Uj Nemzedék, 1933. március (15. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-21 / 65. szám

Kedd, 1933 március 21. Uj Nemzedék Négy nagyhatalom tanácsa veszi kezébe Európa sorsát A békerevízió MacDonald és Mussolini megálla­podásának pontjai között Róma, március 20. MacDonald és Mussolini nagy­­fontosságú tanácskozásai, amelye­ket szombaton kezdtek meg, teg­nap este véget értek, s az angol mi­niszterelnök leánya és Sir John Simon külügyminiszter kíséretében ma délután hagyja el az olasz fővárost Tegnap este hivatalos kommüniké jelent meg Mussolini és az angol miniszterek tanácskozásairól. Ez a kommüniké azonban igen tartózkodó hangú és a tanácskozások lényegé­ről alig mond valamit. Ennek fő­oka az, hogy az angol miniszterek elő­bb a francia kormányt akar­ják személyesen tájékoztatni a római tárgyalásokról és csak azután tárják az olasz—angol megegyezés anyagát a nyilvá­nosság elé. A hivatalos közlemény a követ­kezőképpen szól: — Mussolini szombaton este hat órától hét óra harminc percig a Palazzo Veneziában,ma pedig két óra harminc perctől négy óráig az angol nagykövetségen tanács­kozott az angol miniszterelnök­kel és az angol külügyminiszter­rel. Ezek­nek a megbeszéléseknek során beható és kimerítő eszme­cserét folytattak az általános helyzetről, majd megvizsgálták a legfontosabb politikai kérdéseket felölelő egyezménytervezetet, me­lyet az olasz kormányelnök elő­készített, hogy a négy nyugati nagyhatalom együttműködését elő­mozdítsa a KeVog-paktum szelle­mében és hogy az erőszak alkal­mazásának kizárása alapján Európának és az egész világnak a béke hosszú korszakát bizto­sítsák. Az angol miniszterek hétfőn el­hagyják Rómát és Londonba utaznak. Útjukat Parisban meg­szakítják, hogy alkalmuk legyen a francia kormány tagjaival talál­kozni­­hoz hozzájárulnak. Az országhatá­rok megváltoztatásának másik módja a háború volt. Úgy látszik, hogy most Londonban és Rómában egy harmadik módszert vélnek ta­lálni Európa térképének megvál­toztatására. Ez a módszer egy legfelsőbb tanácsnak ítélete volna. Diktátori hatalommal felruházott­­tanácsra gondolnak, melynek íté­lete ellen nincs felebbezés. A tudó­sító nyilván a négy nagyhatalom­nak: Angolországnak, Franciaor­szágnak, Olaszországnak és Német­országnak négyes direktóriumára gondol. Franciaország a négyes direktó­riumban csupán a másik három nagyhatalom függvénye lesz és meg kell majd elégednie egy tisztelet­beli hely betöltésével. Franciaország csatlakozása a négy nagyhatalom békeszövetségéhez, azzal a követ­kezménnyel járna, hogy fel kellene bontania eddigi ba­rátainak szövetségét és abba a helyzetbe jutna, hogy további fegyverkezésre volna szüksége, miután Franciaországnak a béke fenntartásának barátai elvesztése miatt az eddiginél nagyobb hadse­regre lenne szüksége. A megegyezés sarkalatos pontjai a revízió? Páris, március 20. A francia sajtó nagy idegesség­gel fogadja a Rómából érkező híre­ket. Különösen az Agence Radio római tudósítójának távirata kel­tett nagy izgalmat Párisban, amely arról számol be, hogy Rómában olyan megegyezés jött létre MacDonald és Mussolini között, amely az európai politi­kai helyzetet alapjában megvál­toztatja és amelynek egyik sar­kalatos pontja a békeszerződé­sek revíziója. Az olasz és angol miniszterelnök között —a tudósító jelentése szerint — teljes megegyezés jött létre abban az irányban, hogy a négy nagyhatalom: Német­ország, Anglia, Franciaország és Olaszország együttes akciót kezdjen az európai kérdések megoldására. MacDonald elfogadta a Musso­lini által javasolt négyes direktó­rium tervét s a vasárnap létrejött megegyezés főbb pontjai a követ­kezők: 1. Német—francia közeledés, me­lyet Angolország és Olaszország közvetítenek, mint a locarnói egyezmény aláírói és garánsai. 2. A békeszerződések revíziója, a népszövetség keretében, hogy „erő­szakos kirobbanásoknak elejét ve­gyék.“ 3. A kis államokat fel fogják hívni, hogy a hatalmak hierar­chiájára való hivatkozással a nagyhatalmak akciójához csatla­kozzanak. A francia lapok egyrészt a reví­zió, másrészt a négyes direktórium tervét nagy elégedetlenséggel fogadták. A Matin azt írja, hogy eddigelé a békeszerződésekben megállapított európai országhatárok revíziójára két lehetőség állott fenn. Az egyik az volt, hogy az érde­keltek a határok megváltoztatása­ Mussolini feltételei London, március 20. Az angol sajtó óriási örömmel fo­gadja a Rómából érkező híreket. Az angol—olasz megállapodás lényege egy ötéves fegyverkezési szünet, amelynek letelte előtt kell megol­dani az összes európai függő kérdé­seket. Mussolini és MacDonald a franciák érzékenységére való te­kintettel olyan szakaszt is felvettek az egyezménybe, amely kimondja, hogy a békeszerződések revízióját csakis a Népszövetségen keresztül kezdeményezik és hajtják végre. A Daily Express szerint Musso­lini hozzájárult MacDonald új le­szerelési tervéhez azzal a feltétel­lel, hogy 1. Olaszország nagyobb létszámú haderő fentartására kap enge­délyt, tekintettel gyarmatainak védelmére, 2. a gyarmati politikát meg­változtatják olyan irányban, hogy Olaszország megfelelő nyersanya­gokhoz jusson Palesztinában vagy Tangany­­kiában. 3. Az angol behozatali vámokat csökkentik, végül 1. Anglia minél előbb visszatér az arany standardhoz. Hitler Rómába jön Angol politikai körökben úgy tudják, hogy a Mussolini által kez­deményezett négyhatalmi konferen­cián "t I­4 amerikai megfigyelő is részt fog venni és a négy nagyhatalom 3 Óvatos ember ügyel a védjegyre, mert tudja, hogy csak a PALMA védjegy , biztosítja a tökéletes PALMA minőséget és PALMA tartósságot Is első konferenciáján megjelenik Hitler Adolf német birodalmi kancellár is. Az első négyhatalmi konferenciát Rómában tartják. Az angol lapok jelentése szerint Daladier francia miniszterelnök személyesen vesz részt a tanácskozáson és Mussolini­nak az a terve, hogy ez alkalom­mal a francia miniszterelnökkel az olasz-francia flottaparitás ügyében is tárgyalásokat kezd. Gömbös: Le kell bunkózni, aki háborút akar MacDonald angol miniszterelnök szombati nagyjelentőségű nyilatko­zatával kapcsolatban, amelyben, mint ismeretes,­­ Magyarországról az őszinte rokonszenv és megértés hangján emlékezett meg s e­gyben állást foglalt a nemzetközi rémhír­­terjesztők ellen akik Magyarország hadi készülődéseivel kürtölik tele a világot, Gömbös Gyula miniszter­­elnök részletes nyilatkozatot tett. Hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy a háborús rémhírek elterje­dése hisztériás tünet, mert mind­azok akik ma,­élig másfél évtized­del a világháború után, háborúra gondolnak, vagy nem tudják, mi a háború, vagy annyira lelkiismeret­lenek, hogy hatóságilag le kellene őket bunkózni. Egy új háború az adott helyzetben még súlyosabb kö­vetkezményekkel járna mindenkire nézve, akinek még van veszteni va­lója, mint bármely eddigi megpró­báltatás. A magyar kormány jel­szava a béke és nem a háborús ka­land, már ezért is mindenkit óva int a miniszterelnök, hogy ne a szélsőségek útján keresse a magyar jövőt, hanem a békés termelő mun­ka által igyekezzék az kiépíteni.­­ Ha mások el is vesztik józan ítélőképességüket, mi maradjunk olyan józanok és reálisak, akár a magyar szántó-vető, — ezzel fejezte be nyilatkozatát Gömbös Gyula mi­niszterelnök. s" ISMÉT MEGLEPŐ OLCSÓSÁGOT HOZOK! Legújabb női Mezövet | _f| • __ tiszta gyapjú tavaszi ruha- és komplészövet lágy, omlós, ^ :sj­­ár % if 11 | ill | fi simulékony, angol és francia fazonra egyaránt nagyszerűen %f® Sh§| fff| érvényesül. Kizárólag cégenk részére kéSZÜllt Az összes divatszinekben ______ P |ÉÉ K­Sr Pépfi sportszövetek gyönyörű 1 |f «§■» |§0 fOllOftO kamgarn, tiszta ffWO mintákban, abszolút |$|.59 | w&w M®Ilk©Il5 gyapjú, 140/150 megbízható minőségek 3P P-181 | széles 1®*" P Óriási választék férfi-, női és gyer­ftekszövetekbéli*' Színben, mintában, minőségben a legújabb divat. Kovácsevics Milenko ?,IEEE

Next