Ujság, 1925. július (1. évfolyam, 1-17. szám)

1925-07-12 / 1. szám

VASÁRNAP, 1925 JÚLIUS 12 ÚJSÁG szabadrúgásai. Kaufeldt energikus center, aki­nek azonban nem a támadás irányítása, hanem a kapu előtti határozottsága a fölénye, frydell is tankszerű csatár, míg Johansson már a tech­nika, a kombináció híve. A jobbszélső Wenzel — aki Bromesson örökét vette át — az osztrá­kok ellen mutatott kitűnő játékával megerősítette helyét a válogatott csapatban és a svédek nagy bizalommal néznek szereplése elé. (A magyar csapat) A magyar válogatott csapat stockholmi össze­állítása a következő: Bill (KAC) Fogl 11. Fogl III. (UTE) (UTE) Posovnyik Kléber Nadler (BEAC) (MTK) (MTK) Rémay 111. Takács Orth Winkler Jenn­y (NSC) (Vasas) (MTK) (MTK) (MTK). A magyar csapat hat, illetve, ha Winkler zü­richi szereplését vesszük alapul hét egyesületből kerültek össze. A kapuba a külföldről visszatért Biri került, akinek szerepeltetése nem a legjobb kabala, hiszen Birit a három könnyen védhető gól beeresztésével oroszlánrész illeti a párisi kudarcért. Remélhetőleg azonban Stockholmban a helyén lesz s a FopMokkal egyetemben sikere­sen parírozza a svéd csatárok rohamait. A fede­zetsort — amely mindig Achilles-sarka volt a ma­gyar csapatnak a most bizalom kíséri útjára. Pesovnyik, a BEAC fiatal játékosa, a szezonban mutatott állandó jó formájával megérdemelten került a legjobb tizenegy közé, szívós, gyors, ke­mény játékos, aki tud küzdeni is és lelkesedésé­vel ellensúlyozza a még nem eléggé kiforrott technikáját. A középfedezet helyére Kieber ke­rült, aki a télen Milanóban kijátszott nagy formá­ját újra elérte s így mindenképen érdemes a csa­pat legfontosabb posztjának betöltésére. Nadler óriási technikája révén került a válogatottba, az MTK külföldi túráján nagyon jól játszott, való­színűleg a svédek ellen is megállja a helyét. A csatársorban két nagy kérdőjel van: Rémay 111. és Winkler. Rémay beválogatása váratlanul hatott, mert a fiatal NSC-csatár az utóbbi időben mind messzebb került attól a formájától, amely­ben az őszi szezon végén volt. A lába sincs rend­ben, legalább is az utolsó tréningen kicsit fárad­tan mozgott. A jobbszélső posztjának betöltése mellett meglepetés volt a balösszekötő kijelölése is. Orth és Jeny közé Winklert szemelte ki a szö­vetségi kapitány, az MTK, majd a zürichi Young Boys csatárát. Winkler a régi, híres MTK-csatár­­sorban tűnt fel s a csatárláncnak valamennyi posztján érvényesítette all-round tudását. Nagy technikája még mindig megvan, de veszedelmes lövései — legalább a tréningeken — elmaradtak. Orth, Jeny és Takács szereplését teljes bizalom kíséri. (Mi lesz az eredmény?) A nyolcadik svéd-magyar mérkőzés eredmé­nyét nagyon nehéz megjósolni. A svédeket a ha­zai pálya előnye segíti, a jobb kondíció is mel­lettük van, a magyarok legfeljebb technikában és egy-két klasszisjátékosban állanak északi el­lenfeleik felett. Mindamellett bizalommal nézünk válogatottunk stockholmi szereplése elé s biztosra vesszük, hogyha eldöntetlen árán is, de meg fogják őrizni a svédekkel szemben eddigi veretlenségüket. Boxolás a futballpályán. A III. kerületi TVE határ­ utcai pályáján vasárnap délután 3 órakor klubközi boxviadal lesz a III. kerületi és a BTK boxolói között, amelyen a két egyesület váloga­tott boxolói is starthoz állnak, miután az erede­tileg július 11-re tervezett magyar—osztrák boxolóversenyt a bécsiek kívánságára július 19-ére halasztották el. Az Óbudai TE úszóversenye. Az ÚTE vasár­nap délután 5 órakor érdekesnek ígérkező úszó­­versenyt rendez a Császárfürdőben. A meeting főszáma Magyarország 1925. évi műugróbajnok­­sága, de jóval érdekesebb sport várható a 100 méteres gyors-, mell- és hátúszás főversenyében és a 60 méteres sprintversenyben hölgyek részére. A gyermekversenyekre, a főversenyekre és a junior négyes stafétára kitűzött vándordíjakért erős küzdelem várható, az egyes versenyszámok­ban tehát úszóink színe-java indul. A magyar asztali tenniszbajnokok Badenben. A Badener AC fennállásának negyedszázados év­fordulója alkalmával nagyszabású sportünnepélyt rendez, amelynek keretében nemzetközi ping­pongversenyt is lebonyolítanak. Erre a meetingre meghívást kapott az asztali­tennisz két magyar bajnoka, Mechlovits Zoltán és Pécsi Dani dr. is, akik pénteken utaztak fel Badenbe. Pécsi és Mechlovits nagy eréllyel indulnak a badeni asz­tali­tenniszversenyben, amelyben az osztrák Wildam, Freudenheim és Pospischil lesznek legveszélyesebb ellenfeleik. Az osztrákokat a re­­vans vágya fűti, mert legutóbb Bécsben veresé­get szenvedtek a magyar versenyzőktől. Nem nagyon valószínű, hogy revanstörekvésük siker­rel jár, mert úgy Pécsi, mint Mechlovits igen nagy formában vannak s reális körülmé­nyek között közülök kerül ki a badeni ping­pongtorna győztese, tett Katrinczának, Phrynenek és Sniffynek. Mö­götte a vert mezőnyben voltak Mutatós, Borgia, Bogéy és a favorit Oktondi. A kétévesek verse­nyében az otthon jól kipróbált Kaloda bemutat­kozása alkalmával biztosan előzte meg a jó ké­pességű Megmondtam-ot. A Tóvárosi-díj csak séta volt Pronto számára. Kapatos tizenkettes mezőnyben szerezte meg istállója számára az is­tállófogadást. Részletes eredmény: I. 1. Gróf Wenckheim D. Pronto (2 r.) Scheibal. 2. Magyarán (4) Kovács L. 3. Helicon (2 és fél) Szabó L. IL 4 hosszal első, félhosszal harmadik. Tót.: 1000,1200. II. 1. Gróf Wenckheim D. Kapatos (6) Scheibal. 2. Bootlegger (5) Gutás. 3. Suba (6) Sajdik. Futottak még: Kri Kri Pascha, Cowboy, Freudenau, Lampasse, Blondelli Jenkő, Erdőkincse, Sobri Jóska, Labda. 1 és fél hossza első, ötnegyed hosszal harmadik. Tót.: 1000,2400, helyre: 1000,1400, 1700, 2400. III. 1. Ercsii­ménes Patt (6) Gulyás B. 2. Mutatós Scheibal. 3. Borgia (6) Takács I. Futottak még: Oktondi, Bogey. 1 hosszal első, 3 és fél hosszal harmadik. Tót.: 1000:11.200, helyre: 1000,4200, 2300. IV. 1. Dreher J. Kaloda (1 és negyed) Szabó L. II. 2. Megmondtam (8:10 r.) Gutai. 3. Evetke (4) Gulyás B. Futott még: Torcello. 1 és háromnegyed hosszal első, 4 hosszal harmadik. Tót.: 1000:2400. V. 1. Stall Richbrunn D a g o r e 1 (4) Kovács L. 2. Yack (10) Stolz. 3. Fruzsi (5) Stenzl. Futottak még: Lamo­­ral, Csak azért, Vézna, Kürtös, Vőfély. 2 hosszal első, öt­negyed hosszal harmadik. Tót.: 1000:8600, helyre: 1000,3800, 3100 3000. VI. 1. Gróf Wenckheim D. V­i­g­y­o­r­g­ó (6) Scheibal. 2. Embona (4) Hofbauer. 3. Álmom (6) Sajdik. Futottak még: Delila, Nephtis, Poseuse. A tempó, Párkány, Szív­telen. Holnap gazdag programm várja a pályán sportsmaneinket. Majdnem minden futamban rendkívül népes mezőnyt várunk a starthoz. A nap főversenyében, a Tátrai handicapben néhány kitűnő öregebb lovunk találkozhat a bécsi Kanca­­dij győztesével és még egy-két háromévesünk­kel. A pompásan kisúlyozott mezőny telivérei közül Parádés és Agrasl esélyei emelkednek ki. Parádés legutóbb igen jól futott és istálló­jának formája is mellette szól. Agraslt ugyan nem bírálta el éppen enyhén a handicaper bi­zottság, de nyerési esélyét se vették el. Pimpo se visz túlságos súlyt nyergében, de ellene meg ép­pen istállójának rossz formája szól. A többi fu­tamra ezek a jelöltjeink: I. Reeves-idomitás— Gestüt Lesvár. II. Csungel—Cserkésznő. III. Ka­­posi-ist.—Agrass. IV. Dreher-ist.—Bocskay. V. Kinomádel—Ribizke. VI. Frivol—Kikeriki. LOSPORT, LOVAREGYLETI MEETING. A régi tátrai versenyeknek megfelelően alpe­sien hűvös időben, felhős égbolt alatt futották le a mai nap versenyeit. A közönség a kedvezőtlen időjárás dacára is szép számban kereste fel a tribünöket. A Gyáli-díj, a programm kiemelkedő ese­ménye nagy meglepetéssel végződött. Az 1300 méteres verseny győztese ugyanis az Ercsii-mé­­nes Partja lett, mely jól elugorva a starttól, játszi könnyedséggel vezetett be a célig. Ugyanaz a kanca, mely néhány nap előtt közelébe se ju­ Bookmakerek fogadó­irodái: IV, Kossuth Lajos-utca 14, VIII, Rákóczi-út 51, VI, Andrássy-út 45, VI, Váci-út 1. Start- és fixfogadások Legközelebbi ló versenynapok az új budapesti pályán: jalius 12, 14, 16, 18, 19. AUTOMOBIL Rovatvezető Sir­a György: öreg­ember, nem vén ember. Marion városá­ban, Ohioban T. G. Harding dr., az Egyesült­ Álla­mok elhunyt elnökének nyolcvanegy esztendős apja megtanulta a napokban az autóvezetést. Ez­zel szemben a Yale egyetem rektora megtiltotta az egyetem három első szemesztere hallgatóinak az autóvezetést. A folyton fokozódó szerencsét­lenségek számát így próbálják csökkenteni. Történelmi autó­ korzó. Münchenben az Allge­­meine Schnaufersklub történelmi autókorzót rendez vasárnap. A korzó alkalmával fel fognak vonulni a Daimler Motoren Ges, első motor­kerékpárja 1884-ből és első autója 1889-ből. A Benz-cég bemutatja a világ első háromkerekű automobilját, mit 1883-ban konstruált meg Benz Károly. Lautensch­lager azt a Mercedest fogja vezetni, mellyel 1914-ben megnyerte a francia Grand Prix-t. Részt vesz a korzón az a Benz-kocsi is, mely 1911-ben 228 kilométeres sebességet ért el. „100 kilométert óránként.­* Milanóban ezzel a címmel klub alakult, melynek azok a vezetők le­hetnek a tagjai, kik a Monza-pályán autójukkal óránként legalább 100 kilométert bírnak meg­tenni. A klubba való felvételre eddig huszonöten jelentkeztek, akik közül különböző próbafutamok után húszat vettek fel az új egyesületbe. A felvé­tel napján néhány versenyt is rendeztek, melyek­nek győztesei 120—140 kilométert tettek meg óránként. új RENAULT személyautók REIMAN Vörösmarty-tér 3. Az európai Grand Prix. A minap tar­totta meg a Királyi Belga Automobil Klub Span mellett egy 14.900 méteres körpályán a harma­dik európai Grand Prix-t. A verseny startjánál mindössze két gyár képviselői jelentek meg, Alfa Romeo három, Delage pedig négy kocsit indított. A többi nevező indítás előtt visszalépett. Az Alfa Romeo autókat Ascari, Campari, Brilli- Peri gróf, a Delage-okat Benoist, Divo, Tho­­mas és Torc­y vezették. A versenytársak közül az előírt 54 kört, azaz 805 kilométert mindössze k­etten tették meg. Ascari 6 óra 42 perc 47 másod­perc és Campari 7 óra 4 perc 56 másodperc alatt. A győztes átlagos sebessége 119 km, 960 méter volt. A kör­rekordokat is Ascari állította fel 131 kilométeres sebességgel. Már az első körben Ascari és Campari Alfa Rómeói vették át a vezetést. Benoist (Delage) a második kör­ben benzintartályának defektusa miatt vált ki a versenyzők közül. Torc­y, a második Delage­­vezető gyújtási hibák miatt adta fel a küzdelmet Thomasnak kocsija a hetedik körben meggyul­ladt, a hidegvérű vezető azonban kocsiját még be tudta a garage-ba vinni. A 27-ik körben Ascari vezetett, utána Campari, Divo, Brilli-Peri a sorrend. A 30-ik kör után Brilli-Peri, majd még egy kör után Divo is eltűnik a pályáról. Az utóbbi azért adta fel a küzdelmet, mert kocsija, kijelentése szerint „nem funkcionált olyan jól, mint rendesen*". Az első európai Grand Prix-t 1923-ban tartották meg a Monza-pályán. A győz­tes akkor Salamone lett Fiat-jával. Tavaly Lyon mellett futották le a nagy­díjat, mikor is Cam­pari nyerte meg Alfa Romeo-val. EURÓPA NAGY DÍJA 1925 Ascari Alfa-Rom­a versenykocsin megismétli a­ múltévi győzelmét 7 autó a startnál | HumitMl 9 Vezérképviselő:­­ Miz Emi­l Budapest, V. Nádor­ u. 11. Tel. 11—14. Reiman Gyula jubileuma. A napokban ünnepli jubileumát Reiman Gyula, a magyar automobil­kereskedelem doyenje. A legelsők között volt, aki az automobil nagy jelentőségét felismerte és ezt a szakmát hazánkban meghonosította. Nem tiszta véletlen egyébként, hogy ugyancsak ez évben üli meg 25 éves fennállásának ünnepét a Királyi Magyar Automobil Club is, hiszen annak alapítá­sában Reiman Gyulának szintén nagy része volt. Ő volt az, aki megindította az autófuvarozást, nemcsak a fővárosban, hanem egyes vidéki váro­sokban is és épp úgy, amint előrelátta az automo­bilizmus jövőjét, felkarolta az aviatikát is, amikor Blériot itteni nevezetes felszállása után, megvásá­rolta az úttörő francia pilóta három gépét, meg­alapította a Magyar Aeroszövetséget és repülő­­iskolát létesített. Szakmatársainak osztatlan bizal­ma Reiman felé fordult, amikor már évekkel ez­előtt a Magyar Automobilkereskedők Országos Egyesülete őt ültette az elnöki székbe. Mostani jubileuma alkalmából pedig minden oldalról kere­sik fel szerencsekívánataikkal a hívei. Az OMKE és a Magyar Automobilkereskedők Országos Egye­sülete küldöttségileg üdvözölte Reiman Gyulát, akit szeptemberben díszközgyűlésen fognak ünnepelni. 7858 automobil egy nap alatt. Detroitban Ford-művek május 19-én 8 órai munkaidő alatt 7858 automobilt készítettek el. A világ legnagyobb autó­telepének eddig ez a rekordja. Goodrich az utak királya flummiabroncs a leggazdaságosabb Lázár-u. 14. Szilárd Béla Tel. 131-28 Lázár-u. 14. Tel. 131-28 Oroszország versenyautókat vásárol, az orosz szovjet az utóbbi időkben minden tőle telhetőt el­követ, hogy automobilversenyeit népszerűvé és nagyarányúvá tegye. Legutóbb a külkereskedelmi népbiztosság 180 versenyautomobilra adott behoza­tali engedélyt. Maguk a szovjet hatóságok is a leg­utóbbi napokban 10 versenykocsit, 5 teherautót, 10 autóbuszt és 10 motorkerékpárt vásároltak. Motorkerékpárversenyek a bécsi ügetőpályán. Tavaly rendeztek először Bécsben motorkerékpár­versenyeket a kriaui ügetőpályán és ezek annyira sikerültek, hogy az idén is megismétlik azokat. Az idei versenyek határnapjai július 12., 19. és 26. A versenyeket az Osztrák Automobil­ Club rendezi. A programmok legjobban kiemelkedő futamai Ausz­tria nagy­díja és Bécs városi díja. Lesznek ezen­kívül futamok juniorok, kezdők, staféták számára és nem feledkeztek meg néhány handicepről sem. A résztvevők a tréninget a pályán már meg is kezdették. Az idén a pálya egész felületét a motoro­sok rendelkezésére bocsátották és így a tréningben elért idők máris sokkal jobbak a tavalyiaknál. Kis kocsik versenye az angol Tourist Trophy­­pályán. Angliában, mint az közismert dolog, or­szágutakon nem szabad automobilversenyt ren­dezni. Kivétel ez alól a szabály alól Mán szigete, hol a Tourist Trophyt tartják meg. Jövőre a klasszikus angol motorkerékpárversenypályáján kis kocsik számára is rendeznek egy versenyt. OSZTRÁK A­LPESI TURAUT IN NAME «, nEPUTATION motorkerékpárok büntetőpont nélkül a leggyorsabbak úgy a síkon, mint a hegyen. BÁRDI Kossuth Lajos­­u. 6 ». 40.00®_ km.-t, téfrát e^yaxerl utat a föld U5tQ1 íthet wejj 1 évi gyári garancia*’. ideje alatt. MAGYAR ÁLTALÁNOS GÉPGYÁR RÉszvÉkrr TAjta asájS , Gyári eladási1 IcSzpotit • •. * VI,LISZT FERENC-TÉH 9.­­, TELEFOS­. 3­72. U 1925Hyjmmvi~ Mgqmoml SIZ* HP LEGÚJABB BOSCH-BER­ENDEZÉSSE­L, BALLON-GUMMIKKAL Urbach László a Klausen Pass-versenyen. A kiváló magyar motorkerékpáros, értesülésünk szerint, indul a svájci hegyi versenyben,­ amelyet augusztus 22-én és 23-án tartanak meg. A KMAC vezértitkára szabadságon. Szelm­ár Aladár dr., a KMAC vezértitkára szabadságát új sportautójának kipróbálásával tölti el. A napok-­­ban a Balaton körül túrázik. A Matchless motorkerékpárok sikere. Ezek a kiváló angol motorkerékpárok, melyek nálunk­ mintegy fél esztendeje láthatók, rendkívüli telje­sítményeket értek el az osztrák alpesi túraúton, úgy a sík­, mint a hegyi sebességverseny távol­ságát a leggyorsab időben száguldotta be. mm i­t­i . FŐ­VÁROS Két hónapon belül villanyórával cserélik ki a „korlátozókat/" Megszűnik az áramfogyasztás háborús korlátozása.­­ Kedvező részletfizetésre kapják a fogyasztók az árammérőket. A háború és az utána következő forradal­mak minden téren korlátozásokat idéztek elő. Nemcsak a kényelem és a szórakozás terén kel­lett lecsökkenteni az igényeket, hanem a legele­mibb szükségleteket is megrövidítette a legna­gyobb ur: a nincstelenség. Megszületett a kávé­pótló,­ teapótló, cukorpótló, tojáspótló, szövet­­pótló és az élet minden egyéb megnyilvánulásá­nak a pótanyaga. Semmi sem volt valódi, igazi, minden csak „pót“. Érthető tehát, hogy Budapesten a villamos­­áramszolgáltatással kapcsolatban is megtermett ez a pótvalami. Az áramfogyasztást mérő, min­den házban megszokottan ketyegő órák helyett korlátozókat állítottak elő, s ezeket szerelték fel a villamos világítást bevezettető lakóknak. Ez az új szerkezet nemcsak abban tért el a régi ké­szülékektől, hogy nem ketyegett s nem a tény­­­leges fogyasztásnak megfelelően számlálta a hektowattokat, hanem régióként abban, hogy átalányozásról lévén szó, szigorúan megszabta, hány — egy, két, három vagy négy — lángot égethet a fogyasztó. Egyszóval vigyázott arra, hogy túlontúl meg ne terheljék az Elektromos­művek telepét, amely a hirtelen megsokszoro­zódott áramszükségletet nem tudta volna el­látni. Ezért nevezték el ezt a nem túlságosan el­més szerkezetet «korlátozónak», amely valóban korlátozott is minden nagyobb világítási effek­tusra, hatásvilágításra való törekvést. Ha valaki egyetlen lánggal többet merészelt égetni, ez az áramdetektív csakhamar e játék abbahagyására kényszerítette, mert abban a pillanatban az egész lakásban kialudt a villany. Sok panaszra, bosszúságra adott tehát alkal­mat a korlátozó, ez a villanyóra-pótló. Az Elektromosmű vezetősége is állandóan hangsú­lyozta, hogy nekik sem kedvező megoldás az i átalányozás, s alig várták a pillanatot, hogy visszatérhessenek a békebeli rendszerre. Ezt ez­­ideig megakadályozta, hogy nem tudtak máról­­holnapra elegendő árammérő-órát előteremteni, másrészt pedig az, hogy e készülék meglehetősen drága lévén, nagyon megterhelte volna a fogyasz­tókat. Most azonban elérkezett az ideje annak, hogy a korlátzóban árammérőkkel cseréljék fel a pesti lakásokban. Az Eleketromos művek vezető­sége elhatározta, hogy két hónapon belül min­denki kötelességévé teszi a korlátozó átcserélését, mert különben kénytelenek volnának kikapcsolni a hálózatból. A fogyasztók helyzetének megköny­­nyítése céljából az óra használati díját, illetve felszerelési költségeit tíz részletre osztják fel és ezt az egészen csekély részletet havonta szedik be, illetve csatolják az áramszámlához. Sok ezerre tehető a száma a kicserélendő kor­látozóknak, de ennek a műveletnek a fogyasz­tók számára mindenesetre meglesz az az előnye, hogy az elektromos áramot főzésre, fűtésre és egyéb célokra is felhasználhatják, ami az óra­pótló rendszere mellett lehetetlen volt (Vitézzé avattak egy fővárosi altisztet.) Zima Péter II. osztályú fővárosi altisztet a kormányzó felvette a vitézi rendbe, egyúttal megengedte azt is, hogy a kitüntetett székesfővárosi altiszt nevét Zilahira változtassa át. Olvassa el ÚJSÁG 17-d ik ol€l£fcl&t! !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék