Uj-Somogy, 1924. június (6. évfolyam, 125-147. szám)

1924-06-17 / 137. szám

VI. évf., 137. (1428.) szám. Ára 1200 K* Kaposvár, 1924. június 17., kedd Szerkesztőség és kiadóhivatal: POLITIKAI NAPILAP. Előfizetési árak: KAPOSVÁR, KONTRÁSSY­ UTCA 2. SZÁM. „ , ---Negyed évre epooo korona. - Egy hó­ra 20000 korona feleiOS Szerkesztő: Hirdetések ára miliméter soronként 400 K, szövegrészben 450 K TELEFONSZÁM: 128. Dr. THURY ZSIGMOND. Hivatalos és pénzintézeti hirdetések magasabb áron díjazandók „Vezető nélkül ma senki nem haladhat előre.“ Vitézzé avatás a Margitszigeten. — A kormányzó beszéde a demokráciáról és a fegyelemről. Budapest, június 16. Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó a MAC- Margit-szigeti sporttelepén vasárnap délelőtt impo­záns ünnepség keretében avatta vi­tézzé azokat a honfiakat, akik a vi­lágháború és az ezt követő forra­dalmi időkben vitézségükkel kitűn­tek. Háromszázhuszonkilenc tiszti vitézt és 1929 legénységi vitézt ava­tott fel a kormányzó. Jelen volt mintegy 30.000 főnyi ünneplő közönség. A kormányzó mellett József főherceg, továbbá a kormány képviseletében Pesthy Pál igazságügyminiszter, Zsitvay Tibor, a nemzetgyűlés alelnöke helyezke­dett el. Mellettük volt Rakovszky Iván belügyminiszter, nagyatádi Szabó István földmivelésügyi minisz­ter, Nádassy Imre országos főkapi­tány. A vitézek 8 vitézi törzs szaka­­szonkint csapatokban, katonás rend­ben állottak kijelölt helyükön. A 7. vitézi törzs vitézei a Békés-, Arad-, Bácsbodrog-, Torontál- és Csongrád­­vármegyékből fekete magyar forma ruhában, aranyzsinóros fekete dol­mányban, fekete kalpagban, a du­nántúliak lobogós gatyában, pityke­­gombos mellényben jelentek meg. Az ünnepség megkezdését harsona­szó jelezte, majd a katholikus, gö­rög katholikus, református, unitá­rius egyházak papjai áldó imát mondtak. Vitéz Igmándi Hegyessy Géza testőr-alezredes, vitézi törzs­­kapitány felolvasta a felavatandók névsorát. A kormányzó ezután a vitézek felé fordult és a következő beszédet intézte hozzájuk: „Vitéz Baj­társaim! Abban az ün­nepélyes szent fogadalomban, ame­lyet az imént letettetek, zálogát látom egy boldog jövendőnek. Ti mind­annyian vérzivataros időkben meg­­edzett, hűségben kipróbált kemény kötésű férfiak vagytok, akiknek egy a gondolata és egy a szívük minden dobbanása. Erős, céltudatos vezetés alatt megbonthatatlan egységbe tö­mörített benneteket a vitézi rend, hogy minél eredményesebben ve­hessen részt az építő munkában. Ez szerintem a nemes értelemben vett demokrácia eszméje, ami a vi­tézi rend intézményében példaadó módon nyilvánul meg. Vezető nélkül senki sem haladhat előre és a mai válságos percekben kell, hogy egy akarat irányítson csapatokat és nem­zeteket egyaránt, mert e fegyelem hiánya anarchiára és végeredmény­ben a megsemmisülésre vezet. Egy nemzet gyermekei vagyunk és egy nagy közös családot alkotunk. Eb­ből csak azok rekesztik ki magukat, akik a nemzeti gondolatot megta­gadják. Nemzeti mivoltjából nem akarjuk kivetkőztetni a mi fajunkat. Öntudatos nemzeti életet akarunk élni és ragaszkodunk ahhoz az ősi alkotmányhoz, amelyet elődeink hagytak reánk és amely egyben hajdani nagyságunk alappillére. En­nek a godolatnak és ezen gondola­ton­­felépülő igaz nemzeti életnek tántoríthatatlan zászlóvivője és soha meg nem ingó támasza a vitézi rend. Lelkem egész melegével kö­szöntelek Benneteket és kívánom, hogy a magyarok Istenének bőséges áldása kisérje hazafias működés­­teket.“ A vitézek ezután ötös csoporton­­kint a kormányzó elé vonultak, aki a következő szavakkal ütötte őket vitézzé : „A Hadúr nevében vitézzé avatlak.“ Először a tiszti vitézeket avatta fel a kormányzó, utána a legénységi állományt. Gazdanap Kaposváron. Megalakult a gazdatisztek szakosztálya a Kamara ke­belében. — A Mezőgazdasági Kamara közgyűlése. Az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamara területén működő gazda­tisztek gyűltek tegnap össze Somogy­­vármegye székházába, hogy saját érdekeik megóvása érdekében meg i­s alakítsák érdekképviseleti szervüket. Hencz Ferenc kamarai elnök nyi­totta meg a népes értekezletet, ame­lyen Asztalos Lajos titkár ismertette tömören az összetartás szükséges­ségét, a gazdatiszti szakosztály meg­alakításának fontosságát. Majd nyolc tagú bizottságot küld­tek ki a tisztikar kijelölésére. A bizottság javaslatára a következő tisztikart választották meg: Elnök Somssich László gróf, alelnök Pfeiffer János, ügyvezető alelnök Bárány Ferenc, jegyző Molnár Pál. A 12 tagú végrehajtó bizottság tagjai So­­mogyból: Treer Gyula, Kiss Gyula, Heyden József, Tolnából: Eőry Géza, Dobosi István, Bartha Samu, Zalá­ból: Hochreiter Dezső, Falk Lőrinc, Muzsay János, Baranyából: Fonai Lajos, Beksics Tibor, Ribianszky Elemér. Preitzer János elfoglalva az elnöki széket, köszönetet mondott az elnök­ség nevében a megválasztásért s ígéretet tett, hogy a beléje helye­zett bizalomnak mindenkor igyeke­zik megfelelni. Erősen hangsúlyozta, hogy az elnökség munkája csak akkor lesz eredményes, ha a tagok odaadóan támogatják. Preussberger Károly gazd. egyes, titkár indítványára táviratilag üdvö­zölték a Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek országos gyűlését. Ezzel a közgyűlés véget ért. * Tíz óra után az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamara tartotta ta­vaszi közgyűlését Hencz Ferenc el­nöklésével a vármegyeház nagyter­mében. Az elnöki megnyitó erősen ostorozta a gazdatársadalom közö­nyét, szervezetlenségének nagy hát­rányát. A kamara az egyetlen szerv, amely a mezőgazdasági napszámos­tól kezdve a nagybirtokosig magában egyesít mindenkit, aki a földdel foglalkozik. Sajnosan állapította meg, hogy a gazdatársadalom nem akarja megérteni az idők jelét. Miután üd­vözölte a földmivelésügyi minisztert az OKH, a katonaság, Baranya és Somogy vármegye kiküldött képvi­selőit, a gyűlést megnyitottnak nyilvánította. Horváth Jenő kamarai igazgató jelentésében megemlékezett a belga tenyészlovak behozataláról, a réz­­gálic akcióról, a gazdáknak vagyon és jövedelemadója ügyében tett kedvező s eredményesnek ígérkező lépésekről, a vámkiviteli nehézsé­gekről, a növényvédelmi osztály megalakításainak előkészítéséről, a kerületi gazdagyűlésekről, a neme­sített burgonyavetőmag-akcióról és a mezőgazdasági hitel további ki­szélesítéséről. Klasson György titkár az 1922—23. évi mérlegszámlát mutatta be. Hor­váth Jenő az idei félévre előkészí­tett aranyköltségvetést ismertette. A kiadást 17200 aranykoronában állapítja meg a költségvetés. Asztalos Lajos javaslatára az iga­zoló bizottságba­ Pfeiffer Jánost, Nagy Istvánt, Kemény Józsefet, Kiss Istvánt és Tóth Józsefet, a számvizs­gáló bizottságba Hencz Ferencet, Sámik Józsefet, Kutas Józsefet, Varga Pétert, Szabó Jánost, a fe­gyelmi bizottságba Hoyos Miksát, Sámik Józsefet, Kemény Józsefet, Kis Istvánt és Módos Józsefet, a nyugdíjbizottságba Pfeiffer Jánost, Sámik Józsefet, Kemény Józsefet, Varga Pétert és Szabó Jánost vá­lasztották be. A megüresedett tagsági helyekre Pécs : Sárdi Pált, Kisgadó Mátyást, Horváth Gyulát, Palló Emilt és Visnya Ernőt, Baranya: Teleky Sán­dor grófot, Somssich Bélát, Je­szenszky Imrét és Benyovszky Móric grófot delegálta. Sávoly Ferenc, a Meteorológiai Intézet osztályvezetője tartott ezután nagy figyelem mellett népszerű elő­adást az időjárásról. Bereknyei István indítványt nyúj­tott be arról, hogy a vadkárokat holdankint 10 kiló búzaárával térít­sék meg. Ugyancsak ő nyújtott be indítványt a kisüstön való főzés újbóli engedélyezése ügyében is. Király József a magas vámtarifa ügyében terjesztett elő határozati javaslatot. A gyűlés 10 óra után ért véget. Körorvosi körzeteink ff-- új beosztása. Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának az orvosi körök új beosztása ügyében hozott határoza­tát a népjóléti és munkaügyi mi­niszter megváltoztatva, az orvosi körök számát 53-ban állapította meg és pedig a következőleg: Babócsa, Bakháza, Bolhó, Dráva­­szentes, Komlósd, Péterhidi, Rinya­­újnép, Barcs, Drávapálfalva, Dráva­­tamási, Erdőcsokonya, Rinyaujlak, Somogyaracs, Somogyvisonta, So­­mogytarnóca, Kálmáncsa, Darány, Homokszentgyörgy, Istvándi, Szülök, Lakácsa, Drávagárdony, Felsőszent­­márton, Kastélyosdombó, Potony, Szentborbás, Tótújfalu, Berzence, Somogyudvarhely, Csurgó, Alsók, Csurgósarkad, Szenta, Gyékényes, Csurgónagymarton, Porrog, Porrog­­szentkirály, Porrogszentpál, Iharos­­berény, Iharos, Inke, Inkeyantalfa, Pogányszentpéter, Somogycsicsó, So­mogy­szentmiklós, Bagolasánc, Liszó, Zákány, Belezna, Nemespátra, Őr­tilos, Somogybükkösd, Surd, Göbte, Attala, Csorna, Fonó, Kapospula, Kisgyalán, Szabadi, Magyaratád, Igár, Patalom, Ráksi, Somodor, Zi­­mány, Somogyszil, Büssü, Gadács, Kazsok, Somogy­acsa, Somogy­dö­­röcske, Kadarkút, Bárdudvarnok, Hedrehely, Hencse, Visnye, Mernye, Ecseny, Felsőmocsolád, Geszti, Po­­lány, Szentgáloskér, Somogyaszaló, Mezőcsokonya, Bodrog, Csombárd, Juta, Hetes, Somogysárd, Nagyba­jom, Jákó, Ujvárfalva, Nagyberki, Baté, Kaposkeresztur, Kercseliget, Kisberki, Mosdós, Szomajom, Ka­­posmérő, Kaposujlak, Kaposszent­­benedek, Kisasszond, Kiskorpád, Toponár, Kaposfüred, Kaposszent­­jakab, Magyaregres, Őrei, Várda, Szentbalázs, Bőszénfa, Cserénfa, Gá­­losfa, Hajmás, Kaposgyarmat, Ka­­poshomok, Kiskeresztúr, Sántos, Taszár, Szenna, Kaposszerdahely, Patcza, Simonfa, Töröcske, Szilvásszentmár­­ton, Zselickislak, Zselicszentpál, Zselickisfalud, Balatonboglár, Ba­­latonlelle, Balatonszemes, Látrány, Őszöd, Szőllőskislak, Balatoncsehi, Orda, Fonyód, Gamás, Bonnya, Fiad, Kisbárapáti, Lengyeltóti, Bu­­zsák, Gyugy, Hács, Kisberény Szől­­lősgyörök, Táska, Somogy­vár, Edde, Osztopán, Öreglak, Pamuk, Somogy­­vámos, Somogyjád, Balatonszent­­györgy, Balatonberény, Főnyed, Hol­­lád, Sávoly, Tikos, Vörs, Böhönye, Mesztegnyő, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Kéthely, Balatonkeresztúr, Balatonújlak, Horvátkút, Tótszentpál, Vajaskér, Marcali, Boronka, Bize, Csömend, Gadány, Keleviz, Nagy­gomba, Nikla, Nemesdéd, Miháld, Pat, Sand, Varászló, Vése, Nemes­­vid, Csákány, Felsőzsitfa, Nagysza­kácsi, Somogyfehéregyház, Somogy­­simonyi, Szőkedencs, Somogyfajsz, Libickozma, Pusztakovácsi, Csököly, Gige, Mike, Rinyakovácsi, Kisbajom, Felsősegesd, Alsósegesd, Kónyi, Öt­vös, Somogyszob, Kutas, Beleg, Nagykorpád, Szabás, Lábod, Görge­teg, Kuntelep, Rinyabesenyő, Rinya­­hosszúfalu, Rinyaszentkirály, Nagy­atád, Bolhás, Henész, Rivadár, Ta­­rany, Vízvár, Bélavár, Háromfa, Heresznye, Drávátok, Drávakeresztúr, Dráva-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék