Ujság, 1925. augusztus (1. évfolyam, 18-41. szám)

1925-08-06 / 22. szám

CSÜTÖRTÖK, 1925 AUGUSZTUS 6 ÚJSÁG tikus történetet, amelynek főszerepét egy ki­tűnő magyar színész játssza, aki eddig filmen nem szerepelt Ezt a filmet is Gál Béla ren­dezi. Előkészületben van még több magyar film is, amelyeket a filmrendelet alapján megala­kuló részvénytársaság fog elkészíttetni. * Hollywood a Pasaréti-úton. Messze kint a Pasaréti-úton, a Star-filmgyárban működik Gál Béla főrendező vezetésével az Első Magyar Film­iskola. Tegnap fejezte be első tanévét és vizsga­­előadást rendezett a végzett növendékekkel. A leendő Glória Swansonok, Mary Pickfordok és Valentinok több színdarab-részletet, filmjelenetet, táncszámot, iskolavívást mutattak be, sok buzga­lommal és több-kevesebb tehetséggel. Általában csak jót lehet mondani az úttörő vállalkozásról és csak elismeréssel lehet illetni a tanárokat, Gál Bélát, Vándory Gusztávot, Brada balletmestert és Lovass vívómestert A sok tanítvány közül, akik­nek produkcióit a hallgatóság — jórészt hozzá­tartozók — nagy tapssal fogadták, különösebben kiemelhetjük Gönczy Rózsit, Bosányi Andreát, Hart Ilonát, Molnár Stefit, Pethes Alfrédnét, Dé­­vay Béla rendezőnövendéket és Miskovszky Er­vint, a József-szanatórium titkárát, akire nyilván nagy karrier vár, hiszen elődje, a József-szana­tórium előző titkára is szép pályát futott meg a film világában. A levizsgázott növendékeknek ma adták át a diplomát és most bizonyára izgatottan várják, mikor jutnak szerephez a legközelebb készülő magyar filmeken. első attrakciója A bíbor tatár Franciaország aranykorának regénye 10 felv.-ban Három mérföld... Csempészdráma 6­­ Főszereplő: Madge Kennedy Bemutatja algositu­s 7-t8113-ig a Mozgókép-Otthon SPORT Tanulhatunk az osztrákoktóll A magyar futballnak­ a háború után kelet­kezett szörnyű betegségét, a játékosvándor­lást, osztrák szomszédaink csak egyik oldalá­ról ismerték eddig, tudniillik a bécsi egyesü­letekbe is sok magyar játékos ment át. A ma­gyar játékosok csak előnyére voltak az oszt­rák futballnak, új vérkeringést vittek belé, ere­jét megnövelték, stílusát finomították. Most azután, évek elmúltával, az osztrá­kok megismerték a játékosvándorlás másik ol­dalát is: már nem Bécsbe vezetett az idegen futballisták útja, hanem a bécsi futballisták keltek vándorútra.. Az egyik Németországba, a másik Csehországba, aztán hárman is egy­szerre Itália kék ege alá. Erre azonban már felfigyeltek az osztrákok, látták, hogy itt a labdarúgást fenyegető veszedelemmel állanak szemközt és nemzeti kötelességüknek tar­tották, hogy ezzel a veszedelemmel szembe­nézzenek. A Floridsdorf, amely egyszerre két drágán vásárolt játékosát elveszítette, éles­­hangú beadványt intézett az osztrák szövet­séghez és követelte, hogy a szövetség azonnal megtorló lépéseket tegyen folyamatba s a leg­­erélyesebb eszközökkel akadályozza meg a já­tékosvándorlást. Az egyesület beadványa azon­ban későn érkezett, mert az osztrák szövetség már előzőleg interveniált a FIFÁ-nál, amely huszonnégy óra múlva távirati értesítést kül­dött: az Olaszországba távozott bécsi játéko­sok szereplését lehetetlenné teszi. Ez Bécsi És most nézzük meg, mi van ná­lunk? Évek óta veszíti el legjobbjait a magyar labdarúgás. Nincs a világnak olyan része Bécs­­től Havannáig, ahol ne akadna egy-két ma­gyar futballista. Legalább tíz csapatot lehetne összeállítani azokból a magyar játékosokból, akik idegenbe szakadtak. Olaszország minden jelentősebb városában és városkájában akad magyar futballista s a játékosvándorlás még nem ért véget, most is mennek a magyar te­hetségek Olaszországba, csapatostól, mint a vándormadarak. S ami fájdalmasabbá teszi a magyar labda­rúgás rut kifosztását, az a Labdarúgó Szövet­ség álláspontja. Az MLSz évek óta nem tudott kartellbe lépni az olaszokkal, évek óta ölhetett kezekkel, tétlenül nézi, hogy sorvad a magyar futball, közbe elküldi válogatott csapatát Mila­nóba, elhívja az olaszokat Pestre s bankette­ken pohárköszöntők­kel ünnepüik a magyar­­olasz sportbarátságot. Evvival Éljeni Elhalasztották a BTC sportkongresszusát. A BTC-hez kül- és belföldről, nemkülönben mind­azon érdekeltségektől, melyek az augusztus 14— 16-ára Budapesten tervezett sportkongresszuson résztvételre jelentkeztek, oly kérelmek érkeztek, hogy tekintettel a nyaralási évadra és arra, hogy emiatt a hazai sportélet sok kiválósága akadá­lyozva van a megjelenésben, a kongresszust más határidőben tartsa meg. Habár eddig is igen nagy a jelentkezettek száma, ugyannyira, hogy a kon­gresszus anyagának tárgyalására a tervbe vett három nap nem is elégséges. A BTC 40 éves ju­bileumát rendező nagybizottság, elnökének József Ferenc dr. királyi herceg hozzájárulásával és a beérkezett kérelmekre tekintettel közérdekből, a sportkongresszust szeptember hó 5—8-ra elha­lasztotta. Mindazon testületek és egyének, akik eddig bejelentették részvételüket, hozzászólásu­kat és szabadon választott előadásaikat, jelent­kezése teljes mértékben fennáll. A sportkongresz­­szusra a jelentkezési határnapot augusztus hó 22-ig meghosszabbították, amely időpontig minden érdeklődő (olyanok is, akik­ nem tagjai valamely Augusztus 30-án lesz az országos döntő. A bajnoki szezon augusztus 29-én kezdődik. A­z intézői kollégium szerdán este ülést tartott, amelyen az őszi bajnoki szezon meg­kezdésével foglalkozott. A késő éjszakai órák­ba benyúló ülés úgy döntött, hogy az őszi sze­zon augusztus 23-án kezdődik az FTC—MTK kupaelődöntő mérkőzéssel, az első bajnoki mérkőzések pedig augusztus 29-én lesznek. Az országos döntőt az MTK és az FTC augusztus 30-án ismétli meg. Ennek a mérkőzésnek fontosságára való te­kintettel azonban a kollégium úgy határozott, hogy az MTK és az FTC a 29-ére kisorsolt mérkőzéseiket december 30-án játsszák le, míg kisorsolt ellenfeleik 29-én egymás ellen ját­szanak. Az őszi bajnokság sorsolását valószí­nűleg hétfőn ejtik meg. Hazajöttek az úszók! A Magyar Úszó Szövetség ünnepélyesen fogadta a Németország ellen győztes vizipólócsapatot. Szerdán este a prágai gyorssal hazaérkeztek a Magdeburgban kitűnően szerepelt vizipóló és úszócsapat tagjai. A vizipólócsapat, mint ismere­tes, fölényes játék után legyőzte Németország válogatott csapatát s ezzel újabb értékes sikert fűzött győzelmi sorozatába; az úszók is derekas igyekezettel küzdöttek s bár nem sikerült meg­­törniök a németek hegemóniáját, lelkes szerep­lésükért feltétlen elismerést érdemelnek. A haza­térő sportembereket mintegy kétszáz főnyi tö­meg várta a nyugati pályaudvaron, a Magyar Úszó Szövetségnek úgyszólván valamennyi funk­cionáriusa megjelent s amikor kiszálltak a fiuk, Kéler Tibor dr., a szövetség társelnöke mondott üdvözlő beszédet. — Néhány nappal ezelőtt — mondta —, ami­kor elindultatok a hosszú útra, a nehéz feladat megoldására, ezen a helyen mondtam búcsúsza­vakat s itt kívántam szerencsét vállalkozástok­hoz. Vezetőtök, Donáth dr., nem ígért győzelmet, de ígéretet tett, hogy magyar akarattal mentek a küzdelembe a minél szebb eredmény kiví­vásáért. Győzelmet valóban nem sikerült aratnunk, de a minimális vereségen nincs semmi szé­gyenkezni valónk, hiszen nagy és erős ellenféllel álltunk szemközt. Azért azonban feltétlen dicséretet érdemeltek, hogy mindenki legjobb tudásával s fanatikus győzniakarással küzdött a magyar színek di­csőségéért. Ez a lelkesedés záloga a magyar úszók jövendő jó szereplésének s különösképpen nagy örömmel töltött el bennünket az a hir, hogy a túra példás harmóniában folyt le. Az elismerés legszebb szavaival kell illetni válogatott vizipóló­­csapatunkat, amely úgy Magdeburgban, mint Lipcsében újabb diadalt szerzett. Amidőn Isten­hozottat mondok, hogy újra itthon vagytok­, de­rekas igyekezetekért a Magyar Úszó Szövetség s a magyar sporttársadalom őszinte köszönetét tol­mácsolom. Kéler Tibor beszédére Beleznay László dr., a vizipólócsapat kapitánya válaszolt. A túracsapat nevében hálás köszönetet mondott a szép fogad­tatásért s Ígéretet tett, hogy a jövőben is minden igyekezetükkel azon lesznek, hogy szép szerep­lésükkel újabb és újabb sikert szerezzenek a magyar sportnak­. sportegyesületnek és a Nemzeti Hadseregbe tar­tozók is) bejelentheti részvételét a BTC V., Klo­­tild­ utca 17. szám alatti főtitkárságánál, a rész­vételi díj lefizetésével egyidejűleg. Ugyanott inté­zik el a vidékiek utazási kedvezményét is. Az amatőr- és professzionista-kérdés főelőadója Ha­jós Alfréd olimpiai bajnok lesz. „A testnevelés államérdek szempontjából" kérdés főelőadói pé­­terfalvi Molnár Dezső altábornagy, Sík Sándor dr., a Cserkész­ Szövetség alapítója, Andor Endre dr. államtitkár és Mező Béla dr. egyetemi m. ta­nár. A testnevelés népszerűsítése tömegképzés szempontjából című főkérdésének előadója Yol­­land Artúr dr., a bölcsészettudományi kar dé­kánja lesz. Megszállott területekről eddig igen sok sporttestület jelentette be résztvételét, Német­országból is történt jelentkezés a kongresszuson előadás tartására. A kongresszuson a kormány, a székesfőváros és az Országos Testnevelési Tanács képviselői is megjelennek. A Balaton átúszó-bajnokság. A Magyar Úszó­ Egyesület a Balatonfüred—Siófok között megtar­tandó Balaton átúszó bajnoki versenyét augusztus huszadikán Szent István napján rendezi meg a Balatoni Társaság országos elnöke, Wlassics Tibor dr. védnöksége mellett A versenyen csak azok vehetnek részt akik hosszú távúszásban már eddig is megfelelő eredményt mutattak fel. A Magyar Úszó Szövetség és az úszóstadion hiánya. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége a ma­gyar-francia mérkőzéssel kapcsolatosan a nézőtér­nek elégtelen volta miatt a szövetséget ért táma­dásokra szükségesnek tartja a nagy nyilvánossá­got a következőkről tájékoztatni: 1. A Magyar Úszó Szövetség megalakulásától kezdve, tehát több mint 17 éve szakadatlanul agi­tál és eljár a sportszerű uszoda érdekében, az első ily mozgalmat már 1908-ban indította meg. A há­ború és forradalmak nyomában minden téren mu­tatkozó tőkehiány és gazdasági pangás következ­tében ezen akcióját újult erővel és a siker kilá­tásával csak 1924. év ősze óta változatlan energiá­val az összes lehetőségek kihasználása mellett ál­landóan folytatta, arról a nyilvánosság tájékozta­tására időnként leadott ismertetései tanúskodnak. Különben is a Magyar Úszó Szövetségnek, mint erkölcsi testületnek alapszabályai értelmében nem is feladata az uszodák létesítései, hanem csupán ezen mozgalmak támogatása, irányítása. Minden vagyon nélkül nem is lehet ezt a súlyos kötele­zettséget a MUSz-ra hárítani, mikor ennek a kér­désnek a megoldása elsősorban állami, illetve köz­ségi feladat. A MUSz az OTT-nál és a székesfőváros illeté­kes ügyosztályánál 1924. év ősze óta állandóan sürgeti a sportszerű uszoda létesítését, ez irány­ban az előmunkálatok mindkét testületnél állan­dóan folynak és ha azok eddig eredményre nem vezettek, ezért a MÜSz vezetősége semmiesetre sem okolható. 2. A világviszonylatban is nagy jelentőségű magyar-francia mérkőzés színhelyének kiválasz­tásánál a szövetség rendkívül súlyos feladat előtt állott, melynek megoldásánál azonban elsősorban a sportszempontok kellett, hogy mérvadók­­le­gyenek. Ezek figyelembevétele indokolta a kö­zönség nagyobb kényelmet nyújtó, de sekély és így sportszempontból teljesen meg nem felelő új Dunastrand-uszoda elejtését. Viszont éppen a közönség kényelme, illetve a megfelelő közleke­dés biztosításának nehézsége tette igen beható és körültekintő megfontolás után a MUSz köteles­ségévé, hogy úgy a csillaghegyi, mint az újpesti és lágymányosi uszodákat mellőzze, amelyeknél a szövetségnek éppen a múlt években volt igen szomorú tapasztalata egyrészt a közönség primi­tív elhelyezési lehetősége, másrészt a nehéz hoz­­záférhetési lehetőség folytán. Nem óhajtunk a különféle sajtóbírálatok fe­lett külön kritikát gyakorolni, mert mindenkor hálásan ismertük el a sportsajtó támogatásának döntő jelentőségét, de meg kell állapítanunk, hogy az ügy érdekében minden emberileg lehetőt megtettünk és mindenekfelett az úszósport sike­res sportbeli szereplésének előfeltételeit kíván­tuk biztosítani. ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK A BUDAPESTEN SZEREPLŐ BELGA VIZIPÓLÓ­­CSAPATOT. Ismeretes, hogy Belgium válogatott vízipóló­­csapata augusztus 22-én Budapesten játszik a ma­gyar válogatott csapattal. A belgák nagy ambíció­val készülnek a budapesti szereplésre s máris összeállították az ellenünk szereplő válogatott csa­patukat, amely a következő összeállításban indul az érdekes küzdelembe: Dxirant (SC Brüsszel) Thiry Fleurix (Brüsszel) (N.-St.-Gilles) Baurvens (Individuel) Derein Wikolte Malisari (SC Antwerpsche)­ (Brüsszel) (Brüsszel) Ebben az együttesben négy olimpiai válogatott van s a hét játékossal két tartalék jön Budapestre: Delabaye és Wisson. Feljelentették az MTK-át a nemzetközi labda­rúgó szövetségnél. A még január elejére Elberfeld­­ben tervezett MTK—Slavia-mérkőzést a kedvezőt­len időjárás miatt a nyárra halasztották el. A meccset június 21-én tudvalevőleg le is játszották (2:1 a Slavia javára). A német labdarúgó szövetség a mérkőzést ugyan letiltotta, de már akkor mind a két csapat Elberfeldben volt és így a német szövet­ség tilalma ellenére folyt le a játék. A német Bund nem nyugodott meg és most a FIFA-nál, a nem­zetközi labdarúgó szövetségnél jelentette fel az MTK-ot, hogy pénzszerzésből játszotta le az elber­­feldi meccset. A feljelentést a FIFA az MLSz-hez tette át, amely már megindította a vizsgálatot. Az MTK-nak azonban könnyű lesz igazát bebizonyí­tania, mert nemhogy nem keresett, de ráfizetett az elberfeldi Slavia elleni meccsre, miután költségei­nek megtérítése fejében mindössze 2000 arany­­márkát kapott. Sokkal jobban tenné a Deutscher Fussball Bund, ha a maga ajtaja előtt söpörne, az amatőrségével hősködő Németországban ugyanis sokkal csúfabb játék folyik az amatőrség leple alatt, mint akárhol másutt a kontinensen. Szepes Béla újabb győzelme Angliában. Szepes Béla, a MAG jeles fiatal atlétája, aki Egri és Somfai társaságában az angol atlétikai bajnoksá­gokban vett részt és a gerelyvetésben győzelmet is aratott, hétfőn egy meghívási versenyen vett részt, amelyet 60.11 méter pompás eredménnyel nyert meg. Szepesen kívül eddig csak egy magyar atléta, Csejtey Lajos dr. dobott hatvan méteren felül, ami már kontinentális viszonylatban is elsőrangú telje­sítmény. Alsó-Ausztria csapata Nyugat-Magyarország ellen. Alsó-Ausztria vasárnap Sopronban a nyu­gati kerület válogatott csapata elleni mérkőzésre a következő csapattól áll starthoz: Ambros (Ba­­den)—Rowanda (Liesig), Kotschwied (Mariental) —Koryta (Atzgersdorf), Krepelka (Liesing), Atif —Koryta (Atzgersdorf), Krepelka (Liesing), Auf­ner (Liesing), Mrkvicka, Máthé (Baden), Székely József ismét boxü­l. A BAK egykori jeles kis­­nehézsúlyú boxolója a Sportéba lépett és erős tréninget vesz, hogy megmérkőzzön Magyarország jelenlegi nehéz­súlyú bajnokával. A magyar vizipóló-csapat győzelme Lipcsében. Vasárnapi magdeburgi mérkőzése után kedden a Stern Leipzig felkérésére Lipcsében állt starthoz a Bartával, Fazekassal és Keserű II.-vel meggyen­gült vizipóló-csapatunk, amely eszerint kapuvéd nélkül állt ki a küzdelemre. A magyar csapat ösz­­szeállítása a következő volt: Homonnai II. (III. ker. TVE) — Gáborffy (NSC), Beleznai dr. (MAFC) — Ivády (MAG) — Vértesi (FTC), Keserű (III. ker. TVE), Wenk (FTC). A magyarok természetesen a játék legnagyobb részében fölényben voltak, a három kapott gól viszont arra vezethető vissza, hogy Homonnai még soha nem állt a kapuban. Különösen Wenk volt elemében, aki egymaga öt gólt dobott, míg Keserű­nek három és Ivádynak egy labdája ért hálót. Kihívta-e a Pécsi TE a MHÖE boxolóit? A p­é­­csi Dunántúl című lapban nyilatkozat jelent meg július 23-án, melyben a PTE védelmébe veszi box­trénerét, Kilián Károlyt, egyben kihívja egy mér­kőzésre a MHÖE bármely boxolóját. Az MHÖE elfogadta a kihívást és Horváth Jó­zsef H. személyében jelölte meg Kilián ellenfelét. Azonnal közölte a MHOE feltételeit a PTE-vel, illetve az általuk közölt feltételeket is a bírókül­' désre vonatkozólag elfogadta. Az anyagi feltéte­­leket az alábbiakban állapította meg a profi-­ bogátok egyesülete. A mérkőzésért Horváthnak díjazás fejében egymillió­t, továbbá útiköltség és ellátás jár. A bírák útiköltséget, ellátást és ösz­­szesen százezer koronát kapnak. Érdeklődtünk a MHOE elnökénél, Gassman dr.-nál, hogy mikor tartja meg a PTE a kihívásos mérkőzést? Kérdé­sünkre azzal válaszolt, hogy nem hiszi, hogy a Dunántúl­ban megjelent kihívást valóban a PTE tette volna közzé, mert ellenére annak, hogy a MHOE azonnal válaszolt a feltételek megjelölé-­ sével, erre viszonválaszt még nem kapott. Nem tarthatja tehát valószínűnek, hogy a PTE tényleg kihívást tett volna közzé. Bruck Tibor. A második osztályú bajnokság fiszt fordulójának sorso­lása. Az MLSz intézőbizottsága hétfőn sorsolta ki a II. osz­tályú bajnokság őszi mérkőzéseit. A bajnokság startja augusztus 23-án lesz, az utolsó, tizenharmadik forduló pedig december 6-án. A másodosztályú csapatok között szerepel az első osztályból kiesett BTC és Zugló, továbbá a harmadik osztályból felkerült URAK és ETSC, míg a második osztály bajnoka, az Ékszerészek csapata, amelyet a vesztegetési perben a legsúlyosabban ítéltek el, a harmadik osztályban lesz kénytelen folytatni sportmű­ködését. LÓSPORT. Ügető versenyek. A mai programm három első futamában a fogadók meg lehettek elégedve. Egy­más után három favorit nyert, még pedig úgy, hogy a közönségnek nem kellett sokáig aggód­­niok pénzük sorsa felett. Példás jól startolt és győzött, a Csongrádi-díjban Ardóné ugyan elsza­ladt, de hamarosan át kellett engednie a vezetést Violettenek, míg a Sietei-díjban Adonis mellé csak azért álltak ki ellenfelei, hogy a futamot meg le­hessen tartani. A negyedik futamtól kezdve azon­­ban megváltozott a szerencse járása. A Csóka­­díjban ugyanis két lovat favorizálták a fogadóki­kerülőt és Gacsinát, bár a célig vezetve győzői Ildikó se lett elhanyagolva. A Pikkoló-díjban az­után a játékosok bizalma Filemont és Erzerum között oszlott meg, a futamban pedig Lánczos haladt el elsőnek, a célbíró előtt, eddigi rekordját megjavítva, tizennégyszeres osztalékot fizetve. Ki­futott idejével nem lehetett megverni, de futam közben a verseny képe gyakran olyannak látszott,­­mintha ellenfelei nem is törekednének­ erre. A Standscapben a hátulról induló, Samu volt a favo­rit és nem egészen indokolatlanul, mert pozícióján fokozatosan javítva, a finisben második­ lett, de a végig vezető Werndorfot már nem bírta meg­előzni. A napot bezáró kétévesek versenyében a Pusztaberényi-ménes már múltkor is szépen sze­repelt fizetője. Infláció nyert, dacára annak­, hogy­ egy igen csúnya hibát csinált. Részletes eredmény: I. 1. Bernrieder J. Példás (214 r.) Túl: 1.36.3. 2. Vádló (5) Benkő. 3. Misa Edith­ II. (2)4) Tomann. Futottak még: Lavinia, Satyr. Bizt. Tót.: 10:11. Helyre: 10:11, 14. II. 1. Pusztavarsányi ménes V­­­o 1­c 11 e (p.) Fityá 1.31.7. 2. Fiú (2) Tomann. 3. Gavotte (6) Benkő. Futott még: Ardóné. Könny. Tót.: 10 : 23. III. 1. Jobbágyi ménes Adonis (3 r.) Cassolini 1.30.3. 2. Shimmy (3) Novák. 3. Kairó (4) Benkő. Könny. Tót.: 10 :12. IV. 1. Hegyfalusi ménes Ildikó (114) Tomann 1.32.4. 2. Jovan (4) Feiser. 3. Kerülő (p.) Kovács. Futottak még: Dirego, Pali, Gacsina, Waisenkind. Küzd. Tót.: 10:28. Helyre: 10 : 12, 12, 11. V. 1. Miklós H. Láncos (5) Tomann 1.28.8. 2. File­mont (IK) Novák. 3. Erzerum (IVI) Celeb­. Futottak még: Ormuzd, Flóra, Évalánya. Küzd. Tót.: 10:143. Helyre: 10:24, 12. VI. 1. Hettfe­ist, Wer­n­dor­f (5) Kovács 1.35.6. 2. Samu (1)4) Feiser. 3. Jupiter (4) Novák. Futottak még: Matyi, Jakab, Reserl, Irma, Good Hope. Küzd. Tót.: 10:60. Helyre: 10 : 15, 13: 14. VII. 1. Pusztaberényi ménes Infláció (2 r.) Maszár 1.38.9. 2. Cyklamen (6), Cassolini. 3. Obsitos (6) Fityó. Futott még: Imm­a. Könny. Tót.: 10: II. __11 EGYESÜLETEK.­ ­ A Budapest Fürdőváros Egyesület választmánya folyó hó 5-én látogatott ülést tartott, melyen József Ferenc dr. kir. herceg elnökölt. Szvnezsényi Zoltán ügyvezető igaz­gató javaslatára foglalkozott a választmány egy Budapesten a közeli esztendőkben rendezendő nemzetközi fürdőügyi kongresszus és kiállítás gondolatával. Az ülés elhatározta Bánlaky Gézának a gellérthegyi sikló és Kugler Mihálynak a Széchenyi-körvasútra vonatkozó terveinek támogatását, ezenkívül Budapest fürdőváros jellegének fejlesztésére al­kalmas városrendezési, közlekedési és idegenforgalmi javas­latok egész sorát tárgyalta meg, melyek ügyében különösen Glück Frigyes és Fischer Emil szolgáltak értékes gyakorlati gondolatokkal. A jelenlévők nagyon kívánatosnak találták Budapest fürdőváros jellegének minden lehető módon való népszerűsítését és evégből elhatározták, hogy az egyesület átiratban kérni fogja a budapesti szállodákat, szanatóriumo­kat és fürdőket, hogy nyomtatványaikon is megfelelő módon a fővárosnak ezen jellegét kiemeljék. Az ülés az elnöklő kir. herceg éltetésével ért véget. legolcsóbb rádió beszerzési forrás REICH MIKLÓS Budapest, VI. Vilmos császár-út 45 Telefon: 144­/2. 72—67, Fejhallgató, príma 133.000 kor. A városnevek mellett lévő szám a hullámhosz­­szat, az azt követő szám az órát és percet jelenti. A MAI MŰSOR: BÉCS (530) 11.00 Matiné: 4.10 Mesék: 5.10 Szalonzene. 8.00 A Wiener Simfonie-Orchester* PR­AGA (550) 11.00 Matiné. * 5.00 Szalonzene. 7.15 Mesék. 8.00 Operarészletek. LIPCSE (454) 4.30 Mesék. 8.15 Rom­antikusok. MÜNCHEN ftS5) 3.00 Hangverseny. 7.15 Citerások. 9.00 Bruckner IV. szimfóniája. ZÜRICH (515) 5.00 Szalonzene. 8.15 Hangverseny. PARIS (1750) 12.30 Matiné. 4.45 Zene a gyermekeknek. 8.45 Zenekari est.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék