Uj Sopronvármegye, 1939. november (1. évfolyam, 24-47. szám)

1939-11-03 / 24. szám

I. ÉVFOLYAM. 24. SZÁM. ÁRA 12 FILL PÉNTEK, 1939. NOVEMBER 3. UJ SOPRONVAR MEGYE POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI NAPILAP ELŐFIZETÉSI ARAK: Egy hóra 2.80 pengő, negyedévre Tr*o SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, Sopron, Várke-8.— pengő. — Postatakarékpénztári csekkszámla: 42.616. UK­ &ZEN11MREY LAJOS fület 117. Tel.: 524. Fiókkiadó: Csorna, Baross­ út 8. Tel.: 7. Fontos események a politikai hadszíntéren Az elmúlt két nap alatt történt legfontosabb politikai eseményeket a következőkben lehet összefoglalni: Molotov a szovjettanács ülésén kedden hosszú beszédet mondott, amelyben részletesen foglalkozott Szovjet-Oroszország­­nak Németországhoz, a nyugati hatalmakhoz és a szomszéd államokhoz való viszonyával. A beszéd Németország felé hangoztatta a né­met—szovjetorosz barátságot. Elítélte a nyu­gati hatalmak kísérletét, hogy Németországot egy újabb versaillesi rendszerbe kényszerítsék. A szovjetunió és Németország barátságos vi­szonya gazdasági téren tovább fejlődött. A ne­­met béketörekvések a szovjetunió részéről po­litikai támogatást élveznek. — Állameszméket, mint a nemzeti szocializ­mus — mondotta Molotov — lehet elutasítani, vagy elfogadni, ezt azonban háborúra való ok­nak kijelenteni esztelenség és gonosztett. Molotov beszédében ismertette a Finnország­gal szemben felállított orosz követeléseket. Ki­jelentette, hogy ezeknek a minimális követe­­léseknk az elutasítása komolyan veszélyezteti a békét. Molotov beszédében ismertette a meghiúsult orsztfördk tárgyalásokat is Törökországnak a Szovjet azt a javaslatot tette, hogy zárja el a tengerszorosokat minden állam hadihajói elöl, kivéve a feketetengeri parti államokat. Törökország ezeket a javaslatokat elutasítot­ta és ezáltal a semlegesség­­politika helyett a nyugati hatalmak háborús politikájával kap­csolta össze sorsát A jövő fogja megmutatni, — mondta Mo­lotov, — hogy nem lesz-e később oka Török­országnak, hogy ezt a lépést megbánja. A legfelsőbb szovjet tanács Molotov beszéde után a vita mellőzésével határozati javaslatot fogadott el, amely a kormány külpolitikáját helyesli. heti elszámolójában megállapította, hogy a rossz időjárás jelentékeny kihatással volt a hadjáratra. A francia-német harctéren járőr és tüzérségi tevékknység volt. Az angol expe­­díciós hadsereg mindenütt tevékenyen műkö­dik közre és jó, baráti viszonyban van a lakos­sággal. A katonák hangulata kitűnő. A tenge­ri háború eredményelenül és eseménytelenül folyik. Minden jel megerősíti a hitet, hogy el­lenállnak az ellenséges tengeralattjáróknak és repülőknek. Molotov beszédével foglalkozva megállapít­ja, hogy nagy érdeklődéssel várták azt B­erlin­­ben, d­e okunk van azt hinni, — mondotta, — hogy ott bizonyos csalódást keltett. Ismét hangsúlyozta, hogy Anglia a béke harcosa. (MTI) Az olasz őrségváltás Genf, november 2. Az olasz őrségváltás az, ami Molotov beszéde mellett elsősorban ér­dekli és foglalkoztatja a világpolitikát. Az el­múlt napokban ugyanis az történt Olaszor­szágban, hogy Pariani hadügyi álalmtitkár és vezérkari főnök helyébe Graziani volt abesz­­sziniai alkirály körül, Valle tábornok, légügyi államtitkár telejsen távozik a politikai életből, Starace államminiszter, a fasiszta párt volt fő­tikára, a fasiszta milícia vezérkari főnöke lett a min­iszterelnökség­i államtitkárrá kinevezett Russo tábornok helyett. A hadügyminisztéri­um új államtitkára Soddu tábornok. A fasisz­ta párt főtitkári állását az alig 36 éves Ettore Muti képviselő kapta meg. A propagandami­­niszteri tárcát a 36 éves Pavolini képviselővel töltötték be. Az­ őrségváltás kiterjed a külkereskedelmi, a korporációs, a közmunkaügyi, a földmivelé­­si és a közlekedési minisztérium vezetőire és külön kormánybiztosságot állítottak fel a bel­ső telepítési akció lebonyolítására. Az új kor­mánybiztos a 33 éves Lambrassa képviselő lett. Chamberlain a háború eseményeiről London november 2. Cham­brlain szokásos Az olasz—görög szerződés Belgrád, november 2. Belgrádi politikai kö­rökben nagy érdeklődést keltett az olasz-görög szerződés híre, bár hangoztatják, hogy ez nem meglepetés, hanem az 1920. évi barátsági és támadást kizáró szerződés meghosszabbítása. Olasz részről még nem nyilatkoztak erről a szerződésről, de megállapítható, hogy az utób­bi időben lényegesen megjavult Olaszország és Görögország viszonya. (MTI) Összeült az amerikai szenátus Washington, november 2. Csütörtökön dél­előtt nyílt meg a se­nátus ülése, hogy döntsön abban a nagyfontosságú kérdésben, amely a hadianyagok kivitelére vonatkozik. A cél az, hogy minél gyorsabban hozhassák meg dönté­süket. (MTI) A szovjet kormány kihirdette a lengyel területek bekebelezését Moszkva, november 2. A szovjet kormány nyilvánosan kihirdette és megerősítette a szep­tóma, november 2. A Corriera di Sera je­lentése szerint Molotov beszéde a­­finn főváros­ban nagy nyugtalanságot keltett. A közvéle­mény visszautasítja a szovjet követeléseket és teljes a hajlíthatatlanság a finn hadsereg ke­tember 17-ig megszállt lengyel terület bekebe­lezését a szovjet birodalomba. (MTI) reiben is. Kallio elnök állítólag hajlandó vol­na a megegyezésre, de Manerheim tábornok, a finnek nemzeti hőse ellenez minden enged­ményt. (MTI) Finnország nem enged Meghalt Darányi Kálmán Budapest, november 2. A magyar politikai életnek nagy halottja van: november 1-én dél­után fél 5 órakor 53 éves korában agytrombó­­zisban meghalt Darányi Kálmán volt minisz­terelnök, Győr megye és város főispánja, a re­formátus egyház volt vezető férfia. Az elhuny­tat november 7-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor a parlament kupolacsarnokából fog­ják temetni nagy gyászpompával. Darányi Kálmán elhunyta alkalmából Hit­ler kancellár részvéttáviratot inté­ett az öz­vegyhez. A munka és a békés termelés ünnepe a Vasárugyárban Mialatt légitámadás veszélyét riogatják a sziré­nák, gránátok robbanó dühvel tépik, pusztítják a természet legszebb termését, az ember­táblákat Eu­rópa nyugati felében, itt Sopronban, a háború tenge­rének közvetlen közelében kedden a munkát és a bé­kés termelést ünnepelték egyik legnagyobb gyárte­lepünkön, a Vasárugyárban. Felemelő, magasztos és megnyugtató volt ez az ünnep, amely egyformán font koszorút vezető és munkás teljesítménye köré ki­hangsúlyozva azt az örök igazságot, hogy produkál­ni, eredményt elérni csak úgy lehet, ha az összes erők, ha minden ember a legkisebbtől a legnagyob­­big összefog. Ebben az ünneplésben is eggyé olvadt a gyár minden alkalmazottja, munkás, tisztviselő és vezető s együtt ünnepelték Ohren Alfonz igazgatói működésének 25. esztendejét és 10 munkás érdemét, akik több mint 30 esztendeje állnak a gyár szolgála­tában. Sőt Doppler Adolf üzemi művezető 36 éve dol­gozik lelkesen, megbízhatóan az üzemben Az ünnepély a Csengery­ utcai Vasárugyár mun­kásétkezdéjében kezdődött kedden délután fél 5 óra­kor. A feldíszített étkezdében gyűltek össze az ün­neplőbe öltözött munkások, de ott volt dr. Schmidt Ferenc városi tanácsnok, az elsőfokú iparhatóság vezetője, Obendorf Károly tűzoltófőparancsnok, Ku­­thy István üzemi katonai parancsnok és a gyár tisztviselői kara hiánytalanul. A 25 éves szolgálati jubileumát ünneplő Ohren Al­fonz igazgatót Becht Rezső üdvözölte és köszöntötte elsőnek. Üdvözölte a megjelent vendégeket és mun­katársait, rámutatva, hogy kettős ünnepre gyűltek össze, amikor Ohren Alfonzot igazgatói működésé­nek 25 éves jubileuma alkalmából, továbbá a 30 éven felül szolgáló munkásokat, elsősorban a 36 éve­ mű­ködő Doppler Adolf üzem­i művezetőt ünnepük. Igaz­gató Úr! — mondotta. November 1-én 25 éve, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék