kor. Vasár- és ünnepnapokon fél 3 órától folytatólagosan. JURÁN MOZGÓ (Nagymező- és Mozsár utca sarok. Telefon: 264—20.) Tigris. Dráma. Főszerepben: Loo Cha­ney. — Synba. A legérdekfeszitöbb film. — Nyugati pokol. Színmű. Főszerepben: Richard Barthelmes és Ma­rion Nixon. — Előadások kezdete 5, fél 8 és háromne­gyed 10 órakor. Vasár- és ünnepnapokon háromnegyed 3, fél 5, egynegyed 7, 8 és háromnegyed 10 órakor. A--------------1 Corvin ^Filmszínház . . Bánky Vilma és Ro­(VlífJózsef-körut .nald Colmann ragyogó Ullüi-ut sarok. Tel.: .] alakítása: ? t98-—S8.) Előadások ke/­­FIS7AKA14 dele hétköznap: fél 6 \ BOSSZÚ ÉJSZAKÁJA fél 8 és fél 10 órakor United Artists vilag­vasár- és ünnepnap filmje, fél 4, fél 6, fél 8 és > REJTELMES INDIA léi 10 órakor. üwediciós UFA-film. [ fíady Christians és 1 í'íq Wilm&zinhá iíans Stüve németül be-LI9 J^iimszinn«!, ;zé]. és éncklö nagy (VI., Teréz-körnt 60 hangos filmje: Telefon: Aut. 197-óí MÁMORKE RINGÓ. és Aut. 197—67.) Hangos kísérő műsor. Előadások kezdete bét Szekeres Ferenc or­köznap: 5. egynegyed é gonajatéka. és fél >0 órakor, vasár- farmár 13-tól, hétfőtől és ünnepnap 4, 6, 8 ú:- mgy hangos FOX re-10 órakor. , vüattrakció. TÁNCOS DIÁKOK (Words and Mnsic) Iránia Filmszínház Néhány hét múlva megnyílik az első nagy (VII., Rákóczi-ui 21.) magyar hangos film Telefon: í- 460—45 és műi, melynek címe: .1. 460 -46.) VASÁRNAP DÉLUTÁN. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék