Uj Nemzedék, 1942. augusztus (24. évfolyam, 173-197. szám)

1942-08-10 / 180. szám

' XäJV.' évfolyam- ltó.' nJSm. 3 KÁLLAY MIKLÖS MINISZTERELNÖKÖT ÜNNEPÉLYESEN FOGADTÁK ZALAEGERSZEGEN. Gandhival együtt már ötvennégyre emelkedett a letartóztatott indiai vezérek száma Sangháj, augusztus 10. (NST.) Bombayból ideérkezett hirek szerint Gandhi letartóztá­­tása után a lakosság tüntetni kez­dett és a tüntetés során összecsapásokra került sor. A tüntetések következtében Bom­bay forgalmában zavar állott élő. A kongresszuspárt szék­háza előtt többezer főnyi tömeg ,,gyűlt egybe és követelte Gandhi azonnali szabadlábrahelyezését. A kivezényelt rendőrség csak gumibotokkal volt képes a tüntetőket elosz­latni. A brit hatóságok házkuta­tást tartottak a kongresszuspárt bombayi székházában és bizo­­nyQS tárgyakat biztonságba he­lyeztek. Időközben a Bombayben letartóztatott indiai nacionalista vezérek száma ötvennégyre emelkedett. A rendőrigazgatóság rendeleti­leg megtiltotta a gyülésrende­­zést. Jólértesült körökben ki­jelentették, hogy Gandhit és tár­sait azért helyezték el a poonsi helyőrség börtönében, mert ele­jét akarták venni esetleges ki­­szabaditási kísérleteknek. Az indiai kongresszuspárt és a brif-indiai kormány között a harc tulajdonképen már abban a pil­lanatban kezdődött el, amikor a kongresszuspárt végrehajtóbizott­sága egyhangúlag elfogadta Gandhi határozati javaslatát. Ganhdi ama felszólításával kap­csolatban, hogy az indiai lapok szüntessék be megjelenésüket, az iskolák pedig zárják be kapuikat, a brit-indiai kormány még szom­baton nyilatkozatot tett közzé; amely szerint az indiai alkirály tudomására jutott, hogy az engedetlenségi mozgalom kihirdetése mellett a kon­gresszuspárt olyan intézkedé­seket is tervez, amelyek al­kalmasak volnának arra, hogy akadályozzák a britin­diai kormány háborús erő­feszítéseit. Hir szerint a kongresszuspárt merényleteket tervez az indiai hadfelszerelési ipar ellen. Az in­diai kormány kétségbevonja a kongresszuspártnak ama állítását, hogy egész India népe nevében beszélne. A követelések elfoga­dása tulajdonképen a szövetséges hatalmak ügyének elárulását je­lentené. A brit-indiai kormány kötelességének érzi India megvé­dését és éppen ezért feladatát minden rendelkezésre álló esz­köz igénybevtéslével megvaló­sítja. Gandhi drámai beszéde Sangháj, augusztus 10. (NST.) A kongresszuspárt végre­hajtó bizottsága szombati ülésén elfogadta Gandhi határozati ja­vaslatát, Utána pedig Gandhi utolsó felszólítást intézett a brit­­indiai kormányhoz. Gandhi fel­szólításából megállapítható, hogy a kongresszuspárt állásfoglalása végleges. A kongresszus előtt Gandhi kijelentette, hogy nem várhat tovább India felszabadítá­sára. Kijelentette, hogy nem fél a világtól és ha ragaszkodik is éle­téhez, nagyon jól tudja, hogy nap­jai meg vannak számlálva.' Két­ségtelen azonban, hogy halála jel­adás lesz India felszabadítására. Kifejtette Gandhi, hogy a kon­gresszuspárt semmiféle bűncse­lekményt nem követett el azáltal, hogy India szabadságát követeli. Elmondotta, hogy még akkor is kitart elhatározása mellett, ha valamennyi szövetséges hatalom ellene fordul. Beszéde további során Gandhi Nagybritannia magatartásával foglalkozva, megállapította, hogy Angliának elég idő állott rendel­kezésére az indiai szabadság és függetlenség megadására. A Moz­lim Liga magatartásával foglal­kozva, Gandhi hangsúlyozta, hogy kész a Mozlim Ligával tár­gyalni, ragaszkodik azonban ah­hoz, hogy megszabadítsák Indiát az idegenek imperialisztikus tö­rekvéseitől. Beszéde végén Gandhi kijelentette, hogy még a kongresszuspárt végrehajtó bi­zottságának döntése előtt levelet intéz az indiai alkirályhoz és csak annak válasza Után kezdi meg az engedetlenségi mozgal­mat. Felszólította barátait, hogy ne viselkedjenek gyáván, mert a gyáváknak nincs joguk az élet­hez. Végezetül pedig Gandhi is­mertette az iskolák bezárására vonatkozó követelését. Óriási többséggel fogadta el a kongresszusi párt pánindiai bi­zottsága szombaton délután Gandhi indítványát, amely sze­rint az angolok azonnal hagyják el Indiát. A 250 jelenlevő képvi­selő közül mindössze 13 szava­zott a Mahatma javaslata ellen. A végső szavazást megelőzően számos modósitás fölött döntött a kongresszus. Különinditványt nyújtottak be a kommunisták, akik azt kérték, hogy a Moha­medán Ligával dolgozzon együtt a párt. Az összes indítványokat a kongresszus elutasította. London, augusztus 10. (NST.) Gandhi, Nehru és több kongresszus-párti vezető letartóz­tatásával kapcsolatban a Reuter­­iroda a következő jelentést adta ki: „Hajnali 5 órakor Gandhi háza elé három gépkocsi érkezett brit rendőrtisztviselőkkel. A rend­őrök behatoltak' a Mahatma há­zába és felszólították* a% álmából felzavart pártvezért, hogy kövesse őket. Gandhi ágyában elmondta imáját, majd felkelt és megmos­dott, utána pedig szó nélkül kö­vette a rendőröket. Gandhin kí­vül letartóztatták Azad kongresz­­szus-párti elnököt, Pandit Nehmt, Wallabrel és Patel ismert indiai nacionalista vezéreket és több al­­vezért. A rendőrség letartóztatta Gandhi titkárnőjét és a kong­resszus pártnak mintegy 20 helyi vezetőjét is. Gandhi felesége el­len a brit hatóságok nem adtak ki letartóztatási parancsot, meg­engedték azonban, hogy elkísérje urát, az asszony azonban ezt el­utasította. A letartóztatott nacio­nalista vezéreket kikisérték a bombayi központi pályaudvarra, ahol egy készenlétben álló külön­­vonaton reggel 7.20 órakor el­hagyták Bombay t. Valószínűnek látszik, hogy Gandhit Poonába szállították, amely mintegy 180 kilométerre délre fekszik Bom­­baytől és rendkívül erős brit helyőrséggel rendelkezik. Lon­donban hivatalosan is megerő­sítették, hogy Gandhi és a kong­resszuspárt végrehajtó bizottsá­gának letartóztatása az indiai és a brit kormány közötti megálla­podás alapján történt. Az amerikai főhadi­szállás egyelőre nem közli a tengeri veszteségeket New-York, augusztus 10. (NST) A délnyugat-csendes­­óceáni amerikai főhadiszállás je­lentése a saiamonszigeti nagy tengericsatával kapcsolatban to­vábbra is igen tartózkodó hangú. A japán győzelmi jelentések után amerikai részről eddig csak an­nak közlésére szoritkoztak, hogy egyelőre tulkorai volna az ellen­séges vagy saját veszteségekről adatokat közölni. Kijelentették azonban, hogy a japán haditen­gerészet elkeseredetten harcol. Ó vássá az UJ NEMZEDÉKET ]l%ÁDlÓ... s^tiADIÓ. OGYORÓSSY BPES T.m. RÁKÓCZI - U Árjegyzék tőgyen RADIO! Gandhi feleségét is letartóztatták Bombayban a rendőrség megnyitotta a tüzet a tüntetőkre Sangháj, augusztus 10. (N. S. T.) Mint Bombayből hi­vatalosan jelentik, a brit hatósá­gok vasárnap este letartóztatták Gandhi feleségét is. Sangháj, augusztus 10. (N. S. T.) Mint Bombayből je­lentik, Gandhi és társainak letar­tóztatása és a brit-indiai kormány rendőri intézkedése következté­ben forrpontra emelkedett az in­diai nép hangulata. A bombayi lakosság fenyegető magatartása miatt a brit rendőrség kénytelen volt a város öt különböző helyén erélyesen közbelépni. A rendőrség előbb könnygáz­­bombákkal akarta a tüntető­ket szétoszlatni, majd amikor látta, hogy az hatástalan marad, könyörtelenül megnyitotta a tü­zet. Az eddigi beérkezett jelenté­sek szerint 15 személy súlyosan megsebesült. A brit hatóságok hivatalos je­lentése szerint a tüntetők kifosz­tották a kormány két gabonarak­tárát. A felizgatott tömeg több helyen kövekkel dobálta meg a redőrosztagokat és több rendőr­őrszobát megtámadott. Számos autóbuszt felgyújtottak. Az ese­ményekre való tekintettel a brit hatóságok a bombayi lakosság­nak megtiltották, hogy lakásaikat elhagyják. ! Hindu tüntetők bátran vonul­nak fel Bombay utcáin „Bojkot­­táljátok a brit árukat!“ felkiáltá­sok közepette. Siirün hangzanak el „Ki Indiából!“-kiáltások is. A tüntetők az útvonalakon végig bezúzták a brit üzletek kiraka­tait. A tüntetések következtében teljesem megbénult a villamos- és autobuszforgalcm. Évi 2‘2 millió tonna olajat termelnek a majkopi olajmezők Berlin, augusztus 10. (NST.) Illetékes katonai helyről nyert értesülést szerint Majkop elfoglalásával a nyugatkaukázusi olajterület központja német kéz­re került. Majkop a Laba-folyó mentén fekszik és már a nyugat­kaukázusi hegyvidék előteréhez tartozik. Majkopból három hatalmas olajvezeték vezet Krasznodarba, Arraavirba és Tuapszebe. Az olajmezők nemcsak a Laba­­folyó völgyében terülnek el, ha­nem kinyúlnak messzire nyu­gatra. Az olajtermelésről kiadott leg­utolsó megbizható adatok 1938-ból származnak. Akkoriban a majkoyi olajmezők termelését évi 2.2 millió tonnával jelölték meg, ami körülbelül a román nyersolajtermelés egyhar­­madának felel meg. A majkopi olaj különösen a továbbfeldolgo­­zás szempontjából igen értékes, mert a nyersolajból mintegy 30 százalékban gyártanak benzint, úgyhogy kihasználása az üzem­anyag szempontjából igen nagy jelentőségű. Majkopban és a szomszédos városokban, igy első­sorban Nesztcgorkban és a feke­tetengeri Tuapszeben hatalmas olajfinomitókban dolgozzák fel a majkopi nyersolajat. József főherceg 70. születésnapjának ünneplése József főherceg tábornagy va­sárnap ülte meg 70. születésnap­ját. A világháború legendáshirü hadvezérét ebből az alkalomból szeretettel veszi körül az egész ország. 1 Hatóságok, egyesületek, testületek és magánosok is nagy­számban keresték fel, hogy hó­dolatukat és szerencsekivánatai­­kat kifejezzék. Szombaton este az Országos Tűzharcos Szövetség diszzászlóalja vonult fel a Várba a főhercegi palota elé. A tűzhar­cosok szerencsekivánatait Áron­­ffy Mihály tolmácsolta. József főherceg meghatott szavakkal mondott köszönetét az üdvözlésre és hangoztatta, hogy katonái iránti szeretete a tűzben ková­­csolódott, és a mai napig meg­maradt. Vigyék el köszönetemet a 200.000 tűzharcosnak,— mon­dotta — akik mindegyikében szeretett bajtársat látok. Ezután a tűzharcos zenekar a palota előtt szerenádot adott a főherceg tiszteletére. Vasárnap reggel 9 óra 30 perc­kor a főherceg szentmisén vett részt, amelyen csak a főhercegi család tagjai, az udvarhölgy és a szárnysegéd voltak jelen. A szentmise után Jagow német bi­rodalmi követ jelent meg a fő­hercegnél és tisztelgett előtte születésnapja alkalmából. A né­met birodalmi követ távozása után egymásután jelentek meg a palotában a különböző küldött­ségek, hogy üdvözöljék József főherceget. Délben szükkörü ebéd volt a palotában, amelyen csak a főhercegi család tagjai vettek részt. Délben fél egykor József fő­herceg, tábornagy ünnepélyes külsőségek között megkoszorúzta a Hősök emlékművét. A koszo­rúzás ideje alatt a honvédzene­kar a Himnuszt játszotta. Ä tábornagy ezután az előkelősé­gekhez lépett és fogadta szeren­­csekivánataikat. Az Ereklyés Országzászló Nagy­­bizottsága vasárnap délben az Országzászlónál emlékezett meg a világháború hőseiről. A Nem­zeti Munkaközpont közüzemi és motoros szakaszai vonultak fel az Országzászlóhoz, ahol a cserké­szektől átvették a szolgálatot, majd Rákóczy Béla méltatta né­hai József nádor családjának ma­­gyarságát. Este 8 órakor a József nádor 2. honvéd gyalogezred teljes zene­kara szerenádot adott a főherceg palotája előtt. — AZ IDEGENEKET ELLEN­ŐRZŐ KÖZPONTI HATÓSÁG rend­őri büntetőbiráia Nagy Dezső dr. rendőrfogalmazó 15 napi elzárásra Ítélte Meizel Lipót Eötvös-utca 24 szám alatt lakó bútorkereskedőt, aki Szlovákiából beszivárgott két zsidó nőt és két zsidó férfit rejtege­tett a lakásán. Az idegeneket kito­loncolják, Meizelt pedig letartóz­­tatták.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék