Ujság, 1927. augusztus (3. évfolyam, 173-196. szám)

1927-08-24 / 190. szám

8 Keresztrejtvény a 16-ik oldalon NAPIREND 1927 augusztus 24. Szerda. (Kölcsey Ferenc meghalt 1838-ban Csekén.) Rom. kat. Bertalan ap. Prot.: Bertalan. Ógörög: Augusztus 11. Euplisz. — A Nap kél 5 óra 6 perc­kor, nyugszik 18 óra 58 perckor. A Hold kél 1 óra 37 perc­kor, nyugszik 17 óra 54 perckor. Nyitvalévő múzeumok: Nemzeti Múzeum állat- és nö­vénytára 9—142. Mezőgazdasági Múzeum (Széchenyi-sziget) 10—1. Szépművészeti Múzeum (Aréna-út 41.) modern kép­tár 10—142. Iparművészeti Múzeum (Üllői-út 33.) bútor, fém 9—142. Goethe-szoba (Akadémia) 10—12. Történelmi képcsarnok (Akadémia) 10—1. Iparművészeti Társulat ál­landó kiállítása (Andrássy-út 69.) 9—2. Hopp Ferenc Kelet­­ázsiai Múzeum (Andrássy-út 103.) 10—1. Állandó bútor­­kiállítás az Iparcsarnokban 9—6. Aquincumi Múzeum (Szentendrei-út 7.) 9—12 és 3—6. Erzsébet­irályné-emlék­­múzeum (királyi palota) 8—12 és 2—4 Nyitvalévő könyvtárak: Fővárosi nyilvános könyvtár (Gróf Károlyi­ utca 8.) 9—7. Egyetemi könyvtár (Ferenciek tere 7.) kölcsönosztály 9—2. olvasóterem 9—7. Iparkamara közgazdasági könyvtára (Szemere­ utca 6.) 9—2. Statisztikai könyvtár (Keleti Károly-utca 5.) 9—1. Állatkerti könyvtár 10—­42. Vakok könyvtára (Ida-utca 5.) 8—12. Hadi Múzeum könyvtára 4—7. Kiállítás: Iparművészeti Múzeum (Üllői­ út 33.) régi ezüstkiállítás 9—­41. Balogh Jenő, az Akadémia főtitkára fogad 10—12. — Kinevezés. A kormányzó a külügyminiszter előterjesztésére Heimann Ernő Henrik dr. bo­roszlói lakost tiszteletbeli m. kir. konzullá Bo­roszlóba kinevezte. — Kitüntetett főszolgabíró. Berettyóújfaluról írják, hogy a múlt évi békésmegyei árvíz Csonka- Bihar vármegye cséffa—nagyszalontai járása székhelyét, Okány községet is katasztrófával fe­nyegette s ettől Zih Károly főszolgabíró fáradha­tatlan erőfeszítések árán mentette meg. A kor­mányzó ezért legfelsőbb elismeréssel tüntette ki. A­ kitüntetést Feilitzsch Berthold főispán adta át ünnepélyes keretek között Zih Károly főszolga­bírónak. — Mussolini Velencében, Velencéből je­lentik. Mussolini miniszterelnök, aki tegnap a Ravenna melletti Corsini kikötőben a Julianna nevű hadihajóra szállt, ma megér­kezett Velencébe. A hadihajó San Nicolóban a Lidón vetett horgonyt. — Szent István napja a külföldön. Filmében a kapucinusok templomában a magyar kolónia Szent István ünnepi istentiszteletet tartott, amely alkalommal a Budapestről meghívott Brisits Frigyes dr. cisztercitarendi tanár mondott ma­­gas szárnyalást, mely hazafias érzéstől áthatott beszédet. Sándorffy Nándor dr. kanonok mon­dotta a szentmisét, mialatt régi magyar egyházi dalokat és a magyar Hiszekegyet énekelték. Az Istentiszteletre Abbáziából is sokan átjöttek, kö­zöttük Herczegh Ferenc író, felsőházi tag is. A zenét Mihályffy, karmester vezette. A sztambuli magyar királyi követség jelenlegi ügyvivője, Villám­ Lajos báró követségi tanácsos a galatai Szent György-templomban Szent István napján ünnepélyes szentmisét mondatott. A szent­misét a nyári szabadságát Sztambulban töltő Fekete dr. újpesti hitoktató lelkész mondotta, aki a mise alatt tartalmas hazafias beszédet inté­zet az egybegyűltekhez. Egy alkalmi énekkar egy­házi énekeket adott elő, majd Bán János zongora­művész kísérete mellett elénekelték a Himnuszt. A szentmise után Villám­ Lajos báró a követség irodahelyiségében fogadta a sztambuli magyar kolónia tagjait. Angorában Szent István napját itt nagy ben­­sőséggel ünnepelték meg. Az istentisztelet után Hertelendy László dr. követségi titkár látta ven­dégül az ünneplő magyarokat. Az ünnepségen résztvettek azok a török ifjak­ is, akik Magyar­­országon végezték tanulmányaikat. Fiuméból írják, hogy a Szent István napját a Lauranában üdülő magyarok is megünnepelték.­­A szomszédos Ikében nyaraló Angyal Antal ta­báni apátplébános tartotta a szentmisét a laura­­nai templomban, amelyet a magyar közönség teljesen megtöltött. A mise alatt ősi magyar egy­házi énekeket adtak elő. Az evangéliumi után a miséző apátplébános megható szentbeszédben méltatta Szent István ünnepének jelentőségét. A mise végeztével felzendültek a Himnusz áhitatos hangjai. A jelenlévő magyarok nevében Blaha Sándor dr., belügyi helyettes államtitkár • és Szathmáry István dr., a Petőfi­ Társaság­­ tagja köszönték meg az apátplébánosnak a lélekemelő istentiszteletet és szentbeszédet. — A borravalórendszer koronája. (Levél a Szerkesztőséghez.) Az Újság sokszor itt már a Budapesten dúló borravalórendszerről, amely még a pénzügyminisztert is megszégyenítő talá­lékonysággal adóztatja azokat, akik a nyilvános helyeken megfordulnak. A koronát azonban erre a rendszerre kétségtelenül egy budai kocsma tette fel, amelyben a napokban a következő eset tör­tént velem: bementem egy pohár sörre és az asz­talon levő tálcából kivettem egy sóskiflit. Azt mondja erre a pincér: tessék egy pillanatig várni, elviszem a kiflit, de a kenyeres fiú azonnal vissza­hozza, attól tessék venni, így is történt. Amiből természetesen az következett, hogy a fizetésnél ott állott a borravalóért a főpincér, a felszolgáló pincér és a kenyeres fiú, vagyis háromszoros adót fizettem azokon az adókon felül, amelyekkel a pénzügyminiszter úr találékonysága terhelte meg a pohár sört. Tisztelettel kérdezem, nem kellene már változtatni ezen a rendszeren? IB. S.) — A munkanélküliség Ausztriában. Bécsből jelentik. Hivatalosan közük: Ausztriában augusz­tus közepén összesen 137.754 munkanélküli része­sült támogatásban. Július végéhez képest ez 845 főnyi emelkedést jelent. A támogatott munka­­nélküliekhez számítandók még azok a munka­­nélküliek, akiket munkaközvetítőhelyeken elő­jegyeztek, körülbelül 24.000 embert, anélkül,­­hogy támogatást kapnának. ___ Bonitz Ferenc ünneplése ÚJSÁG SZERDA, 1927 AUGUSZTUS 24 Hatvanadik esztendejét tölti be augusz­tus 31-én Bonitz Ferenc, a jeles és kiváló magyar publicista s az újságírótársadalom már most elhatározta, hogy ünnepévé avatja ezt a napot. Bonitz Ferenc ered­ményekben gazdag újságírói múltján csak barátokat szerzett magának, mert ellen­felei is az általa mindig nobilis fegyverek­kel lefolytatott küzdelmek után meleg sze­retettel és mély tisztelettel fordultak felé. Pedig Bonitz Ferenc rendíthetetlen híve volt eszméinek, amely a nemzeti eszme szolgálata mellett a régi néppárt pro­­grammját foglalta magában. Heves küz­delmeit a nemzetiségi túlkapások ellen siker koronázta és mint érdemes, nagy­­multú újságíró emelkedett az Alkotmány napilap élére. Ezek mellett az eszmék mel­lett kitartott rendületlenül. A forradalmak után a kurzus természetesen igyekezett felhasználni Bonitz Ferenc nagy tekinté­lyét és puritán nimbuszát és a sajtófőnöki székbe emelte. De Bonitz Ferenc a sajtó­főnöki székben is az maradt, aki volt: nemes becsületes harcos, aki nem haj­landó olyan küzdelemre, amelyben csak az egyik fél kezében van fegyver. A kurzus leghevesebb tobzódásai alatt is Bonitz Ferenc sajtófőnök megmutatta, hogy a bal­oldali és jobboldali lapokat egyenlő mér­tékkel méri. Nem tesz kivételt mások ro­vására. Ez a nobilis és igazságos eljárás természetesen nem mindenütt keltett meg­elégedést és Bonitz Ferenc ellen megindul­tak az aknamunkák. De ezeket a kísérle­teket nyugodtan háríthatta el, mert puri­tán, szorgalmas és becsületes életével és munkásságával bírta minden komoly elem bizalmát. Hatvanadik születésnapját az Otthon-kör ünnepi lakoma keretében ün­nepli meg, amelyen a közéleti előkelő­ségek mellett az egész újságírótársadalom osztatlanul vesz részt.­­ Gyermekvonat érkezik Belgiumból. Szerdán délelőtt tizenegy órakor Belgiumból gyermek­vonat érkezik 680 gyermekkel Budapest keleti pályaudvarra. Az Országos Gyermekvédő Liga igazgatósága ezúton is felkéri azokat a szülőket, akik gyermekeik érkezésére vonatkozólag értesí­tést kaptak, hogy a fent jelzett helyen és időben pontosan jelenjenek meg, ahol is a Liga ügyeletes tisztviselői a gyermekek átvételének módozatára vonatkozólag a szükséges felvilágosításokat pon­tosan meg fogják adni. — Mussolini állítólagos másodunnokástest­vére. Lapunk augusztus 20-iki számában cikk jelent meg Mussolini Nándor miskolci kőmű­vesmesterről, aki azt állítja, hogy másod­­unokatestvére az olasz miniszterelnöknek. Cikkünkkel kapcsolatosan a budapesti olasz követség annak a közlését kéri, hogy semmi­féle kapcsolatban sem volt Mussolini Nándor-­­ral és nem tett lépéseket abból a célból, hogy Benito Mussolini miniszterelnök állítólagos rokona visszatérjen Olaszországba. — Bauerné Kiss Erzsébet Leánynevelő Ottho­nában (Budapest, VIII., Népszínház­ utca 22.) a felvételek megkezdődtek. Eszközölhetők naponta délután 3—5 óráig. Telefon: 1. 305—27. Nyilvá­nos iskolákba (egyetem, zeneakadémia is) ipari tanfolyamokra járó vidéki (korlátolt számban helybeli) úrileányok­ részére teljes benlakással. Iparművészetre, továbbképző tanfolyamra, korre­petálásra bejárók is felvétetnek. Zene, nyelvek, stb. Prospektus. Referenciák. — Női hulla a strandfürdőben. Győrből jelentik, hogy a Dunán levő strandfürdőben a vízből egy női hullát fogtak ki a meg­rémült fü­rdőzők. A rendőri bizottság meg­állapította, hogy a holló özvegy Balits Istvánné 40 éves napszámos asszony holtteste,­ aki öngyilkossági szándékból körülbelül egy héttel előbb ugrott a Dunába. — Verekedés a téglagyárban. Markovszky Antal 59 éves gyári munkást a Maglódi­ út 18. szám alatti téglagyárban egy ismeretlen ember egy darab téglával agyba-főbe verte. Fején súlyos zúzódásokkal szállították a mentők a Szent Ist­­ván-kórházba. A verekedő munkás ellen az eljá­rás megindult. — Cadorna tábornagy ünneplése. Nagy ünnep­ségek között nyújtották át ma Cadorna tábor­nagynak Mules község díszpolgári oklevelét. A tábornagy e községben tölti minden évben a nya­rat. Az ünnepségen a hatóságok számos képvise­lője, továbbá a rokkantszövetség és a frontharcos szövetség küldöttségei, valamint sok nyaraló vett részt. — Folyamőrük toborzása. A belügyminiszter felhívást bocsátott ki a magyar királyi folyamőr­séghez való toborzás érdekében. A folyamőrségi szolgálatra jelentkezők hatévi szolgálatra kötele­zik magukat, biztos megélhetést találnak és a szolgálatból való elbocsátás esetén részükre a polgári életben való elhelyezkedést elősegítik. Jelentkezni lehet ez év szeptember 6-ától október 4-ig minden kedden, csütörtökön és szombaton — ünnepnap kivételével — Budapesten, a fo­lyamőrség parancsnokságának, Óbuda, Laktanya­utca 33. szám alatti helyiségében. A folyamőrség legénységi állományába való felvétel fontosabb feltételei a következők: magyar állampolgárság, betöltött 17 év és meg nem haladott huszonötéves életkor, nőtlenség, özvegy- vagy elvált-állapot, ha az illető családtagról gondoskodni nem köteles. — Polgári fiúiskola Alagon. A tanév kezdetén Alagon új polgári fiúiskola nyílik­ meg. Az új is­kola hézagot pótol, amennyiben Alagnak, Duna­keszinek és Dunakeszi—MÁV—Főmű­helytelepnek polgári iskolába járó növendékei ezentúl nem kényszerülnek budapesti és újpesti iskolákba .Járni. Az iskola igazgatója Halassy Károly okt. tanár lesz. __ __ — Nem mindenki kap német útlevelet. A belügyminisztérium közlése szerint a Német­országban levő magyar külképviseleti hatósá­goknál nap-nap után jelennek meg olyan ma­gyar állampolgárok, akik azon a címen kérik hazaszállításukat, hogy nem sikerült Német­országban elhelyezkedniük s nem tudnak hazautazni, mert minden pénzükből kifogy­tak. A belügyminiszter újabb körrendeletet intézett az illetékes hatóságokhoz s arra hivja fel őket, hogy minden egyes esetben szorgo­san vizsgálják meg, váljon az illető útlevél­­kérelmező csakugyan tanulmány, látogatás vagy családi okból kíván-e külföldre menni és valóban rendelkezik-e az e célra szükséges megfelelő anyagi eszközökkel. Ha az illető ezt elfogadhatóan igazolni nem tudná, akkor a rendelet szerint az útlevél kiállítását meg kell tőle tagadni. A munkakeresés érdekében kiutazni szándékozókat figyelmeztetni kell arra, hogy Németországban munkaalkalomra nem számíthatnak és külképviseleti hatósá­gaink nincsenek abban a helyzetben, hogy őket államköltségen hazaküldhessék. — A nemzetközi diákszövetség római gyűlése. Rómából jelentik: A nemzetközi diákszövetség római gyűlésére vaalmennyi olasz és külföldi diákküldöttség megérkezett. A küldöttségek tagjai ezidő szerint a város nevezetességeit nézik meg, míg a további programra a következő: Holnap délelőtt 11 órakor iktatják be ünnepélyesen a Campidoglion a nemzetközi diákszövetség új ta­nácsát. Az ünnepi beiktatáson Turali, a fascista párt főtitkára is részt vesz. A diákkongresszus keretében egyetemi kiállítást is tartanak, amelyet már szombaton megnyitottak. A programja to­vábbi pontjaként szerepel a diák világbajnok­ságok versenyeinek sorozata, amely holnap dél­előtt 9 órakor az úszóversenyekkel kezdődik és az ezt követő napokon az atlétikai és labdarúgó­­mérkőzésekkel folytatódik. A kongresszus ün­nepi megnyitása augusztus 28-án történik meg. — Orvosi hír: Lipscher Sándor kórházi főorvos, orr-, torok- és gégeorvos, az Újságírók Kórház és Sza­natórium Egyesülete szakorvosa, V., Bálvány-utca 24. ren­delését újból megkezdte. Menczer Ernő dr. kórházi főorvos, fül-, orr- és gégeorvos, V., Csáky-utca 12 alatt újból rendel. Telefon: Teréz 256-80. Dörner Dezső dr. orr-, gége- és fülorvos rendelését VIII., Baross-utca 18 alatt újból megkezdte. Tarján Erna dr. nőorvos, poliklinikai orvos, sza­badságáról hazaérkezett és rendelését újból megkezdte. IV., Váci-utca 79. Telefon: József 399—83.• Meleg, zivataros idő A Meteorológiai Intézet jelenti: Az an­golországi depresszió Kelet-Európától északra látszik elvonulni, de Francia­­országban nagyobb esős terület és az Al­­pesek felett észlelhető barometrikus sü­­lyedési terület időjárási zavart mutat a kontinensen is, amely esetleg nálunk is érezhető lesz. Hazánkban az idő meleg és még túlnyomóan derült. A hőmérséklet emelkedett és több helyen meghaladta a 36 fokot. — Időprognózis: Egyelőre még száraz, meleg idő, később növekedő felhő­zet, esőre vagy zivatarra hajló idő való­színű. — A vas- és gépipari kiállításon feltűnést kelt a «Nettolin» (Vill., Trefort­ utca 7.) légfertőtle­­nítő a külföldön is a legjobb hírnévnek örvendő magyar találmány, amelyet elromolhatatlan és tiszta rézből állítottak ki. Állami intézetek, szín­házak, hivatalok, magánosok stb. szállítói. A cég számtalan elismerő levéllel rendelkezik. A kés­zü­­­léket a Pázmány-egyetem is megvizsgálta és ajánlja. — Fedák Sári memoárja és Radó Sándor élet­rajza Az Újság új számában vetekednek a Bölcs Rabi nagyszem vicceivel. Azonkívül a legfrissebb politikai, színházi és sportviccek. Mutatvány­­számot ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., Ó­ utca 12. — Hó esett a Tátrában, Budapest még a kánikulával bajlódik, a Tátra pedig már megkapta az első téli kóstolót. Prágai jelen­tés szerint ugyanis a Csorba-tó mellett levő Szentivánban augusztus 23-án leesett az első hó.­­ Nagy tűzvész pusztított a szigetvári járás­ban levő Merenye községben. Szigetvárról jelenti az Újság tudósítója. Nagy tűzvész pusztított Szent István ünnepének előestéjén a szigetvári járásban lévő Merenye kisközségben. Halász István gazda pajtája gyűlt ki és az egész épület pillanatok alatt lángokban állott. A veszedelmet fokozta a rendkívül erős szél, amely szétsodorta a tüzes pernyét és csakhamar lángba borultak a szom­szédos lakóházak és gazdasági épületek is. Az egész falu a tűz oltására sietett, értesítették a szi­getvári tűzoltóságot, amely teljes készültséggel ki is vonult, de ekkor már 27 lakóház égett a hozzá­tartozó gazdasági melléképületekkel együtt. A szélben a tűz lokalizálására gondolni sem lehe­tett és így a tűzoltók csak­ a még épen maradt lakóházak mentésére szorítkoztak. Nagy Árpád szi­getvári szolgabíró szigorú vizsgálatot indított. Súlyos gyam­okok alapján a szigetvári csendőr­ség őrizetbe vette Halász István merengő­­gazdát, aki vallomása során ellentmondásokba keveredett. Akadt két tanú, aki robbanásszerű zajt hallott Halász pajtájából. Érdekes, hogy Halász teljesen tönkrement. Csütörtökre árverést tűztek ki nála. A kár összegét eddig nem sikerült megállapítani.­­ Szerdán temetik Lovászy Mártont. Lo­vászy Márton holttestét felravatalozták a far­kasréti temető halottasházában és szerdán­­ délután négy órakor helyezik örök nyuga-­­­lomra. P. Ábrahám Dezsőn kívül Pakots Jó-­­­zsef és Peidl Gyula is mond gyászbeszédet. J. Vadász Miklós temetése A gyászházban felravatalozva áll a kopor­sója, sápadt gyertyafények világításában, a ráboruló koszorúk és virágok fojtó illatában. A koporsó fejénél az öccse meg a nővérei sírnak és a rokonsága. Köröskörül néma gyá­­szolók, a jóbarátok, pályatársak, a tisztelők, az ismerősök és az ismeretlenek, akik eljöttek a kerepesi úti temetőbe, hogy elkísérjék őt arra­­ az utolsó útjára, amely örök és a legszomo­­rúbb minden földi vándorútja között. Nem lehet tömegekről beszélni, nincsenek itt ezrek, a gyászoló gyülekezet nem « impo­záns» (ahogy a temetési beszámolóban mond-­­­ják), de aki itt van, mind szerette őt s mindnek­i ott él a szivében a halott Vadász Miklós, a mű­­­­vész és az ember. Ha nem hágj f­el minket évekkel ezelőtt,­­ talán szebb temetése lett volna. Talán nagyobb lenne az a fekete folt, mely már nem fér be­­ a gyászházba és a lépcsőkön, mely a szabad­­ ég alatt várja be a gyászszertartást. De a könny­­ és a bánat akkor sem lenne őszintébb, nyilván így kedvesebb ez neki is, aki immár csak a­­ mennyek országából nézi, hogy lesújtva áll itt­­ mindenki a koporsója körül és nincsenek sza­­­­vak és nincsenek sóhajok, melyek a bánatot és a szomorúságot kifejezhetnék! Csupa egészséges, napbarnított ember.­­ Most jöttek meg a nyaralásból, lesülve, ő meg­­ ott fekszik a hármas koporsóban, viaszsárga­­ arccal, azzal a megfagyott mosollyal az ajka , körül, mely Isten kegye volt hozzá az utolsó­­ pillanatban.­­ Kik vannak itt? Művészek, szerkesztők,­­ újságírók, színészek és három pincér, akik leg-­­ kedvesebbek nekem mindközött, mert ők nem­­ tartoztak ezzel neki, hogy jelen legyenek a ‘ végtisztességnél és bizonyára nem azért jöttek (mint ahogy egyesek csupán ezért jöttek),­­ hogy a krónikákban szerepelhessenek a Vadász­­ Miklós temetésén megjelentek névsorában. Egyik pincér a művészklubból, melynek tagja volt, a má­sik a ligeti vendéglőből, a harmadik az egykori törzskávéház fizetőpincére, verejtés későn, fáradtan, biztosan villamoson döcögtek ki a déli munka után s még virágot is hoztak neki... * Leghátul állnak, messze a fotoriporter len­cséjétől, nem együtt, hanem külön-kü­lön, talán nem is ismerik egymást, nem tudják, hogy mindnyájuknak egyformán kedves vendége volt, igazán megható az ő ragaszkodásuk s hozzátartozik a mű­vésztemetéshez! Talpig gyászban siratja Vadász Miklóst a koporsó lábánál Mészáros Giza és Hegedűs Gyula is itt van, a feleségével s aki talán leg­közelebb állt hozzá, főleg az utolsó években, Nádas Sándor, aztán a két Feiks, Jenő és Al­fréd, Jób Dániel, Lányi Dezső, Kisfaludy- Stróbl Zsigmond, Már­ffy Ödön, Rudnyánszky Béla, Tarján Vilmos, Halmos Róbert, László József dr., Faragó Géza, Tuszkay Marcell, mű­vészek és művészbarátok, ahogy illik és titkolt és leplezetlen k­önyek jönnek elő és elfojtott zokogás tör fel a családja köréből, amikor fel­hangzik a Circum dederant s a következő perc­ben már kiviszik a koporsót a gyászkocsira. Előbb azonban még Tolnay Ákos búcsúz­tatja el a Fészek-klub és a Benczur-Társaság nevében, majd Lázár Béla mond neki utolsó istenhozzádot a szinnyeisták megbízásából, az­tán a négy fekete ló megindul és egyszerre csak megállanak azon a helyen, ahol a földbe ásott gödör a díszsírhelyet jelenti. A szertartás csendes és megható. A fekete gyűrű, mely a sirt körülöleli, Vadász Miklós emlékén mereng és szomorú elmúlásán bussal­­kodik. Pünkösti Andor, a Magyar Újságírók Egye­sületének főtitkára, az ujságirótestületek nevé­ben mond gyászbeszédet, kegyeletes, szívből jövő szavakkal. — Vadász Miklós az újságírásban nem vendég volt, nem előkelő idegen, de saját mű­vészetének nagyszerűségén túl igazi, vérbeli újságíró — mondja. — A rajzoló szén publi­cistája, a tusvonások főszerkesztője. Az örök, isteni fényesség egyik legragyogóbb sugara vi­lágította meg a lelkét s ezt a ragyogó sugárt arra használta fel, hogy széppé, csodálatosan széppé rajzolja az egész világot, amilyennek Isten teremtette, mielőtt az emberi gonosz­ságok eltúzították ... Aztán Pajzs Ödön az Otthon-kör nevében búcsúztatja. Közben a gyászkocsiról lerakják a koszo­rúkat és a virágot. Sok hervadt virág, hervadt koszorú, mely Paris óta kiséri. A szalagokon a család istenhozzádjai, másutt ilyen felírások: Konstantin —• Géza. Aztán Nádas Sándor ko­szorúja, meg egy kis babérkoszorú ezzel a fel­írással: Keresztapának — Miki! Utoljára Weigl Géza dr. szól Vadász Mik­lóshoz, a KÚT képzőművészeti társaság nevé­ben, aztán Hauser István dr. belvárosi segéd­lelkész beszenteli a koporsót, mely már a sír­ban fekszik, majd hull, hull a göröngy, ezen a meleg, napsütéses augusztus végi délutánon, mely amúgy is fásulttá és kábulttá tesz min­denkit, hát még a gondolat, hogy Vadász Mik­lós nincs többé!... S mikor az utolsó lapát földdel beborítják a barna fakoporsó szegé­lyét, szelid bárányfelhő fogja el a napot, mely sötét selymekbe burkolózik, hogy gyászolja őt, aki ezentúl csak művészetének és munkáinak emlékeivel maradt nekünk a földön ... — Kigyulladt gyepterület. "A Gy­áti-uti Szent Li­szló-kórház mellett elhúzódó száraz gyepterü­let ismeretlen okból meggyulladt s körülbelül negyven négyzetméter területen leégett. A tűz­oltóig a tüzet hamarosan eloltotta. Kár­­nincs. j

Next