Uj Sopronvármegye, 1939. december (1. évfolyam, 48-71. szám)

1939-12-01 / 48. szám

UJ I. ÉVFOLYAM, 48. SZÁM. ARA 12 FILL. PÉNTEK, 1939. DECEMBER 1. SO­PRONVÁR MEGYE POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI NAPILAP ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra 2.80 pengő, negyedévre 8.— pengő. — Postatakarékpénztári csekkszámla: 42.616. Főszerkesztő: DR. SZENTIMREY LAJOS SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Sopron, Várke­­rület 117. Tel.: 524. Fiókkiadó: Csorna, Baross­ út 8. TeL: 7. Kinek van sajtója, kinek nincs... A tegnapi Sopronnak nem kicsi szenzációja volt a reggeli lapok beszámolója dr. Pinezich Istvánnak a városi kisgyű­lésen elhangzott mé­labús panaszáról, amely szerint ő és hívei el vannak zárva a sajtótól. Persze azért, mert a soproni sajtó a polgármesterválasztás kérdését egyoldalú beállítottsággal és elfogultan kezeli. Hőgyészy Pál főispán, akit még dr. Pinezich sem vádol azzal, hogy vele szemben ellenséges érzülettel, vagy akár csak halvány elfogultság­gal viseltetik, ott helyben a kisgyű­lésen, még inkább este a városatyák elemi erejű demon­strációján kellő helyreigazításban részesítette ezt a panaszt. Ez a legilletékesebb helyről jött kioktatás felment bennünket, hogy quasi „sze­mélyes megtámadtatás” címén külön védekez­zünk mi is az elfogultság vádja ellen. Nem is igen van jogunk ehhez, hiszen a memóriánk elég jól működik s nem tagadhatjuk le a közel­múltat. Alig 9 hónapja zárult le a soproni korszak, amelyre markánsan nyomta rá bélyegét a soproni sajtó egyhangú elfogultsága és tökéletesen egyoldalú beállítottsága — Pi­nezich István javára. A régi „Sopronvármegyé”-t és a „Soproni Hírlap”-ot például sok alapvető kérdésben egész drog választotta el egymástól s ez a szakadé­­os ellentét néha élet-halálra szánt harci zaj­ai robbant ki. Egy kérdésben nem volt évekig e­lentét a két magyar sajtóorgánum között, ha­nem csupán nemes verseny, melyik zengje han­gosabban a nagy Konstruktív, Építő Pártvezér, dr. Pinezich István dicséretét. Akárhogy erőltetjük emlékezőtehetségünket, viszont nem tudunk egy szemernyi adatot fel­menteni az elsüllyedt múltból arra nézve, hogy dr. Pinezich a soproni sajtónak ezt az egyoldalúságát és elfogultságát kifogás, vagy panasz tárgyává tette volna. Igaz, nem is volt oka rá. Amint egyetlen soproni újságírónak sincs szégyellni valója azon, hogy dicsérte dr. Pinezichet, a városi gazdálkodás éber és lelki­­ismeretes ellenőrét, a buzgó útépítőt, az ered­ményes idegenforgalomfejlesztőt, stb., stb. Egyszóval a valódi közérdek ideális és önzetlen harcosát. Jelenleg azonban nem pótartót csökkenteni, nem egy harmadik lövél szállót építeni, nem Várkerületet modernné burkolni óhajt dr. Pi­nezich, hanem dr. Sopronyi-Thumer Mihályt kibuktatni a polgármesteri székből. Szerinte most ez az első és legfontosabb teendő. Hát lehet, hogy neki sürgős és fontos. Ne­künk nem az. És főként nem közérdek. Sopro­­nyi-Thumer Mihály elévülhetetlen érdemeit elég sokszor felsoroltuk már e hasábokon. Nem öregedett ki a mesterségéből és sem egészségé­ben, sem életerejében, vagy munkakedvében nincs törés, vagy hiba. Semmi sem indokolja, hogy dr. Kamenszky Árpádot, akit mint em­bert, hazafit és ügyvédet tisztelünk és becsü­lünk, helyébe ültessük csupán azért, mert vagy egy tucat évvel fiatalabb. Nem bűn az kérem, ha valaki elmúlt 60 éves. A világtörténelem szép számmal jegyzett fel 70, sőt 80 éves öre­geket, „grea old man”-eket, akik egymaguk mentettek meg, vagy építettek romokból újjá egész országokat. Úgyszólván az illető ország összes buzgó és friss fiataljai — ellenére. Nem városi érdek, hogy a költségvetést meg­terheljük egy százszázalékig munkaképes egyén magas nyugdíjával és másvalakinek fizessük a tekintélyes polgármesteri saláriumot. Nem tartjuk tehát semmiféle szempontból közérdek­nek, hogy dr. Pinezich István kibuktassa a pol­gármesteri székből dr. Sopronyi-Thurner Mi­hályt. Ezért nincs ma sajtója Sopronban dr. Pi­­nezichnek, bár keressen széles e hazában még valahol annyi önmérsékletet és objektivitást sajtóorgánumtól, amely még azt a beszédet is teljes terjedelmében közli, amely pont rajta, a sajtón veri el a port. Mi jelenleg és az ellenkezőjében véljük felfe­dezni a közérdeket annak, amit most dr. Pi­nezich csinál. Eleget és elégszer megokoltuk e hasábokon, hogy miért. A közéleti és egyéni­­ tisztességet ma sem tagadjuk meg dr. Pine­­zichtől. Sose volt ellene más kifogásunk, mint hogy nincs taktikai érzéke s nem tud az embe­rekkel bánni. S ez politikusnál nem bűn, „csak” hiba. Talleyrand megmondta több mint száz év­vel ezelőtt, mi a kettő között a súlybeli különb­ség. Merőben új és meglepő hang dr. Pinezich kisgyűlési kifakadásában a sajtóellenes állás­pont. Hogy ha történetesen mi vélünk valami­ben közérdeket képviselni, anélkül, hogy ehhez dr. Pinezich hozzájárulását kikértük volna, az egyoldalú beállítottság és elfogultság. Nos, ezt a kioktatást egyelőre még mindig illő tisztelet­tel, de annál határozottabban vissautasítjuk. Az orosz csapatok 20 kilométerre hatoltak be Finnországba Párizs, november 30. Finnország ellen a Szovjet két oldalról támad: Északon és Kele­ten. A Halász-félszigetet és Tetsamanit az oro­szok elfoglalták. Az orosz csapatok 20 km mélységben hatol­tak be finn területre. A határmenti parti sávot elfoglalták az oroszok. (MTI) Moszkva, november 30. Megfelel a tények­nek, hogy a Szovjet Finnország ellen szárazföl­dön és levegőben megindította a hadi tevékeny­séget. Az oroszok Tesamo félszigetet és Terio­­kodot a tengerről és a szárazföldről bombázták. (MTI) Helsinki, november 30. Az oroszok több he­lyen átlépték a határt. A lapok külön kiadásban jelentik, hogy az oroszok repülő támadást in­téztek Helsinki ellen. 2 orosz gépet lelőttek. A hels­inkii rádió este 7 órakor is légiriadót jel­zett. A finn kormány sürgősen végrehajtja a nagyobb városok kiürítését. (MTI) Rövid jelentések. London nagy felháborodással fogadta az orosz támadást. Svédország még semmiféle katonai intézke­déseket nem tett. Finnország nagy örömmel veszi Amerika fel­ajánlott jószolgálatait. Roosevelt visszatért Washingtonba. A nyugati fronton francia jelentés szerint járőr tevékenység volt. Dalton angol képviselő az Anglia és Keleteu­­rópa közötti kereskedelmi kapcsolatok megte­remtését sürgette. A MEP ma este pártértekezletet tartott, me­lyet pártvacsora követett. A Ház legközelebbi ülését pénteken d.e. 10 órakor tartja. Az inségjárulék kivetését valamennyi köz­ségben elrendeli a kormány. Benes ellen bűnvádi eljárás megindítását kö­veteli a Vlatka c. prágai lap, mert a nemzeti vagyon kárára me­g nem engedett módon meg­gazdagodott és összeköttetésben volt a zsidó nagybankokkal. A birodalmi kancellári palotában Hitler kan­cellár tegnap este fogadta a német haderő fő­­parancsnokát és a nagyvezérkar kiküldötteit. Arról, hogy a tanácskozáson mit tárgyaltak, nem szivárgott ki hír. A jelszó­ politikáról és az egyházellenes áram­latokról szól Kapi püspök újesztendei körlevele. A kultuszminiszter aláírta a sportcsarnok versenytárgyalási hirdetményét. Amerika londoni, párizsi és brüsszeli nagykö­vete tegnap a francia fővárosban tanácskozott az általános európai politikai helyzetről. Az a vélemény alakult ki, hogy a tanácskozás aktua­litását Kennedy londoni nagykövet küszöbön­­álló amerikai útja adta meg. Dr. Pinezich nem csinál pártkérdést a polgármesterválasztásból... 26 tagú előkészítő értekezlet a Pannoniában A Soproni Városi Egységes Párt tegnap este fél 9 órakor dr. Pinezich István elnöklésével pártértekezletet tartott a Pannónia szálló fe­hértermében. Az értekezleten mindössze hu­­szonhatan jelentek meg. Az érdeklődésnek ez a foka, de az értekezle­ten elhangzott felszólalások és az egész érte­kezletnek a légköre is azt bizonyítja, hogy az a mozgalom, amelyet dr. Sopronyi-Thur­­ner Mihály ellen úgynevezett „tűzzel-vas­­sal” szerveztek, teljesen megszűnőben van és abba a szűk keretbe szorult vissza, amellyel a város polgárságának közhangulata azt eddig is mérte. Különben mint érdekességet kell megemlíteni az események krónikásának, hogy az értekezleten dr. Pinezich Istvánon kívül a tekintélyes és ismertebb párttagok közül csak dr. Hering Zoltán, dr. Brunner Emil, Graf Sa­mu, Becht Rezső, dr. Pröhle Károly jelent meg, mint felszólalásából kiderült, dr. Pröhle Károly is csak azért jelent meg, hogy bejelentse: törhetetlenül dr. Sopro­nyi-Thumer Mihály híve, dr. Sopronyi- Thumer Mihály mellett áll. Dr. Pinezk­n István pártelnök megnyitójá­ban üdvözölte a megjelenteket. Rámutatott ar­ra, hogy a z­ártértekezlet, mint minden közgyű­lés élőt, ezú­ttal is összeült, hogy megvitassa a közgyűlés tárgysorozatán szereplő ügyeket. Hogy a párttagok kevesen jöttek össze, annak az az oka, hogy a szerda esti törvényhatósági bizottsági tagértekezleten a párt résztvett tag-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék