Ujság, 1927. augusztus (3. évfolyam, 173-196. szám)

1927-08-24 / 190. szám

SZERDA, 1927 AUGUSZTUS 24 A fehér ló regéje A fehér ló regéjét a minap Szabolcsban hal­lottam, Kállósemjénben. K. L. bátyám me­sélte, de már bejárta fél Szabolcsot. Semjén körül gazdálkodik Sz. Zoltán atyám­fia, aki esztendők óta gyönyörű fehér paripáján járja a környéket. Vagy két héttel ezelőtt azután eladta a fehér lovát. Megunta, jó árt kapott érte •— ki tudná miért! Eladta, punktum. Három-négy nappal a lóvásár után bentjárt K. L. a faluban. Hát hallja, amint két gazda beszélget. — Mégis csak nagy úr ez a gróf — mondja az egyik. (Mert ott lakik Semjénben W. gróf is.) .— Mán miért? — kérdi a másik. — Hát hiába, amit parancsol, annak meg kell lenni. — Ugyan, ugyan — kételkedik a csen­desebb. — Hát nem megtiltotta, hogy a kisbiró doboltasson az ablaka alatt. Nem is dobottat mán az. — E bsz igaz. — No meg itt van a Sz. Zoltán úr esete — folytatja az első. Az meg mán ír­t vett — kérdezősködik a másik. — Hát nem el kellett adni a fehér lovat, hé? — Hogy a fehér lovát...? Hát mán miért? — Hogy miért? Hát azt mondta a gróf, hogy ilyen fehér lovon pedig csak honfoglaló magyarok járhatnak ... Ezen nevetnek most odafönt Szabolcsban, ahol szeretik a maliciózus történeteket. (v. a.) z ügyvédjelöltek küzdelme szerzett jogaikért. Az ügyvédjelöltek hónapok óta igen szívós har­cot folytatnak, hogy az ügyvédi pályán tervbe vett numerus clausus kapcsán agyon ne sújtsák őket. A numerus clausus most már annyira komoly terv, hogy az igazságügyminiszter több kiváló jogtudóst bízott meg a törvényjavaslat elkészíté­­sével. Az Ügyvédjelöltek Országos Szövetsége megbízásából ezekhez a jogtudósokhoz intézett most memorandumot Bemfeld Imre dr. elnök és Barta Dezső dr. főtitkár. Memorandumukban elsősorban leszögezik, hogy a budapesti ügyvédi létszámnak óriási emelkedése Trianon következ­ménye. A rengeteg menekült, az állásában meg­maradni nem tudó bírák, ügyészek és közigaz­gatási tisztviselők duzzasztották meg a békebeli szám kétszeresére a fővárosi ügyvédek számát. Nem az ifjaknak az ügyvédi pályára való áta­dása az ok tehát és a tervbe vett numerus clausus sem hozna orvosságot, mert legfeljebb husz­­huszonöt év múlva éreztetné hatását. Bizony az a veszedelem fenyeget, hogy a most működő Ügyvédjelöltek előtt eresztenék le a sorompókat, akik az ügyvédi pályára indultak, amikor jogi vizsgáik letétele után ügyvédi irodákban helyez­kedtek el. Ők tehát már a pályán vannak és jo­gaik nem vehetők el. A szerzett jogokat min­den hasonló jogalkotásnál tiszteletben tartották és azt kérik, hogy respektálják az ügyvédi nu­merus claususnál is. Az érdekelt ügyvédjelöltek száma nem több 150—160-nál, bár a bejegyzettek száma az ötszázat is meghaladja. A kamara azon­ban fegyelmi eljárásokkal fogja tisztázni, kik azok, akik ténylegesen dolgoznak ügyvédi iro­dákban. Annyira igaz és méltányos az ügyvéd­­jelöltek álláspontja, hogy kétségtelennek kell tartanunk annak a törvénytervezők részéről való respektálását.­­ Horváth Menyhértet újból letartóztatták. Horváth Menyhértet, az ismert csekkhamisítót, aki különféle csalások miatt hat évig ült börtön­ben és július 10-én feltételesen szabadlábra he­lyezték, egy budapesti özvegy kárára még a kom­munizmus idején elkövetett csalás miatt — 175.000 aranykorona értékű ékszert tulajdonított el — újra letartóztatták­. — Vasút és autó karambolja. Salzburgból jelentik, hogy az egyik Ischlből jövő személy­­vonat Eugensdorf mellett levő sorompónál ösz­­szeütközött a Linzből jövő személyszállító gép­kocsival. Az autó utasai közül egy ember meghalt, egy súlyosan és kettő könnyebben m­­egsebesült. — Vitézek beiktatása. Győrből táviratozzák, hogy vasárnap délelőtt a vármegyeházán tartott ünnepélyes díszközgyűlés keretében 48 győr­­megyei vitézt iktattak be vitézi telekbe. Némethy Ödön alispán megnyitója után a kormányzó kép­viseletében megjelent vitéz Hellebronth Antal tá­borszernagy mondott ünnepi beszédet, végül Gombos Zoltán tábornok, székkapitány szólt a vitézekhez. Délben bankett volt a Fehérhajó­­szállóban.­­ Harminc ember kaucióját sikkasztották el. Néhány nappal ezelőtt mintegy harminc feljelen­tést tettek a főkapitányságon az Autófuvarozási és Kereskedelmi Vállalat két „igazgatója", Váradi György és Bogdányi Andor ellen kauciósikkasztás miatt. A két fiatalember hirdetéseket tett közzé, hogy kauciós alkalmazottakat keresnek. Jelent­keztek is vagy harmincan, akiknek az igazgatók megmutatták a garázsból bérelt autót, hogy az a vállalat „egyik" kocsija és így sikerült is mind­egyiket tévútra vezetni, ötventől ezer pengőig vettek át óvadékokat. Amikor az alkalmazottak látták­, hogy semmi dolguk sincsen, nyugtalan­kodni kezdtek és visszakérték a pénzüket, de azt nem kapták meg. Megtették tehát a feljelentést. Váradi Györgyöt a detektívek elfogták, Bogdányi­­nak azonban sikerült megszöknie. Dawes nem akar elnök lenni Cincinnati, augusztus 23. (Wolff.) Dawes alelnök a Young Americain Szövetség egyik tagjához intézett levelében kijelentette, hogy felnőtek­é való jelölését nem fogadja el. ÚJSÁG Utolsó siófoki weett-Mid Hz Újság augusztus 28-án rendezi az idén utolsó siófoki week-end-jét A siófoki week-end ára: Vasúti jegy III. kocsiosztályon......... Pengő Reggeli, ebéd és uzsonna.. .. .. .. .. _ Strandfürdő kabinnal....................... CB gfl Borravaló mindenütt beleszámítva ^ TM ^ Második osztályon P 2.20-szal drágább Jelentkezhet: az Újság főkiadóhivatalában: Vilmos csészár-út 34, az Újság fiókkiadóhivatalában: Erzsébet­ körút 43, az IBUSz menetjegyirodában: Baross-tér 15. sz. alatt — A Kemény Zsigmond Társaság köszönete Kner Izidornak. Az Újság báró Bánffy Endrénével folytatott beszélgetés alapján nagy cikkben ismer­tette az erdélyieknek a magyar kultúra megmen­tése érdekében folytatott küzdelmét. A cikk ha­tása alatt Kner Izidor, a Gyomán élő ismert nevű író és könyvnyomtató ötven diszkötésű könyvet ajánlott fel a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak. Ennek nevében báró Bánffy En­­dréné most a következő levelet küldte Kner Izi­dornak: Az Újság 4-i számában közölt megértést, me­legséget tanusító sorait meghatottan és hálával vettem tudomásul. Az Ön által adományozott könyvek, közvetve a támogatás eme nemes formája a Kemény Zsig­mond Társaság részére a legszebb ajándék: kul­túrát adni oda, hol azért folytatott harcos küz­dést vívjuk — annyit jelent, hogy ön is mellénk — Erdély katonái közé jön védeni — és, újra — mint Déva várát — és megint építeni az erdélyi kultúra bástyáját. Addig is míg társaságunk legközelebbi vá­lasztmányi gyűlése elé terjeszthetem nemes ado­mányát, mely az átverés stb módozatait van hi­vatva megállapítani, fogadja nagyon hálás kö­­szönetemet. Nagysajó, 1927 augusztus 19.. Meleg kézszorítással báró Bánffyné Máthé Mariska, a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság titkára Ha belföldre nagyon olcsón akar táviratot küldeni, adjon fel távirat­­levelet. — A Nemzetközi Európai Bölényvédelmi Tár­saság IV. kongresszusa. Az Internationale Gesell­­schaft zur Erhaltung des Wiesents, a tavaly Bécsben lezajlott kongresszusán úgy határozott, hogy az 1927. évi nagygyűlését Budapesten fogja megtartani. A kongresszus tagjai augusztus 31-én érkeznek Budapestre. Tiszteletükre este 8 órakor az Állatkert belső vendéglőjében ünnepélyes fogadó- és ismerkedési estély lesz, melyen a fő­város tanácsa is képviselteti magát. A bölény­­védelmi társaság elnöke Priemel K. dr., a frank­furti állatkert igazgatója, a magyar rendező­­bizottsággal történt megállapodás alapján most adta közre a kongresszus napirendjét, mely sze­rint az Állatkert előadótermében tartandó nagy­gyűlésen a társulati ügyek elintézése után a leg­közelebbi kongresszus idejét és helyét állapítják meg. A tudományos előadások során Heck Lutz dr. (Berlin) a német bölénypark berendezéséről és a svéd európai bölényvédelmi parkról, Kotlán Sándor dr. tanár (Budapest) védekezés a bölé­nyek parazitás betegségei ellen, Koch W. dr. (München) a növekedéssel és korral járó elvál­tozások az európai bölény csontvázán, Baitsits Emil dr. tanár, a magyarországi európai bölények kitelepítésének története címen, Pehle dr. (Berlin) a pusztai bölénytehénről és a keresztezés örök­lési szabályairól, Antonius dr. (Bécs) pedig a bölény és az ősbölény régi képeiről tart előadást. Az érdekes előadássorozaton kívül, melyek mind­egyikét mozgófényképek kísérik, még számos szakszerű előadások lesznek. A kongresszus tagjai szeptember 2-án a visegrádi bölényparkot is megtekintik. Adomány: N. N Salzburgból 10 osztrák schilling ado­mányt küldött hozzánk a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona javára. — A szarvasi hősök. Augusztus 28-án (és nem 23-án) vasárnap leplezik le fényes ünnepség kere­tében a szarvasi hősök emlékszobrát. Az ünnep­ségen a leleplező beszédet József királyi herceg mondja, míg az ünnepi beszédet Tóth Pál, a kerü­let nemzetgyűlési képviselője, tartja. József ki­rályi herceg vasárnap délelőtt 9 órakor érkezik Tihanyból. Szarvas határáról Kovacsics Dezső dr. főispán kíséretében négyesfogaton hajtat be a községbe. A leleplezési ünnepség után bankett lesz, amelyre Szarvas község meghívta a hadi­özvegyeket és árvákat is. — A Széchenyi-fürdő. (Levél a szerkesztő­höz.) T. Szerkesztő Úr! Nem találok elég dicsérő jelzőt arra, hogy kellőképpen kifejezzem azt, amit a Széchenyi-fürdőről mondani szeretnék. De bevallom, egy kis aggodalmat is érzek miatta. Mit gondol, Szerkesztő Úr, nem fogják ezt, jó budapesti szokás szerint, elrontani? Szeretnék egyet-mást elmondani arról, ami még hiányos, de ami máris rontja a hangulatot. Legelső­sor­ban is szükség volna egy kötelező tuss­helyre, ahol a hőségben összeizzadt emberek kénytele­nek legyenek magukat előbb leöblíteni, mielőtt bemennek a társas medencékbe. Nézze meg, Szerkesztő Uram, ezt a vizet délutáni egy óra tájban, dacára annak, hogy állítólag folyton új vízzel növelik és a régit lebocsátják. Már nem átlátszó többé, hanem haragos szürke. Úgy lát­szik,­ hogy nagyon lassú a kiszivárgás és a be­folyó víz nem bsz meg vele. Ez csak számítás dolga, azt hiszem és könnyű volna rajta segíteni. A második nagy hiányosság egy nagy villamos­­óra, melynek jól látható helyen kellene állnia. Elvégre legfeljebb ha minden tizedik ember vi­sel órát a fürdőben, a közbeeső kilencnek azonban halvány fogalmuk sincs az időről. A kabinokba visszatérés, amellett, hogy időpocsék­­lás, csaknem lehetetlen dolog is, mert a női Cer­berus csak a jelszó megadása mellett nyitja ki a kabint, ha egyáltalán meg lehet őt találni s ha egyszer kinyitotta, akkor elvárja azt is, hogy ne fárasszuk hiába és adjunk borravalót is neki. Ja igen. Hát ez is. Miután megfizettük a kabint, a belépőjegyet, fehérneműt és fürdőköpenyt (eset­leg magunkkal hoztuk), mire való még az a kü­­lön húsz fillér, amit koponyánként le kell ad­nunk a kabinért? Miért nincs ez belekalkulálva a jegy árába? Olyan ez is, mint a luxuszadó hogy ha benne van az árban, észre se vesszük de ha külön kérik , dühbe jövünk miatta. Hi­szen az ember saját jószántából is ad borravalót miért ne legyen meg az az öröme, hogy a kabi­nos ne mérje mérgesen végig, hanem szépen meg­köszönje? A harmadik hiány — lehet, hogy csal időleges — az, hogy sehol sem állnak jelzőtáb­lák. Sem az nincs jelezve, kinek merre szabad menni, melyik a férfi, melyik a női pihenő ! ha egy jóindulatú alkalmazott erélyesen karól nem ragadná az embert, könnyen megeshetnél vele, hogy betévedne az asszonyok közé. Ám ugyan, az én esetemben, nem volna nagy szen­záció, de, bocsánat, vannak nálam ijedősebb em­berek is. Sőt, esetleg még a hölgyek is rossz né­ven vehetnék. Kedves újítás az is, hogy mind­járt ott lehet ebédelni is. De gondoskodni kel­lene szeparált helyekről is, ahol az olyan külön­cök, akik nem szeretnek ruhanélküli emberek kö­zelében ebédelni — ha talán valamivel drágáb­ban is —, de nyugodtan fogyaszthatnák e­­bédjüket. Igazságos ember létemre ki kell jelen­tenem, hogy a fent elmondottak csak apró szép­séghibák, amiket a szokás talán maga is kikü­szöböl, mégis azért tartottam szükségesnek­­ Szerkesztő Úr figyelmét felhívni reájuk, mer esetleg az illetékes körök figyelmét kikerülnél máskülönben. És miért ne legyen ez az alkotás: tökéletes annak a fővárosnak, amely újra tanú­ságot tett arról, hogy kis hazánk határait jóvá meghaladó koncepcióval és művészi ízléssel ren­delkezik. Chapeau bas. Szerkesztő Urnak tisztelt hive filobetrotter. Az FTC döntetlennel fejezte északi túráját Az FTC csapata, amely vasárnap Helsinkiben 8:1 arányú súlyos vereséget szenvedett, hétfőn Észt­ország fővárosában, Tallinban játszott a tallin Sport csapatával. Az amatőr FTC túrazáró mér­kőzése 2:2 (0:0) arányban eldöntetlenül végző­dött. Az FTC együttese péntek este érkezik vissza észt- és finnországi túrájáról. — Beiratkozási hirdetmény. Az Egyetemes Reformátu Jogakadémián Kecskeméten az 1927/1928. tanév első fele 1927 szeptember 1-én kezdődik. A beiratások szeptember 1—15-ig eszközöltetnek. Ezentúl a joghallgatók felvétele­i megállapított létszám "keretén belül csak a késedelem ko­moly okának kellő indokolása alapján történik és pedig október 14-ig. Az akadémiai előadások szeptember 22 ét kezdődnek. Az alapvizsgálatok határideje szeptember hó 1—15-ike. —­ Mozdonyalkatrészeket lopott. A rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte Deli András jászkarajenői születésű 20 éves, nőtlen gyári munkást, aki a nyugati pályaudvar sütőházában lévő Használaton kívül álló mozdonyokról réz­csöveket lopott s azokat értékesítette. A strandon — Ma igazán nem találod ki, drágám, hogy mi szeretnék lenni a mai szent napon. — Én meg azt hiszem, hogy éppen ma talán sem ki. Nem is lehet. A nagyszerű strandnapok a végük felé árnak. Hiába, nálunk Szent István után keze­lődik az ősz. Tehát te időjós szeretnél lenni, aki egy-két héttel meghosszabbítja a nyarat. — Olyan messzire vagy az ideámtól, mint tönnecke az amerikai starttól. Bohózatbzó­zeretnék lenni. — No látod, hogy eltaláltam. Bohózat és bejóslás majdnem ugyanaz. De miről írnál te bohózatot, drágám? Persze a strandról. — Lehetne itt is kezdeni. A strand pompás a indulási pont egy bohózat számára. Tehát a strandon megismerkedik egy úr és egy hölgy, a hölgy véletlenül szobalány, az úr pedig Pani­­kula és azonfelül címfestő. Ugy­e nagyszerű bohózati név az, hogy Panikula. — Pompás. De mondd tovább. — Tehát az ismeretség hamarosan szere­lemmé dagad. Tudod, a strandi szerelem igen gyorsan nő. Szóval Panikula ezentúl a szoba­­cicusához jár és artézi víz helyett boldogság­­ban úszik. — Nagyon érdekes. — A második felvonásban is megjelenik Panikula az imádott cicus lakosztálya előtt, Ám az ajtót zárva találja. A cica nincs otthon. De a szobája ablaka nyitva van. «A derék lány (gondolja Panikula) nem akarta, hogy a gangon várjak, tehát nyitva hagyta az ablakot. A drága jó lélek!* És beugrik az ablakon, rá­gyújt egy cigarettára és előveszi az újságjait* hogy megfejtse az e heti keresztrejtvényt. — És megfejtette? — Nem egészen. Mert közben nyílik az ajtó és belebeg a tündér. Csakhogy nem egye­dül. Egy ifjú lóg a karján, aki nem Panikula, hanem más valaki. Tudniillik a tündér vélet­lenül megint a strandon volt, ahol tudvalevőleg bujári nyílik a szerelem virága ... — És ebből támad a bonyodalom? — Bonyodalom támad, Panikula bánja. Mert őnagysága mai szerelme kedvéért nem ismeri meg a tegnapit, hanem «tolvajt» kiabál­­és betörőt ordít, mire jön a rend éber őre és bekíséri Panikulát, a hű szerelmest... — Fiam, ez nem bohózat. Ez szomorú­­játék. És olyan valószínűtlen, hogy nem hat a színpadon. A színpadon csak annak van ha­lása, ami az életben is megtörténhetik. — De csacsiként, hiszen ez a dolog szóról­­szóra megtörtént. Tegnap. Pánikula még most is ott ül a rendőrségi cellában s elmélkedik azon az igazságon, hogy az asszony ingatag... — Megtörtént? Hiszen azért mondom, hogy nem bohózat-tárgy. Ami mindennap megtörténhetik, azért csak nem megyek a szín­házba és nem fizetek belépődíjat. — De hisz az imént azt mondtad, hogy a színpad az élet tükre s ott csak annak van ha­tása, ami a való életet festi. — Most is azt mondom. Csak a sorrend más. A színpadon nem az érdekel, ami tegnap már megtörtént, hanem az, ami holnap, esetleg talán megtörténhetik. Az életet előre kell fes­teni és nem utólag lefotografálni. — Hát akkor nem írom meg a bohózatot. Inkább holnap is kijövök a strandra, ha nem esik az eső ... — Házasság. Klucsik Jenő kedden este fél hét órakor tartotta esküvőjét Mednyánszky Máriával, az asztali­tennisz kiváló hölgy-világbajnokával a terézvárosi plébániatemplomban. — Az osztálysorsjáték mai húzása. Az osztály­­sorsjáték mai húzásán a következő nagyobb nye­remények huzattak ki: 15.000 pengőt nyert 70974, 4000 pengőt nyertek: 17246 20767 34937 45140. 2000 pengőt nyert: 32797. 1000­ pengőt nyert: 3059. 600 pengőt nyertek: 14294 19829 37489 63975 70012 76053 78017. Ezenfelül 500 pengőt nyert: 44 szám, 200 pengőt nyert 95 szám, 125 pengőt nyert 1817 szám. A húzás folytatása mia, folyó) hó 24-én reggel lesz. — A székesfehérvári püspökségből, Székes­fehérvárról írják, hogy Shvoy Lajos székesfehér­vári megyéspüspök Klautz György nagyprépostot püspöki helynökké nevezte ki. Klautz György Prohászka Ottokár halála után a püspöki uradal­­mak talpraállításával szerzett érdemeket és ezek elismeréséül kapta a nagy kitüntetést. Prohászka Ottokár elhunyt székesfehérvári megyéspüspök hagyatéki tárgyalása augusztus 30-án lesz s azon a kormány képviseletében Mészáros Károly val­lás- és közoktatásügyi helyettes államtitkár jele­nik meg. A Prohászka-családot Bernolák Nándor volt népjóléti miniszter, míg a káptalant Klautz György dr. püspöki helynök képviseli. — Halálos vonatgázolás. Panner Ferenc 52 éves napszámos, akit a Gyömrői-úton egy vonat elgázolt, a Rókus-kórházban meghalt. • — Tűzvész Sztambulban. Angorából jelentik! Sztambulban a Szkutari kerületben nagy tűzvész támadt, amely gyorsan terjedt. — A regölyi földomlás. Szekszárdról jelenti az Újság tudósítója. Részletesen beszámolt az Újság arról a szerencsétlenségről, amely Regöly község­ben nyolc emberéletet követelt áldozatul. A ható­ságok a katasztrofális földomlás után nyomban megindították a vizsgálatot, terhel-e valakit fele­lősség a nyolc áldozatért. A nyomozás befejezést nyert s hivatalosan megállapították, hogy a ka­tasztrófát kizárólag a nagy esőzés okozta. A szekszárdi ügyészség a regélyi szerencsétlenség ügyében be is szüntette az eljárást. A Halálozás, özvegy E­­­s­­­e­r Mórné folyó évi augusztus hó 23-án, életének 74-ik évében, Budapesten el­hunyt. Temetése augusztus 25-én délelőtt 11 órakor lea a rákoskeresztúri temetőben. 9

Next