Uj Nemzedék, 1932. június (14. évfolyam, 119-143. szám)

1932-06-02 / 120. szám

Csütörtök, 1932 június 2. Uj Nemzedék — (Olcsóbbodtak a csarnokban a pri­mőrök.) A központi vásárcsarnokban jelentősen olcsóbbodtak a gyümölcs- és főzelékújdonságok. A földi eper kilóját egy pengő ötven—három pengő ötven fil­lérért, a cseresznyét nyolcvan fillér—egy pengő nyolcvan fillérért árusítják. A sza­móca még mindig drága, nyolc—tíz pengő kilója. A zöldségpiacon a zöldborsó ára rohamosan csökken, ma már huszonöt— ötven fillérért mérték kilóját. _ A hónapos retek csomója kettő—tizennégy fillér, a saláta darabja egy—­hat fillér. A tök ki­lója egy pengő—egy pengő hatvan fillér. — (Iskolatársak találkozója.) ötvenéves találkozóra jönnek össze június 11-én délután 6 órakor az V. kerületi Berzsenyi főgimná­ziumban 1882-ben érettségizett tanulók. A ta­lálkozó után az újlaki rakparton levő velen­cei csónakház teraszán vacsora lesz. A volt iskolatársak jelentkezését kéri Morvay Győző tankerületi főigazgató (III., Lukács-utca 2. I. 8.) A Markó-utcai gimnázium 1901. évben érett­ségizett volt növendékei (Siegesen osztály) június 4-én rendezik 25 éves érettségi talál­kozójukat. Jelentkezés: Vas Imre dr. ügyvéd­nél (VI., Mozsár­ utca 12.) — (Vas megyében meghonosítják a munka­iskolákat.) Szombathelyről jelen­tik: A szombathelyi, kőszegi és sárvári járási tanítóik Szombathelyen Dezső lá­pot tanfelügyelő vezetésével pedagógiai szemináriumot tartottak, amelyen a tan­felügyelő bejelentette és kérte a tanító­ságot, hogy az egész vármegyében hono­sítsa meg az úgynevezett munkaiskolá­kat. Tegyék lehetővé, hogy a napsütéses, örömmel dolgozó, gyakorlati iskolatípus legyen a jövő iskolája. Vas megyében egyébként már sok helyen áttértek a munka,iskolatípusra, amely nagyszerűen bevált.­­ Ma este nyit a Jardin! Műsorán ifj. Kel­lér Dezső ..Legyünk boldogok a cánat revüje. Fellépnek Sándor Stefi, Sárossy Andor, Keleti László, ifj. Halloray Imre, Sergej dno, Ken­tucky ballett és Éva Csöpi. A külföldről visz­­szaszerződtetett Chapy Band muzsikál. — ‹y»'‡»oe»s«apee¡»»« Ti i­­7 éve ti világot araló eredeti aniroi THfc jmr/\ CHAMPION kerékpárokat havi 20 pensó, pW\\. részletre. Kerékpáralkatrészeket­ minden gyártmánya kerékpárhoz, nagy. w­­ ban! eredeti gyári áron szállítunk vidékre is. LÁNG JAKAB ftS FIA kerékpár-nagykeret*, kedés. Budapest, József-körut 41. száza. — Alapítva 1863 árjegyzék IOOO képpel Ingyen EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI ÉLET Az északi kerület Keresztény Gazdasági és Szociális Pártjának ifjúsági szervezete tegnap este a párt Vörösmarty­ utcai helyiségében ha­talmas érdeklődés mellett tartotta meg ala­kuló közgyűlését, amelyen elnökké , Grenczer Béla királyi fővegyészt, ügyvezető elnökké Végh Gusztávot, társelnökké Hajaháts Kál­mánt, Hell Ferencet, vitéz Ferenczy Istvánt, vitéz Végvölgyi Ferencet, Moh­l Lászlót, Ba­­ranyay Ferencet, Szunyoghy Sándort, admi­nisztratív szervező alelnökké Plette Ferencet, főtitkárrá szigeti Bartos Lászlót, titkárrá Molnár Gyulát, Gál Istvánt, Kis Gyulát, Al­berovszky Edét választották. Az igazoló vá­lasztmány elnöke Végh Károly lett. A jelen­levők közül Homonnay Tivadar, Kirchner Béláné, Némethy Ernő és Sármány Ferenc buzdító beszédet intéztek az ifjúsághoz. A közgyűlés ezután egyhangú lelkesedéssel Kirchner Bélánét, Homonnay Tivadart és Ta­­bódy Tibort díszesnökké választotta, majd táviratban üdvözölték Zichy János grófot, Wolff Károlyt és Czettler Jenőst. A Józsefvárosi Keresztény Községi Pártban (VIII­, Mária­ utca 30) ma, szerdán este nyolc órakor Lenkey Lehel főreáliskolai igazgató a magyar­ munkáskérdés megoldásáról tart előadást. A Katolikus Háziasszonyok Országos Szö­vetsége központi főzőtanfolyamainak befejező uzsonnája a VIII., Mária­ u. 7. sz. alatti szék­házban június másodikán, csütörtökön délután öt órakor­ lesz és arra minden érdeklődőt szí­vesen lát a szövetség elnöksége. A Magyar Közgazdasági Társaság június 2-án, csütörtökön, délután 6 órakor a Buda­pesti Kereskedelmi és Iparkamara dísztermé­ben (V., Szemere­ utca 6.) ülést tart, amelyen Neubauer Gyula egyetemi magántanár Gazda­sági egyensúly és világgazdasági válság cím­mel tart előadást. A Magyar Holnaposok és a Keresztény Szo etatisták együttesen szociális ankétet rendez­tek amelyen Tabler János tartott előadást a keresztény munkásmozgalomról és nemzetközi vonatkozásáról. Most csütörtökön este 8 óra­kor a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt klubhelyiségében (IV., Veres Pálné­ n 9 ) foly­tatódik az előadás vitája. A debreceni Tisza István Tudomány Egye­tem június 3-án a tanév bezárásával kapcso­latban tartja egyetemi közgyűlését. A Segédhivatali Tisztviselők Országos Szö­vetsége június negyedikén este nyolc órakor a Budagyöngye nagytermében és parkjában (Budakeszi­ út 11.) tánccal egybekötött, hang­versenyt rendez. A Gábor Áron Országos Székely Munkás­szövetség június 5-én délelőtt 10 órakor tiszt­újító és alapszabálymódosító közgyűlést tart (VIII . Német­ u­. 13.) A Népegészségügyi Múzeumban levő szociá­lis egészségvédelmi kiállítással kapcsolatban rendezett előadások során Huszmann József tart előadás holnap, csütörtökön délután fél­hat órakor. Az Erzsébet Népakadémia június ötödikén, vasárnap hajókirándulást rendez Esztergom nevezetességeinek megtekintésére. Indulás reg­gel hat órakor turistahajóval az Eötvös-térről Vasárnap jól sikerült kongregációs nap volt Jászberényben. A gyűlésen Budapestről P. Jámbor László S. J. és Schuszter János posta­­felü­gyelő vett részt és mondott hatásos be­szédet KULISSZAFILM... AZ UTOLSÓ ELŐADÁS ma lesz az Operaházban ebben a szezonban. Németh Mária énekli az Álarcosbál Amáliáját, azt a szerepet, amellyel évekkel ezelőtt bemutatkozott a budapesti közönségnek a Városi Színházban. A mai előadáson kí­vül pénteken délután négy órakor még lesz egy előadás, a János vitéz, de ez rendkívüli esemény, amennyiben jegy sem váltható az előadásra, csupán csak a budapesti középiskolák növendékei néz­hetik meg Kacsóh Pongrácz dalművét. A szezonzárással kapcsolatban felmerül az Operaházban is a jövő kérdése. A szín­ház együttese megkímélődik attól a ke­serű leépítéstől, amely a Nemzeti Színház együttesét érte, s ahogy már megírtuk, csupán csak nyugdíjazások lesznek a ze­nekarban és a kórusban. A jövő szezon­ban a takarékosságot az igazgatóság az által kívánja elérni, hogy későbben kezdi az évadot, mint eddig és későbben is vé­gez s az előadások számát is mérsékli, így a kiadások csökkennek s az Operaház büdzséjét jobban egyensúlyba lehet hozni * OPERAVIZSGAELŐADÁS is lesz hétfőn az Operaházban, amikor a Zeneakadémia opera­­szakos növendékei mutatkoznak be. Ilyen vizsgaelőadás már volt a szezon derekán is. Zftig­erma­nn Laura, Maleczky Bianka, Sik József és Szabados Béla növendékei mutatkoz­­haznak be a Sába királynője, a Lakmé, a Bajaz­­zók, a Próf­éta, a­ Dinar­ah,Végzet hatalma,Faust és a Sze­delés a szerályból egyes jeleneteiben. Vizsgaelőadás színjátszási részét ismét Sze­mer­­e Árpád, az Operaház főrendezője készí­tette elő, aki mióta átvette a Zeneakadémián Hegedűs Gyula örökségét, arra törekszik, hogy az operaszakos növendékeit az énektu­dást és a színjátszást harmóniába tudják hozni. Már a félévi vizsgaelőadás és azután a Zenakadémián tartott vizsgaelőadás bebi­zonyította, hogy alig egy esztendő alatt Sze­mere Árpád milyen nagy eredményeket ért­ el a növendékeknél. Szakított a hagyomá­nyos, megcsontosdott, sokszor nevetséges operajátszás­ pózokkal s az eleven akciót jut­tatja diadalra az opera színpadon is. Ebből a szempontból különlegesen érdekes lesz a mostani szezonzáró előadás, amelynek zenei vezetője most is Singer Ernő. Go­e­thie-s­zí­n­pad m­űvés­ze­t­i kiállítás lesz, amelynek érdekességeiről máris megem­­lékeznek a német lapok. Ez a kiáll­tás tulajdonképpen Berlinbe és Kölnbe, Münchenből költözik, ahol öt héten , ke­resztüli Jaschik Almos iparművész tanár és növendékeinek díszlet- és kosztümter­­veit mutatta be Németh Antal magyar rendező, aki most külföldi tanulmány­úton van s jelenleg Parisban tartózko­dik. A magyar s­zí­n­pad mű­vésze­t­i tervek Goethe hét színpadi művéhez készültek és Münchenben olyan nagy sikert arat­tak, hogy a berlini állami színházak mú­zeuma és a kölni egyetem színháztu­do­­mányi intézete is meghívta Németh An­talt a magyar anyag bemutatására. A kiállítás anyaga (hetven díszlet és kosz­tümterv, továbbá tizenkét színpadmo­­dell) meg is érkezett Berlinbe, ahol ma nyílik meg a kiállítás. Berlin után a kiállítási anyag átkerül Kölnbe is, kibő­vítve Németh Antal szegedi modern szín­­padrendezéseinek dokumentumaival, to­vábbá a Jaschik iskolával közösen kidol­gozott Hauptmann tervekkel, amelyeket ősszel Boroszlóban is bemutatnak a nem­zetközi Hauptmann-kiállításon. Végül általános magyar szí­nh­áz történel­m­i anyag egészíti ki a kölni kiállítást. A kölni bemutatkozás után a kiállítási anyagot átveszi a Goethe centennárium­­mal kapcsolatos Goethe auf der Bühne című nemzetközi színháztörténelmi kiál­lítás is, amelynek rendezője Karl Niesser,­ a nagyhírű német színháztudós és egye­temi tanár. * KÉT REPRÍZ LESZ még a Nemzeti Színház műsorán és aztán jön a kapuzárás. Az egyik repriz e hét péntekjén Herczeg Ferenc Déryné ifiasszony című színműve, amely mióta a Nemzeti Színházba került, sok estén szórakoz­tatta a közönséget. A repriz címszerepét most is Bajor Gizi játssza, a grófot Petheő Attila, a grófnét Cs. Aczél Ilona, Szentpétery Zsiga Abonyi Géza lesz, Szentpétery Zsuzsika Somo­gyi Erzsi. A Tureczky házaspárt Mihályfy Béla és D. Ligeti Juliska játssza, a későbbi Egressy Gábor híres szerepét Perényi László. Mulatságos alakítás jut Csortos Gyulának Kilényi szerepében. A Déryné ifiaszony után még a Liliomfit újítja fel ebben a szezonban a Nemzeti Színház. * BERLINBEN ÉS KÖLNBEN magyar MŰVÉSZET • (Rövid művészi hírek.) A Kisfaludy Tár­saság ma délután öt órakor az Akadémián ülést tart. Felolvas Komáromi János, Szása Károly V. Sipos Ida és Medgyaszdy Vince vendég költeményeit mutatja be, Áprily La­jos pedig Varga Bálint Roland-énekének for­dításaiból mutat be részleteket. A Sajtó című folyóirat legújabb szák­a közli Egyed István egyetemi tanár Az ország­gyűlés tagjainak sajtójogi felelőssége című tanulmányát. Még sok érdekes s­ajtóvonatko­­zású híradás van a folyóiratban. Tegnap este a Vígszínház, a Művészszínház, az Andrássy-úti Színház és a Teréz-körúti Színpad befejezte szezonját. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye Nagy Pál szerkesztésében sok érde­kes szakcikkel most jelent meg. A Magyar Tudományos Akadémia a nem­zetközi, tudományos együtt­munkálko­dás ügyei­nek intézésére alapított Magyar Nemzeti Bi­zottsággal együtt szombaton délután öt óra­kor az Akadémia heti üléstermében Goethe­­i­m­enet rendez. Berzeviczy Albert elnöki me­g­­nyitója után Petersen Gyula berlini egyetemi tanár olvas fel Goethe als Gestalter címmel. Ezután Thienemann Tivadar ad elő Goethe és az utókor címmel. * (Rozgonyi fénykép 3 darab 8 pengő.) A SZÍNHÁZAK MAI MŰSORA: Operaház: Az álarcosbál (Németh Mária vendégjátéka, bérletszünet, évadzáró előadás, fél nyolc.) — Nemzeti Színház: Érdekek vá­sára (D. bérlet, fél nyolc). — Belvárosi Szín­ház: Egy kis senki (nyolc óra). MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ BELVÁROSI MOZGÓ. (IV Irányi utca 21. Te­lefon: Aut. 833—29.) Shanghai express. Fősz.: Marlene Dietrich, Anna May Wonjs. — Hazudj, ha kell. (Vígjáték). Fősz.: Jeni Hucre, Czekar Karl­­weiß­, Ha­lmay Tibor. — Magyar híradó. — Elő­adások kezdete 5. cffvneszved 8 ás háromneszyed 10 órakor. Vasár- és ünnepnap Jobbterem fél 4. 6 ée fél 9 órakor. Bal terem fél 5. 7 ée fél 10 órakor. BUDAI APOLLO. (I­ Széna tér Telefont Aut. 515-00). Cli­vo Brook fősz.: Éjféltől-éjfélisz. — Elizabet Berstner fősz.: Arlane. — Hanszos híradó. — Előadások kezdete fél 5, 7 és fél 10 órakor. Vasár- és ünnepnap fél 3, háromnegyed 5, egyne­gyed 8 és háromnegyed 10 órakor. CORSO MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ. (Váci utca 9 sz Telefon: 874—02). Walter Jansen, Verebes Ernő és Anny .Adler, fősz.: Farsang tündére. (Ope­rett). — Szőke Szakáll: Csak erélyesen! (Bohózat). — Endresz és Bittay temetése. — Hangos magyar vilésihiradó. — Előadások kezdete (szombat kivé­telével) 6. 8 ée l6 órakor. Szombat, vaeár- ée ün­nepnapokon 4. 6. 8 ée 10 órakor. CORVIN FILMSZÍNHÁZ (József körút­te 01 fői­nt sarok. Telefon: József 389—88 és 395—84.1 A diadalmas férfi. (Zenéé vígjáték). Narry Kitó és Hans Albers főszereplésével. — Csodavltás­ a viz alatt. (UFA kulturfilm). — Endresz utolsó start­ja és temetése. — Híradó. — Elő­adások kezdete fél 6. fél 8 és fél 10 ómkor. Va­sár- és ünnepnap fél 4. fél 6. fél 8 és fél 10 órakor. FŐSZER MOZGÓ. (József körút 70 Telefon: 400—40 ) Viktória. (Operett). Fősz.: Verebes és Gretl Theimer. — Rohanó hosszú. (Kalandorfilm). FŐS7.: George O‘Brien. — Hír­idők. — Előadások kezdete fél 5, eszono-ffyed 8 és háromnegyed 10 órakor. Vasár- és ünnepnapokon fél 3 órától foly­tatólagosan. — Vasárnap délelőtt: burleszkmatiné. FORUM FILMSZÍNHÁZ. (Kossuth Lajos­ utca 18. ez Telefon: Aut. 897 —07 és Aut. 895—13.) ^egy dal, eg­y csók, ejry leány ... (Zenés vizjáték) Fősz.: Gustav Fröhlich, Efftrerth Márta, Gretl Theimer és Halmay Tibor. — Endresz György diadalmas repülése és halála. — Maaryar híradó — Előadások kez­let­e min.1dmn.vo­l. 6. 8 és 10 óra­kor. — Az első előadás mindennap félhelyárakkal. HOMEROS KERTMOZGÓ. (Hernima-Ut 7. sz. Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyesület. Telefon: Aut. 901—00). Hermann Thimler. Fősz.: Jenny Jutro. — A veszedelmes leány. (Vígjáték). — Tiarl, a ház réme és A rinc hőse. (Amerikai burleszkek). — Hanszos híradó. — Előadások kezd­ete 5. 7 és es­y­­nerryed 10 órakor. Vasárnap 3, 5. 7 és effynerryed 10 órakor. — Előadások 8 órától a kerthely­i részben KAMARA MOZGÓ. (Dohány utca és Nyár utca sarok. Telefon: József 440—27.) Walter Jansen és Verebes Ernő főszereplésével: Farsanti tündére. — Csak erélyesen. (Szőke Szakáll bohózat). — Endresz-Bittay temetése. — Előadások kezdete 6, 8 és 10 órakor. Szombat és vasárnap 4, 6, 8 és 10 órakor. KULTUR KERT-MOZGÓ. (Kinizsin. IC. Tele­fon: SCI—93.) Éjféltől-éjfélig. (Egy izgalmas tör­ténet). — A cég szerelmes. — Iiiradó. — Előadások kezdete a tereimen 5. a kertben fél 8 és 10 órakor. Vasárnap a teremben fél 8. 5. a kert­ben 8 és 10 órakor. MÁRKUS PARK MOZGÓ. (Rákóczi-út és Mu­­zeumkörut sarok. — Telefon: József 374—90). Megnyitó műsor! Két világ szerelmese. Fősz.: Laterence Tibbett és Lupe Velez. — Amerika leg­jobb úszói téningben. — Flippl mint tejgyáros. — Magyar- és világhiradó. — Előadások kezdete há­romnegyed­ 8 és háromnegyed 10 órakor. OMNIA FILMSZÍNHÁZ. (Vill. József körül és Kölcsey utca sarkán. Telefon: József 301—25.) Marie Saxon és Lois Moran fősz... A kanadai gar­­nizon. (Szerelmi történet). — Varázsszőnyegen a világ körül. — Maagyar és Fox híradók. — Elő­adások kezdete 6. 8 és 10 órakor. Vasár- és ünnep­nap 4. 0, 8 és 10 órakor. — A négy órai előadás félhelyáraikka­l. PALACE FILMSZÍNHÁZ. (Erzsébet-körút 8 a Newyork-palotával szemben. Telefon: 1. 385—23.) Ketten egy antón. (Vígjáték). Fész : Magda Schneider és Kari Ludvig Diel. — Magyar han­gos híradó. — Előadások kezdete mindennap 4, 8, 8 és 10 órakor. — Az első előadáson félhelyárak. PATRIA MOZGÓ (Népszínház ) 18 Telefon 458—73.) Éjféltőll éjfélig. (Filmjáték). Fősz: Cliv-J Brook. — Kémszolgálat. (Dráma). Fősz.: Willy Fritsch és Brigitta Helm. — Híradók. — Előadá­sok kezdete fél 5, egynegyed 8 és háromnegyed 10 órakor. Vasár- és ünnepnapokon fél 3 órától foly­tatólagosan. RADIUS METRO FILMPALOTA. (Nagymező­n: 22—24. Telefon: 220—I­d. 292—50). Negyedik hétre Prolongálva. Két világ szerelmese. Lawrence Tib­­bet és Lupe Velez fősz. — Amerika úszóbajnokai tréning közben. (Sportfelvétel). — Kis hangulat. (Schumann noctrum­ere). — Magyar hangos világ­­hiradó. — Metro—Goldwin—Mayer világhíradó. — Előadások 2—6-ig folytatólagosan. 6. 8 és 10 óra­kor­ Vasárnap 1—4-ig folytatólagosan, azután 4. 6. 8 és 10 órakor. — SCO ülőhely 1 pengőtől 2 pengőig. ROYAL APOLLO. (Erzsébet­ körút 45 Telefon: 419—02 és 429—­48 ) Egy dal, egy csók, egy leány ... (Zenés vígjáték). Fősz.: Gustav Fröhlich, Eggerth Márta, Gretl Theimer és Kaliay Tibor. — Endresz György diadalmas repülése és halála — Magyar híradó. — Előadások kezdete mindennap 4, 8, 8 és 10 órakor. — Az első előadás mindennap fél­­helyárakkal. UFA-FILMSZÍNHÁZ. (Teréz körút 89 Telefon: Aut. 197—67 és 197—68.) Prolongálva! Rama Tabé. (Regényes történet a déli Óceán szigeteiről.­ — Jó étvágyat. (UFA kulturfilm). — Endresz utolsó startja és temetése. — Horgos híradó. — Elő­adások kezdete 6, 8 és 10 órakor. Szombat, vasár- és ünnepnap 4, 8, 8 és 10 órakor. URANIA FILMSZÍNHÁZ. (Rákóczi út 21 Tele­fon: 480—45 és 480—46). Willy Prlissh­ az, asztal*- ! betyár. (Zenés vígjáték). (Ralph A. Roberts és­­ Camilla Horn). — Beethoven: Egmont nyitány.­­ (Hangversenyfilm). — Endresz utolsó startja és , temetése. — Híradók. — Előadások kez­dete fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. Szombat, vasár 1 és ünnepnap 4. 6. 8 és 10 órakor. 7 Még a nyáron felépítik a második hangos film­­m­­­­­termet Budapesten — Az Uj Nemzedék tudósítójától — Megírta az Uj Nemzedék, hogy a Hurm­ia­­filmgyár műtermében a párisi Osso-filmgyár színész- és rendezőgárdája dolgozik. A fran­cia filmvállalat olyan nagy apparátussal fo­gott hozzá Magyarországon a filmek készíté­séhez, hogy kicsinek bizonyult a Hunnia-film­­gyár műterme. Ezidáig két film felvételeit fe­jezték be. Az egyiknek „Az amerikai fiú“ a ohne. A darab Pierre Weber regényéből ké­szült. A rendező Carmine Gallone, míg a fo­tográfus Curt Courant, a főszerepet Anna­bella, Albert Prejean és még néhány ismert francia színész játszók. A második film is jó­­részt an már elkészült. A darab cselekményét Fü­löp Ilona, az Amerikában élő magyar írónő írta, „Tavaszi zápor“ címm­el. A filmet Fejős Pál rendezte,­­alkit hosszabb ideig amerikai gyáraknál dolgozott. A fotográfiákat Marley operatőr készíti, aki a Királyok királyát ké­­szíte­tte Amerikában. Ebből a darabból ma­gyar verzió is készül. A magyaron kívül an­golul, franciául és németül is elkészítik a fil­met. A harmadik film fel­vételiéit a közeljövő­ben kezdik meg. Ebből szintén magyar filmet is készítenek. Gaston Leroux francia regény­író darabját filmesítik meg. A filmet Székely István rendezi, aki sikert aratott a Hyppolit című filmmel. Egész szeptemberig nap-nap utánn folynak a felvételiek a Hunnia-filmgyár­ban. Októberben a franciák nem tudnak dol­gozni, mert a berlini Ufa készít egy vagy két filmet a zuglói gyártelepen. Utána megint a franciák kezdik meg a felvételeket. A magyar­­országi filmgyártás olyan tempóban indul meg, hogy kicsinek bizonyul a filmműterem s ezért elhatározták, hogy a franciák segítsé­gével a Hunnia-film­gyár telepén még egy mű­termet építenek, amelyben ősszel már szinté­n megkezdődhetnek a magyarnyelvű hangosfil­mek felvételei is. 71 rádió műsora Szerda BUDAPEST (550). D. u. 2.45: Hirek, élet­ruszterárak, piaci árak, árfolya­mhirek. — 33.30: Morse tanfolyam. — 4: „Tót kuru­cok II. K­iskóczi Ferenc e&abat­eá­r harcában“. Haller Jenő dr. előadása. —■ 4.45: Fontos időjel­zés, időjárás- és virorlásjelentés. hirek. — 5: „Uj irányok a vivósportban . Filotás Ferenc, előadása. — 5.25: Gramofonhan­fi-verseny. — 6.45: O:Lasz nyelv­oktatás (Galleraan­ voiuvoutur­i). — 7.I0: A Korntler-Orszáfich-Friss trió hauliveracuyo. Közre­működik: Kerntler Jenő dr. (zongora), Orszájty Tivadar (hecreen) és Friss Antal nordonk­i). — 8.10: „A magyar lélek és a ma­­yar tender“. Tóth László dr. előadása. — 8.40: Martos Ferenc és Ieze­ncs Andor szövegeire írott zeneművek. A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Karnagy: Poljorár Tibor. Közreműködik: Szabó Lujza és Szedő Miklós. — 10.10: Pontos időjelzés, idő­járás jelentés, hírek. Vezetőverseny eredmények. — 10.30: Farkas Jenő és cifrány zen­ekarának hangver­senye (Ezt a közvetítésünket 10.45 től éjfélisr a berlini rádióállomás is átveszi.) — Budapest II. 7.10-től éjfélisz: Azonos Budapest I. műsorával. Csütörtök D. e. 9.15: A Szervánsz­ky-stalon fencikar hang­versenye. — Közben 9.30: Hírek. — 11.10: Vízál­lásjelentés. —. 12: Déli haraukSzó az Egyetemi templomból, időjárási elöntés. — 12.05: A rádió házikvisztettjének hangversenye. — Közben 12.23: Hirek. — 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízál­lásjelentés. — 2.45: Hírek, élelmiszer- és piaci árak, árfolyamhirek. — 4: B. Czeke Vilma meséi. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízálláslelep­­lés, hirek. — 5: A m. kir. földmivelésügyi minisz­térium rádióelőadássorozata. Horn János m­. kir. kertészeti felügyelő. ,,A gyümölcsfák nyári gon­dozása“. — 5.30: Hangverseny. Közreműködik: Ha­­lász-Freeher Anni (Hegedű), Haraidth T­cnke (zon­gora) 66 Teichmann Irén (ének). Zongorán kisér: Kően György. — 71 Angol nyelvoktatás (J. W. Thompson). — 7.30: Magyar­ Imre és cigányzene­­karának hangversenye. — 8.30: Sz­inmű­elűadás a Stúdióból. „Dalol a kalapács“. É­letkép 2 felvonás­ban. Irta: Szalay László. Rendező: Kiss Ferenc. — Utána, körülbelül 10.20: Pontos időjelzés, idő­­járásjelentés, hírek, ldverecny eredményei­. — Majd: Gosil'eronhangversenny. I. Re-'zilotek Wag­ner: „Lohengrin" c. operájából, ti. Táncs'­ngerek. — Budapest II. 5 órától 5 30-ig: Gramofonhang­­vereeny. — 7.80-tól éjfélig: Azonos Budapest I. műsorával. Külföld BECS (517). D. u. IIJ1O: Szórakoztató zene­. 1240: Gremofonzene. D. u. 8.30: Zomrorohanárverseny. 5: Szórakoztató zene. 7.40: Jazz évekkel. 9.10: A bécsi wimfónikus­ok hancor-f''"éve. Opera rész­letek. 10­30: Szórakoztató hapírverseny. BERLIN (418). D. u. 4.50: Finn hapírverseny. 5.15: Brahms: Magyar táncok. 6­30: Szórakoztató zene. 8: D‘Albert emlékhangverseny. 9.05: Wagner: Tannihaeusor. Az opera II. és III. felvonása. Köz­vetítés Londonból.­Utána tánczene. PRAGA (486). D. c. 615: Zenés ébresztő. 12.30: Rádiózenekar Brilinből. D. u. 1.35: Grab­ofonzeno. 7: Fncikhar^vcrif­'-ny 7 20: Jnrrr*.­ rcvIL 8? U­rdn­­vonértréírvo*:. P *0- i zryr. 9 30: Kerin­rők két zonírórán. 10 20: Orcrera- és zongoraóra RGMA (44*1). D. u . 30: fnfkharytvrrecnv. 5 43: Zenolicr­ harjrv^rsenv. 8.45:­­Arr^o Serato hecredü­­lian írversen­ye. 9.45: Szimnaoleridás. LONDON (356­3). D u. 6 35: Zenekari hangver­seny. 7 40: Wagner: Tannhaerser I. felvonása. 9.15: Rádiózeneip­ar. 10.35: Tánczene.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék